Volume 11, Number 1:1-461;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiaowen Ge, Chen Xu, Yalan Liu, Kai Zhu, Haiying Zeng, Jieakesu Su, Jie Huang, Yuan Ji, Yunshan Tan, Yingyong Hou: Complement activation in the arteries of patients with severe atherosclerosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):1-9. (Full text, PDF).

Shuwen Xu, Wen Dai, Jiqiang Li, Yan Li: Synergistic effect of estradiol and testosterone protects against IL-6-inducedcardiomyocyte apoptosismediated by TGF-β1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):10-26. (Full text, PDF).

Wengang Yang, Hui Zheng, Jianggui Dan, Chenxi Wang, Song Xue: Mesenchymal stem cells were affected by up-regulation of miRNA-21 in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):27-37. (Full text, PDF).

Shu-Ya Cheng, Ke Shi, Xin-Ru Bai, Qian-Wen Wu, Xin-Quan Lv: Double-staining of E-cadherin and podoplanin offer help in the pathological diagnosis of indecisive early-invasive oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):38-47. (Full text, PDF).

Ge Cao, Jingxiu Fan, Hui Yu, Zejun Chen: Resveratrol attenuates high glucose-induced cardiomyocytes injury via interfering ROS-MAPK-NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):48-57. (Full text, PDF).

Tao Shan, Shuo Chen, Xi Chen, Deling Kong, Wanrun Lin, Wei Li, Jiancang Ma, Yiming Li, Xijuan Cui, Ya’an Kang: Impact of AQP-5 on the growth of colorectal cancer cells and the underlying mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):58-67. (Full text, PDF).

Jifu Zheng, Lei Fu, Zhenjiang Li, Qingzhi Shi, Jian Li, Sanjun Chen: RNA interfering of CXCR4 inhibits the adhesion, invasion, and tumorigenicity of acute monocytic leukemic cells in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):68-75. (Full text, PDF).

Qing-Rong Li, Shi-Rui Tan, Junxu Yu, Jinghui Yang: MicroRNA-124 alleviates hyperoxia-induced inflammatory response in pulmonary epithelial cell by inhibiting TLR4/NF-κB/CCL2. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):76-87. (Full text, PDF).

Zhi-Juan Cao, Xiao-Hang Xu, Tian Gao, Yi Zhang, Hong Xia, Yu-Qing Zhao, Jian-Jun Wang: siRNA directed against Annexin II receptor inhibits HeLa cell proliferation, migration and invasion and induces apoptosis via suppressing ERK1/2 and Akt signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):88-98. (Full text, PDF).

Ruiting Liu, Xiaowan Li: Radix Ophiopogonis polysaccharide extracts alleviate MPP+-induced PC-12 cell injury through inhibition of Notch signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):99-109. (Full text, PDF).

Hong-Mei Qu, Li-Ping Qu, Xian-Zhen Pan, Lin-Song Mu: Upregulated miR-222 targets BCL2L11 and promotes apoptosis of mesenchymal stem cells in preeclampsia patients in response to severe hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):110-119. (Full text, PDF).

Wenhui Tang, Wei Peng, Hongmei Zhang, Yan Zhang, Bin Li, Chaojun Duan: Period 3, a tumor suppressor in non-small cell lung cancer, is silenced by hypermethylation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):120-128. (Full text, PDF).

Zhifei Wang, Dongmeng Qian, Wenhua Zhu, Ming Hu, Ziying Qin, Xianjuan Zhang, Mengmeng Liu, Bin Wang: Cx43 and NMDA receptors changes in UL122 genetically modified mice hippocampus: a mechanism for spatial memory impairment. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):129-137. (Full text, PDF).

Zhen Ding, Xiao Zhang, Zhu Qiao, Hui Li, Qi Ma, Xiaowei Liu, Shangwei Ding: The putative tumour suppressor microRNA-145, repressed by c-jun, modulates clear cell renal cell carcinoma aggressiveness by repressing ROCK1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):138-145. (Full text, PDF).

Wei Li, Zheng Guan, Jean C Brisset, Qiaojuan Shi, Qi Lou, Yue Ma, Su Suriguga, Huazhong Ying, Xiaoying Sa, Zhenwen Chen, Wim J Quax, Xiaofeng Chu: A nonalcoholic fatty liver disease cirrhosis model in gerbil: the dynamic relationship between hepatic lipid metabolism and cirrhosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):146-157. (Full text, PDF).

Xiangning Zhang, Song-Jun Shao, Jia-Hui Zhou, Xiao-Wu Li, Biying Zheng, Zunnan Huang, Zhiwei He: Tumor suppressor BLU exerts growth inhibition by blocking ERK signaling and disrupting cell cycle progression through RAS pathway interference. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):158-168. (Full text, PDF).

Huiying Zhao, Guiying Chen, Haifeng Wang: Gadd153 deficiency attenuates abdominal aortic aneurysm formation in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):169-178. (Full text, PDF).

Xiaodan Fu, Zhaolei Cui, Yan Chen, Yongjin Tang, Chuncai Wu, Jianping Xu, Donghong Lin: Endogenous SARI exerts oncogenic functions in human K562 leukemia cells by targeting the PI3K/Akt/mTOR and NF-κB signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):179-188. (Full text, PDF).

Ke Gao, Faquan Liu, Hongxing Guo, Jisheng Li, Yanping Zhang, Zhihui Mo: miR-224 suppresses HBV replication posttranscriptionally through inhibiting SIRT1-mediated autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):189-198. (Full text, PDF).

Fengyu Hao, Jie Liu, Ming Zhong, Junting Wang, Jingdong Liu: Expression of E-cadherin, vimentin and β-catenin in ameloblastoma and association with clinicopathological characteristics of ameloblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):199-207. (Full text, PDF).

Zhuowei Lei, Junwen Wang, Wei Sun, Xi Chen, Wei Jiao, Huaqiu Zhang, Ting Lei, Feng Li: PKCδ reveals a tumor promoter function by promoting cell proliferation and migration in somatotropinomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):208-215. (Full text, PDF).

Fang Wang, Yankui Liu, Jifeng Jiang, Yan Qin, Xiaosong Ge, Jinping Li, Xiaowei Qi, Yong Mao: High expression of AMPD2 and obesity are associated with poor prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):216-223. (Full text, PDF).

Xiao Yang, Zhengshu Liu, Yongguo Li, Ke Chen, Hong Peng, Liying Zhu, Huihao Zhou, Ailong Huang, Hua Tang: Rab5a promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma by up-regulating Cdc42. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):224-231. (Full text, PDF).

Dongyun Liu, Yingzi Liu, Liping Dou, Mengya Sun, Hong Jiang, Mingji Yi: Spatial and temporal expression of SP-B and TGF-β1 in hyperoxia-induced neonatal rat lung injury. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):232-239. (Full text, PDF).

Xiaoxuan Liu, Zhiguo Wang, Qiuxia Ji, Wendong Sun, Rundan Hong, Quanchen Xu: An experimental hyperlipidemia model with periodontitis in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):240-247. (Full text, PDF).

Yan Wang, Shaochen Jiang, Zhongliang Cao, Chunxiao Xie, Weidong Li, Yibing Ma, Jinhui Zhang, Lijuan Lin: Detecting the location and significance of Ezrin protein expression in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):248-254. (Full text, PDF).

Mingbin Zhang, Feng Wang, Xiaobin Zhang: miRNA-627 inhibits cell proliferation and cell migration, promotes cell apoptosis in prostate cancer cells through upregulating MAP3K1, PTPRK and SRA1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):255-261. (Full text, PDF).

Ming Tian, Xin-Ping Yu, Ping-Kun Zhou, Yu-Mei Wu: Immediate early response gene 5 promotes irradiation combined with cisplatin-induced apoptosis in HeLa cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):262-268. (Full text, PDF).

Qiong Wu, Lei Zhou, Yan Yang, Yanzi Qin, Yurong Ou: Correlation of Wnt antagonist sFPR1, Slug and β-catenin with prognosis and metastasis in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):269-280. (Full text, PDF).

Hao Jing, Guangmei Zou, Fengji Hao, Huimin Wang, Shizhong Wang: Hsp27 reduces cold ischemia-reperfusion injury in heart transplantation through regulation of NF-κB and PUMA signaling. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):281-292. (Full text, PDF).

Bin Wang, Chen Zhu, Nan Zhang, Lei Li, Lei Sun, Jing Xu: Nampt/RelB pathway protects learning and memory ability in aged rats after general anesthesia with sevoflurane and nitrous oxide. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):293-303. (Full text, PDF).

Yali Chang, Yang Jiang, Yun Chen, Xiangling Xing, Yawei Zhou, Tan Sang, Jing Li, Aiping Zhao, Jingwen Zhang, Jun Zhao, Yan Liu, Chengyun Zheng: Bone marrow PD-1 positive T cells reflect tumor mass and prognosis in multiple myeloma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):304-313. (Full text, PDF).

Dian Fu, Kai Zhou, Jun Liu, Peng Zheng, Ping Li, Wen Cheng, Zhenyu Xu, Jingping Ge, Zhengyu Zhang, Wenquan Zhou, Jie Dong: Long non-coding RNA PlncRNA-1 regulates cell proliferation, apoptosis, and autophagy in septic acute kidney injury by regulating BCL2. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):314-323. (Full text, PDF).

Peipei Xu, Ying Jiang, Chaoyang Guan, Xiaoyan Shao, Ming Chen, Jian Ouyang, Bing Chen: Development of follicular lymphoma after treatment of diffuse large B-cell lymphoma: two case reports with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):324-332. (Full text, PDF).

Wei Liu, Jian-Bo Fan, Da-Wei Xu, Xin-Hui Zhu, Hong Yi, Sheng-Yu Cui, Jie Zhang, Zhi-Ming Cui: Knockdown of LSD1 ameliorates the severity of rheumatoid arthritis and decreases the function of CD4 T cells in mouse models. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):333-341. (Full text, PDF).

Haijing Liang, Guifang Wang, Yuanyuan Liu, Guiqiu Zhao, Jiangdong Du, Xue Zhao: Targeting STAT3 induces apoptosis and suppresses cell growth and invasion by inactivation of Slug signaling in retinoblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):342-350. (Full text, PDF).

Ming Long, Xiao Ke, Hongzhang Zhu, Gan Liu, Jingguo Wu, Xinxue Liao, Zhimin Du: Pitavastatin attenuates atherosclerosis by suppressing NF-κB signaling in a high-cholesterol diet plus balloon catheter injury rabbit model. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):351-358. (Full text, PDF).

Xiaoyan Pei, Shangdong Ye, Guoxi Jin, Yang Yu: Overexpression of circRNA-001175 promotes proliferation and angiogenesis and inhibits apoptosis of the human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) induced by high glucose. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):359-366. (Full text, PDF).

Yang Gui, Wen-Bin Liu, Hao Chen, Jin-Liang Ma, Jian-Sheng Li: Expression of LAMP3 and its correlation with clinicopathologic characteristics and prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):367-374. (Full text, PDF).

Jing Du, Chunju Fang, Ye Mao, Jian Zhao, Yan Tie, Zhongzheng Xiang: Association between glutathione S-transferase M1 polymorphism and esophageal cancer: a pooled analysis based on Chinese individuals. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):375-381. (Full text, PDF).

Jian Wang, Zhong-Xian Li, Jing-Hua Liu, Shao-Ping Wang, Ming Zhang, Chang-Hua Wang, Ping Wang, Ze Zheng: Different expression of connexin 43 between culprit arteries and non-culprit arteries and role of angiotensin II on expression of connexin 43 in non-culprit arteries. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):382-390. (Full text, PDF).

Lili Kang, Xuwen Hao, Yanping Tang, Zhihua Zhao, Hongjie Zhang, Yanxia Gong: Elevated level of Vav1 was correlated with advanced biological behavior and poor prognosis in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):391-398. (Full text, PDF).

He Yu, Dan Li, Ping Zhou, Weimin Li: Smurf1-positive expression indicates favorable survival for resected non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):399-405. (Full text, PDF).

Maria Rita Gaiser, Daniela Hirsch, Timo Gaiser: Loss of epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) in infiltrative basal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):406-412. (Full text, PDF).

Hao Liu, Kai Wang, Haixiao Fu, Jinhui Song: Low expression of the ubiquitin ligase FBXW7 correlates with poor prognosis of patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):413-419. (Full text, PDF).

Lujun Bao, Qisheng Luo, Junyi Zhang, Zhiyun Lao: GRP78 overexpression as an unfavorable outcome in glioma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):420-426. (Full text, PDF).

Xiao-Bin Cui, Yan-Xia Tian, Cai-Pu Chun, Hao Peng, Chun-Xia Liu, Lan Yang, Jian-Ming Hu, Hua-Hua Xin, Xi Chen, Ning Wang, Yu-Tao Wei, Lai-Bo Yin, Yun-Zhao Chen, Feng Li: Genome-wide screening for genomic aberrations in Kazakh patients with esophageal squamous cell cancer by comparative genomic hybridization. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):427-437. (Full text, PDF).

Xin Xu, Zhihua Yin, Yangwu Ren, Peng Guan, Baosen Zhou: Associations of miR-605 rs2043556 polymorphism with the susceptibility and overall survival of lung cancer in Chinese non-smoking females. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):438-447. (Full text, PDF).

Shori Abe, Hiroki Katsushima, Fumiyoshi Fujishima, Jun Nomura, Junichi Kameoka, Ryo Ichinohasama: A case study of t(14;22)(q32;q11) involving immunoglobulin heavy and light chain in follicular lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):448-454. (Full text, PDF).

Katsushi Tajima, Taichi Terada, Shuhei Okuyama, Daisuke Akaneya, Ryuichiro Hori, Shuichi Abe, Mitsumasa Osakabe, Hiroaki Kumagai, Riko Tsumanuma, Eijiro Omoto, Junko Ito, Tohru Gonoi: Nocardia otitidiscaviarum meningitis in a diffuse large B-cell lymphoma patient with CD4-positive lymphocytopenia and persistent oligoclonal CD8-positive lymphocytes in the peripheral blood. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(1):455-461. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711