Volume 10, Number 9:9113-10152;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


He Song, Ming Dong, Huimin Xiao, Jianping Zhou, Weiwei Sheng, Banghua Zhong, Wei Gao: A meta-analysis: could we predict the malignancy of solid pseudopapillary neoplasm? Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9113-9121. (Abstract IJCEP0057280, Full text PDF).

Weiping Sha, Xingxiang Zhang, Zhiping Zhou, Kelun Zhang: The inhibition of microRNA-31 weakens acute spinal cord injury through nuclear factor-κB and TGF-β/Smad 2 in rat. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9122-9131. (Abstract IJCEP0058758, Full text PDF).

Qianqian Zhao, Huanzhen Chen, Jiani Jing, Xi Wang, Rong Liu, Xiaopeng Li, Haiqing Li, Xiangli Cui: Role of β3 adrenoceptor in rat thoracic aorta contractility. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9132-9145. (Abstract IJCEP0057690, Full text PDF).

Hongwei Chen, Jie Qi, Qing Bi, Shimin Zhang: Expression profile of long noncoding RNA (HOTAIR) and its predicted target miR-17-3p in LPS-induced inflammatory injury in human articular chondrocyte C28/I2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9146-9157. (Abstract IJCEP0056568, Full text PDF).

Zhuo-Ran Li, Yong Jiang, Jun-Yan Zhang, Yun-Wei Su, Jian-Zhong Hu: Modified O-T advancement flap for reconstruction of skin defects. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9158-9163. (Abstract IJCEP0057308, Full text PDF).

Rong-Quan He, Yu-Yan Pang, Rui Zhang, Hai-Wei Liang, Chun-Yao Li, Jie Ma, Zhen-Bo Feng, Zhi-Gang Peng, Gang Chen: Down-regulation of MiR-365 as a novel indicator to assess the progression and metastasis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9164-9176. (Abstract IJCEP0052700, Full text PDF).

Lu Zhao, Yanling Wang, Hui Hong, Guoli Xie, Hongyang Li: BuyangHuanwu decoction (BYHWD) protects against retinal ischemic injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9177-9189. (Abstract IJCEP0057217, Full text PDF).

Xiao-Fei Zhu, Min Yi, Juan He, Wei Tang, Mei-Ying Lu, Ting Li, Zhen-Bo Feng: Pathological significance of MAD2L1 in breast cancer: an immunohistochemical study and meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9190-9201. (Abstract IJCEP0059082, Full text PDF).

Like Li, Xiaolin Chen, Qihui Luo, Chao Huang, Wentao Liu, Zhengli Chen: Effects of soy isoflavones on testosterone synthetase in diet-induced obesity male rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9202-9212. (Abstract IJCEP0054961, Full text PDF).

Xucai Zheng, Shengying Wang, Shikai Hong, Song Liu, Gongpu Chen, Weifang Tang, Yuanyuan Zhao, Hong Gao, Baiwei Cha: CXCR4/RhoA signaling pathway is involved in miR-128-regulated proliferation and apoptosis of human thyroid cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9213-9222. (Abstract IJCEP0047414, Full text PDF).

Daofu Jia, Yanping Niu, Dongling Li, Qingguo Zhang: MicroRNA-223 alleviates lipopolysaccharide-induced PC-12 cells apoptosis and autophagy by targeting RPH1 in spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9223-9232. (Abstract IJCEP0055117, Full text PDF).

Jing-Hua Li, Ming Wang, Rui Zhang, Wan-Li Gao, Shi-Hui Meng, Xue-Lian Ma, Xiao-Hui Hou, Li-Min Feng: E2F1-directed activation of nc886 mediates drug resistance in cervical cancer cells via regulation of major vault protein. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9233-9242. (Abstract IJCEP0057959, Full text PDF).

You-Chao Tang, Ying-Jie Shi, Shi-Guang Huang: Expression of transforming growth factor-β in mast cells in human chronic periapical diseases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9243-9250. (Abstract IJCEP0057755, Full text PDF).

Yun Chen, Guojiang Chen, Bing Zhang, Changfeng Liu, Yong Yu, Ye Jin: miR-27b-3p suppresses cell proliferation, migration and invasion by targeting LIMK1 in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9251-9261. (Abstract IJCEP0058137, Full text PDF).

Junhong Cai, Ying Zhang, Sizhe Huang, Mengdan Yan, Jingjie Li, Tianbo Jin, Shan Bao: MiR-100-5p, miR-199a-3p and miR-199b-5p induce autophagic death of endometrial carcinoma cell through targeting mTOR. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9262-9272. (Abstract IJCEP0058864, Full text PDF).

Xinjian Xu, Xiyan Wang, Cheng Geng, Xiaohan Nie, Chenguang Bai: Long-chain non-coding RNA DAPK1 targeting miR-182 regulates pancreatic cancer invasion and metastasis through ROCK-1/rhoa signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9273-9283. (Abstract IJCEP0059227, Full text PDF).

Sie Wang, Jingyan Jiang, Zhanying Wang, Yuanyuan Xie, Xihai Wu: Long non-coding RNA SNHG1 is an unfavorable prognostic factor and promotes cell proliferation and migration by Wnt/β-catenin pathway in epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9284-9292. (Abstract IJCEP0052888, Full text PDF).

Bo Yu, Hui Dong, Yunshu Zang, Shui Jiang, Hong Luan, Yue Zhang: MicroRNA-139-5p alleviates UVB-induced injuries by regulating TLR4 in si-IL-6-treated keratinocyte cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9293-9301. (Abstract IJCEP0060340, Full text PDF).

Rongrong Ren, Yanfei Mao, Zhengshang Ruan, Yan Wang, Yan Zhang, Junming Du, Weifeng Yu: Celastrol attenuates ventilator induced lung injury in mouse through inhibition of MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9302-9309. (Abstract IJCEP0059618, Full text PDF).

Chichi Li, Wei Bi, Dan Zhang, Zhijian Sang, Liqun Li, Youcheng Yu: Transforming growth factor-beta1 promotes Geistlich Bio-Oss® osteogenesis via inhibiting local inflammation response in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9310-9317. (Abstract IJCEP0059957, Full text PDF).

Peng-Jin Mei, Jin Bai, Fa-An Miao, Chen Chen, Yi-Shuo Zhu, Zhong-Lin Li, Jun-Nian Zheng, Yue-Chao Fan: CTHRC1 mediates multiple pathways regulating cell invasion, migration and adhesion in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9318-9329. (Abstract IJCEP0058899, Full text PDF).

Mohamed M Refaat, Maha Baligh Zickri, Amal Elham Fares, Hala Gabr, Shaimaa Ibrahim El-Jaafary, Bassem Essam Mahmoud, Mostafa Abdallah Madbouly, Mohamed Abdelfadel Abdelfadel, Ali Mohamed Hammad, Haithem AM Farghali: Enhancement of neural regeneration after spinal cord injury using muscle graft in experimental dogs. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9330-9340. (Abstract IJCEP0060534, Full text PDF).

Jiao Cheng, Chun-Jie Gu, Bing Zhang, Feng Xie, Min-Min Yuan, Ming-Qing Li, Jin-Jin Yu: Cisplatin inhibits the growth, migration and invasion of cervical cancer cells by down-regulating IL-17E/IL-17RB. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9341-9351. (Abstract IJCEP0061023, Full text PDF).

Kuixiang Liu, Yuanyuan Liu, Guiqiu Zhao: Targeting survivin suppresses proliferation and invasion of retinoblastoma cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9352-9361. (Abstract IJCEP0056791, Full text PDF).

Yuqian Ren, Yun Cui, Xi Xiong, Chunxia Wang, Yucai Zhang: Inhibition of microRNA-155 alleviates lipopolysaccharide-induced kidney injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9362-9371. (Abstract IJCEP0059576, Full text PDF).

Haowen Tang, Wenping Lu, Zhanyu Yang, Yongliang Chen, Jing Wang, Shichun Lu, Kai Jiang: Significance of incorporation of DNMT1 and HLA-DRα with TNM staging in patients with hepatocellular carcinoma after curative resection. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9372-9381. (Abstract IJCEP0060454, Full text PDF).

Yu Yang, Yifeng Sun, Xufeng Guo, Chenxi Zhong, Zhigang Li: Hyperoside inhibited the migration and invasion of lung cancer cells through the upregulation of PI3K/AKT and p38 MAPK pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9382-9390. (Abstract IJCEP0030241, Full text PDF).

Jiachun Sun, Xiangming Li, Wei Wang, Wanying Li, Shegan Gao, Junqiang Yan: Mir-483-5p promotes the malignant transformation of immortalized human esophageal epithelial cells by targeting HNF4A. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9391-9399. (Abstract IJCEP0046687, Full text PDF).

Jianzhi Zhang, Xin Zheng, Fengchao Zhao, Xiaoyun Liu, Yong Pang, Qi Cheng, Yi Wang, Yi Zhu, Yan Zhang: UHMWPE wear particles and dendritic cells promote osteoclastogenesis of RAW264.7 cells through RANK-activated NF-κB/MAPK/AKT pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9400-9408. (Abstract IJCEP0056800, Full text PDF).

Rong Yu, Zheng Xiang, Yongmei Zhou, Hui Huang, Jie Zeng: Overexpression of microRNA-26b attenuates angiotensin II-induced cardiac hypertrophy through inhibition of autophagic responses. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9409-9417. (Abstract IJCEP0058280, Full text PDF).

Rui-Lin Gao, Xiang-Rong Chen, Yi-Ning Li, Xing-Yu Yan, Jian-Guo Sun, Qing-Liu He, Fang-Zhen Cai: Upregulation of miR-543-3p promotes growth and stem cell-like phenotype in bladder cancer by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9418-9426. (Abstract IJCEP0059952, Full text PDF).

Xin-Jie Zhuang, Jin Huang, Ming Li, Ya-Peng Wang, Xin Qiu, Wei-Wei Zhu, Qin-Li Liu, Jing-Yi Zhu, Ying Lian, Ping Liu, Jie Qiao: Role of tripartite motif protein 27 as a gametogenesis-related protein in human germ cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9427-9435. (Abstract IJCEP0060596, Full text PDF).

Lingfang Hao, Honggang Yu: MiR-23b inhibits cell migration and invasion through targeting PDE7A in colon cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9436-9443. (Abstract IJCEP0058135, Full text PDF).

Junhua Sun, Peng Ren, Lan Ye, Na Li, Daoqing Wang: MLLT3 promotes proliferation of osteosarcoma cells by regulating JNK signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9444-9451. (Abstract IJCEP0058283, Full text PDF).

Libin Ma, Kean Chen, Kang Jiang, Gang Deng, Peiwu Jiang, Jia Shao, Zhijian Yu: Emodin inhibits the proliferation and invasion of bladder cancer cells via down-regulating Notch1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9452-9459. (Abstract IJCEP0058925, Full text PDF).

Zuolin Ying, Zhouwei Wu, Xiaojie Li, Hong Dang, Na Yin, Chuang Gao: NF-κB inhibition rescues Toll-like receptor 9 expression in human papillomavirus type 11 infected HaCaT cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9460-9467. (Abstract IJCEP0059240, Full text PDF).

Hong-Fu Sun, Wei-Dong Wang, Lei Feng: Effect of SPAG9 on migration, invasion and prognosis of prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9468-9474. (Abstract IJCEP0017874, Full text PDF).

Yali Yang, Tao Sun, Bing Cao, Hong Shen: Pseudoretinoblastoma of 9 enucleated eyes simulating retinoblastoma in 70 enucleated eyes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9475-9481. (Abstract IJCEP0050189, Full text PDF).

Juncai Liu, Xiaochun Liu: UBE2T silencing inhibited non-small cell lung cancer cell proliferation and invasion by suppressing the wnt/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9482-9488. (Abstract IJCEP0057662, Full text
PDF).

Zhibin Lu, Cunrong Zhou, Jiaojiao Hu, Lei Xiong, Zhuangzhuang Cong, Yi Shen: DKK1 maintained cancer stem-like properties of esophageal carcinoma cells via ALDH1A1/SOX2 axis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9489-9495. (Abstract IJCEP0059537, Full text PDF).

Yu Ding, Bo-Hou Xia, Yao-Shu Teng, Guang-Chao Zhuo, Jian-Hang Leng: Mitochondrial COI/tRNASer(UCN) G7444A mutation may be associated with hearing impairment in a Han Chinese family. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9496-9502. (Abstract IJCEP0060796, Full text PDF).

Jijun Li, Jinghua Gao, Wen Tian, Yongsheng Li, Jinghua Zhang: Downregulation of serum miR-140-5p predicts poor prognosis of patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9503-9508. (Abstract IJCEP0042860, Full text PDF).

Jian Xu, Jian Zhao, Rui Zhang: Prognostic significance of serum miR-193b in colorectal Cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9509-9514. (Abstract IJCEP0050922, Full text PDF).

Lu Zhang, Bin Chen, Ding Ding: Decreased microRNA-22 is associated with poor prognosis in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9515-9520. (Abstract IJCEP0058362, Full text PDF).

Lei Li, Wei Cui, Yan Zhang, Yuanli Wang: Reduced CRHR-2 in placental tissues is associated with the high DNA methylation of CRHR-2 promoter in idiopathic preterm birth. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9521-9526. (Abstract IJCEP0059997, Full text PDF).

Chengdi Wang, Rui Zhang, Nan Chen, Lan Yang, Yinsu Wang, Yan Sun, Lin Huang, Min Zhu, Yulin Ji, Weimin Li: Association between glutathione peroxidase-1 (GPX1) Rs1050450 polymorphisms and cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9527-9540. (Abstract IJCEP0054932, Full text PDF).

Jinhai Yan, Fen Zhang, Donglan Luo, Su Yao, Yu Chen, Fangping Xu, Xinlan Luo, Jiao He, Yanhui Liu: Intravascular NK/T-cell lymphoma: a series of four cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9541-9550. (Abstract IJCEP0057374, Full text PDF).

Xiaojie Wang, Wenping Luo, Dongmei Tan, Hao Liang, Qian Zhang, Na Tian, Ke Cao, Yi Tan, Jing Ma, Ruiyu Han: Positive regulation of placentation by L-amino acid transporter-1 (lat1) in pregnant mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9551-9558. (Abstract IJCEP0044137, Full text PDF).

Meili Ma, Chunlei Shi, Jialin Qian, Baohui Han: Accuracy and clinical influence of plasma EGFR mutation detection in management of advanced lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9559-9566. (Abstract IJCEP0049041, Full text PDF).

Liuhong Shi, Liang Zhou, Jianbiao Wang, Feibo Li, Lei Xie: Cytokine production of papillary thyroid carcinoma coexisting with Hashimoto’s thyroiditis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9567-9574. (Abstract IJCEP0058572, Full text PDF).

Yan Zhao, Nan Li, Xiaomeng Gong, Lan Yu, Xin Jin: Clinicopathologic features of intraductal papillary neoplasm of breast: analyses of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9575-9582. (Abstract IJCEP0058752, Full text PDF).

Li Lin, Wu Zhuang, Wenxian Wang, Chunwei Xu, Rongrong Chen, Yanfang Guan, Xin Yi, Yun Shao, Yanhong Tai, Yanping Chen, Meijuan Wu, Jianguo Wei, Gang Chen: Genetic mutations in lung enteric adenocarcinoma identified using next-generation sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9583-9590. (Abstract IJCEP0059628, Full text PDF).

Chunrong Liu, Yonghua Lin, Jie Xu, Haidi Chu, Shaolong Hao, Xincheng Liu, Xicheng Song, Lixin Jiang, Haitao Zheng: Luteolin suppresses tumor progression through lncRNA BANCR and its downstream TSHR/CCND1 signaling in thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9591-9598. (Abstract IJCEP0060798, Full text PDF).

Qunxian Rao, Qian Zhang, Chunhong Zheng, Wenjun Dai, Bingzhong Zhang, Cristian Ionescu-Zanetti, Zhongqiu Lin, Lei Zhang: Detection of circulating tumour cells in patients with epithelial ovarian cancer by a microfluidic system. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9599-9606. (Abstract IJCEP0061198, Full text PDF).

Xuqing Zheng, Wenxiu Zhao, Piyou Ji, Kang Zhang, Jianbin Jin, Min Feng, Fei Wang, Sen Zheng, Xiaomin Wang: High expression of Rap2A is associated with poor prognosis of patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9607-9613. (Abstract IJCEP0053291, Full text PDF).

Huiling Li, Junyi Zhang, Yingying Xie: Elevated nuclear CDK6 is associated with an unfavorable prognosis in lung adenocarcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9614-9620. (Abstract IJCEP0057526, Full text PDF).

Fangfang Guo, Xueqi Fu, Jili Yang, Xueying Zhang, Dezhi Liu, Wenjuan Feng, Jinyu Liu, Jinhong Qi, Huifang Cao, Li Qi, Jingyuan Ren: Role of macrophage migration inhibitory factor in mesenchymal epithelial transition of cervical carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9621-9626. (Abstract IJCEP0046195, Full text PDF).

Hong-Fang Chen, Xiao-Ling Liu, Ai-Zhen Liu, Jin-Sheng Shi, Yan Cui, Peng Gao: Uterine adenomatoid tumor: a clinicopathologic study of 102 cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9627-9632. (Abstract IJCEP0058271, Full text PDF).

Ying Su, Zhimei Yu, Xin Guo, Feng Wang, Fei Chen: Axonal regeneration of optic nerve after crush after PirBsiRNA transfection. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9633-9638. (Abstract IJCEP0059267, Full text PDF).

Ying Zhang, Xiangyan Ruan, Xin Mi, Alfred O Mueck: Expression of PGRMC1 in paraffin-embedded tissues of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9639-9643. (Abstract IJCEP0019264, Full text PDF).

Keqiang Wang, Yanqiang Hou, Chenxing Gu, Dapeng Zhao, Yanchao Duan, Zhangshen Ran, Qinghua Li, Xiangqi Li: Inhibitory effect of the mitogen activated protein kinase specific inhibitor PD98059 on Mtb-Ag-activated γδΤ cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9644-9648. (Abstract IJCEP0049692, Full text PDF).

Keqiang Wang, Jiangang Liu, Yanchao Duan, Jiafeng Wu, Shengyi Dongye, Yiren Wang, Zhenzhong Liu, Guoxin Han: C-erbB-2 expression is related with pathological progression of gastric cancer: results of a non-radioactive in situ hybridization. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9649-9653. (Abstract IJCEP0058950, Full text PDF).

Fanglin Niu, Jingjie Li, Jing Li, Mengdan Yan, Xugang Shi, Tianbo Jin: Polymorphisms of telomere-length related genes in three China ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9654-9665. (Abstract IJCEP0060174, Full text PDF).

Yan Shi, Si-Yu Wu, Tian-Yi Liu, Lu Chen, Yu-Fei Jiao: Frequent CpG island methylation: a risk factor in the progression of traditional serrated adenoma of the colorectum. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9666-9674. (Abstract IJCEP0045970, Full text PDF).

Haiqing Zhang, Haibin Huang, Chengyong Liu, Tong Jia, Limao Zhang, Dongqing Zhou, Sumei Wei, Chunying Wang: Genotyping and drug-resistance epidemiology of mycobacterium tuberculosis in Xuzhou, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9675-9682. (Abstract IJCEP0059256, Full text PDF).

Ting Wang, Jiang Wu, Xiangyun Liu, Shuzhong Li: Serum miR-34a is a potential diagnostic and prognostic marker for osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9683-9689. (Abstract IJCEP0059414, Full text PDF).

Yanhua Li, Huijuan Jiang: Up-regulation of long non-coding RNA HOXA-AS2 in non-small cell lung cancer is associated with worse survival outcome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9690-9696. (Abstract IJCEP0059507, Full text PDF).

Jia Feng, Qing Zhang, Qin Jin, Haibin Liang, Haruhiko Sugimura, Shu Zhang, Jiandong Wang: High expression of EphA4 is associated with invasion and lymph node metastasis in colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9697-9703. (Abstract IJCEP0060741, Full text PDF).

Wei-Hua Yu, Ke Chen, Yu Pan, He-Pan Zhu, Jia-Qi Gao, Jun-Hai Pan, Xue-Yong Zheng, Xian-Fa Wang: Intracorporeal esophagojejunostomy using the transorally inserted anvil (OrVil) after laparoscopic total gastrectomy for upper gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9704-9709. (Abstract IJCEP0057177, Full text PDF).

Guo-Jun Zhou, Quan-Min Peng, Li-Hui Tang: Effects of CYP3A4 polymorphisms on efficiency of general anesthesia combined with epidural block in patients undergoing cardiac valve replacement. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9710-9717. (Abstract IJCEP0057594, Full text PDF).

Liping Chen, Ting Xiao, Yan Luo, Qunfeng Qiu, Rongliang Que, Xiaohua Huang, Dingchang Wu: Soluble CD14 subtype (sCD14-ST) is a biomarker for neonatal sepsis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9718-9724. (Abstract IJCEP0060554, Full text PDF).

Wuran Wei, Guojun Zeng, Chang Liu, Bingwen Zou, Li Li: Associations of LIM kinase1 (LIMK1) gene single nucleotide polymorphisms with prostate cancer susceptibility in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9725-9734. (Abstract IJCEP0054799, Full text PDF).

Lin-Yun He, Miao-Liang Chen, Wei-Wei Wang, Alpha Ibrahima Balde, Zhou Li, Zhai Cai, Shuai Han, Shang-Tong Lei, Min-Wei Zhou, Gang-Qing Zhang: The analysis of clinicopathologic predictors of lymph node metastasis and postoperative recurrence in patients with papillary thyroid microcarcinoma from Guangdong Province, China-a multicenter retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9735-9743. (Abstract IJCEP0054935, Full text PDF).

Feng Zhou, Nianzhen Wang, Lv Zhou, Yanhui Zhou, Tie Guo, Dan Yu: Methylenetetrahydrofolate reductase gene A1298C polymorphism and gene-environment interactions are associated with carotid plaque in a south Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9744-9752. (Abstract IJCEP0058853, Full text PDF, Supplementary Data).

Ruina Shi, Min Zhang, Wei Wang, Xiantao Song, Hong Liu, Rui Tian, Fuqiang Yang, Mingchao Ding, Shuzheng Lv: Effect of interactions between LEPR polymorphisms and smoking on coronary artery disease susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9753-9759. (Abstract IJCEP0021065, Full text PDF).

Tian Li, Li Tu, Qian Zhang, Ran Gu, Qian Wang, Bingjin Wang, Huan Yao, Xiang Qu, Wenqin Wang, Jinyong Tian: SPG3A gene polymorphisms in hereditary spastic paraplegia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9760-9764. (Abstract IJCEP0058306, Full text PDF).

Fengju Wang, Jun Qi, Tong Yu, Lihong Wang, Zhipeng Zhang, Shuangfeng Chen, Peige Zhao, Lindong Yuan: Novel karyotypes of partial monosomy 21 and partial monosomy 1 and underlying etiology. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9765-9773. (Abstract IJCEP0056348, Full text PDF).

Wei Gui, Liping Su, Jingrong Wang, Tao Guan: Fourth malignancy after treatment of Hodgkin’s lymphoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9774-9778. (Abstract IJCEP0058858, Full text PDF).

Kun Yao, Zejun Duan, Yinqian Wang, Xinggang Zhao, Tao Fan, Xueling Qi: Spinal cord gliosarcoma with rhabdomyoblastic differentiation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9779-9785. (Abstract IJCEP0060663, Full text PDF).

Qian Xu, Chunxia Liu, Hao Zhang, Huan Liu, Mingming Xue, Shuling Zhang, Bei Liu: Concomitant isochromosome 17q and mutated SETBP1 in a myelodysplastic syndrome patient with a poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9786-9792. (Abstract IJCEP0060196, Full text PDF).

Hong Yu, Jun Ye, Haihui Sheng, Ji Zhang, Hengjun Gao, Shunlong Li, Chaofu Wang: Intravascular NK/T-cell lymphoma in the testis: a novel case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9793-9797. (Abstract IJCEP0031597, Full text PDF).

Bin Zhang, Wei Cao, Xiu Wu, Shengyu Wang: Pulmonary cryptococcosis in immunocompetent patient: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9798-9801. (Abstract IJCEP0059583, Full text PDF).

Jian-Lan Xie, Yan-Lin Zhang, Xiao-Ge Zhou: Infectious mononucleosis caused by EBV infection with clonal cytotoxic T cells in an infant patient. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9802-9807. (Abstract IJCEP0057465, Full text PDF).

Sai-Bin Wang, Jun-Wei Tu, Ke Dong: Diffuse cystic lung adenocarcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9808-9811. (Abstract IJCEP0056981, Full text PDF).

Hongyan Zhang, Yuxiang Wang, Yan Liu, Congrong Liu: Alveolar soft part sarcoma of uterine cervix in a postmenopausal woman: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9812-9815. (Abstract IJCEP0058549, Full text PDF).

Jun Liu, Yaliu Xie, Sisi Wu, Dan Lv, Xuemei Wei, Fei Chen, Zhenling Wang: Combined effects of EGFR and hedgehog signaling blockade on inhibition of head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9816-9828. (Abstract IJCEP0046143, Full text PDF).

Hongxu Zhang, Chunming Jiang, Maoqiang Li, Xuepeng Wang, Fei Tian, Xiang Fang, Liulong Zhu, Zhenyu Bian: CXCR4 enhances invasion and proliferation of bone marrow stem cells via PI3K/AKT/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9829-9836. (Abstract IJCEP0052949, Full text PDF).

Xiaoqing Xu, Xiaohu Jiao, Yuhong Jiao, Min Wang, Chenwei Jiao: Hedgehog signaling pathway regulates liver regeneration in the Fah-/- knockout mice model xenografted by human hepatocytes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9837-9845. (Abstract IJCEP0056933, Full text PDF).

Zhenxia Wang, Haiping Zhao, Jianguo Zhao, Sileng A, Zhonghua Liu, Ting Han, Xuesen Zhang, Junwei Du: Prognostic significance of CD4 and interleukin-22 expression in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9846-9852. (Abstract IJCEP0057228, Full text PDF).

Min Li, Xiao-Yan Xin, Zhi-Shan Jin, Teng Hua, Hong-Bin Wang, Hong-Bo Wang: Transcriptomic analysis of stromal cells from patients with endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9853-9857. (Abstract IJCEP0058052, Full text PDF).

Ye Miao, Min Li, Cuiying Wang, Hongwei Li, Hui Chen: Effect of β-adrenergic receptor kinase inhibitor on post-myocardial infarction heart failure in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9858-9865. (Abstract IJCEP0058900, Full text PDF).

Ha Young Woo, Hyun-Soo Kim: Clinicopathological characteristics of cervical chondrocutaneous branchial remnant: a single-institutional experience. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9866-9877. (Abstract IJCEP0059151, Full text PDF).

Chao-Jie Wang, Zi-Zhen Zhang, Jia Xu, Ming Wang, Chun-Chao Zhu, Chun Zhuang, Qiang Liu, Gang Zhao, Hui Cao: THY-1 (CD90) expression promotes the growth of gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9878-9888. (Abstract IJCEP0059225, Full text PDF).

Jiangying Zhao, Xiaojun Pang, Yonghong Yang, Yuzhu Ji, Dan Liu, Gang Xie: Primary rectal seminoma with the presence of disorder of sex development characteristics: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9889-9893. (Abstract IJCEP0059268, Full text PDF).

Jianyun Wang, Zhong Jia, Baochu Wei, Yingquan Zhou, Chenxia Niu, Shaoli Bai, Chongxiang Tong, Juanjuan Song, Yun Li: MicroRNA-27a restrains the immune response to mycobacterium tuberculosis infection by targeting IRAK4, a promoter of the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9894-9901. (Abstract IJCEP0059317, Full text PDF).

Jiezhi Dai, Xiaotian Zhang, Yanmao Wang, Hua Chen, Yimin Chai: ROS-activated NLRP3 inflammasome initiates inflammation in delayed wound healing in diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9902-9909. (Abstract IJCEP0059351, Full text PDF).

Nasser M Al-Daghri, Sherif H Abd-Alrahman, Ihtisham Bukhari, Amaresh Panigrahy, Malak NK Khattak, Majed Alokail: BPA exposure is related to metabolic changes in obese Saudi children. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9910-9916. (Abstract IJCEP0059471, Full text PDF).

Chao-Hua Mo, Zacharia Ackbarkhan, Yong-Yao Gu, Gang Chen, Yu-Yan Pang, Yi-Wu Dang, Zhen-Bo Feng: Invasive cribriform carcinoma of the breast: a clinicopathological analysis of 12 cases with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9917-9924. (Abstract IJCEP0059886, Full text PDF).

Rui Li, Jing Fang, Bo Huo, Yun-Shu Su, Jing Wang, Li-Gang Liu, Min Hu, Cai Cheng, Ping Zheng, Xue-Hai Zhu, Ding-Sheng Jiang, Xiang Wei: Leucine-rich repeat neuronal protein 4 (LRRN4) potentially functions in dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9925-9933. (Abstract IJCEP0059915, Full text PDF).

Xiaoyi Zhang, Qiao Shi, Chunting Wang, Guirong Wang: Differential susceptibility of mouse strains on pancreatic injury and regeneration in cerulein-induced pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9934-9944. (Abstract IJCEP0060191, Full text PDF).

Xuguang Wang, Zhong Zhang, Li Liang, Wei Bo, Min Zhang, Yanning Wang, Xiaowei Pan: GSTP1 exon 5 rs200139798 polymorphism and clinicopathological characteristics of gastric cancer in Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9945-9950. (Abstract IJCEP0060239, Full text PDF).

Jinjin Wang, Jianfeng Zhang, Jianna Li, Zichen Liu, Kaiping Gao: Genetic effects on hypertriglyceridemic waist phenotype: rs780094, rs10830963, rs151290, and rs972283 polymorphisms and the interactions between them and behavior risk factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9951-9959. (Abstract IJCEP0060247, Full text PDF).

Wei Xiong, Liping Huang, Yulin Shen, Shu Guan, Lingkun He, Zhoujie Tong, Mengxia Tan, Lijuan Liu, Yun Gao Effects of lncRNA uc.48+ siRNA on the release of CGRP in the spinal cords of rats with diabetic neuropathic pain. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9960-9969. (Abstract IJCEP0060571, Full text PDF).

Lu Zhang, Lanshan Huang, Haiwei Liang, Rui Zhang, Gang Chen, Yuyan Pang, Zhenbo Feng: Clinical value and potential targets of miR-224-5p in hepatocellular carcinoma validated by a TCGA- and GEO- based study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9970-9989. (Abstract IJCEP0060619, Full text PDF).

Wen-Juan Qian, Qing-Hong Cheng: Endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis signal pathway is involved in sepsis-induced liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9990-9997. (Abstract IJCEP0060725, Full text PDF).

Bo Su, Yao Chen, Aimin Du: Disturbed expression and distribution of myocardial connexin 43 in sudden death patients with hyperthyroid heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9998-10002. (Abstract IJCEP0060752, Full text PDF).

Fengguo Li, Jianhua Sun, Bin Liu, Xinhu Zhang, Lianjun Zhou, Jutao Pang: The association of inhibitor of Growth 4 with its prognostic value in osteogenic sarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10003-10008. (Abstract IJCEP0031200, Full text PDF).

Chenlong Chu, Chenhui Zhao, Zhiwei Zhang, Mingwei Wang, Zhaohui Zhang, Anqing Yang, Binbin Ma, Meizhen Gu, Renjie Cui, Zhixiang Xin, Tao Huang, Wenlong Zhou: Transcriptome analysis of primary aldosteronism in adrenal glands and controls. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10009-10018. (Abstract IJCEP0059197, Full text PDF).

Zhan-Zhao Zhang, Lu Song, Zhi-Yong Zhang, Ming-Ming Lv: Control-released Alpha-lipoic acid-loaded PLGA microspheres enhance bone formation in type 2 diabetic rat model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10019-10031. (Abstract IJCEP0059551, Full text PDF).

Yongbin Ma, Suohua Ge, Junhua Zhang, Dan Zhou, Li Li, Xuefeng Wang, Jianhua Su: Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles promote nerve regeneration after sciatic nerve crush injury in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10032-10039. (Abstract IJCEP0059937, Full text PDF).

Junfeng Liu, Zhaoming Nie, Yiyan Lei, Shibin Yang, Zhaoguo Liu: The expression of ERβ2, Bcl-xl and Bax in non-small cell lung cancer and associated with prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10040-10046. (Abstract IJCEP0060779, Full text PDF).

Qi Zhang, Shi-Peng Wang, Li-Li Li, Yao Zhang: Effects of mitochondrial uncoupling protein 2 inhibition by Genipin on rat bone marrow mesenchymal stem cells under hypoxia and serum deprivation (H/SD) conditions. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10047-10055. (Abstract IJCEP0050851, Full text PDF).

Ningning Zhang, Hui Xie, Wei Lu, Fei Li, Jianfeng Li, Zhi Guo: Chloroquine sensitizes hepatocellular carcinoma cells to chemotherapy via blocking autophagy and promoting mitochondrial dysfunction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10056-10065. (Abstract IJCEP0058625, Full text PDF).

Zhi-Chao Wang, Lin Zhang, Ze-Lei Li, Jing He, Ting-Ting Cai, Da-Jun Yang, De-Rong Xie: Expression of STING and MIF in tumor infiltration lymphocytes as prognostic factors in patients with ESCC. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10066-10074. (Abstract IJCEP0038310, Full text PDF).

Xiaona Xu, Yan Chen, Zhao Xu, Xue Liang, Xinghua Wang, Yue Zhang, Meng Yuan, Yanping Ni, Hongmei Liu, Guangping Li: MiR-21 suppresses ox-LDL-induced HUVECs apoptosis by targeting PDCD4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10075-10084. (Abstract IJCEP0054680, Full text PDF).

Dijun Wu, Ning Ji, Lei Zhang, Liang Zhang: Differential expression of miR-200c in breast cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10085-10091. (Abstract IJCEP0058097, Full text PDF).

Lei Li, Ying He, Dan Liu, Li Li, Fei Chen, Jing Ran, Lan Yang, Li Zhang: Prognostic values of EphB1/B2 and p-EphB1/B2 expression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10092-10101. (Abstract IJCEP0060223, Full text PDF).

Ying-Ying Zhu, Cheng-Gang Wang, Wu-Yi Li, Zhi-Qiang Gao, Xing-Ming Chen: Papillary thyroglossal duct carcinoma: report of nine cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10102-10111. (Abstract IJCEP0060251, Full text PDF).

Soyoung Im, Hong Sik Park, Uiju Cho, Changyoung Yoo, Ji-Han Jung, Jinyoung Yoo, Hyun Joo Choi: Florid cystic endosalpingiosis associated with a retroperitoneal leiomyoma mimicking malignancy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10112-10116. (Abstract IJCEP0060864, Full text PDF).

Chaoying Gu, Yin Li, Jinfeng Wu, Jinhua Xu: IFN-γ-induced microRNA-29b up-regulation contributes tokeratinocyte apoptosis in atopic dermatitis through inhibiting Bcl2L2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10117-10126. (Abstract IJCEP0061151, Full text PDF).

Zhi-Ping Cai, Shi-Jun Tong, Ya-Pei Wu, Lian-Xi Qu, Qiang Ding: miR-181 regulation of BAX controls cisplatin sensitivity of prostate cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10127-10133. (Abstract IJCEP0057301, Full text PDF).

Xiaoli Wang, Fengchun Zhang, Yongjian Cui, Lei Zheng, Yan Wei: Association between ACE gene polymorphisms and Alzheimer’s disease in Han population in Hebei Peninsula. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10134-10139. (Abstract IJCEP0017046, Full text PDF).

Yingcui Wang, Hui Sun, Jun Song, Guihua Yao, Huibo Sun, Zhiming Ge: MiR-139-5p protect against myocardial ischemia and reperfusion (I/R) injury by targeting autophagy-related 4D and inhibiting AMPK/mTOR/ULK1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10140-10151. (Abstract IJCEP0060423, Full text PDF).

Development of synthetic of peptide-functionalized liposome for enhanced targeted ovarian carcinoma therapy [Retraction]. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10152. (Abstract IJCEP0065857, Full text
PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711