Volume 10, Number 7:7270-8097;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Sibei Ruan, Yong Liu, Xiaoqin Tang, Zhihui Yang, Juan Huang, Xin Li, Ning Wu, Fei Deng, Siyi Luo, Xiaoyan He, Mingxi Tang: HER-2 status and its clinicopathologic significance in breast cancer in patients from southwest China: re-evaluation of correlation between results from FISH and IHC. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7270-7276. (Full text, PDF).

Yu Wang, Ying Sun, Yao Fu, Xin Guo, Jie Long, Li-Ying Xuan, Cheng-Xi Wei, Ming Zhao: Calumenin relieves cardiac injury by inhibiting ERS-initiated apoptosis during viral myocarditis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7277-7284. (Full text, PDF).

Ping Wang, Yimei Feng, Xiaojuan Deng, Siheng Liu, Xing Qiang, Yang Gou, Jia Li, Wucheng Yang, Xiangui Peng, Xi Zhang: Tumor-forming plasmacytoid dendritic cells in acute myelocytic leukemia: a report of three cases and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7285-7291. (Full text, PDF).

Shuiqiao Fu, Xiaoqian Luo, Wenqiao Yu, Yun Ji, Weina Lu: Protective effects of neurotensins on lipopolysaccaride-induced acute lung injury by blocking tachykinin mediated pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7292-7302. (Full text, PDF).

Xiaoliang Liu, Xiaoyu Yang, Fan Chen, Dawei Chen: Combined application of Doxorubicin and Naringin enhances the antitumor efficiency and attenuates the toxicity of Doxorubicin in HeLa cervical cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7303-7311. (Full text, PDF).

Yu Hong, Chengtan Li, Xiaohua Tan, Liangwen Xu, Lei Yang, Yutao Yan: Schistosoma japonicum serine protease inhibitor increases endothelial barrier function. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7312-7324. (Full text, PDF).

Hong Pan, Zhiming Zheng: The role and function of matrix metalloproteinase-8 in rhegmatogenous retinal detachment. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7325-7332. (Full text, PDF).

Jun Li, Yuqian Liao, Yulu Liao, Shufang Ruan, Yiye Wan, Lixiang Peng: DROSHA rs10719 T>C is associated with lymph node metastasis and clinical stage of gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7333-7339. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Qingming Lu, Yan Lu, Ying Zhang, Zhaohui Li, Xiaohua Xie: Establishment and evaluation of rat trauma hemorrhagic liver injury model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7340-7349. (Full text, PDF).

Kankai Tang, Xueping Shao, Fengqi Liu, Bingnan Zhu, Zhaohui Dong, Wei Xu, Qing Yang: Correlation between nitric oxide content in exhaled breath condensate and the severity of acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7350-7355. (Full text, PDF).

Baohui Li, Hongjie Zhang: Plasma microRNA-320 is a potential diagnostic and prognostic bio-marker in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7356-7361. (Full text, PDF).

Yu He, Liangyu Zhang, Guanghui Cheng, Renbing Yuan, Yongzhi Zhuang, Dehui Zhang, Daming Zhou, Xin Xu: Upregulation of circulating miR-21 is associated with poor prognosis of nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7362-7368. (Full text, PDF).

Qian Chen, Rongliang Shi, Daowen Jiang, Weiyan Liu, Zhenyi Jia: Lycium barbarum polysaccharide inhibits gastric cancer cell proliferation, migration and invasion by down-regulation of MMPs and suppressing epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7369-7374. (Full text, PDF).

Hongchen Wu, Yuanrui Yang, Bo Zheng, Kangning Chen: Decreased PPAR-γ expression after internal carotid artery stenting is associated with vascular lesions induced by smooth muscle cell proliferation and systemic inflammation in a minipig model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7375-7383. (Full text, PDF).

Jianzhi Shao, Changgong Chen, Wenhui Lin, Zhibing Dong, Ranran Gao, Caiming Chen, Bin Lin, Junzheng Chen, Jinzhong Xu: Clinical and molecular features of a Han Chinese family with maternally transmitted hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7384-7389. (Full text, PDF).

Ying Xia, Xiao-En You, Hong Chen, Yong-Jun Yan, Yu-Cheng He, Shi-Zhang Ding: Epidermal growth factor promotes mesenchymal stem cell-mediated wound healing and hair follicle regeneration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7390-7400. (Full text, PDF).

Liangliang Hui, Xiangcheng Zhang, Xusheng An, Jinfang Li, Kui Zang, Futai Shang, Chongming Zhang, Guoxin Zhang: Higher serum procalcitonin and IL-6 levels predict worse diagnosis for acute respiratory distress syndrome patients with multiple organ dysfunction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7401-7407. (Full text, PDF).

Xiaoyang Wang, Jia Guo, Qiujie Wu, Cong Niu, Genyang Cheng, Dong Liu, Zhangsuo Liu, Zhanzheng Zhao, Jing Xiao: Chemerin/chemR23 association with endothelial-mesenchymal transition in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7408-7416. (Full text, PDF).

Weizhen Li, Mengjie Wang, Bi Meng, Jingwen Yu, Qiaoyun Chen, Hao Li, Yangchen Liu: MicroRNA-153 regulated AKT1 expression and suppressed cell proliferation of epithelial ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7417-7426. (Full text, PDF).

Chenxi Wang, Weijun Wang, Mingjun Du, Xinyu Liu, Song Xue: Characterization and functional elucidation of CD8+AT2+ lymphocytes in human thoracic aortic aneurysm. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7427-7433. (Full text, PDF).

Xin Jin, Xiaonan Jia, Yao Wang: Clinical significance of Vδ1 T cell detection in sepsis patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7434-7442. (Full text, PDF).

Jubiao Zhang, Xiuhua Han, Shengrong Sun: IL-8 -251A/T and +781C/T polymorphisms were associated with risk of breast cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7443-7450. (Full text, PDF).

Zhiming Qin, Dianchun Fang, Yu Fang: Low expression of occludin: a predictor of poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7451-7459. (Full text, PDF).

Ke Shi, Xin-Quan Lv: Pathological features of mammary analogue secretory carcinoma of the salivary gland. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7460-7465. (Full text, PDF).

Jie Shen, Qianfeng Zhuang, Zhen Chen, Min Fan, Hao Lu, Tao Ding, Xiaozhou He: Capn4 induces human renal cancer cell proliferation by activating NF-κB signaling pathway through FAK phosphorylation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7466-7474. (Full text, PDF).

Yuan Li, Xuehua Zhou, Chenjuan Tao, Chaohui Chen, Caixia Cui, Lili Dai, Honglin Wu, Qingyu Wei, Song Luo: The impact of lncRNA MG3 on laryngeal cancer cell growth, cycle, and apoptosis related factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7475-7480. (Full text, PDF).

Jianglei Zhang, Zhijun Cao, Xiang Ding, Xuedong Wei, Xuefeng Zhang, Jianquan Hou, Jun Ouyang: The lncRNA XIST regulates the tumorigenicity of renal cell carcinoma cells via the miR-302c/SDC1 axis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7481-7491. (Full text, PDF).

Chengcheng Liu, Tingting Tao, Lei Zhao, Yi Ding: Decreased Alpha 2 integrin gene expression in non-familial gingival fibromatosis: a report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7492-7497. (Full text, PDF).

Qiang Huang, Rui-Ying Meng, Yan-Wei Yang, Meng Li, Fei Wang, Wei-Wei Shen, Xiao-Wen Deng, Shun-Gang Zhou, Yun Xue, Qiu-Ming Gao: Protosappanin a inhibits osteoclastogenesis via reducing oxidative stress in RAW264.7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7498-7510. (Full text, PDF).

Liang Liang, Yihuan Luo, Xia Yang, Rui Zhang, Hanlin Wang, Hong Yang, Yun He, Gang Chen, Wei Ma, Junqiang Chen: Lowered levels of microRNA-129 and potential signaling pathways in papillary thyroid carcinoma: a determination of microRNA sequencing in 507 patients and bioinformatics analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7511-7527. (Full text, PDF).

Xingcun Liu, Weiqing Zheng, Xindong Zhang, Miaomiao Dong, Guoping Sun: The diagnostic and prognostic value of serum miR-206 in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7528-7533. (Full text, PDF).

Wenting Ji, Jiayue Wu, Jiejun Cheng, Wen Di: Serous adenocarcinoma arising from endometriosis in cesarean section abdominal wall scar: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7534-7541. (Full text, PDF).

Lei Zhou, Lan Yu, Bo Zhu, Shiwu Wu, Wenqing Song, Xiaomeng Gong, Danna Wang: Vasculogenic mimicry and expression of Twist1 and KAI1 correlate with metastasis and prognosis in lung squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7542-7550. (Full text, PDF).

Xiao-Dong Wang, Fu-Xing Wen, Bai-Chun Liu, Ying Song: MiR-211 inhibits cell epithelial-mesenchymal transition by targeting MMP9 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7551-7558. (Full text, PDF).

Huimin Gong, Guixiang Liu, Yidan Wang, Wei Wei, Cong Li: Ultrastructural pathological alterations in ocular muscles in a cat model with exotropia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7559-7564. (Full text, PDF).

Xiaofang Wang, Xinmin Wang, Le Zhang, Yuqing Zhang, Feiyu Wang, Chan Wang, Yang Lu, Fang Wu, Wanjiang Zhang, Jiangdong Wu: The regulatory role of Mcl-1 in apoptosis of mouse peritoneal macrophage infected with M. tuberculosis strains that differ in virulence. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7565-7577. (Full text, PDF).

Hua-Jing Ke, Ji Li, Xiao-Juan Yang, Wang Zhang, Tao Su, Tan-Wei Xiong, Jun Song, Pi Liu: miR-551b-5p increases intracellular Ca2+ concentration but does not alter c-Kit expression in rat interstitial cells of Cajal. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7578-7585. (Full text, PDF).

Li Fan, Aiping Qin, Wugao Li, Xinlin Li, Lihong Wei, Ren Cai, Yufu Jin: Genetic diagnosis of β-thalassemia preimplantation using short tandem repeats in human cryopreserved blastocysts. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7586-7595. (Full text, PDF).

Wu-Ran Wei, Guo-Jun Zeng, Chang Liu, Bing-Wen Zou, Li Li: Overexpression of miR-96 promotes cell proliferation by targeting FOXF2 in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7596-7602. (Full text, PDF).

Kuiyuan Hao, Sheng Zhao, Di Cui, Yu Zhang, Chenyi Jiang, Yifeng Jing, Shujie Xia, Bangmin Han: Androgen receptor antagonist bicalutamide induces autophagy and apoptosis via ULK2 upregulation in human bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7603-7615. (Full text, PDF).

Yufei Liu, Xin Huang, Yuchang Hu, Fei Wang, Tingting Du, Weiwen He, Lu Chen, Bojuan Lang, Qinxue Pu, Honglei Chen: Hyalinizing trabecular tumor of the thyroid: a clinicopathological analysis of four cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7616-7626. (Full text, PDF).

Shifeng Yang, Zhiming Jiang, Hongyang Lu: Clinical and pathological findings of surgically resected patients for lung adenocarcinomas harboring uncommon EGFR mutations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7627-7631. (Full text, PDF).

Jingde Chen, Hui Cai, Yongsong Xie, Hong Jiang: Targeting long non-coding RNA HERC2P3 inhibits cell growth and migration in human gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7632-7639. (Full text, PDF).

Tao Wang, Tao Hu, Jingkai Zhen, Ling Zhang, Zhibing Zhang: Association of MTHFR, NFKB1, NFKBIA, DAZL and CYP1A1 gene polymorphisms with risk of idiopathic male infertility in a Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7640-7649. (Full text, PDF).

Xiangguo Dang, Xiangqi Li, Lin Wang, Xibo Sun, Xingsong Tian: MicroRNA-3941 targets IGF-1 to regulate cell proliferation and migration of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7650-7660. (Full text, PDF).

Bingxiang Xiao, Li Tan, Da Li, Liang Wang, Xinru Xiao, Guolu Meng, Zhen Wu, Junting Zhang: Clinical and prognostic significance of prokineticin 1 in human gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7661-7669. (Full text, PDF).

Qijin Pan, Rui Zhou, Min Su, Xinmou Wu, Rong Li: Clinical biocharacterization of immunophenotype in hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7670-7673. (Full text, PDF).

Cong Shao, Jun Chen, Jin Chen, Jiong Shi, Luoshun Huang, Yudong Qiu: Histological classification of microvascular invasion to predict prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7674-7681. (Full text, PDF).

Jie Wang, Xinxin Zhu, Xin Xu, Lei Guo, Guihua Shen, Xiuyun Liu, Chen Chang, Bingning Wang, Hongying Yang, Mingrong Wang: PIK3CA mutations and downstream effector p-mTOR expression: implication for prognostic factors and therapeutic targets in triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7682-7691. (Full text, PDF).

Huifang Liu, Zhiying Zhang, Qiang Li: DR5 but not miRNA-181 or miRNA-211 is involved in ER stress-mediated apoptosis induced by palmitate in islet β cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7692-7698. (Full text, PDF).

Yi Du, Xijiao Yu, Wei Wang, Xinyu Zhao, Linlin Zhang, Yiming Sun, Xin Wang, Qing Yu: Elevated expression of importin 8 in inflamed human dental pulps. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7699-7706. (Full text, PDF).

Qing Peng, Xiaojie Wang, Kai Wu, Kai Liu, Si Wang, Xiaoping Chen: Irisin attenuates H2O2-induced apoptosis in cardiomyocytes via microRNA-19b/AKT/mTOR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7707-7717. (Full text, PDF).

Xianke Meng, Debing Shi, Hongtu Zheng, Ye Xu, Qingguo Li, Sanjun Cai, Guoxiang Cai: High preoperative peripheral blood neutrophil predicts poor outcome in rectal cancer treated with neoadjunctive chemoradiation therapy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7718-7725. (Full text, PDF).

Li Gong, Yaorong Liu, Jiaqi Qian, Zhaohui Ni, Wei Fang: Hydroxyapatite nanocrystals stimulate osteogenic differentiation in primary human aortic smooth muscle cells by activation of oxidative stress and the ERK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7726-7733. (Full text, PDF).

Hong Xu, Jinsong Zhang, Yingmei Wang, Shuhong Yu, Ru Zhou, Jing Zhang: Clinicopathological analysis of renal inflammatory pseudotumors presenting as the unilateral solitary masses. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7734-7742. (Full text, PDF).

Li Wang, Jun-Hui Qin, Yuan Liang, Ying-Hao Yu, William CS Cho, Rui-An Wang: Differential distribution of immune cells in breast invasive carcinoma vs. breast carcinoma in situ and its significance in interpretation of immune surveillance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7743-7749. (Full text, PDF).

Chengyun Yao, Shengfu Huang, Jianfeng Wu, Li Yin, Xuesong Jiang, Cheng Chen, Wenlan Wu, Jianhua Xu, Xia He: MicroRNA-140 inhibits tumor progression in nasopharyngeal carcinoma by targeting CXCR4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7750-7759. (Full text, PDF).

Daowei Li, Tao Xu, Xingguang Wang, Xiaobin Ma, Tingting Liu, Yonggang Wang, Shujuan Jiang: The role of ATP8A1 in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7760-7766. (Full text, PDF).

Ya-Jing Si, Qi-Hui Ren, Li Bi: miR-135b-5p regulates human mesenchymal stem cell osteogenic differentiation by facilitating the Hippo signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7767-7775. (Full text, PDF).

Yingai Zhang, Shunlan Wang, Yuting Shi, Yufang Cao, Haowei He, Shuai Zhou, Siqin Luo, Xiaohong Wen, Yang Chen, Haifang Liu, Jingchuan Xiao, Shufang Zhang: Associations of TERT polymorphisms with hepatocellular carcinoma risk in a Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7776-7783. (Full text, PDF).

Juan Feng, Jiadi Luo, Haiqing Wang, Junmi Lu, Yuting Zhan, Hongjing Zang, Qiuyuan Wen, Weiyuan Wang, Lingjiao Chen, Lina Xu, Shuzhou Chu, Songqing Fan: High expression of heat shock protein 10 (Hsp10) is associated with poor prognosis in oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7784-7791. (Full text, PDF).

Jixian Xiong, Shuiming Li, Xiandong Zeng: High Rab25 expression associates with Ki67/TP53/CD133/VEGFR expression predicts poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7792-7800. (Full text, PDF).

Ángel Morales-González, Mirandeli Bautista, Eduardo Madrigal-Santillán, Araceli Posadas-Mondragón, Liliana Anguiano-Robledo, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Isela Álvarez-González, Tomás Fregoso-Aguilar, Evila Gayosso-Islas, Cecilia Sánchez-Moreno, José A Morales-González: Nrf2 modulates cell proliferation and antioxidants defenses during liver regeneration induced by partial hepatectomy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7801-7811. (Full text, PDF).

Jian Qin, Bingshuang Long, Lanying Luo, Yi Wei, Shiyi Chen, You Li, Xue Liang, Zhiyong Zhang: Identification of proteasome subunit alpha type-1 as a novel biomarker in HBV-associated hepatocellular carcinoma tissue interstitial fluid by proteomic analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7812-7820. (Full text, PDF).

Zhi Zhou, Yan-Lin Ma, Qi Li, Yu Zhang, Yuan-Hua Huang, Zhi-Hua Tu, Ning Ma, Xue-Yin Chen, Wen Xu: Clinical application of oligo array-CGH for detecting balanced translocations in preimplantation genetic diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7821-7835. (Full text, PDF).

Miaohua Zhu, Xiaoming Zhou, Jing Zhang, Yingzhi Zhang: MicroRNA-590-5p promotes cell survival in endometrioid endometrial cancer by suppressing tumor suppressor PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7836-7846. (Full text, PDF).

Yuyuan Shi, Ying Li, Wei Wu, Bing Xu, Jing Ju: MiR-181d functions as a potential tumor suppressor in oral squamous cell carcinoma by targeting K-ras. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7847-7855. (Full text, PDF).

Chuchard Punsawad, Parnpen Viriyavejakul: Increased expression of kidney injury molecule-1 and matrix metalloproteinase-3 in severe Plasmodium falciparum malaria with acute kidney injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7856-7864. (Full text, PDF).

Lixiang Zhang, Zhangming Chen, Aman Xu: FTL: a novel predictor in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7865-7872. (Full text, PDF).

Yun Feng, Feng Xiao, Ning Yang, Nan Zhu, Yong Fu, Hai-Bin Zhang, Guang-Shun Yang: Overexpression of Sox3 is associated with promoted tumor progression and poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7873-7881. (Full text, PDF).

Hong-Xia Liu, Meng Wu, Yu-Man Sun, Feng-Yan Han, Yi-Fei Liu, Guang-Zeng Zhang: Prognostic value of human papillomavirus infection and p53, p16, epidermal growth factor receptor and p34cdc2 expression in patients with salivary adenoid cystic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7882-7889. (Full text, PDF).

Yong Huang, Hongxia Pan: A fetus with a mass in the oral cavity: a rare case of oral immature teratoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7890-7892. (Full text, PDF).

Chika Miyasaka, Mitsuaki Ishida, Hiroko Ito, Masaki Kaibori, Yoshiko Uemura, Koji Tsuta: Lymphoepithelioma-like hepatocellular carcinoma: a case report with emphasis on the cytological features. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7893-7897. (Full text, PDF).

Xiao Hu, Jing Liang, Yun Ling, Pingping Li, Shan Zheng, Shangmei Liu: Pathologic characteristics of primary primitive neuroectodermal tumor in the cervix: a small round cell malignant tumor with glial and epithelial differentiation after neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7898-7904. (Full text, PDF).

Kai Duan, Runjan Chetty: Gastric glomus tumor: clinical conundrums and potential mimic of gastrointestinal stromal tumor (GIST). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7905-7912. (Full text, PDF).

Juan Feng, Jiadi Luo, Hongjing Zang, Junmi Lu, Yuting Zhan, Lingjiao Chen, Shuzhou Chu, Qiuyuan Wen, Weiyuan Wang, Lina Xu, Songqing Fan: Primary synovial sarcoma of the larynx in a 14-year-old boy diagnosed by immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7913-7919. (Full text, PDF).

Yeoun-Hee Kim, Sang II Gum, Tae Yoon Lee, Ji-Yun Shin, Jin Yeul Ma, Imgyu Kim, Young Jeung Park, Jae-Chang Jung: The neuroprotective effect of staurosporine on mouse retinal ganglion cells after optic nerve injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7920-7928. (Full text, PDF).

Eun Young Kim, Kwan Ho Lee, Ji-Sup Yun, Yong Lai Park, Chan Heun Park, Sung-Im Do, Seoung Wan Chae: Clinicopathologic significance of androgen receptor expression and discordant receptor status during progression in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7929-7939. (Full text, PDF).

Rong-E Lei, Cheng Shi, Pei-Ling Zhang, Bang-Li Hu, Hai-Xing Jiang, Shang-Yu Qin: IL-9 promotes proliferation and metastasis of hepatocellular cancer cells by activating JAK2/STAT3 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7940-7946. (Full text, PDF).

Shadike Apaer, Tuerhongjiang Tuxun, Hai-Zhang Ma, Heng Zhang, Hao Zhang, Jiangduosi Payiziwula, Pei-Ji Zhao, Aizimaiti Aihaiti, Yu-Peng Li, Tao Li, Jin-Ming Zhao, Ren-Yong Lin, Hao Wen: Expression of toll-like receptor 2, 4 and related cytokines in intraperitoneally inoculated Balb/C mice with Echinococcus multilocularis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7947-7955. (Full text, PDF).

Guanlin Xing, Yingpu Sun, Fang Wang, Guozheng Gao, Xiaojing Zhou: Role of interleukin-10 polymorphisms and haplotypes in polycystic ovary syndrome risk. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7956-7961. (Full text, PDF).

Yujie Wang, Jianheng Bao, Lijun Zhang, Yongmei Li, Yu Zhang, Lirong Yin: PLAC4 mRNA SNP in non-invasive prenatal testing of Down syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7962-7967. (Full text, PDF).

Jingchun Zhou, Zhaoyang Ke, Lingguo Ma, Ming Liu, Wei Zhang: Downregulation of miR-204 is associated with poor prognosis and promotes cell proliferation in hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HSCC). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7968-7974. (Full text, PDF).

Han Su, Guoxing Zhu, Xiaoxu Rong, Yan Zhou, Ping Jiang, Peng Chen: Upregulation of ATG4A promotes osteosarcoma cell epithelial-to-mesenchymal transition through the Notch signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7975-7982. (Full text, PDF).

Jijia Li, Yu Liu, Pengfei Li, Yingwei Guo, Yannan Liu, Yi Ren: Long noncoding RNA CCAT2 promotes proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer through the Wnt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7983-7990. (Full text, PDF).

Zhengyuan Cheng, Manoj Hang Limbu, Zhi Wang, Jing Liu, Lei Liu, Xiaoyi Zhang, Pingsheng Chen: A modified approach to establish a murine model of hypoxic renal interstitial fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):7991-7999. (Full text, PDF).

Wenbo Wang, Lejian Tang, Qinghua Li, Jie Tan, Hanxun Yao, Zhengying Duan, Xuewei Xia: Overexpression of miR-31-5p inhibits human chordoma cells proliferation and invasion by targeting the oncogene c-Met through suppression of AKT/PI3K signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8000-8009. (Full text, PDF).

Shunrong Zhang, Yue Gao, Jian’an Wang: Advanced glycation end products influence mitochondrial fusion-fission dynamics through RAGE in human aortic endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8010-8022. (Full text, PDF).

Wei Huang, Xinzhi Li, Lin Cai: Effects of ASPP2 on proliferation and apoptosis of malignant spinal tumor cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8023-8030. (Full text, PDF).

Nong-Shan Zhang, Guo-Liang Dai, Shi-Jia Liu: MicroRNA-29 family functions as a tumor suppressor by targeting RPS15A and regulating cell cycle in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8031-8042. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Jian Xu, Jian Zhao, Fang Liu: Upregulated serum miR-675 predicts poor prognosis for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8043-8049. (Full text, PDF).

Qing-Yan Zhang, Mei-Ting Fu, Zhen-Fei Zhang, Yu-Zhen Feng, Min Wei, Jue-Yu Zhou, Rong Shi: Expression of TMEM40 in bladder cancer and its correlation with clinicopathological parameters. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8050-8057. (Full text, PDF).

Rong-Hui Li, Shao-Hua Liu: Primary leiomyosarcoma in the floor of mouth: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8058-8061. (Full text, PDF).

Odila Saucedo-Cárdenas, Rubén García-Garza, Rosalba Ramírez-Durón, Gerardo E Muñoz-Maldonado, Arnulfo Villanueva-Olivo, Roberto Montes-de-Oca-Luna, Adolfo Soto-Domínguez: Invasion of TC-1 cells to skeletal muscle fibers protect them from peroxisomicine A1 (T-514) treatment in a murine model of cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8062-8071. (Full text, PDF).

Shan Xiong, Silin Zhang, Lina Guan, Jing Chen, Xiang Tu, Qiang Li, Hongqun Jiang: Differentiation of induced pluripotent stem cells for future olfactory repair using an indirect co-culture technique. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8072-8081. (Full text, PDF).

Su-Xia Zheng, Chun-Hui Sun, Jing Chen: Cardioprotective effect of indirubin in experimentally induced myocardial infarction in wistar rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8082-8090. (Full text, PDF).

Hong-Zhou Ge, Yu-E Han, Zhen Li, Xiao-Yu Chen, Sheng-Lin Liu, An-Ting Xu: Effects of glucocorticoids on lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in human middle ear epithelial cells and its mechanisms: Int J Clin Exp Pathol. 2016; 9(11): 11404-11411. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8091. (Abstract IJCEP0047326, Full text, PDF).

Abdulsamad Ghanem, Yunhe Lu, Tianyi Cai, Xiongzheng Mu: Overexpression of RBP4 promotes proliferation, differentiation and mineralization of MC3T3-E1. Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(1): 298-305. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8092. (Abstract IJCEP0055943, Full text, PDF).

Xinying Xue, Kai Li, Chongchong Wu, Sheng Zhao, Rongjian Lu, Yan Chang, Xuefeng Zang, Peiliang Gao, Hui Deng, Jingyuan Zhang, Xidong Ma, Jiating Ren, Mingzi Yu, Shaohong Zhao, Jie Gao: Comparative study of primary pulmonary cryptococcosis with solitary nodule by CT and pathological findings: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(3): 2903-2910. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8093. (Abstract IJCEP0056537, Full text, PDF).

Chunhua Yin, Jiaqi Li, Quan He, Sisun Liu, Linsheng He: Mutations and reduced expression of p53 gene are involved in HPV-independent oncogenesis of cervical cancer: Int J Clin Exp Pathol 2017; 10(4): 4356-4362. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8094. (Abstract IJCEP0057759, Full text, PDF).

Retraction: Apocrine-differentiated cells are likely to express uroplakin II. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8095.  (Abstract IJCEP0040344, Full text, PDF).

Retraction: Fbxo3 knockdown attenuates inflammatory responses in lupus nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8096. (Abstract IJCEP1707001, Full text, PDF)

Retraction: Expression of miR-106a in thyroid carcinoma and its effect on the proliferation and invasion of thyroid cancer cell line SW579 by targeting CDH1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(7):8097. (Abstract IJCEP1707002, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711