Volume 10, Number 10:10153-10699;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Zenggang Pan, Jiehao Zhou: IgG4-related lymphadenopathy: a potentially under- and over-diagnosed entity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10153-10166. (Full text, PDF).

Yi Zhou Sun, Lei Liu, Na Cai, Ning Ning Liu: Anti-angiogenic effect of rapamycin in mouse oxygen-induced retinopathy is mediated through suppression of HIF-1alpha/VEGF pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10167-10175. (Full text, PDF).

Jia-Qi Pan, Wei Wang, Meng-Lin Wang, Xiao-Yun Li, Jing-Hua Wang, Wei-Wei Zhao, Yao-Yao Tian, Xiu-Shuai Dong, Yong-Fang Jiang: Recognition of the human antibody-mediated platelet destruction in adult ITP patients by C-reactive protein. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10176-10185. (Full text, PDF).

Chang-Wei Wei, Shan-Shan Zou, Ting Luo, Ya-Nan Hao, Xiao-Bin Zhou, Wen-Zhen Shen, An-Shi Wu: MiR-7684-5p leads to surgery-induced cognitive decline in mice probably through the downregulation of SorLA. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10186-10196. (Full text, PDF).

Xiaoyuan Xu, Jianjun Wang, He Jiang, Lirong Meng, Bin Lang: Rosiglitazone induces apoptosis on human bladder cancer 5637 and T24 cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10197-10204. (Full text, PDF).

Peiliang Zhang, Shanlan Yang, Shuren Cao, Baosheng Li: ErbB3-binding protein 1 inhibits tumor proliferation in esophageal cancer by targeting bcl-2 and p53 gene. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10205-10211. (Full text, PDF).

Lu-Lu Wei, Xiao-Jin Wu, Chan-Chan Gong, Dong-Sheng Pei: Egr-1 suppresses breast cancer cells proliferation by arresting cell cycle progression via down-regulating CyclinDs. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10212-10222. (Full text, PDF).

Xuefei Chen, Jin Huang, Zehua Hu, Quanshu Zhang, Xiuxian Li, Debin Huang: Protective effects of dihydroquercetin on an APAP-induced acute liver injury mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10223-10232. (Full text, PDF).

Cancan Chen, Gaoxiong Wang, Xinhui Huang, Xiuqing Dong, Geng Chen, Mingjie Lin, Zhixiong Cai, Yongyi Zeng: Overexpression of galectin-4 promotes cell growth of hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10233-10242. (Full text, PDF).

Gang Xin, Juan Du, Ming-Yuan Liu, Yong-Ping Xu: Upregulation of MiR-29b contributes to mesenchymal stem cell dysfunction in patients with severe pre-eclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10243-10251. (Full text, PDF).

Li-Li Wu, Dan-Na Lin, Li-Hua Yu, Li-Hua Yang: Endoplasmic reticulum stress plays an important role in methotrexate-related cognitive impairment in adult rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10252-10260. (Full text, PDF).

Xi Yang, Dewu Han, Xi Xing Wang, Li Kun Liu, Xin Zhou: Glycine protects against non-alcoholic hepatitis by downregulation of the TLR4 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10261-10268. (Full text, PDF).

Li-Mian Er, Yong Li, Ming-Li Wu, Bin Li, Bi-Bo Tan, Yang Gao, Shi-Jie Wang: Insulin-like growth factor II mRNA binding protein 3 regulates proliferation, invasion and migration of neuroendocrine cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10269-10275. (Full text, PDF).

Li Bao, Weiming Miao, Youcheng Yu: Reduced serum miR-138 is associated with poor prognosis of head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10276-10281. (Full text, PDF).

Xue Li Wang, Kai Liu, Ji Hong Liu, Xian Li Jiang, Li Wen Qi, Yu Fang Xie, Jiang Fen Li, Lan Yang, Yun Zhao Chen, Chun Xia Liu, Shu Gang Li, Xiao Bin Cui, Hong Zou, Li Juan Pang, Jin Zhao, Yan Qi, Yu Wen Cao, Wei Hua Liang, Jin Fang Jiang, Xi Hua Shen, Xiang Lin Yuan, Jian Ming Hu, Feng Li: High infiltration of CD68-tumor associated macrophages, predict poor prognosis in Kazakh esophageal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10282-10292. (Full text, PDF).

Qianqian Li, Dingding Zhang, Hong Zhu, Chaoli Wang, Li Li, Zumao Li, Xiaohong Yang, Weimin Hu: Overexpression of cytoplasmic sphingosine 1-phosphate receptor 1 promotes cell cycle progression and migration in human esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10293-10303. (Full text, PDF).

Xu Huang, Han Dong, Zhang Ting: Cloning, expression of a truncated HSP110 protein that augments the activities of tumor antigen-specific cytotoxic and apoptosis via tHSP110-peptide complex vaccines. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10304-10314. (Full text, PDF).

Ying He, Yun Cheng, Miao Chen, Lei Shi, Tao Chen, Huajun Chen, Xin Zhang: MicroRNA-21-5p antagonizes oxidant-mediated apoptosis in alveolar epithelial type II cells by targeting PDCD4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10315-10324. (Full text, PDF).

Deng-Yong Zhang, Wan-Liang Sun, Xiang Ma, Pei Zhang, Wei Wu, Huan Wu, Shuo Zhou, Zheng Lu: Up-regulated FSTL5 inhibits invasion of hepatocellular carcinoma through the Wnt/β-catenin/YAP pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10325-10333. (Full text, PDF).

Villanueva-Duque Alfredo, Zuniga Eulogio Miriam Daniela, Dena-Beltran Jose, Castaneda-Saucedo Eduardo, Calixto-Galvez Mercedes, Mendoza-Catalán Miguel Angel, Ortuno-Pineda Carlos, Navarro-Tito Napoleon: Leptin induces partial epithelial-mesenchymal transition in a FAK-ERK dependent pathway in MCF10A mammary non-tumorigenic cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10334-10342. (Full text, PDF).

Yan Chen, Xiaoli Luo, Zhenzhou Xiao, Junying Guo, Zhaolei Cui: Exogenous WWOX enhances apoptosis and weakens metastasis in CNE2 nasopharyngeal carcinoma cells through the intrinsic apoptotic pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10343-10351. (Full text, PDF).

Xian-Qiang Chen, Yi Yao, He-Guang Huang: Bone marrow-derived mesenchymal stem cells alleviates renal injury in severe acute pancreatitis via RhoA/Rho kinase. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10352-10357. (Full text, PDF).

Yucai Cheng, Lidan Zhang, Xueqiong Huang, Yuxin Pei, Miao Fan, Lingling Xu, Weiwei Gao, Wen Tang: De novo SCN2A mutation in a Chinese infant with severe early-onset epileptic encephalopathy, bronchopulmonary dysplasia, and adrenal hypofunction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10358-10362. (Full text, PDF).

Man Tian, Meng Chen, Yu-Ling Bao, Chang-Di Xu, Qiao-Zhi Qin, Wen-Xin Zhang, Yu-Ting He, Qi Shao: Sputum metabolomic profiling of bronchial asthma based on quadruple time-of-flight mass spectrometry. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10363-10373. (Full text, PDF).

Yuntao Cheng, Ran Zhang, Guangxia Yang, Yabing Zhang, Chuanfang Li, Meng Zhang, Yuchuan Dai: Mir-23a inhibition attenuates ischemic/reperfusion-induced myocardial apoptosis by targeting XIAP. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10374-10382. (Full text, PDF).

Zhixiong Mei, Shuisheng Zhou, Baoqin Huang, Ying Mo, Hongyin Hou: Proteomic identification of candidate plasma biomarkers for preeclampsia in women with pregnancy-induced hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10383-10391. (Full text, PDF).

Hongna Qi, Weizhan Wang, Xun Gao, Qingmian Xiao, Baoyue Zhu, Wei Li, Yongjian Liu, Jing Li, Pu Wang, Guoying Ma: Effect of soluble CD14 subtype on the prognosis evaluation of acute paraquat poisoning patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10392-10398. (Full text, PDF).

Chang Li, Nuo Lan, Yu-Xin Chen: High expression of brain-derived neurotrophic factor in intrahepatic cholangiocarcinoma is associated with intraneural invasion and unfavorable prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10399-10405. (Full text, PDF).

Hui-Ju Wang, Liang Wang, Jia Lv, Luo-Qin Fu, Zhen Wang, Xiang-Lei He, Ying-Yu Ma, Li Li, Tong-Wei Zhao, Xiao-Gang Xu, Li-Li Yu, Hong-Ying Pan, Zhi-Ming Hu, Xiao-Zhou Mou: Decreased expression of Zwint-1 is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10406-10412. (Full text, PDF).

Chao-Bing Gao, Dong Wang, Yang Wang, Ye-Hai Liu: Artemin promotes proliferation and metastasis in human laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10413-10418. (Full text, PDF).

Zhimin Ji, Lili Yang, Qiurong Ruan: Correlation of epidermal growth factor receptor (EGFR), androgen receptor (AR) and 14-3-3 sigma expression in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10419-10430. (Full text, PDF).

Hao Dong, Xian-Xiang Liao, Hua-Ming Mai, Nuo Zhou, Dai-You Wang, Jian-Bo Peng, Liang-Hui Yang: Expression of beta adrenergic receptor in oral squamous cell carcinoma and its significance to the prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10431-10440. (Full text, PDF).

Hongfa Hou, Xinmin Gou, Juyuan Bu, Yonghui Su, Xinying Wei, Xiao Wang, Bingzong Hou: Meprin α combined with CEA and CA19-9 improves prognostic prediction for surgically treated colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10441-10450. (Full text, PDF).

Xuming Gong, Xiaolei Fan, Zhanming Zhang, Qiang Cai, Mengru Guo, Chenxin Gao, Lianbo Xiao, Tao Yue: Circulating lnc-ITSN1-2 expression presents a high value in diagnosis of rheumatoid arthritis and correlates with disease activity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10451-10458. (Full text, PDF).

Bing Zhao, Yu Wang, Hang Xu: Concordance of immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization for assessment of HER2 status in breast cancer patients in Xinjiang autonomous region, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10459-10466. (Full text, PDF).

Zhi-Hong Wu, Ming-Hua Ge, Jun Cao, Xia-Bin Lan, Xu-Hang Zhu, Yu-Qing Huang, Bin Yu: Parotid metastases from thyroid carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10467-10474. (Full text, PDF).

Ya-Juan Huang, Meng-Jun Liang, Jia-Fan Zhou, Wan-Ling Zhuo, Zong-Pei Jiang: Elevated baseline serum IgA may predict earlier proteinuria remission in IgA nephropathy patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10475-10482. (Full text, PDF).

Liang Qiao, Wenjin Yan, Jin Dai, Yao Yao, Dongyang Chen, Zhihong Xu, Dongquan Shi, Huajian Teng, Qing Jiang: A novel missense variant in TXNDC3 is associated with developmental dysplasia of the hip in Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10483-10488. (Full text, PDF).

Lei Cai, Yan Li, Xuewen Yang, Wenbin Wang, Man Guo, Xiao Lian, Shuao Xiao, Guocai Li, Jiyang Zheng, Hongwei Zhang: Is the signet ring cell histological type a positive prognostic factor for gastric adenocarcinoma after D2 radical gastrectomy? Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10489-10494. (Full text, PDF).

Ketao Jin, Huanrong Lan, Xuanwei Wang, Jieqing Lv: Genetic heterogeneity in hepatocellular carcinoma and paired bone metastasis revealed by next-generation sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10495-10504. (Full text, PDF).

Abdulaziz A Al-Jafari, Mohamed S Daoud, Farid S Ataya: Renin-angiotensin system gene polymorphisms and coronary artery disease in Saudi patients with diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10505-10514. (Full text, PDF).

Li-Hsuan Wang, Yao-Chang Liu, Jia-Sian Hou, Du-An Wu, Bang-Gee Hsu: Hypoadiponectemia is associated with metabolic syndrome in patients with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10515-10521. (Full text, PDF).

Wanming Hu, Jinlin Huang, Yu Zhang, Shaoyan Xi, Huiyu Wu, Qiuliang Wu, Wei Wang, Jing Zeng: A rare and easily misdiagnosed tumor of the urinary bladder: primary composite pheochromocytoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10522-10530. (Full text, PDF).

Qi Lu, Kai Wang, Dongning Liu, Song Huang, Haijun Li, Yi Jiang, Haiming Chen, Gongxian Wang, Jiaping Hu: Stomach desmoid tumor: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10531-10538. (Full text, PDF).

Seung-Myoung Son, Chang Gok Woo, Kyoung Won Kim, Ho-Chang Lee, Ok-Jun Lee: Primary merkel cell carcinoma of the oral mucosa: a case report with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10539-10543. (Full text, PDF).

Dongmei Tan, Hao Liang, Ke Cao, Qiying Yi, Qian Zhang: CUL4A enhances human trophoblast migration and is associated with pre-eclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10544-10551. (Full text, PDF).

Xue-Fang Du, Li-Li Zhang, Ying-Ying Fan, Ming-Kun Cheng, Su-Juan Li, Guang-Jun Li: Prognostic significance of ischemia-modified albumin for severe acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10552-10558. (Full text, PDF).

Feng Chen, Yuan An, Juan Wang: CHI3L1 is correlated with childhood asthma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10559-10564. (Full text, PDF).

Peng Zhou, Qiongren Wang, Chongshan Wang, Xiezhao Li, Wei Du, Chunxiao Liu, Masami Watanabe, Peng Huang, Abai Xu: Programmed death ligand 1 expression in bladder rhabdomyosarcoma and its association with clinicopathological features. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10565-10570. (Full text, PDF).

Xin Huang, Yan Lin, Huanwen Wu, Yidong Zhou, Feng Mao, Changjun Wang, Li Peng, Xi Cao, Chang Chen, Qiang Sun: Sebaceous carcinoma of the breast nipple: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10571-10575. (Full text, PDF).

Jing Liu, Lei Zhou, Xiaomin Fu, Chen Xu, Sai Huang, Yan Li, Honghao Gao, Wei Guan, LanYang, Na Lv: MicroRNAs and regulated interaction networks reveal differences between adult and pediatric acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10576-10583. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Haiyang Xu, Jinghua Wang, Jingjing Zhang, Mingxian Li: Protective effect of TSG against oxygen-glucose deprivation in cardiomyoblast cell line H9c2: involvement of Bcl-2 family, Caspase 3/9, and Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10584-10592. (Full text, PDF).

Dan Zhou, Pengcheng Xu, Min Zhang, Guolin Ye, Lin Zhang: Inhibitory effects of pigment epithelium-derived factor on epithelial-mesenchymal transition, migration and invasion of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10593-10602. (Full text, PDF).

Huilin Zhang, Xiaofang Yan, Jieqi Ke, Yongli Zhang, Chenyun Dai, Mei Zhu, Feizhou Jiang, Xiaoping Wan: ROR1 promotes the proliferation of endometrial cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10603-10610. (Full text, PDF).

Hui Zhang, Jinde Li, Dapeng Duan, Wei She, Liguo Wang, Fuqiang Zhang: The role of lncRNA MALAT1 in intervertebral degenerative disc disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10611-10617. (Full text, PDF).

Yiming Chen, Hao Lu, Ding Tao, Min Fan, Qianfeng Zhuang, Zhaoyu Xing, Zhen Chen, Xiaozhou He: Membrane type-2 matrix metalloproteinases improve the progression of renal cell cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10618-10626. (Full text, PDF).

Jing-Ping Yuan, Hong-Lin Yan, Li-Kun Gao, Lin Liu, Jie Rao: Mucinous variant of invasive micropapillary carcinoma of breast: report of two cases and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10627-10632. (Full text, PDF).

Dejian Li, Chao Lu, Chaohui Yu: High incidence of non-alcoholic fatty liver disease in patients with Crohn’s disease but not ulcerative colitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10633-10639. (Full text, PDF).

Qiu-Yang Jing, Li Liu, Biao Zhong, Lu-Hong Zhu, Zhi-Ying Chen, Wei Liu, Ya-Ni Wei, Bing Wei: Mammary epithelioid myofibroblastoma mimicking invasive carcinoma: case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10640-10646. (Full text, PDF).

Lili Chen, Yuan Lin, Wenhui Zhang, Xiaofang Lu, Yang Li: Sclerosing thymoma with extensive ossification and myasthenia gravis: an extremely rare case in the anterior mediastinum. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10647-10649. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Yun Deng, Yu Zhang, Gao-Qiang Zhai, Rong-Quan He, Xiao-Hua Hu, Dan-Ming Wei, Zhen-Bo Feng, Gang Chen: Upregulation of HOXA13 as a potential tumorigenesis and progression promoter of LUSC based on qRT-PCR and bioinformatics. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10650-10665. (Full text, PDF).

Jinsong Wang, Zhengyi Wang, Tianqi Zhou, Kun Chen, Yamei Gu, Qianqian Wu, Guocai Li: Effect of PDIA3 gene silence on colonic mast cells and visceral sensitivity of rats with irritable bowel syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10666-10673. (Full text, PDF).

Lixin Wang, Mingliang Chu, Dan Yin, Ying Cao, Zhizhong Guan, Xiaobo Ma: CKIP-1 serves as a negative regulator and correlates with the degree of differentiation in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10674-10680. (Full text, PDF).

Lijun Zhong, Jiao Liu, Juntuo Zhou, Lin Sun, Changhong Li, Xinyi Li, Rui Liu, Jinxia Zhao, Bin Yang, Xiangyuan Liu, Xiaoli Deng: Serum proteomics study reveals candidate biomarkers for systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10681-10694. (Full text, PDF).

Yu Ding, Bo-Hou Xia: MtDNA and Leber’s hereditary optic neuropathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10695. (Full text, PDF).

Boru Hou, Furong Ju, Xiumei Guo, Dong Wang, Xiaofeng Cheng, Akbar khan, Shengxiang Zhang, Haijun Ren: Ki20227 influences the morphology of microglia and neurons through inhibition of CSF1R during global ischemia: Int J Clin Exp Pathol. 2016; 9(12): 12459-12469. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10696-10697. (Abstract IJCEP0062307, Full text, PDF).

Xianfu Meng, Jijie Mu, Yonglin Yang, Mei Wei, Weicheng Yao, Fengyun Hao: Downregulation of miR-155 inhibits proliferation and enhances chemosensitivity to Temozolomide in glioma cells: Int J Clin Exp Pathol 2017; 10(2): 1303-1312. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10698. (Abstract IJCEP0055193, Full text, PDF).

Retraction: Expression of FPN and Hepcidin in breast cancer tissues and association of their expression with occurrence of anemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(10):10699. (Abstract IJCEP0059371, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711