Volume 10, Number 2:842-2460;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yunchao Wang, Yonghua Wang, Yang Zhao, Hao Li, Lingqi Kong, Xuecheng Yang, Jianning Wang, Haitao Niu: The status and development of tumor microenvironment simulation platforms. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):842-852. (Abstract IJCEP0040579, Full text PDF).

Wen Luo, Shaomin Wen, Liyan Yang, Genjian Zheng: Mucosal anti-caries DNA vaccine: a new approach to induce protective immunity against streptococcus mutans. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):853-857. (Abstract IJCEP0040909, Full text PDF).

Lijun Zhang, Feipeng Zhao, Zhuoping Liang, Bei Liu, Qiancong Fu, Jing Wen, Yingping Fei, Gang Qin: Effect of anti-human IgM antibody on the proliferation, apoptosis and cell cycle of Hep-2 laryngeal squamous cell carcinoma cells and potential mechanisms underlying its antitumor activity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):858-868. (Abstract IJCEP0042435, Full text PDF).

Yu Wang, Mingyi Wang, Qingyuan Zeng, Yumei Lv, Bihui Bao: Isolation and biological characteristics of human cervical cancer side population cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):869-876. (Abstract IJCEP0015293, Full text PDF).

Jing Wang, Jie Fu, Jing Li, Yang Wang, Long Tang, Suwen Bai, Qiu Zhang, Juan Du, Bing Shen, Shengxing Tang: Enhanced store-operated Ca2+ entry in high glucose-cultured neonatal and adult diabetic rat cardiomyocytes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):877-889. (Abstract IJCEP0040933, Full text PDF).

Hai-Yuan Xu, Zhao-Liang Su, Xing Li, Min-Bin Chen, Zhang-Yi Ji, Xiang-Rong Lu: P53 status as a biomarker to predict the response to neoadjuvant therapy in esophageal cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):890-900. (Abstract IJCEP0036473, Full text PDF).

Fan Wu, Weiwei Huang, Kan Chen, Nani Li, Jian Liu: Negative progesterone receptor status is an adverse prognostic factor for luminal B breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):901-911. (Abstract IJCEP0040474, Full text PDF).

Gloria Gutiérrez-Venegas, Israel Flores-Hernández: Lipoteichoic acid of Streptococcus sanguinis induces the expression of cyclooxygenase-2 via MAPK signaling pathways in H9c2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):912-921. (Abstract IJCEP0040599, Full text PDF).

Xinliang Liu, Yu Zhang, Hongyan Wu, Ping Zhu, Xianyang Mo, Jie Ying: Suppression of microRNA-128 attenuates high glucose-induced podocyte apoptosis through activation of Nrf2-ARE signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):922-931. (Abstract IJCEP0041151, Full text PDF).

Yongwang Wang, Wenna Liu, Wenli Yu, Yiqi Weng, Qingping Wang, Mingwei Sheng, Hongyin Du, Zhongping Cao: Protection of berberine on intestinal mucosa following autologous orthotropic liver transplantation and its correlationship with p-AMPK activation and p-mTOR inactivation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):932-940. (Abstract IJCEP0028742, Full text PDF).

Haomiao Rui, Chenghao Cao, Huichao Zhang, Zhentao Wang: Effects of ACE2-Ang (1-7)-Mas axis on primary myocardial cell apoptosis: an in vitro study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):941-949. (Abstract IJCEP0042492, Full text PDF).

Jian Wu, Xin Tan, Xiaohong Zhou: MicroRNA-27b inhibits the migration and invasion of oral squamous cell carcinoma cells via direct suppression of vascular endothelial growth factor-C. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):950-956. (Abstract IJCEP0044374, Full text PDF).

Quanmei Chen, Yun Li, Chunxue Zhang, Yitao Wang, Lian Zhang, Fangzhou Song, Youquan Bu: MicroRNA-301a promotes growth and migration by repressing TGFBR2 in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):957-971. (Abstract IJCEP0044863, Full text PDF).

Yuan-Yuan Lyu, Feng-Mian Wang, Xiao-Mei Yang, Can-Can Zhang, Fei Gu, Tian-Jiao Luo, Peng-Cheng Jiang, Rong Zhang: MiR-630 acts as a tumor suppressor in cervical cancer and inhibits epithelial-mesenchymal transition in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):972-983. (Abstract IJCEP0047116, Full text PDF).

Tao Yang, Yong Wang, Xifu Zheng, Kang Tian, Weiliang Zhong,Weiguo Zhang: Extracellular matrix characteristics of co-cultured zonal chondrocytes and bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):984-995. (Abstract IJCEP0043728, Full text PDF).

Wei Peng, Xiaojing Zhang, Xuan Zhang, Zhaoxu Yang, Xiao Li, Hongtao Zhang, Quanyou Lai, Kefeng Dou, Kaishan Tao: Induction of immune tolerance to rat liver allograft by sTNFRI-IgGFc and CCR7 gene modified immature dendritic cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):996-1007. (Abstract IJCEP0042869, Full text PDF).

Xia Deng, Guangming Li, Xin Hu: Daily rhythmic variations of VEGF in esophageal squamous cell carcinoma patients: a correlation study of clock gene PER1, PER2 and VEGF expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1008-1018. (Abstract IJCEP0030362, Full text PDF).

Chunyun Wan, Jinmei Xiang, Rui Guo, Shijin Yang, Youwen Li, Dingzong Guo: An RNA-Seq screen of the dithiothreitol-induced apoptosis response in chicken cardiomyocytes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1019-1029. (Abstract IJCEP0040296, Full text PDF).

Jian-Yong Zhu, Qi Ye, Li-Jun Zhang, Ya-Nan Song, Miao Zhang, Wen-Hai Wang, Hong Zhang: TRIM66 knockdown inhibits cell growth, but induces cell cycle arrest and apoptosis of hepatocellular carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1030-1040. (Abstract IJCEP0042283, Full text PDF).

Yunbao Pan, Guohong Liu, Fang Wang, Huanjin Song, Herbert Kallon, Fuling Zhou: Granulocyte colony-stimulating factor suppresses SDF-1α/CXCR4 and mobilizes regulatory T cells in acute myelogenous leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1041-1051. (Abstract IJCEP0025625, Full text PDF).

Lichao Sun, Hongbo Zhang, Lida Zhi, Qiankuan Wen, Zhiwei Qi, Shengtao Yan, Wen Li, Guoqiang Zhang: Bisabolol attenuates sepsis-induced acute lung injury through inhibiting NF-κB-mediated inflammatory response. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1052-1062. (Abstract IJCEP0034770, Full text PDF).

Yutong Wang, Chengguang Sui, Fandong Meng, Xin Tian, Di Wu, Yan Li, Youhong Jiang: Anti-prostate cancer effects of CTL cells induction by recombinant adenovirus mediated PSCA dendritic cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1063-1073. (Abstract IJCEP0035845, Full text PDF).

Ting Zhang, Xijiao Yu, Shuang Liu, Linlin Lv, Yanzhi Wang, Shu Li: Effect of calcitonin-gene-related peptide on proliferation and osteogenesis in rat bone mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1074-1083. (Abstract IJCEP0040397, Full text PDF).

Chao Wang, Si-Cong Min, Ke-Lu, Hao-Jun Zhang, Jing Wu, Yu-Bao Liu, Ping Mao, Chao-Jun Li, Qing Jiang: Downregulation of GGPPS in chondrocytes accelerates osteoarthritis progression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1084-1093. (Abstract IJCEP0045130, Full text PDF).

Yuanbing Liu, Yuyu Sun, Jinlong Zhang, Yinsheng Zhu, Yongping Dai, Jian Ding, Guofeng Bao, Guanhua Xu, Jun Zhang, Aiguo Shen, Hongxu Lu, Zhiming Cui: Up-regulation of TUBA1B promotes astrocyte proliferation after spinal cord injury in adult rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1094-1103. (Abstract IJCEP0032754, Full text PDF).

Jian Jiao, Yan Song, Dong Qin, Yanrong Jiang: Apelin is essential for the development of laser-induced choroidal neovascularization model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1104-1112. (Abstract IJCEP0024954, Full text PDF).

Zhaolei Cui, Yingying Lin, Yansong Chen, Yuhong Zheng, Yan Chen: BRLF1 transcription activator IgG targeting Epstein-Barr virus hallmarks promising diagnostic efficacy in identification of nasopharyngeal carcinoma: a meta-analysis study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1113-1121. (Abstract IJCEP0039434, Full text PDF).

Nan Ding, Fuqiang Yin, Xihan Deng, Liyuan Feng, Luwei Wei, Yongzhi Huang, Zhenxin Liang, Wei Zhang, Li Li: MTAP deficiency is associated with an unfavourable prognosis and platinum resistance in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1122-1130. (Abstract IJCEP0044294, Full text PDF).

Peicheng Shen, Wenwen Li, Jian Jiang, Liqun He: Liver fatty acid binding protein protects renal function through down-regulation of oxidative stress in IgA nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1131-1139. (Abstract IJCEP0022554, Full text PDF).

Yan Tan, Lei Liang, Yuru Xie, Jiye Wang, Jun Liu, Jing Nie, Jian Qiu: Atorvastatin inhibits proliferation and calcification of rat heart valve interstitial cells via activating the mTOR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1140-1148. (Abstract IJCEP0041512, Full text PDF).

Hua Zhong, Jiawei Wei, Yin Yao, Ran Fu, Hang Li, Qingling Fu, Weiping Wen: A bacterial extract of OM-85 Broncho-Vaxom suppresses ovalbumin-induced airway inflammation and remodeling in a mouse chronic allergic asthma model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1149-1157. (Abstract IJCEP0042824, Full text PDF).

Chaofeng Zhang, Weidang Wu, Congxia Wang, Xiaomin Zhou, Xiaohui Xu, Pengbo Geng, Jun Zhu: Expression and function of miR-92a in ventricular remodeling after PCI treatment of acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1158-1165. (Abstract IJCEP0042781, Full text PDF).

Fenqin Zhao, Zhihui Xie, Yongxiu Yang, Nana Li, Xinyi Wang: Down-regulation of anti-apoptosis protein livin promotes HMR1275 (flavopiridol)-induced apoptosis of endometrial carcinoma cell line ishikawa. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1166-1171. (Abstract IJCEP0042300, Full text PDF).

Lijun Zhong, Yuan Li, Huifang Tian, Lijuan Guo, Shibing Qin, Jing Shen: Data-independent acquisition strategy for the serum proteomics of tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1172-1185. (Abstract IJCEP0042636, Full text PDF).

Mei-Ling Zhou, Qiong Wang, Xiao-Hui Xu, Wei Zhang, Cong-Chong Yang, Lai-Kui Liu: Membrane type 1 matrix metalloproteinase expression correlated with the clinicopathological feature and invasion and metastasis in oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1186-1198. (Abstract IJCEP0046007, Full text PDF).

Liming Guan: Efficacy of three different therapies for cesarean scar pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1199-1211. (Abstract IJCEP0031742, Full text PDF).

Jianming Tang, Huijuan Shi, Yu Dong, Tiantian Zhen, Hui Li, Fenfen Zhang, Anjia Han: The interaction of SS18 and β-catenin promotes tumorigenesis of synovial sarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1212-1222. (Abstract IJCEP0034333, Full text PDF).

Lingling Huang, Yuanyuan Xie, Shanshan Dai, Haifei Zheng: Neutrophil-to-lymphocyte ratio in diabetic microangiopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1223-1232. (Abstract IJCEP0037314, Full text PDF).

Chunyan He, Ping Feng, Honghong Su, Aiping Gu, Zhaowei Yan, Xueming Zhu: Disrupted Th1/Th2 balance in patients with rheumatoid arthritis (RA). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1233-1242. (Abstract IJCEP0040990, Full text PDF).

Wei-Liang Xiao, Huan-Ling Zeng, Yi-Zhuo Wang, Qing Gou, Ze-Jian Zhou, Rong-De Xu, Wei-Ke Li, Wen-Xing Zhuang, Xiao-Ming Chen: Up-regulation of miR-324 suppresses cell apoptosis by targeting DUSP1 in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1243-1252. (Abstract IJCEP0041067, Full text PDF).

Jianfa Huang, Pei Chen, Jingzhi Yu, Lijun Xu, Ying Yang, Nandan Wu, Mingjun Tan, Jian Ge, Keming Yu, Jing Zhuang: Distribution of phosphorylated cyclic AMP response element binding protein (p-CREB-1) in rat retina. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1253-1262. (Abstract IJCEP0041656, Full text PDF).

Xiaoqin Zhu, Jun Gao, Yunong Wu, Bo Yang, Min Ji, Mingyang Shu: MiR-320a suppresses cell migration and invasion by targeting MRP2 in oral tongue squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1263-1272. (Abstract IJCEP0046126, Full text PDF).

Dan Yu, Yuan Li, Yongbo Xu, Jinyuan Tang, Kun Li, Haibo Chu: Dysregulated matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinase in residual splenic tissue after subtotal splenectomy due to portal hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1273-1282. (Abstract IJCEP0046121, Full text PDF).

Juan Antonio Arreguin-Cano, Gloria Gutiérrez-Venegas: Expression of toll-like receptor-1 by bradykinin in human gingival fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1283-1292. (Abstract IJCEP0023413, Full text PDF).

Lang Tang, Zhipeng Hao, Yu Deng, Peng Zhang, Xiangning Fu, Ni Zhang: MiR-29a-3p suppresses the proliferation, migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma by targeting IGF-1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1293-1302. (Abstract IJCEP0023699, Full text PDF).

Xianfu Meng, Jijie Niu, Yonglin Yang, Mei Wei, Weicheng Yao: Downregulation of miR-155 inhibits proliferation and enhances chemosensitivity to Temozolomide in glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1303-1312. (Abstract IJCEP0042795, Full text PDF).

Zaiyong Zhang, Yulan Zhang, Jianhao Li, Wenzhu Zhang, Aidong Zhang, Zicheng Li: MicroRNA-26b protects against the H2O2-induced injury on cardiac myocytes via its target gene HGF. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1313-1321. (Abstract IJCEP0028156, Full text PDF).

Guang-Jun Zhang, Yuan-Zhou San, Hai-Qing Zhang, Ji-Fa Zhang, Zhi Yang, Zhen-Feng Yu, Fan-Zhi Kong, Hai-Jun Liu, Xue-Li Zhang: MiR-590-5p as potential oncogenic microRNA of human colorectal cancer cells by targeting PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1322-1330. (Abstract IJCEP0035952, Full text PDF).

Haiying Su, Dongguang Liu, Chunyan Yan, Guoyun Wang: MicroRNA-380-5p inhibits migration and invasion of ovarian cancer SKOV3 cells and regulates epithelial-mesenchymal transition factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1331-1339. (Abstract IJCEP0042893, Full text PDF).

Rong Yu, Yadi Wang, Ying Ma, Si Qin Gao Wa Bai, Simei Li: Role of ERCC1 and ERCC2 genetic polymorphisms in the sensitivity of esophageal squamous cell carcinoma to radiochemotherapy in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1340-1347. (Abstract IJCEP0038235, Full text PDF).

Bin You, Yili Fu, Xin Li, Jingbai Miao, Bin Hu: Long non-coding RNA Xist promotes progression of non-small-cell lung cancer (NSCLC) by modulating miR-103a and MAP3K3 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1348-1355. (Abstract IJCEP0039137, Full text PDF).

Chao Sun, Xinhui Liu, Guoping Guan, Hailong Zhang: Increased expression of WISP-1 (CCN4) contributes to fibrosis in the hypertrophied lumber ligamentum flavum. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1356-1363. (Abstract IJCEP0045634, Full text PDF).

Aihui Liu, Xiunan Li, Gangyue Wang, Xin Tang, Hua Kang: MiR-455-DNMT3A signaling is linked toacquisition of doxorubicinresistance in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1364-1371. (Abstract IJCEP0044775, Full text PDF).

Yuanyuan Bai, Ling Xu, Pengbo Hu, Bo Zhou: miR-504 regulates chemosensitivity in triple negative breast cancer (TNBC) cells via targeting ABCB8. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1372-1379. (Abstract IJCEP0044203, Full text PDF).

Jin Lu, Cuilian Zhang, Baoxia Gu, Shaodi Zhang, Jiaxuan Geng, Yuanhui Chen, Juanke Xie: MicroRNA-182 inhibits rat ovarian granulosa cell apoptosis by targeting Smad7 in polycystic ovarian syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1380-1387. (Abstract IJCEP0042839, Full text PDF).

Yi-Yi Leng, Mei-Shen Ren, Zheng-Qun Meng, Peng-Fei Zhang, Ze-Xiao Yang, Xue-Ping Yao, Yin Wang: Development of TaqMan real-time PCR for detection of stenotrophomonas maltophilia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1388-1395. (Abstract IJCEP0042419, Full text PDF).

Weibing Zhang, Lin Zhang, Zhengqi Pan, Dingxie Gang, Xinghuan Wang: Roles of ARA55 and ARA55-estrogen receptor β signaling pathway on the prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1396-1402. (Abstract IJCEP0032243, Full text PDF).

Guoqing Pan, Guomiao Su, Yingxia Wang, Fenglin Xue, Ying Yang, Zhe Yang, Qi Zhang, Tao Liu, Min Hong, Jinhua Zheng: Effect of Helicobacter pylori on the expression of semaphorin 5A in patients with gastric precancerous lesions and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1403-1409. (Abstract IJCEP0036946, Full text PDF).

Yulei Ma, Yanjie Guan, Shijie Quan, Yingying Cui, Yanying Wang, Xiaoli Wang: Long non-coding RNA MG3 inhibits proliferation and migration of non-small cell lung carcinoma through regulating EGFR. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1410-1416. (Abstract IJCEP0043007, Full text PDF).

Xiaoyong Wei, Xinwen Zhou, Qiang Tu, Cuncai Zhou: Therapeutic effect of hepatocellular carcinoma-targeting liposome delivery system loaded with c[RGDyk] modified combretastatin A-4 and adriamycin: a pharmacodynamics study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1417-1422. (Abstract IJCEP0040856, Full text PDF).

Yangbin Pan, Shixiang Zheng, Yipeng Liu, Hongtin Ke, Xuefen Yang: Fbxo3 knockdown attenuates inflammatory responses in lupus nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1423-1428. (Retracted, Full text PDF).

Jing Gan, Qianyun Cai, Yi Qu, Fengyan Zhao, Rong Luo, Chaomin Wan, Dezhi Mu: MiRNA expression profiles in the hippocampi of immature rats following status epilepticus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1429-1442. (Abstract IJCEP0037839, Full text PDF).

Anne Flörcken, Manfred Johannsen, Tam Nguyen-Hoai, Anne Gerhardt, Kurt Miller, Bernd Dörken, Antonio Pezzutto, Jörg Westermann, Korinna Jöhrens: Immunomodulatory molecules in renal cell cancer: CD80 and CD86 are expressed on tumor cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1443-1454. (Abstract IJCEP0028400, Full text PDF).

Minjie Shang, Defei Hong, Zhiming Hu, Chengwu Zhang, Weiding Wu: Inhibition of RIPK1 expression and facilitation of TRAIL-induced hepatocellular carcinoma cell apoptosis by miR-141. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1455-1465. (Abstract IJCEP0041428, Full text PDF).

Youzhu Qiu, Ming Li, Shuangfei Li, Te Yang, Yang Liu, Shuangjin Zheng, Xiangjun Li, Baida Xu, Jie Yu: Physiological responses to acute hypoxia and indictors of acute mountain sickness in males. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1466-1476. (Abstract IJCEP0042632, Full text PDF).

Zhi Xu, Zhe Shao, Meng Wang, Jun-Fen Bai, Yong Song, Zheng-Jun Shang: Expression of transient receptor potential canonical 1 (TRPC1) in tongue squamous cell carcinoma and correlations with clinicopathological features and outcomes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1477-1487. (Abstract IJCEP0047114, Full text PDF).

Guohua Shen, Shuang Hu, Bin Liu, Anren Kuang: Degree of SUVmax correlates with Ki-67 index in patients with breast cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1488-1498. (Abstract IJCEP0043421, Full text PDF).

Tong-Qing Chen, Zhen-Xing Li, Yan Jiang, Xu-Dong Xu, Lin Gan, Bao-Long Wang: Detection of human cytomegalovirus in tumor tissue and peripheral blood samples of patients with gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1499-1508. (Abstract IJCEP0035213, Full text PDF).

Fujun Li, Jing Ju, Yi Ling, Hua Jiang, Yating Peng: MicroRNA-18a high expressed in nasopharyngeal carcinoma facilitates tumor growth by targeting SKT4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1509-1518. (Abstract IJCEP0040421, Full text PDF).

Xiao-Gang Wang, Bo Fan, Wei Wang, Yi-Ying Jin, Yan Jin, Zhi-Qiang Yang, Xian-Cheng Li: The value of performing dual-source dual-energy computed tomography in analysis strategy for urinary mixed stone. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1519-1528. (Abstract IJCEP0043670, Full text PDF).

Shijie Yang, Yixian Liu, Yuhai Qiao, Guozhu Wu, Wenqing Cai: Protective effect of resveratrol against prostate enlargement induced by high-fat diet. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1529-1538. (Abstract IJCEP0042867, Full text PDF).

Yuhong Fan, Haifeng Zhou, Xueliang Wu, Xiaoning Shi, Likun Wang, Linxi Zhang, Yonghong Shi: Expression of caveolin-1, MMP-2 and β-catenin in esophageal squamous cell carcinoma and their clinicopathologic significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1539-1548. (Abstract IJCEP0042507, Full text PDF).

Minli Lv, Huiying Zhang, Lili Zhang, Jianhong Guo, Jiantao Jia, Xiaoxia Tian, Jingquan Ji, Baohong Li, Dewu Han, Cheng Ji: Expression of 78 kD glucose-regulated protein is increased in cirrhotic cardiomyopathy induced by intestinal endotoxin. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1549-1557. (Abstract IJCEP0029150, Full text PDF).

Qiaoyun Ji, Shan Luo, Jingrong Li, Hua Wang, Fan Yang: Knockdown of NF-κB-inducing kinase prevents inflammation-sensitized hypoxic-ischemic brain injury in newborns. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1558-1566. (Abstract IJCEP0041618, Full text PDF).

Jin Huang, Yun Ren, Chaochao Bai, Jie Chen, Yuan Zhang, Lingyi Li, Guangsheng Du: Correlation of CD4+ and CD8+ T lymphocytes and Th17 with acute coronary syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1567-1575. (Abstract IJCEP0045711, Full text PDF).

Wenfeng Liu, Shuling Shen, Mei Tao, Liming Wang: Targeting Notch1 inhibits invasion and growth of ovarian cancer cell through regulation of miR-124/flotillin-1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1576-1584. (Abstract IJCEP0043551, Full text PDF).

Detian Xie, Dandan Ma, Lipan Peng, Liang Shang, Leping Li: Reactivation of p21WAF1/CIP1 by saRNA inhibits proliferation, invasion and migration in gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1585-1593. (Abstract IJCEP0041196, Full text PDF).

Dawang Xie, Jun Yao, Wenyu Feng, Yan Wei, Huiping Lu, Jia Li, Qingjun Wei: GF109203X attenuates RANKL-induced osteoclastogenesis and suppresses osteolysis in a mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1594-1602. (Abstract IJCEP0042776, Full text PDF, Supplementary Data).

Jun He, Dan Liu, Yuhong Li, Dan Yan, Lang Xu: Decreased expression of lncRNA GAS5 predicts poor survival and aggressive phenotype in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1603-1610. (Abstract IJCEP0035162, Full text PDF).

Yushang Cui, Xiaohui Xu, Cheng Huang, Yingzhi Qin, Naixin Liang, Hongsheng Liu, Shanqing Li: Minichromosome maintenance complex facilitates the recruitment of BRCA1 onto chromatin and foci formation in A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1611-1618. (Abstract IJCEP0036821, Full text PDF).

Guigang Yan, Songmei Jiang, Lianzhi Yu, Shujun Liu: Oxidized low density lipoprotein (oxLDL) promotes mitochondrial dysfunction and induces apoptosis in retinal pigmented epithelium cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1619-1626. (Abstract IJCEP0038842, Full text PDF).

Wei Zhao, Ling Li, Xiaodong Zhu, Long Chen, Xianwei Mo, Ke Nie, Yuan Lin: VEGF functions as a key modulator in the radioresistance formation of A549 cell lines via regulation of Notch1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1627-1634. (Abstract IJCEP0047307, Full text PDF).

Ping Zhou, Juan Song, Shuiping Dai, Dan Liu, Weimin Li: Aberrant expression of karyopherin α-2 (KPNA2) contributes to poor prognosis of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1635-1642. (Abstract IJCEP0045433, Full text PDF).

Qingbao Hou, Chaoren Zhao, Xiangyan Wang, Hubo Shi: Circulating Bmi-1 mRNA as a diagnostic and prognostic biomarker for non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1643-1650. (Abstract IJCEP0043647, Full text PDF).

Deogratias Ruhangaza, Edda Vuhahula, Longquan Xiang: Usefulness of PTAH stain in the diagnosis of rhabdomyosarcoma in low resource setting in reference to myogenin immunoreactivity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1651-1658. (Abstract IJCEP0035833, Full text PDF).

Qing Lu, Zhigang Gong, Ning Zhou, Zhigang Li, Juquan Jiang, Zhinan Chen, Qijun Jiang, Yi Peng, Shifang Ding: MiR-24 expression in myocardial ischemia reperfusion induced by acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention treatment. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1659-1666. (Abstract IJCEP0038408, Full text PDF).

Yongchao Sun, Hao Zhang: The association of LOX-1 rs1050283 polymorphism with renal hypertension susceptibility in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1667-1674. (Abstract IJCEP0039685, Full text PDF).

Bin Zhang, Renhao Wang, Kuan Cao, Guangyu Jia, Zhong Li, Xiangcheng Li: Selective portal vein ligation promotes liver regeneration in rats with incomplete obstructive jaundice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1675-1682. (Abstract IJCEP0040866, Full text PDF).

Guoxiang Xu, Ying Ye, Jing Ni, Juhua Zhuang, Guoyu Wang, Saifei He, Wei Xia: Toll-like receptor 4 affects the expression of matrix metalloproteinase 13 in human chondrocytes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1683-1689. (Abstract IJCEP0041522, Full text PDF).

Gang Ye, Chaoan Peng, Zhenguo Gao, Jing Xiao, Lin Mei: Effects of arthroscopic knee surgery on IL-1β, CXCL13 and TNF-α in the knee joint fluid of knee osteoarthritis patients and their correlation with clinical outcomes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1690-1696. (Abstract IJCEP0043028, Full text PDF).

Lujia Zhang, Min Yang, Weinan Lai: Correlation between miRNA-126 expression abnormality and hypo-methylation of DNA in T cells of rheumatoid arthritis patients with respiratory failure. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1697-1702. (Abstract IJCEP0043035, Full text PDF).

Ying Su, Feng Wang: miR-192-5p, TGFβ2 and the expression of extracellular matrix moieties in of human trabecular meshwork cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1703-1707. (Abstract IJCEP0038549, Full text PDF).

Jin Yang, Bao-Ling Qiu, Chen-Yan Zhou, Qi Zhou, Jian-Qin Li, Jian Pan, Wei-Ying Gu, Xiao-Fei Qi, Rui-Hua Chen, Yi-Na Niu, CS Chen, Shao-Yan Hu: Expression and clinical value of multidrug resistance-associated proteins (MRP) 1 to 6 in Chinese pediatric patients with B-precursor acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1708-1718. (Abstract IJCEP0044754, Full text PDF).

Yangwei Fan, Ke Ma, Wenxia Niu, Yuan Hu, Enxiao Li, Yinying Wu: Prognostic value of pretreatment prognostic nutritional index is superior to neutrophil to lymphocyte ratio for survival in patients with neuroendocrine tumors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1719-1728. (Abstract IJCEP0045040, Full text PDF).

Xiaoqing Yang, Yanjie Huang, Wensheng Zhai, Xianqing Ren, Qingyin Guo, Xia Zhang, Meng Yang, Jian Zhang, Qianyi Zhao, Tatsuo Yamamoto, Yuan Sun, Ying Ding: Clinicopathological characteristics and intrarenal angiotensin II expression in X-linked Alport syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1729-1737. (Abstract IJCEP0034353, Full text PDF).

Nara Yoon, Kang Min Han, Soo Youn Cho, Seok Won Kim, Jeong Eon Lee, Seok Jin Nam, Eun Yoon Cho: Tumor-associated macrophages (TAMs) and tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) in pretherapeutic breast cancer core biopsies: Anti-tumoral effect of immune cells associated with neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1738-1746. (Abstract IJCEP0034620, Full text PDF).

Yumei Li, Jiyue Zheng, Jinghao Yao, Rui Wang, Jing Liu, Yan Yang, Fuyou Zhao, Zenong Cheng, Yurong Ou, Qiong Wu: Aberrant expression and prognostic value of RacGAP1 in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1747-1755. (Abstract IJCEP0035052, Full text PDF).

Lin Zhang, Yunpeng Xie, Ming Dong, Yuefei Xu, Zhenzhen Guo, Linlin Sui, Ying Kong: Wnt/beta-catenin signaling pathway regulates beta1,4-galactosyltransferase l expression in the endometrium to affect the embryo implantation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1756-1764. (Abstract IJCEP0039664, Full text PDF).

Xiao-Bin Cui, Ran-Ran Li, Xiao-Li Diao, Tao Ren, Hao Peng, Dan-Dan Wang, Bin Wang, Yun-Zhao Chen, Feng Li: Hypermethylation of RASSF1A CpG insland is associated with esophageal squamous cell carcinoma in Kazakh patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1765-1773. (Abstract IJCEP0046532, Full text PDF).

Ruonan Chai, Beixing Liu, Feifei Qi: IL-31, IL-33, and TSLP expression and relation to severity of asthma and rhinitis in Chinese allergic patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1774-1782. (Abstract IJCEP0044804, Full text PDF).

Jingying Wang, Jinmeng Wang, Li Zhu, Wenfeng Li, Guanzhen Yu, Yunsheng Xu: Prognostic value of pAMPKa/ADM2/VEGF expression in hilar cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1783-1791. (Abstract IJCEP0043222, Full text PDF).

Yan Zhao, Xin Jin, Xiaomeng Gong, Bingqin Guo, Nan Li: Clinicopathologic features of hemangioblastomas with emphases of unusual locations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1792-1800. (Abstract IJCEP0041392, Full text PDF).

Dongni Liang, Weiya Wang, Baijie Tang, Dandan Dong, Fanghua Li, Gang Xu: Detection of ROS1 translocation in lung adenocarcinoma by IHC, FISH and RT-PCR and its clinicopathologic features. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1801-1808. (Abstract IJCEP0039286, Full text PDF).

Xuemei Piao, Jiandong Hu: Circulating microRNA-125b expression predicts clinical response in patients with rheumatoid arthritis treated by tumor necrosis factor inhibitors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1809-1816. (Abstract IJCEP0040774, Full text PDF).

Yunyun Yu, Lingfei Han, Wen Yu, Yankang Duan, Zhewei Wang, Huiyan Hu, Junwei Zhao, Suman Singh, Fanfei Kong, Lin Jin, Jing Sun, Fang Li: High risk factors associated with HPV persistence after loop electrosurgical excision procedure in patients with intraepithelial neoplasia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1817-1824. (Abstract IJCEP0039690, Full text PDF).

Hui Chen, Zhiying Xu, Bin Yang, Xiaoli Zhou, Hongfang Kong: Epigenetic regulation of RASGRF1 and its effects on the proliferation and invasion in colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1825-1832. (Abstract IJCEP0042049, Full text PDF).

Yonghui Huang, Shunli Sheng, Bin Chen, Run Lin, Jianyong Yang, Baobin Hao: MiR-146a genetic polymorphism contributes to the susceptibility to hepatocellular carcinoma in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1833-1839. (Abstract IJCEP0026649, Full text PDF).

Jian Kang, Zhe Li, Fanhua Kong, Meng Zhang, Hong Chang: Overexpression of lncRNA AOC4P indicates a poor prognosis for colorectal cancer and regulates cell metastasis by epithelial mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1840-1846. (Abstract IJCEP0044577, Full text PDF).

Haiqing Zhang, Xu Chu, Tingting Fu, Hui Lv, Qingxia Kong, Yanlei Hao: Inhibitory effect of interleukin-1β antibody for NLRP3 inflammasome on epilepsy rat model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1847-1853. (Abstract IJCEP0041886, Full text PDF).

Yingli Li, Xiao Gu, Chao Yang, Zhen Zhao: Association between ApoD expression level and the severity of axillary osmidrosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1854-1859. (Abstract IJCEP0042935, Full text PDF).

Yi Lu, Jianliang Xu, Boxuan Zhou, Nan Lin, Ruiyun Xu, Yunbiao Ling: Correlation between the stromal activated hepaticstellate cells and angiogenesis in humanhepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1860-1865. (Abstract IJCEP0044619, Full text PDF).

Peng Zhou, Zhiyong Xiong, Qiubo Xie, Yongquan Wang, Gensheng Lu: Mechanism of bladder dysfunction in the diabetic rat. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1866-1871. (Abstract IJCEP0031417, Full text PDF).

Zirong Xia, Juxiang Li, Lingling Yu, Kui Hong, Yanqing Wu, Qinghua Wu, Xiaoshu Cheng: Upregulation of plasma SOCS-3 is associated with poor prognosis of acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1872-1876. (Abstract IJCEP0043074, Full text PDF).

Yonggong Yang, Peipei Xu, Fan Wang, Xiangshan Fan, Jian Ouyang, Bing Chen: Secondary Epstein-Barr virus-associated angioimmunoblastic T-cell lymphoma in a patient with diffuse large B-cell lymphoma: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1877-1881. (Abstract IJCEP0041116, Full text PDF).

Xiao-Shan Chen, Xiao-Feng Xie, Jian-Jun Zhou: Mixed large cell neuroendocrine carcinoma and adenosquamous carcinoma of gallbladder: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1882-1885. (Abstract IJCEP0042195, Full text PDF).

Shiwang Wen, Li Han, Yuefeng Zhang, Ziqiang Tian, Yong Li, Huilai Lv, Yanzhao Xu, Yonggang Zhu, Mingbo Wang, Peng Su: Comparison of survival rate, complications and life quality after different surgical procedures in esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1886-1897. (Abstract IJCEP0034951, Full text PDF).

Zhenchao Lv, Yanxing Guo, Xiangyang Cao Xuejian Wu: Association between GDF5 rs143383 polymorphism and risk of congenital talipes equinovarus in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1898-1903. (Abstract IJCEP0042815, Full text PDF).

Miroslaw Bik-Multanowski, Artur Dobosz: Detection of high expression of complex I mitochondrial genes can indicate low risk of Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1904-1907. (Abstract IJCEP0031015, Full text PDF).

Changhong Wei, Yi Chen, Shufang Ning, Jilin Li, Haizhou Liu, Wene Wei, Xinqing Ye, Litu Zhang: Molecular subtypes of breast cancer with pathological features prevalent in Zhuang and Han ethnic groups in China: a study of 990 patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1908-1917. (Abstract IJCEP0043175, Full text PDF).

Xiao-Hui Shi, Zhen Tan, Jun Shi, Yan Gu, Qiao Zuo, Xiao-Wen Xu, Li-Jun Tang, En-Da Yu: Expression of guanylyl cyclase C and its prognostic value in different developing stages of colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1918-1927. (Abstract IJCEP0041457, Full text PDF).

Bo Yan, Feng Hu, Xiaoxuan Zheng, Xiaowei Mao, Jiayuan Sun, Liyan Jiang: Effect of EBUS-TBNA on diagnosis of recurrence in post-surgery patients with lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1928-1936. (Abstract IJCEP0041425, Full text PDF).

Tao Sun, Raynald Liu, Yongji Tian, Weiqing Wan, Chunde Li: Primary intracranial choriocarcinoma: a report of 8 cases with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1937-1945. (Abstract IJCEP0043392, Full text PDF).

Jae-Ho Lee, Gi-Jeong Gwon, Dae-Kwang Kim: Mitochondrial D-loop polymorphism in tubular adenomas and serrated polyps of colorectal lesions. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1946-1953. (Abstract IJCEP0025983, Full text PDF).

Yan Zhou, Xianxun Liu, Zhangguo Hu, Runbo Zhong, Baohui Han, Hua Zhong: Association of PD-L1 expression with clinicopathologic features and overall survival in patients with non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1954-1961. (Abstract IJCEP0044744, Full text PDF).

Jun Ma, Jin-Yuan Yan, Qiong Zhang, Ke Zhang, Chi Chen, Wen-Juan Liu, Xiu-Qing Li, Xia Cao: High expression of HDAC7 associated with MSH2 predicted a good prognosis of patients with colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1962-1969. (Abstract IJCEP0041472, Full text PDF).

Lei Huang, A-Man Xu, Bing Chen: Expression of CD44v6 in gastric cancer and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1970-1976. (Abstract IJCEP0024648, Full text PDF).

Zhihong Lu, Junfeng Song, Aimin Liu, Jianhua Mao, Yonghui Xia: Does criterion of renal biopsy in asymptomatic isolated proteinuria children has already been identified? Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1977-1983. (Abstract IJCEP0038473, Full text PDF).

Yaping Guan, Feng Zhu: Circulating levels of molecules associated with JAK2/STAT3 signaling pathway in patients with acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1984-1990. (Abstract IJCEP0045701, Full text PDF).

Chen Yao, Bowen Zhu, Yubao Liu, Xingquan Xu, Xianfeng Yang, Zhihong Xu, Jin Dai, Dongyang Chen, Huajian Teng, Dongquan Shi, Qing Jiang: Association of MMP3 COL5A1 and COL1A1 gene polymorphisms with ACL geometric size in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1991-1997. (Abstract IJCEP0043300, Full text PDF).

Alfredo Cortés-Algara, Noemí Cárdenas-Rodríguez, Eleazar Lara-Padilla, Esaú Floriano-Sánchez, Rebeca Martínez-Contreras, Maricruz Anaya-Ruiz, Rebeca Uribe-Escamilla, Alfonso Alfaro-Rodríguez, Ian Ilizaliturri-Flores, Martín Pérez-Santos, Cindy Bandala: Synaptic vesicle protein isoforms (SV2A, SV2B, SV2C): expression in breast cancer and their association with risk factors and metastasis in Mexican women. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):1998-2004. (Abstract IJCEP0041181, Full text PDF).

Zimin Liu, Jiangfeng Lv, Lin Zhao, Fengling Xu, Yuguo Ren, Kaihua Tian: Clinical significance of miR-199a-5p expression in non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2005-2011. (Abstract IJCEP0042834, Full text PDF).

Bowen Li, Yufan Wang, Feng Wang, Panpan Wang, Jie Hu, Wei Zhang, Hongyu Yang: Identification of new susceptible genes associated with familial carotid body tumor of Chinese pedigree by high-throughput genome sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2012-2017. (Abstract IJCEP0046527, Full text PDF).

Yun-Na Qin, De-Ming He, Zi-Yu Zhang, Xiao-Hong Yu: Aberrant expression of casein kinase 1δ (CK1δ) in cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2018-2023. (Abstract IJCEP0045997, Full text PDF).

Lei Cai, Yan Li, Li Sun, Man Guo, Xiao Lian, Shu-Ao Xiao, Jian-Jun Yang, Liu Hong, Meng-Bin Li, Hong-Wei Zhang: Clinicopathological characteristics and prognosis in patients with mucinous gastric carcinomaafter D2 radical gastrectomy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2024-2029. (Abstract IJCEP0042923, Full text PDF).

Jiao Liang, Ying Qiu, Yinyin Wang, Fangli Ren, Zhijie Chang: CREPT expression correlates with esophageal squamous cell carcinoma histological grade and clinical outcome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2030-2035. (Abstract IJCEP0009456, Full text PDF).

Xiangxiang Tao, Bing Chen, Yifeng Yan: Correlation between aldolase c (ALDOC) expression and the prognosis of esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2036-2041. (Abstract IJCEP0037209, Full text PDF).

Jian-Jun Liu, Lei Yang, Bin Li, Bing-Xin Xu, Heng-Jin Li, Shi-Chao Lv: Prevalence and risk factors of subclinical enthesitis and synovitis in patients with psoriasis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2042-2047. (Abstract IJCEP0042556, Full text PDF).

Xiao-Liang Mo, Dian-Zhong Luo, Xiao-Li Jiang, Gui-Rong Qin, Yan Sun: The expression level of lncRNA-ATB associates with clinicopathological parameters and prognosis of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2048-2052. (Abstract IJCEP0043417, Full text PDF).

Kun Zhang, Qiang Sun, Man Li, Xiaochun Peng, Lishen Wang, Shuwei Shen, Aiping Dong, Rong Wang: Sufentanil attenuates cardiopulmonary bypass-associated brain injury in a rat model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2053-2061. (Abstract IJCEP0039373, Full text PDF).

Heng-Jing Hu, Jie Qiu, Jia-Bing Huang, Qi-Ming Liu, Zhi-Han Tang, Shun-Lin Qu, Zhi-Sheng Jiang: Higher circulating visfatin levels are associated with increased risk of atrial fibrillation and major adverse cardiovascular events in patients with acute ST-elevation myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2062-2070. (Abstract IJCEP0042782, Full text PDF).

Yuyan Na, Rui Bai, Zhenqun Zhao, Jianzhong Wang, Yong Wang, Bolun Zhang, Lixin Zhang, Chenyang Meng, Yuting Shi, Tianbo Jin, Wanlin Liu: IL1R2 polymorphisms and knee OA susceptibility in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2071-2076. (Abstract IJCEP0041937, Full text PDF).

Huiping Wang, Yangshao Hou, Xinyi Meng, Xuewen Tian, Jude Juventus Aweya, Chaoyang Li, Lanjun Feng, Zhansheng Zhu: A functional polymorphism in promoter of CD3G as potential biomarker for colorectal carcinoma risk in Chinese adults. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2077-2082. (Abstract IJCEP0046677, Full text PDF).

Yao Wang, Tong Liu, Leiguang Ye, Hua Zhao, Yonglong Jin, Bao Liu, Baogang Liu, Xuan Zhang, Jun Wei: Circulating IgG antibody to ABCC3 in gynecological cancers. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2083-2088. (Abstract IJCEP0045345, Full text PDF).

Douaa Sayed, Abeer Ibrahim, Alia MA Attia, Amira Hanafi Soliman: MDR-1 expression and soluble HLA-G levels in B-chronic lymphocytic leukemia: an impact on prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2089-2094. (Abstract IJCEP0044140, Full text PDF).

Liang Qiao, Jin Dai, Wenjin Yan, Yao Yao, Ye Sun, Dongyang Chen, Zhihong Xu, Dongquan Shi, Huajian Teng, Qing Jiang: Variants rs3732378 and rs3732379 of gene CX3CR1 are not associated with developmental dysplasia of the hip in Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2095-2099. (Abstract IJCEP0041794, Full text PDF).

Yu Wang, Cuixia Gao, Tiankang Guo, Ruifei Yang, Feifei Shao, Wenjuan Ma, Limin Tian: Association of insulin-like growth factor-I receptor and -II receptor gene polymorphisms with osteoporosis in postmenopausal women of Han Chinese. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2100-2109. (Abstract IJCEP0045156, Full text PDF).

Yafeng Wang, Weifeng Tang, Pinghua Liu, Gongfeng Zheng, Yanan Wang, Ling Lin, Hui Yu, Ziyang Huang: Methylenetetrahydrofolate reductase TagSNPs contribute to the susceptibility to type 2 diabetes in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2110-2118. (Abstract IJCEP0046086, Full text PDF).

Liangyuan Wen, Tao Gou, Quan Ji, Fengpo Sun, Fajin Guo, Lin Wang, Junchuan Liu, Guangnian Liu, Fandi Zhang: Clinical observation and perioperative management of lower extremity deep vein thrombosis after hip fracture among elderly patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2119-2126. (Abstract IJCEP0038984, Full text PDF).

Qiansheng Zhang, Zhiqiang Yao, Liping Xu, Xiaobing Cheng, Tao Cui: Association of IL-1α, IL-1β, IL-18 and IL-33 genetic variants with the risk of Alzheimer disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2127-2134. (Abstract IJCEP0042526, Full text PDF).

Ran FU, Yi Wang, Jia-Li Tao, Yu-Feng Wan, Li-Yang Zhou, Shu Liu, Gang Li, Chuan-Qin Xu, Yu-Long Zheng: Spontaneous ascitic fluid infection of patients with liver cirrhosis: culture-negative neutrocytic ascites vs. spontaneous bacterial peritonitis in Huai’an, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2135-2141. (Abstract IJCEP0038117, Full text PDF).

Haichu Yu, Xuewen Jia, Guixia Sun, Jiaozhen Hao, Yanjie Guo, Yang Li: Rs2021783 polymorphism in CYP21A2 was associated with an increased risk of coronary artery disease in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2142-2148. (Abstract IJCEP0046472, Full text PDF).

Omar S Al-Attas, Nasser M Al-Daghri, Sobhy M Yakout, Abdullah M Alnaami, Kaiser Wani, Majed S Alokail: Differences in adipokines among healthy and asthmatic children. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2149-2155. (Abstract IJCEP0046469, Full text PDF).

Bin Wang, Jin-Sen Lu, Xiao-Ke Yang, Fei-Fei Yuan, Hong Wang, Tian-Tian Lv, Yin-Guang Fan, Dong-Qing Ye: Association of single nucleotide polymorphisms and haplotypes of interleukin-10 5’flanking region with systemic lupus erythematosus susceptibility in Han Chinese. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2156-2162. (Abstract IJCEP0045859, Full text PDF).

Jin-Guo Fu, Jun Zhang, Guang-Ren Gao: Association of peroxisome proliferator-activated receptor γ, and gene-gene interactions with essential hypertension in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2163-2168. (Abstract IJCEP0022102, Full text PDF).

Xin Gu, Ding Xu, Tao Huang, Liujian Duan, Yang Jiao, Jun Qi: Clinical significance of single nucleotide polymorphisms of adiponectin gene in Chinese benign prostatic hyperplasia patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2169-2174. (Abstract IJCEP0046015, Full text PDF).

Shiju Zhou, Fengjun Jiao, Shengguo Zhou, Xia Li, Lina Lv, Xu Yang: Relationship between serum soluble interleukin 7 receptor and disease activity in patients with lupus nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2175-2180. (Abstract IJCEP0045602, Full text PDF).

Tuğcan Korak, Emel Ergül, Nihal Üren, Duygu Altinok, Turgay Şimşek, Nihat Zafer Utkan, Nuh Zafer Cantürk, Bahadır Güllüoğlu, Ali Sazci: RAD51 (rs1801320) gene polymorphism and breast cancer risk in Turkish population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2181-2186. (Abstract IJCEP0045041, Full text PDF).

Hong-Jun Guan, Yu-Peng Guo, Jun-Hua Lu, Li-Li Meng, Sheng-Zhong Rong, Jing Dong, Yong Yang, Ying-Ying Niu, Li-Yan Yao, Xiao-Xia Li: Association of LRRFIP1 gene polymorphisms with susceptibility to ischemic stroke in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2187-2192. (Abstract IJCEP0044436, Full text PDF).

Chunyan Chen, Lin Liu, Yuhong Geng, Chun Yang, Tao Li, Ying Gao: Prevention and treatment of OHSS by administration of GnRH antagonist in the early luteal phase of controlled ovarian hyperstimulation cycles. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2193-2198. (Abstract IJCEP0043469, Full text PDF).

Hanna Romanowicz, Jan Bieńkiewicz, Tomasz Szaflik, Jakub Malinowski, Beata Smolarz: Association between Gly322Asp polymorphism of hMSH2 (1032G>A, rs4987188) and endometrial cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2199-2204. (Abstract IJCEP0042574, Full text PDF).

Qingxu Guo, Youdong Chen, Yunlong Liu: Association of serum vaspin levels with the presence and severity of peripheral arterial disease in type 2 diabetic patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2205-2209. (Abstract IJCEP0020732, Full text PDF).

Shuang Dai, Ling Wu, Jingyu Zheng, Huan Wu, Jianmin Li: Glomus tumor in the stomach: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2210-2212. (Abstract IJCEP0019127, Full text PDF).

Yunbao Pan, Junna Hou, Yinlong Ren, Yanbing Sheng, Aiguo Xu, Manlin Xu, Qinghua Zhang, Hui Chu: Pulmonary rhabdomyosarcoma complicated with pulmonary artery extensive embolism. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2213-2218. (Abstract IJCEP0025272, Full text PDF).

Keishin Sunagawa, Masashi Sakagami, Hitomi Sakagami, Motohiko Furuichi, Yoshiaki Kusumi, Shigeki Nakamura, Yoshitsugu Miyazaki, Masahiko Sugitani: A pneumonectomized case of cunninghamella bertholletiae infection detected by the polymerase chain reaction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2219-2223. (Abstract IJCEP0040985, Full text PDF).

Shaodong Yang, Ming Zeng, Jiangli Zhang, Xinming Chen: Mucinous myoepithelial carcinoma of the parotid gland: report of a new histological variant. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2224-2230. (Abstract IJCEP0033885, Full text PDF).

Dan Lu, Hao Xiao, Hui Yang, Fei Chen, Jun Liu: A well-differentiated liposarcoma of the larynx: case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2231-2235. (Abstract IJCEP0036689, Full text PDF).

Xuemei Zhan, Hongyan Dong, Dan Wang, Qingjuan Shang: ALK-positive anaplastic large cell lymphoma: a clinicopathological analysis of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2236-2241. (Abstract IJCEP0029260, Full text PDF).

Yun Zhao, Shuting Ma, Jianghong Lei, Dongqi Wang, Miaomiao Cao, Chaofeng Sun: Primary cardiac extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2242-2245. (Abstract IJCEP0039098, Full text PDF).

Masahiro Manabe, Gakuya Tamagaki, Dai Momose, Yasuyoshi Sugano, Eiwa Ishida, Tomoko Uchiyama, Ki-Ryang Koh: Multiple myeloma presenting with pleural effusion and extramedullary masses and harboring a novel chromosomal abnormality, t(1;5)(p22;q31): a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2246-2249. (Abstract IJCEP0044910, Full text PDF).

Runci Wang, Qibing Xie, Min Zhou, Yi Liu, Yi Liu: Juvenile idiopathic arthritis in X-linked agammaglobulinemia with a novel in-frame deletion: a case report and functional analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2250-2254. (Abstract IJCEP0045436, Full text PDF).

Rui Zhang, Jia-Fan Zhou, Meng-Jun Liang, Ya-Juan Huang, Ai-Hua Li, Ning Su, Miao-Fang Huang, Qian-Hui Zhang, Zong-Pei Jiang: Thrombotic microangiopathy with ANCA-associated vasculitis in a child: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2255-2258. (Abstract IJCEP0038737, Full text PDF).

Yifan Mao, Liya Zhang, Yuan Li, Minqin Yan, Lianzhi He: MiR-218 suppresses cell progression by targeting APC in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2259-2269. (Abstract IJCEP0044431, Full text PDF).

Hua Guo, Mengmeng Chen, Dianning Duan, Shuxia Zhang: PRRSV regulates cytokine secretion from PAMs cultured in vitro via activation of MyD88-dependent TLRs signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2270-2283. (Abstract IJCEP0033409, Full text PDF).

Leiguang Ye, Yao Wang, Tong Liu, Bao Liu, Fang Liu, Baogang Liu: Circulating antibody to ANXA1 may be a potential biomarker for early diagnosis of esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2284-2289. (Abstract IJCEP0037180, Full text PDF).

Margarita M Ivanova, Renuka Pudi Limgala, Erk Changsila, Chidima Ioanou, Ariel Badger, Ozlem Goker-Alpan: Gaucher disease is associated with lymph node reactive follicular hyperplasia with tingible body macrophages of M2 phenotype. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2290-2297. (Abstract IJCEP0037730, Full text PDF).

Weijuan Yan, Xiaoyong Xu, Weiming Jiang, Fengsheng Li, Wei Li, Kunming Zhou, Jie Yang, Sinian Wang, Nan Yu, Huijie Yu, Qisheng Jiang: MicroRNA 424 regulates hepatocellular carcinoma cell migration via vascular endothelial growth factor A. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2298-2306. (Abstract IJCEP0039096, Full text PDF).

Lina Han, Yimin Mao, Xiangying Wang, Yuxia Sun, Lei Wang, Yang Gao, Jing Zhang: MiR-27a down-regulating expression of ZNF139 and inhibiting invasion and migration of lung cancer cells by Rho-ROCK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2307-2317. (Abstract IJCEP0040705, Full text PDF).

Jing Chen, Gui Jia, Yu Chen, Yongquan Shi, Xinmin Zhou, Lei Shang, Changcun Guo, Lina Cui, Jiangyi Zhu, Zhengjun Gao, Guanya Guo, Jingbo Wang, Zheyi Han, Ying Han, Kaichun Wu, Daiming Fan: Risk factors of primary biliary cirrhosis in mid-west China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2318-2326. (Abstract IJCEP0042097, Full text PDF).

Ying Su, Yubo Li, Rufei Yang, Qi Hu, Feng Wang: Transfection with AAV-NgR1siRNA on axonal regeneration of optic nerve after injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2327-2332. (Abstract IJCEP0042890, Full text PDF).

Guixia Sun, Chen Wang, Hongxia Zhang: Long non-coding RNA XIST promotes cervical cancer cell epithelial-mesenchymal transition through the Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2333-2339. (Abstract IJCEP0043174, Full text PDF).

Hao Peng, Jie Yu, Feng Li, Xiaobin Cui, Yunzhao Chen: Decreased vitamin D receptor protein expression is associated with the progression and prognosis of esophageal squamous cell carcinoma: a multi-ethnic cohort study from the Xinjiang, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2340-2350. (Abstract IJCEP0045489, Full text PDF).

Tong Lu, Huayou Luo, Jia Liu, Cheng Chen, Feng Wang, Zongwen Shen, Tonglei Liu, Yujian Zeng, Ting-Hua Wang, Kun-Hua Wang: Role of Wnt/β-catenin signaling pathway in the repair of intestinal mucosa associated with crypt stem cell in a rat model of abdominal compartment syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2351-2362. (Abstract IJCEP0045636, Full text PDF).

Honghao Peng, Bin Ma, Qinghui Qi: Morphological changes in the enteric nervous system of rats with functional dyspepsia and the therapeutic effects of electroacupuncture at zusanli (ST36). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2363-2369. (Abstract IJCEP0045708, Full text PDF).

Tengfei Zhao, Shaohui Huang, Yurong Kou, Jie Liu, Hua Gao, Chen Zheng, Yunjing Wang, Zechen Wang, Changfu Sun: Effect of DEK gene silencing on proliferation and apoptosis in human oral squamous cell carcinoma PCI-37 B cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2370-2376. (Abstract IJCEP0045732, Full text PDF).

Zi-Zheng Wang, Nan Jiang, Wen-Bo Tang, Chao-Hui Xiao, Tao Zhang, Rong Liu: Elevated expression of PMEPA1 predicts poor prognosis in pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2377-2384. (Abstract IJCEP0045844, Full text PDF).

Hai-Long Xie, Juan-Xia Zhao, Yong Gong, Bin Ni: Identification of laryngeal carcinoma related gene 1 as a target gene of microRNA-21-5p in laryngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2385-2393. (Abstract IJCEP0046002, Full text PDF).

Han-Lin Wang, Zhong Tan, Yi-Huan Luo, Xiao-Na Liang, Yue-Qi Cao, Huo-Jie Xiong, Ting-Qing Gan, Yi-Wu Dang, Li-Hua Yang, Gang Chen: Dysregulated microRNAs with prognostic significance in human hepatocellular carcinoma: a study based on high-throughput microarray. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2394-2415. (Abstract IJCEP0040855, Full text PDF).

Yu-Hua Ma, Li Huang, Jie Yang, Ruo-Zheng Wang, Ze-Gao Zhang, Xiao-Li Qi: Mechanism of cervical squamous cell carcinoma radioresistance conferred by Aurora-A. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2416-2425. (Abstract IJCEP0040549, Full text PDF).

Zhenhua Yang, Rong Zhang, Qian Wang, Yiming Wang: Pathological and immunohistochemical features of radiation-induced liver disease in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2426-2435. (Abstract IJCEP0044945, Full text PDF).

Hong-Wei Song, Wei Liu, Chen Yang, Xiao-Wei Liu, Zhi Liu: Interleukin-17A promotes paraquat-induced acute lung injury on mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2436-2445. (Abstract IJCEP0045674, Full text PDF).

Yuqing Miao, Xiaoyan Qu, Li Wang, Lei Fan, Hao Xu, Wei Xu, Jianyong Li: Tumor lysis syndrome in patients with chronic lymphocytic leukemia: two case reports and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2446-2450. (Abstract IJCEP0032496, Full text PDF).

Sebastian Zach, Johanna Grün, Alexander T Bauer, Christian Pilarsky, Robert Grützmann, Honglei Weng, Steven Dooley, Torsten J Wilhelm, Timo Gaiser, Felix Rückert: CCC-5, a new primary cholangiocellular cell line. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(2):2451-2460. (Abstract IJCEP0022410, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711