Volume 10, Number 9:9113-10152;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


He Song, Ming Dong, Huimin Xiao, Jianping Zhou, Weiwei Sheng, Banghua Zhong, Wei Gao: A meta-analysis: could we predict the malignancy of solid pseudopapillary neoplasm? Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9113-9121. (Full text, PDF).

Weiping Sha, Xingxiang Zhang, Zhiping Zhou, Kelun Zhang: The inhibition of microRNA-31 weakens acute spinal cord injury through nuclear factor-κB and TGF-β/Smad 2 in rat. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9122-9131. (Full text, PDF).

Qianqian Zhao, Huanzhen Chen, Jiani Jing, Xi Wang, Rong Liu, Xiaopeng Li, Haiqing Li, Xiangli Cui: Role of β3 adrenoceptor in rat thoracic aorta contractility. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9132-9145. (Full text, PDF).

Hongwei Chen, Jie Qi, Qing Bi, Shimin Zhang: Expression profile of long noncoding RNA (HOTAIR) and its predicted target miR-17-3p in LPS-induced inflammatory injury in human articular chondrocyte C28/I2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9146-9157. (Full text, PDF).

Zhuo-Ran Li, Yong Jiang, Jun-Yan Zhang, Yun-Wei Su, Jian-Zhong Hu: Modified O-T advancement flap for reconstruction of skin defects. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9158-9163. (Full text, PDF).

Rong-Quan He, Yu-Yan Pang, Rui Zhang, Hai-Wei Liang, Chun-Yao Li, Jie Ma, Zhen-Bo Feng, Zhi-Gang Peng, Gang Chen: Down-regulation of MiR-365 as a novel indicator to assess the progression and metastasis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9164-9176. (Full text, PDF).

Lu Zhao, Yanling Wang, Hui Hong, Guoli Xie, Hongyang Li: BuyangHuanwu decoction (BYHWD) protects against retinal ischemic injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9177-9189. (Full text, PDF).

Xiao-Fei Zhu, Min Yi, Juan He, Wei Tang, Mei-Ying Lu, Ting Li, Zhen-Bo Feng: Pathological significance of MAD2L1 in breast cancer: an immunohistochemical study and meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9190-9201. (Full text, PDF).

Like Li, Xiaolin Chen, Qihui Luo, Chao Huang, Wentao Liu, Zhengli Chen: Effects of soy isoflavones on testosterone synthetase in diet-induced obesity male rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9202-9212. (Full text, PDF).

Xucai Zheng, Shengying Wang, Shikai Hong, Song Liu, Gongpu Chen, Weifang Tang, Yuanyuan Zhao, Hong Gao, Baiwei Cha: CXCR4/RhoA signaling pathway is involved in miR-128-regulated proliferation and apoptosis of human thyroid cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9213-9222. (Full text, PDF).

Daofu Jia, Yanping Niu, Dongling Li, Qingguo Zhang: MicroRNA-223 alleviates lipopolysaccharide-induced PC-12 cells apoptosis and autophagy by targeting RPH1 in spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9223-9232. (Full text, PDF).

Jing-Hua Li, Ming Wang, Rui Zhang, Wan-Li Gao, Shi-Hui Meng, Xue-Lian Ma, Xiao-Hui Hou, Li-Min Feng: E2F1-directed activation of nc886 mediates drug resistance in cervical cancer cells via regulation of major vault protein. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9233-9242. (Full text, PDF).

You-Chao Tang, Ying-Jie Shi, Shi-Guang Huang: Expression of transforming growth factor-β in mast cells in human chronic periapical diseases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9243-9250. (Full text, PDF).

Yun Chen, Guojiang Chen, Bing Zhang, Changfeng Liu, Yong Yu, Ye Jin: miR-27b-3p suppresses cell proliferation, migration and invasion by targeting LIMK1 in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9251-9261. (Full text, PDF).

Junhong Cai, Ying Zhang, Sizhe Huang, Mengdan Yan, Jingjie Li, Tianbo Jin, Shan Bao: MiR-100-5p, miR-199a-3p and miR-199b-5p induce autophagic death of endometrial carcinoma cell through targeting mTOR. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9262-9272. (Full text, PDF).

Xinjian Xu, Xiyan Wang, Cheng Geng, Xiaohan Nie, Chenguang Bai: Long-chain non-coding RNA DAPK1 targeting miR-182 regulates pancreatic cancer invasion and metastasis through ROCK-1/rhoa signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9273-9283. (Full text, PDF).

Sie Wang, Jingyan Jiang, Zhanying Wang, Yuanyuan Xie, Xihai Wu: Long non-coding RNA SNHG1 is an unfavorable prognostic factor and promotes cell proliferation and migration by Wnt/β-catenin pathway in epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9284-9292. (Full text, PDF).

Bo Yu, Hui Dong, Yunshu Zang, Shui Jiang, Hong Luan, Yue Zhang: MicroRNA-139-5p alleviates UVB-induced injuries by regulating TLR4 in si-IL-6-treated keratinocyte cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9293-9301. (Full text, PDF).

Rongrong Ren, Yanfei Mao, Zhengshang Ruan, Yan Wang, Yan Zhang, Junming Du, Weifeng Yu: Celastrol attenuates ventilator induced lung injury in mouse through inhibition of MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9302-9309. (Full text, PDF).

Chichi Li, Wei Bi, Dan Zhang, Zhijian Sang, Liqun Li, Youcheng Yu: Transforming growth factor-beta1 promotes Geistlich Bio-Oss® osteogenesis via inhibiting local inflammation response in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9310-9317. (Full text, PDF).

Peng-Jin Mei, Jin Bai, Fa-An Miao, Chen Chen, Yi-Shuo Zhu, Zhong-Lin Li, Jun-Nian Zheng, Yue-Chao Fan: CTHRC1 mediates multiple pathways regulating cell invasion, migration and adhesion in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9318-9329. (Full text, PDF).

Mohamed M Refaat, Maha Baligh Zickri, Amal Elham Fares, Hala Gabr, Shaimaa Ibrahim El-Jaafary, Bassem Essam Mahmoud, Mostafa Abdallah Madbouly, Mohamed Abdelfadel Abdelfadel, Ali Mohamed Hammad, Haithem AM Farghali: Enhancement of neural regeneration after spinal cord injury using muscle graft in experimental dogs. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9330-9340. (Full text, PDF).

Jiao Cheng, Chun-Jie Gu, Bing Zhang, Feng Xie, Min-Min Yuan, Ming-Qing Li, Jin-Jin Yu: Cisplatin inhibits the growth, migration and invasion of cervical cancer cells by down-regulating IL-17E/IL-17RB. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9341-9351. (Full text, PDF).

Kuixiang Liu, Yuanyuan Liu, Guiqiu Zhao: Targeting survivin suppresses proliferation and invasion of retinoblastoma cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9352-9361. (Full text, PDF).

Yuqian Ren, Yun Cui, Xi Xiong, Chunxia Wang, Yucai Zhang: Inhibition of microRNA-155 alleviates lipopolysaccharide-induced kidney injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9362-9371. (Full text, PDF).

Haowen Tang, Wenping Lu, Zhanyu Yang, Yongliang Chen, Jing Wang, Shichun Lu, Kai Jiang: Significance of incorporation of DNMT1 and HLA-DRα with TNM staging in patients with hepatocellular carcinoma after curative resection. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9372-9381. (Full text, PDF).

Yu Yang, Yifeng Sun, Xufeng Guo, Chenxi Zhong, Zhigang Li: Hyperoside inhibited the migration and invasion of lung cancer cells through the upregulation of PI3K/AKT and p38 MAPK pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9382-9390. (Full text, PDF).

Jiachun Sun, Xiangming Li, Wei Wang, Wanying Li, Shegan Gao, Junqiang Yan: Mir-483-5p promotes the malignant transformation of immortalized human esophageal epithelial cells by targeting HNF4A. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9391-9399. (Full text, PDF).

Jianzhi Zhang, Xin Zheng, Fengchao Zhao, Xiaoyun Liu, Yong Pang, Qi Cheng, Yi Wang, Yi Zhu, Yan Zhang: UHMWPE wear particles and dendritic cells promote osteoclastogenesis of RAW264.7 cells through RANK-activated NF-κB/MAPK/AKT pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9400-9408. (Full text, PDF).

Rong Yu, Zheng Xiang, Yongmei Zhou, Hui Huang, Jie Zeng: Overexpression of microRNA-26b attenuates angiotensin II-induced cardiac hypertrophy through inhibition of autophagic responses. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9409-9417. (Full text, PDF).

Rui-Lin Gao, Xiang-Rong Chen, Yi-Ning Li, Xing-Yu Yan, Jian-Guo Sun, Qing-Liu He, Fang-Zhen Cai: Upregulation of miR-543-3p promotes growth and stem cell-like phenotype in bladder cancer by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9418-9426. (Full text, PDF).

Xin-Jie Zhuang, Jin Huang, Ming Li, Ya-Peng Wang, Xin Qiu, Wei-Wei Zhu, Qin-Li Liu, Jing-Yi Zhu, Ying Lian, Ping Liu, Jie Qiao: Role of tripartite motif protein 27 as a gametogenesis-related protein in human germ cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9427-9435. (Full text, PDF).

Lingfang Hao, Honggang Yu: MiR-23b inhibits cell migration and invasion through targeting PDE7A in colon cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9436-9443. (Full text, PDF).

Junhua Sun, Peng Ren, Lan Ye, Na Li, Daoqing Wang: MLLT3 promotes proliferation of osteosarcoma cells by regulating JNK signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9444-9451. (Full text, PDF).

Libin Ma, Kean Chen, Kang Jiang, Gang Deng, Peiwu Jiang, Jia Shao, Zhijian Yu: Emodin inhibits the proliferation and invasion of bladder cancer cells via down-regulating Notch1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9452-9459. (Full text, PDF).

Zuolin Ying, Zhouwei Wu, Xiaojie Li, Hong Dang, Na Yin, Chuang Gao: NF-κB inhibition rescues Toll-like receptor 9 expression in human papillomavirus type 11 infected HaCaT cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9460-9467. (Full text, PDF).

Hong-Fu Sun, Wei-Dong Wang, Lei Feng: Effect of SPAG9 on migration, invasion and prognosis of prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9468-9474. (Full text, PDF).

Yali Yang, Tao Sun, Bing Cao, Hong Shen: Pseudoretinoblastoma of 9 enucleated eyes simulating retinoblastoma in 70 enucleated eyes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9475-9481. (Full text, PDF).

Juncai Liu, Xiaochun Liu: UBE2T silencing inhibited non-small cell lung cancer cell proliferation and invasion by suppressing the wnt/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9482-9488. (Full text, PDF).

Zhibin Lu, Cunrong Zhou, Jiaojiao Hu, Lei Xiong, Zhuangzhuang Cong, Yi Shen: DKK1 maintained cancer stem-like properties of esophageal carcinoma cells via ALDH1A1/SOX2 axis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9489-9495. (Full text, PDF).

Yu Ding, Bo-Hou Xia, Yao-Shu Teng, Guang-Chao Zhuo, Jian-Hang Leng: Mitochondrial COI/tRNASer(UCN) G7444A mutation may be associated with hearing impairment in a Han Chinese family. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9496-9502. (Full text, PDF).

Jijun Li, Jinghua Gao, Wen Tian, Yongsheng Li, Jinghua Zhang: Downregulation of serum miR-140-5p predicts poor prognosis of patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9503-9508. (Full text, PDF).

Jian Xu, Jian Zhao, Rui Zhang: Prognostic significance of serum miR-193b in colorectal Cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9509-9514. (Full text, PDF).

Lu Zhang, Bin Chen, Ding Ding: Decreased microRNA-22 is associated with poor prognosis in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9515-9520. (Full text, PDF).

Lei Li, Wei Cui, Yan Zhang, Yuanli Wang: Reduced CRHR-2 in placental tissues is associated with the high DNA methylation of CRHR-2 promoter in idiopathic preterm birth. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9521-9526. (Full text, PDF).

Chengdi Wang, Rui Zhang, Nan Chen, Lan Yang, Yinsu Wang, Yan Sun, Lin Huang, Min Zhu, Yulin Ji, Weimin Li: Association between glutathione peroxidase-1 (GPX1) Rs1050450 polymorphisms and cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9527-9540. (Full text, PDF).

Jinhai Yan, Fen Zhang, Donglan Luo, Su Yao, Yu Chen, Fangping Xu, Xinlan Luo, Jiao He, Yanhui Liu: Intravascular NK/T-cell lymphoma: a series of four cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9541-9550. (Full text, PDF).

Xiaojie Wang, Wenping Luo, Dongmei Tan, Hao Liang, Qian Zhang, Na Tian, Ke Cao, Yi Tan, Jing Ma, Ruiyu Han: Positive regulation of placentation by L-amino acid transporter-1 (lat1) in pregnant mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9551-9558. (Full text, PDF).

Meili Ma, Chunlei Shi, Jialin Qian, Baohui Han: Accuracy and clinical influence of plasma EGFR mutation detection in management of advanced lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9559-9566. (Full text, PDF).

Liuhong Shi, Liang Zhou, Jianbiao Wang, Feibo Li, Lei Xie: Cytokine production of papillary thyroid carcinoma coexisting with Hashimoto’s thyroiditis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9567-9574. (Full text, PDF).

Yan Zhao, Nan Li, Xiaomeng Gong, Lan Yu, Xin Jin: Clinicopathologic features of intraductal papillary neoplasm of breast: analyses of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9575-9582. (Full text, PDF).

Li Lin, Wu Zhuang, Wenxian Wang, Chunwei Xu, Rongrong Chen, Yanfang Guan, Xin Yi, Yun Shao, Yanhong Tai, Yanping Chen, Meijuan Wu, Jianguo Wei, Gang Chen: Genetic mutations in lung enteric adenocarcinoma identified using next-generation sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9583-9590. (Full text, PDF).

Chunrong Liu, Yonghua Lin, Jie Xu, Haidi Chu, Shaolong Hao, Xincheng Liu, Xicheng Song, Lixin Jiang, Haitao Zheng: Luteolin suppresses tumor progression through lncRNA BANCR and its downstream TSHR/CCND1 signaling in thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9591-9598. (Full text, PDF).

Qunxian Rao, Qian Zhang, Chunhong Zheng, Wenjun Dai, Bingzhong Zhang, Cristian Ionescu-Zanetti, Zhongqiu Lin, Lei Zhang: Detection of circulating tumour cells in patients with epithelial ovarian cancer by a microfluidic system. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9599-9606. (Full text, PDF).

Xuqing Zheng, Wenxiu Zhao, Piyou Ji, Kang Zhang, Jianbin Jin, Min Feng, Fei Wang, Sen Zheng, Xiaomin Wang: High expression of Rap2A is associated with poor prognosis of patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9607-9613. (Full text, PDF).

Huiling Li, Junyi Zhang, Yingying Xie: Elevated nuclear CDK6 is associated with an unfavorable prognosis in lung adenocarcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9614-9620. (Full text, PDF).

Fangfang Guo, Xueqi Fu, Jili Yang, Xueying Zhang, Dezhi Liu, Wenjuan Feng, Jinyu Liu, Jinhong Qi, Huifang Cao, Li Qi, Jingyuan Ren: Role of macrophage migration inhibitory factor in mesenchymal epithelial transition of cervical carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9621-9626. (Full text, PDF).

Hong-Fang Chen, Xiao-Ling Liu, Ai-Zhen Liu, Jin-Sheng Shi, Yan Cui, Peng Gao: Uterine adenomatoid tumor: a clinicopathologic study of 102 cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9627-9632. (Full text, PDF).

Ying Su, Zhimei Yu, Xin Guo, Feng Wang, Fei Chen: Axonal regeneration of optic nerve after crush after PirBsiRNA transfection. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9633-9638. (Full text, PDF).

Ying Zhang, Xiangyan Ruan, Xin Mi, Alfred O Mueck: Expression of PGRMC1 in paraffin-embedded tissues of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9639-9643. (Full text, PDF).

Keqiang Wang, Yanqiang Hou, Chenxing Gu, Dapeng Zhao, Yanchao Duan, Zhangshen Ran, Qinghua Li, Xiangqi Li: Inhibitory effect of the mitogen activated protein kinase specific inhibitor PD98059 on Mtb-Ag-activated γδΤ cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9644-9648. (Full text, PDF).

Keqiang Wang, Jiangang Liu, Yanchao Duan, Jiafeng Wu, Shengyi Dongye, Yiren Wang, Zhenzhong Liu, Guoxin Han: C-erbB-2 expression is related with pathological progression of gastric cancer: results of a non-radioactive in situ hybridization. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9649-9653. (Full text, PDF).

Fanglin Niu, Jingjie Li, Jing Li, Mengdan Yan, Xugang Shi, Tianbo Jin: Polymorphisms of telomere-length related genes in three China ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9654-9665. (Full text, PDF).

Yan Shi, Si-Yu Wu, Tian-Yi Liu, Lu Chen, Yu-Fei Jiao: Frequent CpG island methylation: a risk factor in the progression of traditional serrated adenoma of the colorectum. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9666-9674. (Full text, PDF).

Haiqing Zhang, Haibin Huang, Chengyong Liu, Tong Jia, Limao Zhang, Dongqing Zhou, Sumei Wei, Chunying Wang: Genotyping and drug-resistance epidemiology of mycobacterium tuberculosis in Xuzhou, China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9675-9682. (Full text, PDF).

Ting Wang, Jiang Wu, Xiangyun Liu, Shuzhong Li: Serum miR-34a is a potential diagnostic and prognostic marker for osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9683-9689. (Full text, PDF).

Yanhua Li, Huijuan Jiang: Up-regulation of long non-coding RNA HOXA-AS2 in non-small cell lung cancer is associated with worse survival outcome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9690-9696. (Full text, PDF).

Jia Feng, Qing Zhang, Qin Jin, Haibin Liang, Haruhiko Sugimura, Shu Zhang, Jiandong Wang: High expression of EphA4 is associated with invasion and lymph node metastasis in colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9697-9703. (Full text, PDF).

Wei-Hua Yu, Ke Chen, Yu Pan, He-Pan Zhu, Jia-Qi Gao, Jun-Hai Pan, Xue-Yong Zheng, Xian-Fa Wang: Intracorporeal esophagojejunostomy using the transorally inserted anvil (OrVil) after laparoscopic total gastrectomy for upper gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9704-9709. (Full text, PDF).

Guo-Jun Zhou, Quan-Min Peng, Li-Hui Tang: Effects of CYP3A4 polymorphisms on efficiency of general anesthesia combined with epidural block in patients undergoing cardiac valve replacement. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9710-9717. (Full text, PDF).

Liping Chen, Ting Xiao, Yan Luo, Qunfeng Qiu, Rongliang Que, Xiaohua Huang, Dingchang Wu: Soluble CD14 subtype (sCD14-ST) is a biomarker for neonatal sepsis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9718-9724. (Full text, PDF).

Wuran Wei, Guojun Zeng, Chang Liu, Bingwen Zou, Li Li: Associations of LIM kinase1 (LIMK1) gene single nucleotide polymorphisms with prostate cancer susceptibility in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9725-9734. (Full text, PDF).

Lin-Yun He, Miao-Liang Chen, Wei-Wei Wang, Alpha Ibrahima Balde, Zhou Li, Zhai Cai, Shuai Han, Shang-Tong Lei, Min-Wei Zhou, Gang-Qing Zhang: The analysis of clinicopathologic predictors of lymph node metastasis and postoperative recurrence in patients with papillary thyroid microcarcinoma from Guangdong Province, China-a multicenter retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9735-9743. (Full text, PDF).

Feng Zhou, Nianzhen Wang, Lv Zhou, Yanhui Zhou, Tie Guo, Dan Yu: Methylenetetrahydrofolate reductase gene A1298C polymorphism and gene-environment interactions are associated with carotid plaque in a south Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9744-9752. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Ruina Shi, Min Zhang, Wei Wang, Xiantao Song, Hong Liu, Rui Tian, Fuqiang Yang, Mingchao Ding, Shuzheng Lv: Effect of interactions between LEPR polymorphisms and smoking on coronary artery disease susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9753-9759. (Full text, PDF).

Tian Li, Li Tu, Qian Zhang, Ran Gu, Qian Wang, Bingjin Wang, Huan Yao, Xiang Qu, Wenqin Wang, Jinyong Tian: SPG3A gene polymorphisms in hereditary spastic paraplegia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9760-9764. (Full text, PDF).

Fengju Wang, Jun Qi, Tong Yu, Lihong Wang, Zhipeng Zhang, Shuangfeng Chen, Peige Zhao, Lindong Yuan: Novel karyotypes of partial monosomy 21 and partial monosomy 1 and underlying etiology. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9765-9773. (Full text, PDF).

Wei Gui, Liping Su, Jingrong Wang, Tao Guan: Fourth malignancy after treatment of Hodgkin’s lymphoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9774-9778. (Full text, PDF).

Kun Yao, Zejun Duan, Yinqian Wang, Xinggang Zhao, Tao Fan, Xueling Qi: Spinal cord gliosarcoma with rhabdomyoblastic differentiation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9779-9785. (Full text, PDF).

Qian Xu, Chunxia Liu, Hao Zhang, Huan Liu, Mingming Xue, Shuling Zhang, Bei Liu: Concomitant isochromosome 17q and mutated SETBP1 in a myelodysplastic syndrome patient with a poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9786-9792. (Full text, PDF).

Hong Yu, Jun Ye, Haihui Sheng, Ji Zhang, Hengjun Gao, Shunlong Li, Chaofu Wang: Intravascular NK/T-cell lymphoma in the testis: a novel case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9793-9797. (Full text, PDF).

Bin Zhang, Wei Cao, Xiu Wu, Shengyu Wang: Pulmonary cryptococcosis in immunocompetent patient: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9798-9801. (Full text, PDF).

Jian-Lan Xie, Yan-Lin Zhang, Xiao-Ge Zhou: Infectious mononucleosis caused by EBV infection with clonal cytotoxic T cells in an infant patient. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9802-9807. (Full text, PDF).

Sai-Bin Wang, Jun-Wei Tu, Ke Dong: Diffuse cystic lung adenocarcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9808-9811. (Full text, PDF).

Hongyan Zhang, Yuxiang Wang, Yan Liu, Congrong Liu: Alveolar soft part sarcoma of uterine cervix in a postmenopausal woman: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9812-9815. (Full text, PDF).

Jun Liu, Yaliu Xie, Sisi Wu, Dan Lv, Xuemei Wei, Fei Chen, Zhenling Wang: Combined effects of EGFR and hedgehog signaling blockade on inhibition of head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9816-9828. (Full text, PDF).

Hongxu Zhang, Chunming Jiang, Maoqiang Li, Xuepeng Wang, Fei Tian, Xiang Fang, Liulong Zhu, Zhenyu Bian: CXCR4 enhances invasion and proliferation of bone marrow stem cells via PI3K/AKT/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9829-9836. (Full text, PDF).

Xiaoqing Xu, Xiaohu Jiao, Yuhong Jiao, Min Wang, Chenwei Jiao: Hedgehog signaling pathway regulates liver regeneration in the Fah-/- knockout mice model xenografted by human hepatocytes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9837-9845. (Full text, PDF).

Zhenxia Wang, Haiping Zhao, Jianguo Zhao, Sileng A, Zhonghua Liu, Ting Han, Xuesen Zhang, Junwei Du: Prognostic significance of CD4 and interleukin-22 expression in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9846-9852. (Full text, PDF).

Min Li, Xiao-Yan Xin, Zhi-Shan Jin, Teng Hua, Hong-Bin Wang, Hong-Bo Wang: Transcriptomic analysis of stromal cells from patients with endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9853-9857. (Full text, PDF).

Ye Miao, Min Li, Cuiying Wang, Hongwei Li, Hui Chen: Effect of β-adrenergic receptor kinase inhibitor on post-myocardial infarction heart failure in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9858-9865. (Full text, PDF).

Ha Young Woo, Hyun-Soo Kim: Clinicopathological characteristics of cervical chondrocutaneous branchial remnant: a single-institutional experience. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9866-9877. (Full text, PDF).

Chao-Jie Wang, Zi-Zhen Zhang, Jia Xu, Ming Wang, Chun-Chao Zhu, Chun Zhuang, Qiang Liu, Gang Zhao, Hui Cao: THY-1 (CD90) expression promotes the growth of gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9878-9888. (Full text, PDF).

Jiangying Zhao, Xiaojun Pang, Yonghong Yang, Yuzhu Ji, Dan Liu, Gang Xie: Primary rectal seminoma with the presence of disorder of sex development characteristics: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9889-9893. (Full text, PDF).

Jianyun Wang, Zhong Jia, Baochu Wei, Yingquan Zhou, Chenxia Niu, Shaoli Bai, Chongxiang Tong, Juanjuan Song, Yun Li: MicroRNA-27a restrains the immune response to mycobacterium tuberculosis infection by targeting IRAK4, a promoter of the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9894-9901. (Full text, PDF).

Jiezhi Dai, Xiaotian Zhang, Yanmao Wang, Hua Chen, Yimin Chai: ROS-activated NLRP3 inflammasome initiates inflammation in delayed wound healing in diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9902-9909. (Full text, PDF).

Nasser M Al-Daghri, Sherif H Abd-Alrahman, Ihtisham Bukhari, Amaresh Panigrahy, Malak NK Khattak, Majed Alokail: BPA exposure is related to metabolic changes in obese Saudi children. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9910-9916. (Full text, PDF).

Chao-Hua Mo, Zacharia Ackbarkhan, Yong-Yao Gu, Gang Chen, Yu-Yan Pang, Yi-Wu Dang, Zhen-Bo Feng: Invasive cribriform carcinoma of the breast: a clinicopathological analysis of 12 cases with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9917-9924. (Full text, PDF).

Rui Li, Jing Fang, Bo Huo, Yun-Shu Su, Jing Wang, Li-Gang Liu, Min Hu, Cai Cheng, Ping Zheng, Xue-Hai Zhu, Ding-Sheng Jiang, Xiang Wei: Leucine-rich repeat neuronal protein 4 (LRRN4) potentially functions in dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9925-9933. (Full text, PDF).

Xiaoyi Zhang, Qiao Shi, Chunting Wang, Guirong Wang: Differential susceptibility of mouse strains on pancreatic injury and regeneration in cerulein-induced pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9934-9944. (Full text, PDF).

Xuguang Wang, Zhong Zhang, Li Liang, Wei Bo, Min Zhang, Yanning Wang, Xiaowei Pan: GSTP1 exon 5 rs200139798 polymorphism and clinicopathological characteristics of gastric cancer in Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9945-9950. (Full text, PDF).

Jinjin Wang, Jianfeng Zhang, Jianna Li, Zichen Liu, Kaiping Gao: Genetic effects on hypertriglyceridemic waist phenotype: rs780094, rs10830963, rs151290, and rs972283 polymorphisms and the interactions between them and behavior risk factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9951-9959. (Full text, PDF).

Wei Xiong, Liping Huang, Yulin Shen, Shu Guan, Lingkun He, Zhoujie Tong, Mengxia Tan, Lijuan Liu, Yun Gao Effects of lncRNA uc.48+ siRNA on the release of CGRP in the spinal cords of rats with diabetic neuropathic pain. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9960-9969. (Full text, PDF).

Lu Zhang, Lanshan Huang, Haiwei Liang, Rui Zhang, Gang Chen, Yuyan Pang, Zhenbo Feng: Clinical value and potential targets of miR-224-5p in hepatocellular carcinoma validated by a TCGA- and GEO- based study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9970-9989. (Full text, PDF).

Wen-Juan Qian, Qing-Hong Cheng: Endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis signal pathway is involved in sepsis-induced liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9990-9997. (Full text, PDF).

Bo Su, Yao Chen, Aimin Du: Disturbed expression and distribution of myocardial connexin 43 in sudden death patients with hyperthyroid heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):9998-10002. (Full text, PDF).

Fengguo Li, Jianhua Sun, Bin Liu, Xinhu Zhang, Lianjun Zhou, Jutao Pang: The association of inhibitor of Growth 4 with its prognostic value in osteogenic sarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10003-10008. (Full text, PDF).

Chenlong Chu, Chenhui Zhao, Zhiwei Zhang, Mingwei Wang, Zhaohui Zhang, Anqing Yang, Binbin Ma, Meizhen Gu, Renjie Cui, Zhixiang Xin, Tao Huang, Wenlong Zhou: Transcriptome analysis of primary aldosteronism in adrenal glands and controls. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10009-10018. (Full text, PDF).

Zhan-Zhao Zhang, Lu Song, Zhi-Yong Zhang, Ming-Ming Lv: Control-released Alpha-lipoic acid-loaded PLGA microspheres enhance bone formation in type 2 diabetic rat model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10019-10031. (Full text, PDF).

Yongbin Ma, Suohua Ge, Junhua Zhang, Dan Zhou, Li Li, Xuefeng Wang, Jianhua Su: Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles promote nerve regeneration after sciatic nerve crush injury in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10032-10039. (Full text, PDF).

Junfeng Liu, Zhaoming Nie, Yiyan Lei, Shibin Yang, Zhaoguo Liu: The expression of ERβ2, Bcl-xl and Bax in non-small cell lung cancer and associated with prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10040-10046. (Full text, PDF).

Qi Zhang, Shi-Peng Wang, Li-Li Li, Yao Zhang: Effects of mitochondrial uncoupling protein 2 inhibition by Genipin on rat bone marrow mesenchymal stem cells under hypoxia and serum deprivation (H/SD) conditions. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10047-10055. (Full text, PDF).

Ningning Zhang, Hui Xie, Wei Lu, Fei Li, Jianfeng Li, Zhi Guo: Chloroquine sensitizes hepatocellular carcinoma cells to chemotherapy via blocking autophagy and promoting mitochondrial dysfunction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10056-10065. (Full text, PDF).

Zhi-Chao Wang, Lin Zhang, Ze-Lei Li, Jing He, Ting-Ting Cai, Da-Jun Yang, De-Rong Xie: Expression of STING and MIF in tumor infiltration lymphocytes as prognostic factors in patients with ESCC. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10066-10074. (Full text, PDF).

Xiaona Xu, Yan Chen, Zhao Xu, Xue Liang, Xinghua Wang, Yue Zhang, Meng Yuan, Yanping Ni, Hongmei Liu, Guangping Li: MiR-21 suppresses ox-LDL-induced HUVECs apoptosis by targeting PDCD4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10075-10084. (Full text, PDF).

Dijun Wu, Ning Ji, Lei Zhang, Liang Zhang: Differential expression of miR-200c in breast cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10085-10091. (Full text, PDF).

Lei Li, Ying He, Dan Liu, Li Li, Fei Chen, Jing Ran, Lan Yang, Li Zhang: Prognostic values of EphB1/B2 and p-EphB1/B2 expression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10092-10101. (Full text, PDF).

Ying-Ying Zhu, Cheng-Gang Wang, Wu-Yi Li, Zhi-Qiang Gao, Xing-Ming Chen: Papillary thyroglossal duct carcinoma: report of nine cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10102-10111. (Full text, PDF).

Soyoung Im, Hong Sik Park, Uiju Cho, Changyoung Yoo, Ji-Han Jung, Jinyoung Yoo, Hyun Joo Choi: Florid cystic endosalpingiosis associated with a retroperitoneal leiomyoma mimicking malignancy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10112-10116. (Full text, PDF).

Chaoying Gu, Yin Li, Jinfeng Wu, Jinhua Xu: IFN-γ-induced microRNA-29b up-regulation contributes tokeratinocyte apoptosis in atopic dermatitis through inhibiting Bcl2L2. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10117-10126. (Full text, PDF).

Zhi-Ping Cai, Shi-Jun Tong, Ya-Pei Wu, Lian-Xi Qu, Qiang Ding: miR-181 regulation of BAX controls cisplatin sensitivity of prostate cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10127-10133. (Full text, PDF).

Xiaoli Wang, Fengchun Zhang, Yongjian Cui, Lei Zheng, Yan Wei: Association between ACE gene polymorphisms and Alzheimer’s disease in Han population in Hebei Peninsula. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10134-10139. (Full text, PDF).

Yingcui Wang, Hui Sun, Jun Song, Guihua Yao, Huibo Sun, Zhiming Ge: MiR-139-5p protect against myocardial ischemia and reperfusion (I/R) injury by targeting autophagy-related 4D and inhibiting AMPK/mTOR/ULK1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10140-10151. (Full text, PDF).

Retraction: Development of synthetic of peptide-functionalized liposome for enhanced targeted ovarian carcinoma therapy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(9):10152. (Abstract IJCEP0065857, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711