Volume 10, Number 4:3998-4926;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Rong-Quan He, Zhi-Hua Ye, Zhi-Gang Peng, Yong-Ru Liu, Sheng-Sheng Zhou, Liang Liang, Xiao-Yong Cai, Yi-Wu Dang, Zhen-Bo Feng, Gang Chen, Qiu-Yan Wang: Biological functional role of miR-146a-5p on cell growth and caspase-3/7 activity via targeting TRAF6 in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):3998-4008. (Abstract IJCEP0046773, Full text PDF).

Chen Yang, Zihui Deng, Si Chen, Jinying Zhang, Liyuan Jin, Yiling Si, Guanghui Chen: Adipose-derived mesenchymal stem cells alleviating heart dysfunction through suppressing MG53 protein in rat model of diabetic cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4009-4022. (Abstract IJCEP0049089, Full text PDF).

Gongchi Li, Zhenyu Liu, Yutian Liu, Zhao Xu, Jianghai Chen, Zhenbing Chen: IL-6 improves myogenesis in long-term skeletal muscle atrophy via the JAK/STAT3 signalling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4023-4034. (Abstract IJCEP0048655, Full text PDF).

Yan Yan, Hua Yan, Xiao-Zhi Liu, Ping Yang, Qin Wang, Le Zhang, Ying Liu, Hua Tang: MiR-4782-3p suppresses glioma migration and invasion by regulating p-cadherin. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4035-4046. (Abstract IJCEP0047805, Full text PDF).

Jingzhi Sun, Caiyun Shen, Xin Jin, Xia Li, Deguang Wu: Mir-367 is downregulated in coronary artery disease and its overexpression exerts anti-inflammatory effect via inhibition of the NF-κB-activated inflammatory pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4047-4057. (Abstract IJCEP0036863, Full text PDF).

Dong Zheng, Ying Zhao, Xiaodong Sun, Limin Liu, Yiyuan Xia, Lina Sun, Keming Xie: Supplemenation of selenium attenuates cisplatin induced podocyte injury via BCL-2/BAX/caspase-3 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4058-4068. (Abstract IJCEP0048417, Full text PDF).

Yajiao Li, Hua Wang, Cheng Peng, Huiyu Li, Shenghua Jie: Low-density neutrophils in severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) display decreased function to phagocytose SFTS virus and enhanced capacity to synthesize cytokines. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4069-4078. (Abstract IJCEP0045334, Full text PDF).

Zhou-Quan Wu, Su-Yang Cui, Zhi-Qing Zou: Cerebral protection by electroacupuncture pretreatment: a mechanism via autophagy involving the mTORC1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4079-4088. (Abstract IJCEP0048006, Full text PDF).

Feng Liu, Jing Wang, Hailong Wu, Hui Wang, Jianxiang Wang, Rui Zhou, Zhi Zhu: Comparative effectiveness of different recommended doses of omeprazole and lansoprazole for gastroesophageal reflux disease: a meta-analysis of published data. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4089-4098. (Abstract IJCEP0048253, Full text PDF).

Lidan Zhang, Lingling Xu, Weiling He, Yucai Cheng, Yujian Liang, Huimin Huang, Yuxin Pei, Xueqiong Huang, Wen Tang: A Han Chinese infant with spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1) confirmed from a pedigree. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4099-4106. (Abstract IJCEP0044116, Full text PDF).

Bin Feng, Guangyu Zhao, Rui Zhang, Haitao Fan, Zhen Zhang, Zhiming Zheng, Hongan Yang, Xiangrong Zheng, Qi Pang: Roles of MED27 in regulating glioma cells via NF-κB iNOS. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4107-4114. (Abstract IJCEP0045012, Full text PDF).

Dan Gong, Tao Chen, Qiyuan Li, Nian Liu, Xueying Su: Surepath liquid-based cytology combined with conventional bronchial brushing smears in the diagnosis of primary and secondary pulmonary malignant tumors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4115-4122. (Abstract IJCEP0049215, Full text PDF).

Ling-Qun Lu, Qi Lou, Hong-Gang Guo, Wen-Wei Zhou, Hua-Zhong Ying, Er-Qing Wei, Qiao-Juan Shi: Neuroprotective effect of HAMI 3379, a CysLT2R receptor antagonist, on chronic brain injury after focal cerebral ischemia in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4123-4136. (Abstract IJCEP0041413, Full text PDF).

Wei Jiao, Yimin Huang, Wei Sun, Junwen Wang, Ting Lei: Functional cross-talk between cAMP and ERK1/2 pathway promotes proliferation of somatotropinomas in a B-Raf and C-Raf dependent manner. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4137-4149. (Abstract IJCEP0048281, Full text PDF).

Tao Li, Sujuan Feng, Xiaosong Qian, Mulan Jin, Xuhui Zhu, Xiaodong Zhang: miRNA-17-3/5p in prostate cancer tissues predicts clinical characteristics and is associated with PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4150-4161. (Abstract IJCEP0043760, Full text PDF).

Meichun Zeng, Wenhua Sang, Sha Chen, Yu Liu, Hailin Zhang, Xiaoxia Kong: Inhibition of ER stress by 4-PBA protects MCT-induced pulmonary arterial hypertension via reducing NLRP3 inflammasome activation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4162-4172. (Abstract IJCEP0046884, Full text PDF).

Daiying He, Zhibin Luo, Bibo Li, Mei He, Kanji Xia, Jing Li, Chen Wang, Yuni Wu, Yizhi Xu: EDAG-1 promotes the proliferation of human T-acute lymphoblastic leukemia cells by activating MAPK/Erk and Akt signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4173-4181. (Abstract IJCEP0036478, Full text PDF).

Ji-An Guo, Pei-Jun Yu, Lu-Ping Wang, Ying-Ying Shi, Yi Liu, Wei Chen: Age-related methylation of genomic DNA in human adipose-derived stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4182-4190. (Abstract IJCEP0048913, Full text PDF).

Lijuan Xie, Zhuo Chen, Songbai Yang, Zhanpeng Wang, Xuhui Hou, Jian Yin, Wei Li: CXCR4 was involved in andrographolide inhibits atherosclerosis by inactivating the PI3K/AKT/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4191-4197. (Abstract IJCEP0046643, Full text PDF).

Daijun Xiang, Shuang Liang, Hongxia Wang, Junlong Ma, Chen Chen, Shang He, Ping Liu, Wencan Jiang, Xiaozhou Yuan, Xinjun Li, Sujun Ge, Chengbin Wang: Application of co-immunoprecipitation coupled LC-MS/MS for identification of sperm immunogenic membrane antigens. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4198-4209. (Abstract IJCEP0045919, Full text PDF).

Yufen Xu, Wenyu Chen, Xia Li, Yiming Jiang, Binbin Song, Qiang Zhou, Aifen Wang, Yajuan Wang, Xinmei Yang: Use of iTRAQ to discover serum proteins associated with acquired EGFR-TKIs resistance in patients with advanced lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4210-4220. (Abstract IJCEP0039380, Full text PDF).

Runwei Ma, Jiyang Wang, Xingjian Wu, Zongning Chen, Xiaoyu Zhang, Xu Yang, Yi Song: MiR-499 is a diagnostic biomarker of paroxysmal atrial fibrillation involved in the development of atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4221-4231. (Abstract IJCEP0046822, Full text PDF).

Shan Gao, Yuping Wang, Suhui Han, Qingxia Zhang: Up-regulated microRNA-300 in maternal whole peripheral blood and placenta associated with pregnancy-induced hypertension and preeclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4232-4242. (Abstract IJCEP0047148, Full text PDF).

Wei Li, Zihao Feng, Fazhi Qi: MTA1, an independent prognostic factor, promotes melanoma cell invasion by induction of EMT. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4243-4252. (Abstract IJCEP0046657, Full text PDF).

Wen-Ya Huang, Xia Gong, Li Zhang, Rong Jiang, Ge Kuang, Bin Wang, Jing-Yuan Wan: BML-111 ameliorates endotoxin-induced liver injury through increasing prostaglandin J2 production via ERK/COX2 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4253-4262. (Abstract IJCEP0047643, Full text PDF).

Li-Gang Huang, Xin-Xin Wang, Jing Zou, Jia-Jia Li, Qin-Chi Lu: Dysregulation of miR-1304-3p in hippocampus and serum of patients with intractable epilepsy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4263-4272. (Abstract IJCEP0047796, Full text PDF).

Jia Zhan, Fei Xiao, Fei Zheng, Qinghong Yuan, Kai Chen, Yanlin Wang, Zongze Zhang: Beta-arrestin-1 mediating protective effects of penehyclidine hydrochloride on changes of F-actin in lipopolysaccharide-stimulated human pulmonary microvascular endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4273-4282. (Abstract IJCEP0048217, Full text PDF).

Rui Gong, Jinyan Liang, Feifei Gu, Yangyang Liu, Yulan Zeng, Xiaohua Hong, Kai Zhang, Li Liu: MiR-205 is implicated in migration and invasion of non-small cell lung cancer H460 cells through targeting vimentin. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4283-4292. (Abstract IJCEP0048873, Full text PDF).

Ting Chen, Ling Peng, Mei-Yi Li, Fu-Chun Fang, Ting Lu, Zhao Liu, Fei Liu, Jia-Wen Mo, Ci Song, Fu Xiong, Bu-Ling Wu: A novel frameshift mutation in the NMTS domain of RUNX2 in a Chinese family with cleidocranial dysplasia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4293-4302. (Abstract IJCEP0047662, Full text PDF).

Hao Long, Xingyue Chen, Chunmei Wang: A Notch1-regulated lncRNA, AK022798, contributes to the baicalein-induced apoptosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4303-4311. (Abstract IJCEP0043601, Full text PDF).

Huashe Wang, Yonghe Chen, Jun Xiang, Yijia Lin, Xiaobin Wu, Junsheng Peng: Oat β-glucan alleviates 5-Fluorouracil-induced intestinal barrier dysfunction in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4312-4320. (Abstract IJCEP0048264, Full text PDF).

Yifeng Zhao, Xiujuan Li, Xianghui He, Yuping Zhang, Haixia Qiao, Shuguang Li, Mingxia Li: microRNA-433 inhibits gastric cancer cell proliferation and migration and promotes apoptosis by targeting JNK1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4321-4329. (Abstract IJCEP0048267, Full text PDF).

Norikazu Miyamoto, Morito Kurata, Toshiya Nagiri, Shinya Abe, Kouhei Yamamoto, Iichiroh Onishi, Susumu Kirimura, Toshihiko Murayama, Michihiro Hidaka, Masanobu Kitagawa: Differential expression of ACINUS variants in bone marrow in myelodysplastic syndromes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4330-4338. (Abstract IJCEP0048947, Full text PDF).

Chao Li, Yulin Hu, Xiong Deng, Xueyuan Shen, Ning Mao, Tao Xiong, Bin Hong: Anti-apoptotic roles of MicroRNA-21 via activating PTEN/PI3K/Akt pathway in lipopolysaccharide-induced acute lung injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4339-4347. (Abstract IJCEP0049121, Full text PDF).

Yunxia Zhu, Ming Wang, Qian Bian, Xiaopeng Ma, Xiuping Zhuo: Downregulation of miR-19a promotes the HBV replication via suppressing type I IFN responses in pregnant women. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4348-4355. (Abstract IJCEP0043049, Full text PDF).

Chunhua Yin, Jiaqi Li, Quan He, Sisun Liu, Linsheng He: Mutations and reduced expression of p53 gene are involved in HPV-independent oncogenesis of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4356-4362. (Abstract IJCEP0036136, Full text PDF).

Rong-Gang Li, Zhuo Gao, Yin Jiang: B7-H3 repression by miR-539 suppresses cell proliferation in human gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4363-4369. (Abstract IJCEP0043994, Full text PDF).

Tongde Ruan, Chuanlan Gu, Hongbo Guo, Shuxia Liu, Chao Wang, Zhanpeng Lu: C-myc-regulated miR-106b promotes proliferation of human bladder cancer cells by targeting DAPK2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4370-4376. (Abstract IJCEP0046902, Full text PDF).

Zhenxi Yu, Jian Shen, Chunming Jiang, Xiaoli Li, Zhanli Liu, Xianmei Huang: Decreased expression of SERCA2 in airway smooth muscle cells leads to increased IL-8 release in asthma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4377-4388. (Abstract IJCEP0047845, Full text PDF).

Hyeong Chan Shin, Nu Ri Jang, Min Hye Jang, Kyung Ju Kim, Mi Jin Gu, Mi Jin Kim, Joon Hyuk Choi: Relationship between EGFR gene copy number variation and EGFR mutations, protein expression, and clinicopathologic parameters in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4389-4399. (Abstract IJCEP0049072, Full text PDF).

Lin Zhang, Yonglan Wang, Hong Wang, Qing Huang, Min Yu, Gang Bao, Changyi Li, Jiayin Deng, Zhuang Cui, Deqing Cao: CCL2 expression and its correlation with CCL4/CCR5/NF-кB pathway in patients with periodontal disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4400-4410. (Abstract IJCEP0050704, Full text PDF).

Minli Ying, Lulu Huang, Xuqun Xu, Jiaxi Wang, Jun Jiang, Xuelu Jiang: microRNA-29a repressed epithelial ovarian cancer progression by directly targeting SIRT1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4411-4420. (Abstract IJCEP0044420, Full text PDF).

Quanyi Feng, Rong He, Shaoxi Cai: Down-regulation of microRNA-202-5p promotes the viability, migration and invasion of glioblastoma cells possibly via targeting EIF4E or GSKIP. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4421-4430. (Abstract IJCEP0046770, Full text PDF).

Wen Li, Jing-Yuan Zhao, Xiao-Yun Li, Yun-Hua Mao, Hao Zhang, Ming-Xing Xu, Chu-Zhi Pan, Shu-Xian Chen, Wei-Dong Pan: Chronic inflammation injury promotes hepatocellular carcinoma development via up-regulation of γ-H2AX. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4431-4440. (Abstract IJCEP0048766, Full text PDF).

Jiangyong Chen, Siyao Nie, Bin Hong, Chao Li, Tao Xiong, Xueyuan Shen, Ning Mao: MicroRNA-494 promotes tumor growth by targeting PTEN in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4441-4450. (Abstract IJCEP0048952, Full text PDF).

Wen Ji Li, Mingxi Xu, Meng Gu, Dachao Zheng, Minkai Xie, Jianhua Guo, Zhikang Cai, Zhong Wang: Poly(ADP-ribose) polymerase inhibition restores bladder function by suppressing bladder apoptosis in diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4451-4460. (Abstract IJCEP0049248, Full text PDF).

Feng-Bing Sun, Yang-Hua Xia, Juan-Hong Shi, Yan-Li Wang, Hui Sun, Ling-Zhao Min, Bin Li, Xiao-Qiang Wang: Intracranial embryonal carcinoma: a clinicopathologic study of ten cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4461-4469. (Abstract IJCEP0034358, Full text PDF).

Bo Song, Jin Yan, Chao Liu, Haiyang Zhou: Long non-coding RNA NEAT1 promotes metastasis via enhancing ZEB2 by sponging miR-662 in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4470-4478. (Abstract IJCEP0036042, Full text PDF).

Xiu-Jie Yu, Jian-Chan Song, Jing Du, Yi-Quan Shi, Yi-Xin Liu, Yan Shen: GLUT-1 and its regulating factor HIF-1α expression in epithelial ovarian tumors: GLUT-1 is associated with molecular typing and grade of epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4479-4487. (Abstract IJCEP0044225, Full text PDF).

Qiongqiong He, Haisheng Wang, Mingwen Fan, Lu Zhang, Shengfu Huang, Yuhong Li: Activation of autophagy in pulpitis is associated with TLR4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4488-4496. (Abstract IJCEP0047347, Full text PDF).

Chong Li, Huapeng Zhang, Jingyi Li, Shan Li, Tingting Wang, Zhifang Wang, Chao Han, Lili Zheng: FoxQ1 promoted metastatic potential of pancreatic cancer via transcriptionally activating ZEB2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4497-4505. (Abstract IJCEP0049023, Full text PDF).

Zhenjing Shi, Daoyi Miao, Daoyi Wu, Shuting Wang, Lili Wu, Haihui Chen, Henping Lin: Upregulation of miR-18 controls the progression of hepatocellular carcinoma by modulating TGF-beta signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4506-4513. (Abstract IJCEP0035800, Full text PDF).

Xiaobin Yang, Zhen Chang, Rui Ma, Hua Guo, Qingpeng Zhao, Xiaodong Wang, Lingbo Kong, Dingjun Hao: Eleutherococcus senticosus Inhibits RANKL-induced osteoclast formation by attenuating the NF-κB and MAPKs signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4514-4521. (Abstract IJCEP0048305, Full text PDF).

Dongli Zhang, Guixia Sun, Hongxia Zhang, Xing Wang, Jun Tian, Yanyun Li: Long non-coding RNA PVT1 facilitates cervical cancer progression through negative modulation of miR-128-3p. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4522-4529. (Abstract IJCEP0048558, Full text PDF).

Qiuying Cao, Chunyan Liu, Yingying Sun, Rong Fu, Hui Liu, Honglei Wang, Huaquan Wang, Zonghong Shao: Activation profile of intracellular mitogen-activated protein kinases in CD8+ T lymphocytes of patients with severe aplastic anemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4530-4537. (Abstract IJCEP0048784, Full text PDF).

Xiang Sun, Longhua Luo, Liang Feng, Kezhao Zhong: MiR-506 suppresses proliferation and invasion of bladder cancer by targeting FOXQ1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4538-4544. (Abstract IJCEP0021257, Full text PDF).

Kun-Peng Zhu, Yin-Kai Zhao, Miao-Miao Feng, Tian-Dong Chen, Chun-Lin Zhang, Ping Liu: Post-traumatic embryonal rhabdomyosarcoma of the scalp: report of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4545-4551. (Abstract IJCEP0051775, Full text PDF).

Ming-Ze Ma, Yong Chen, Ling Li, Tie-Jun Liang, Qiang Zhu, Chong-Mei Yang: P-glycoprotein expression in ulcerative colitis patients and its role in intestinal barrier. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4552-4558. (Abstract IJCEP0047054, Full text PDF).

Rong-Wei Xing, Yu Yang, Ze-Shen Wu, Hong-Wei Wu, Jia-Hao Zhang, Zi-Qing Wu, Xiang-Ming Mao: Unregulating miR-3074-3p enhanced cell proliferation ability in prostate cancer by suppressing Axin2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4559-4565. (Abstract IJCEP0048457, Full text PDF).

Mei Chen, Li-Ting Wang, Peng-Sheng Zheng: Complement activation fragment C3a is a sensitive biomarker for patients with recurrent miscarriage. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4566-4572. (Abstract IJCEP0048619, Full text PDF).

Jing Ren, Xinshuai Wang, Guoqiang Kong, Ye Chen, Jiachun Sun, Zengfang Wang, Yanxiao Tian, Wang Chen, Weijiao Yin, Shegan Gao: Primary intra-abdominal synovial sarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4573-4577. (Abstract IJCEP0048052, Full text PDF).

Qian Liu, Ke-Ming Zhou, Xue-Fen Wang, Xin-Ling Yan, Xia Liu, Qiao-Xin Li, Miao Wu, Yu-Qing Ma: SFRP2 DNA hypermethylation and decreased protein expression of ESCC in Kazakh and Han patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4578-4586. (Abstract IJCEP0042253, Full text PDF).

Ningya Song, Changxia Sun, Yongming Wang: Targeted inhibition of miR-340 on β-catenin to potentiate Adriamycin sensitivity of osteosarcoma Saos-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4587-4594. (Abstract IJCEP0048194, Full text PDF).

Yuan Li, Haitao Ren: High plasma long non-coding RNA MALAT1 expression predicts a poor prognosis of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4595-4602. (Abstract IJCEP0046650, Full text PDF).

Lingju Yue, Conghui Liu, Yanan Shi, Yongquan Liu: Effects of basic fibroblast growth factor (bFGF) on the expression of sorbitol dehydrogenase (SDH) in rat mesangial cells and anti-Thy-1 nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4603-4610. (Abstract IJCEP0047093, Full text PDF).

Tao Wang, Jun Li, Gang Yu, Kaihu Yu: Effects of siRNA interference and over-expression of HMGA2 on proliferation and apoptosis of colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4611-4618. (Abstract IJCEP0048667, Full text PDF).

Xiaohua Feng, Senming Wang, Yingying Xie: High expression of nuclear CCNE1 is associated with disease progression in nasopharyngeal carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4619-4625. (Abstract IJCEP0044717, Full text PDF).

Xueling Liu, Jinghong Nie, Chuanfang Li: Targeted regulation of Bcl2 by miR-16 for cardiomyocyte apoptosis after cardiac infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4626-4632. (Abstract IJCEP0045620, Full text PDF).

Yu He, Tian-Ren Huang, Wei Deng, Shan Li, Xue Qin, Bin Zheng, Yu-Xin Gao: Prevalence of hepatitis b virus genotype I in Fusui, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4633-4639. (Abstract IJCEP0046985, Full text PDF).

Yi-Hua Wei, Yu Fu, Hao-Jie Luo, Ran Li, Hai-Ying Li, Zhen Zhang, Yu-Hong Zhu, Yu Gao, Xiu-Lan Liu: Higher expression of ZFAS1 is associated with poor prognosis in malignant melanoma and promotes cell proliferation and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4640-4646. (Abstract IJCEP0048007, Full text PDF).

Zuowen Liang, Xupeng Mu, Xueqing Liang, Kebang Hu, Mingmin Chen: HDAC9 associates with distant metastasis and predicts poor prognosis in clear cell renal cell cancer: HDAC9 associates with distant metastasis and predicts poor prognosis in clear cell renal cell cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4647-4653. (Abstract IJCEP0048067, Full text PDF).

Xingxiang Liu, Lin Cui, Jianjun Liu: Increased LincRNA ROR is association with poor prognosis for esophageal squamous cell carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4654-4660. (Abstract IJCEP0048142, Full text PDF).

Zai-Sheng Ye, Lu-Chuan Chen, Sheng-Hong Wei, Jun Xiao, Shuai Han, Zhai Cai, Zhou Li: High expression of serum carcinoembryonic antigen (CEA) associated with poor prognosis in early gastric cancer: a single-center retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4661-4667. (Abstract IJCEP0048210, Full text PDF).

Ming Yang, Lianbo Xiao, Yuhui Zhang, Guojing Li, Jiwu Zhou: Clinical significance of serum miR-31 as a predictive biomarker for lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4668-4674. (Abstract IJCEP0048966, Full text PDF).

Baoqing Fu, Xiumin Zhu, Jianyu Liu, Qinghua Liu, Qinglong Shang, Yating Wang, Hongxi Gu: Pathological features of Tropheryma whipple-induced infective endocarditis in Northern China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4675-4681. (Abstract IJCEP0049090, Full text PDF).

Yumin Chung, Abdul Rehman, Hyein Ahn, Jongmin Sim, Min Sung Chung, Dongho Choi, Seung Sam Paik, Kiseok Jang: Myelin expression factor 2 expression is associated with aggressive phenotype in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4682-4687. (Abstract IJCEP0046958, Full text PDF).

Jun Ma, Xiaokun Li, Qingxing Huang: High serum miR-203 predicts the poor prognosis in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4688-4693. (Abstract IJCEP0047128, Full text PDF).

Yanyao Deng, Le Xiao, Wei Li, Mi Tian, Xialu Feng, Hui Feng, Deren Hou: Plasma long noncoding RNA 51A as a stable biomarker of Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4694-4699. (Abstract IJCEP0047807, Full text PDF).

Hongmei Zhang, Pei Liu, Yan Zhao: TLR4 contributes to mechanical ventilation induced lung injury in the rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4700-4704. (Abstract IJCEP0040416, Full text PDF).

Yuan Ruan, Chen-Yi Jiang, Xiao-Hai Wang, Qi Jiang, Bang-Min Han, Xiao-Wen Sun, Fu-Jun Zhao, Wei-Guo Li, Yi-Yong Zhu, Shu-Jie Xia: Clinical relevance and implications of autophagy-related proteins in benign prostatic hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4705-4718. (Abstract IJCEP0041475, Full text PDF).

Wenjun Hou, Chunxiao Li, Yande Dong, Dan Xing, Yingmei Zhang, Hengduan Zhang, Qingming Shi, Xiaoxia Guo, Tongyan Zhao: An alternating passage model between mosquitoes and rodents for a genetic study of Japanese encephalitis virus (JEV). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4719-4728. (Abstract IJCEP0043888, Full text PDF).

Yan Li, Jing Dong, Yan-Hua Xuan, Shuang-Shuang Liu, Jia-Ying Luo, Yang-Jie Xiao, Zhi-Peng Tian, Zhi-Jun Sun: Identification of microRNA expression in a rat model of post-infarction heart failure. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4729-4738. (Abstract IJCEP0045364, Full text PDF).

Yanming Wang, Noriko Sugita, Xiaoqing Wang, Peisong Meng, Lili Gao, Jiang Lin, Hiromasa Yoshie, Liangjia Bi: Relationship between FcγRIIB gene polymorphisms, periodontitis and adverse pregnancy outcomes in pregnant women. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4739-4747. (Abstract IJCEP0049217, Full text PDF).

Ming Hong, Yu Zhu, Hui-Hui Zhao, Han Zhu, Jian-Ping Mao, Jia-Dai Xu, Yue Xie, Jia-Yu Huang, Chun Qiao, Ji Xu, Xiao-Yan Zhang, Yao-Yu Chen, Jian-Yong Li, Si-Xuan Qian: Overexpression of TIGAR predicts poor prognosis in elderly patients with cytogenetically normal acute myeloid leukemia (CN-AML). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4748-4755. (Abstract IJCEP0039291, Full text PDF).

Xiaowang Huang, Jing Song, Endong Zheng, Zhangcheng Zhao: Circulating miR-106a high expression predicts worse prognosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4756-4763. (Abstract IJCEP0046254, Full text PDF).

Yakun Fan, Xulan Zhao, Shiyang Zhang, Can Zhang, Jiangna Pang, Yanyan Zhou: IL-4 rs2243250 was associated with risk of coronary artery disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4764-4771. (Abstract IJCEP0048835, Full text PDF).

Li Li, Xuejing Duan, Hongyue Wang, Qingzhi Wang, Yang Lu, Chaowu Yan, Hongyu Xu: Acute cellular rejection and antibody-mediated rejection in endomyocardial biopsy after heart transplantation: a retrospective study from a single medical center. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4772-4779. (Abstract IJCEP0049109, Full text PDF).

Jingying Zheng, Yi Wang, Lijing Zhao, Shuhua Zhao, Manhua Cui: Overexpression of CD44 and EpCAM may be associated with the initiation and progression of epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4780-4786. (Abstract IJCEP0047577, Full text PDF).

Xiaojing Yang, Hanru Ren, Yi Sun, Yuhui Shao, Lihua Zhang, Hongling Li, Xiulong Zhang, Xinmiao Yang, Weiwei Yu, Jie Fu: Prognostic significance of CD4/CD8 ratio in patients with breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4787-4793. (Abstract IJCEP0047644, Full text PDF).

Lu-Chuan Chen, Sheng-Hong Wei, Zai-Sheng Ye, Jun Xiao, Yi Zeng, Zhen-Meng Lin, Yi Wang, Xiao-Ling Chen: More than 16 lymphatic metastasis (pN3b) of resectable gastric cancer (GC) associated with inferior prognosis of patients: a large sample single-center retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4794-4800. (Abstract IJCEP0048289, Full text PDF).

Lifeng Chen, Shishi Pan, Rongying Ou, Zhenzhen Zeng, Jinyan Chen, Fengfeng Xie, Lihua Gong, Xiuxiu Chen, Xiujie Zhu, Lizhi Liang, Xiaofeng Zhao, Xiaojian Yan: Distribution of pelvic lymph nodes as well as preoperative and surgical pathologic factors associated with nodal metastases in women with cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4801-4806. (Abstract IJCEP0045157, Full text PDF).

Yu Zhao, Jing Luan, Fei Feng, Zhi-Nan Chen: CD147 and HPV16 oncoprotein expression in cervical squamous cell carcinoma and the clinical implications. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4807-4817. (Abstract IJCEP0049144, Full text PDF).

Linhai Zhu, Jian Li, Xiao Qu, Zhaofei Pang, Lixuan Cui, Hongchang Shen, Qi Liu, Jiajun Du: The impact of hypertension and renin-angiotensin system blockers on outcomes of lung cancer patients: a population-based retrospective cohort study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4818-4826. (Abstract IJCEP0040915, Full text PDF).

Kun Wang, Jing Wang, Xudong Pan, Aijun Ma, Shaonan Yang, Yuan Wang, Junhan Zhao: Association of plasma soluble CD40L and P-selectin with large-artery atherosclerosis stroke. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4827-4832. (Abstract IJCEP0044625, Full text PDF).

Yuxiang Dai, Lubing Dong, Gang Li, Shaoxi Qin, Zhenquan Wang, Shufu Chang, Chenguang Li, Hao Lu, Hongbo Yang, Zheyong Huang, Juying Qian, Junbo Ge: Chinese water-pipe tobacco smoking acts as a risk factor for inflammation and endothelial dysfunction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4833-4837. (Abstract IJCEP0043640, Full text PDF).

Bin Li, Yang Li, Mengdan Yan, Jing Li, Jingjie Li, Shuli Du, Tianbo Jin, Yongkuan Gong: Association of NFIL3, XRCC5 polymorphisms with glioblastoma in Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4838-4846. (Abstract IJCEP0049988, Full text PDF).

Hui Jing, Zhiming Lu, Yunfeng Deng, Dachuan Gao, Liang Li, Edward A Graviss, Xin Ma: Evaluation of Xpert MTB/RIF in detection of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis cases in China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4847-4851. (Abstract IJCEP0045802, Full text PDF).

Hsin-Dean Chen, Du-An Wu, Jia-Sian Hou, Yi-Maun Subeq, Jer-Chuan Li, Bang-Gee Hsu: Positive correlation of serum leptin levels with obesityn and metabolic syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4852-4859. (Abstract IJCEP0047813, Full text PDF).

Yipeng Ding, Zhongjie Tian, Hua Yang, Hongxia Yao, Ping He, Yanhong Ouyang, Jinjian Yao, Min Li, Tianbo Jin: MicroRNA expression profiles of whole blood in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4860-4865. (Abstract IJCEP0041532, Full text PDF).

Hua Zhang, Xuzhao Jia, Yanfu Wang, Xiaojun Wang, Jiali Wang, Yunan Jia, Lizhi Zhang: Plasmablastic lymphomaof the ileum with longer survival time: a rare case report and review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4866-4873. (Abstract IJCEP0047957, Full text PDF).

Jingwen Qi, Jianping Yang, Shuping Yan, Yuhao Wang, Jiajing Li, Weiwei Wang, Na Wei, Kuisheng Chen: A case of pancreatic mucinous cystic neoplasm accompanied by infiltrating anaplastic giant-cell carcinoma and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4874-4879. (Abstract IJCEP0040998, Full text PDF).

Xuefeng Wang, Ying Zhao, Yiying Wang, Hao Wu: Hepatocellular carcinoma of unknown primary: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4880-4884. (Abstract IJCEP0049050, Full text PDF).

Chao-Hua Mo, Rong-Quan He, Jie Zeng, Yi-Wu Dang, Zu-Yun Li, Zhen-Bo Feng, Jie Ma, Gang Chen, Xiao-Hua Hu: Inflammatory myofibroblastic tumor of pericardium: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4885-4890. (Abstract IJCEP0048081, Full text PDF).

Yuki Yamada, Suguru Shirotake, Makoto Miyahara, Kazutoyo Miyata, Masafumi Oyama: Huge ureteral fibroepithelial polyp resected under ureteroscopy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4891-4894. (Abstract IJCEP0046743, Full text PDF).

Fan Chen, Xiaoliang Liu, Ting Lei, Xiaoyu Yang, Zhen Guo, Dongdong Wang, Dawei Chen: Primary marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue type in the brain parenchyma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4895-4899. (Abstract IJCEP0048829, Full text PDF).

Jiquan Wang, Mingchao Zhang, Haotian Li, Gang Li, Zhiqiang Jia, Ping Sun, Xingzhang Zhao, Gang Lv, Zhongkai Fan: Berberine improves motor function recovery by inhibiting endoplasmic reticulum stress-induced neuronal apoptosis via AMPK activation in rats with spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4900-4911. (Abstract IJCEP0042286, Full text PDF).

Haige Ye, Lu Lu, Bei Ge, Shenmeng Gao, Yongyong Ma, Bin Liang, Kang Yu, Kaiyan Yang: MLL2 protein is a prognostic marker for gastrointestinal diffuse large B-cell lymphoma: Int J Clin Exp Pathol 2015; 8(10): 13043-13050. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4912. (Abstract IJCEP0026268, Full text PDF).

Weiyuan Fang, Yi Lu, Kuerbanjiang Abuduxikuer, Bingbing Wu, Jianshe Wang, Xinbao Xie: De novo JAG1 gene deletion causes atypical severe alagille syndrome in a Chinese child. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4913-4917. (Abstract IJCEP0046339, Full text PDF).

Yang Liu, Yuan Wang, Xun Gong, Yan Liang, Jingfang Guo, Shuo Yao: FoxM1 is involved in the development of acute myeloid leukemia by targeting Bcl-2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(4):4918-4926. (Abstract IJCEP0045474, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711