Volume 11, Number 10:4735-5148;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Dong-Liang Chen, Rui-Hua Xu: The emerging role of long non-coding RNAs in the drug resistance of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4735-4743. (Full text, PDF).

Rong-Feng Wu, Zong-Xiong Chen, Wei-Dong Zhou, You-Zhu Li, Zhi-Xiong Huang, Dian-Chao Lin, Lu-Lu Ren, Qing-Xi Chen, Qiong-Hua Chen: High expression of ZEB1 in endometriosis and its role in 17β-estradiol-induced epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4744-4758. (Full text, PDF).

Ming-Peng Long, Hui-Li Wang, Yong-Bin Luo, Jia-Hui Yang: Targeting ROR1 inhibits epithelial to mesenchymal transition in human lung adenocarcinoma via mTOR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4759-4770. (Full text, PDF).

Zhengchuan Niu, Pingping Xu, Dexiang Zhu, Wentao Tang, Meiling Ji, Qi Lin, Tianyu Liu, Li Ren, Ye Wei, Jianmin Xu: Integrin β1 mediates 5-fluorouracil chemoresistance under translational control of eIF4E in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4771-4783. (Full text, PDF).

Ting Ye, Yan-Hua Chen, Jin-Hang Gao, Xiao-Xia Wang, Ou Qiang, Cheng-Wei Tang, Rui Liu: Effect of octreotide on pancreatic fibrosis in rats with high-fat diet-induced obesity. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4784-4794. (Full text, PDF).

Lin Hao, Zhen-Duo Shi, Kun Pang, Hou-Guang He, Rong-Sheng Zhou, Hui Pang, Jun-Jie Zhang, Da-Chuang Liu, Zhuo Sun, Cong-Hui Han: The antitumor effect of the novel cancer-specific adenovirus Ad-VEGFR on bladder cancer in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4795-4805. (Full text, PDF).

Toshihiro Yagi, Yasuni Nakanuma, Yasunori Sato, Takeo Nitta, Motoko Sasaki, Toshifumi Gabata, Kenichi Harada: The clinicopathological characterization of small hepatocellular carcinoma with fibrous stroma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4806-4816. (Full text, PDF).

Yingqiong Xiong, Xiaomu Wu, Xinhui Qu, Xufang Xie, Yue Ren: Functions of T-cell subsets and their related cytokines in the pathological processes of autoimmune encephalomyelitic mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4817-4826. (Full text, PDF).

Anqi Xu, Xizhao Wang, Yu Zeng, Mingfeng Zhou, Renhui Yi, Zhiyong Wu, Jie Lin, Ye Song: Overexpression of TEAD4 correlates with poor prognosis of glioma and promotes cell invasion. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4827-4835. (Full text, PDF).

Qiupeng Du, Chenchen Zhu, Qingqing Shang, Haiyan Mao, Xiaoyun Li, Yingchun Huang, Na Du: A study on the correlation of MyD88 expression with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4836-4844. (Full text, PDF).

Dujuan Wang, Sumei Wang, Li Chen, Dan He, Shuzhen Han, Binhua Huang, Wenjin Fu: The correlation of PTPN4 expression with prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4845-4853. (Full text, PDF).

Feiran Chen, Peikang Wu, Hailong Hu, Dawei Tian, Ning Jiang, Changli Wu: Protein kinase TTK promotes proliferation and migration and mediates epithelial-mesenchymal transition in human bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4854-4861. (Full text, PDF).

Zhijun Wu, Qinghui Zeng, Xiangyan Zhang, Shaosong Tu, Fangbiao Zhang: Ganglioneuroma in unusual sites: clinical, radiologic and pathological features. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4862-4866. (Full text, PDF).

Yiming Zhou: Drug-eluting bead transarterial chemoembolization is efficient and well-tolerated in treating elderly Chinese hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4867-4878. (Full text, PDF).

Lingjuan Du, Guojian Li, Yong Yang, Guokai Yang, Jia Wan, Zhenhuan Ma, Yi Hou: Exosomes from microRNA-199-3p-modified adipose-derived stem cells promote proliferation and migration of endothelial tip cells by downregulation of semaphorin 3A. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4879-4888. (Full text, PDF).

Lei Li, Dan Liu, Jing Jin, Yingying Zhu, Lan Yang, Juan Song, Weimin Li, Yan Huang: PI3K expression predicts overall survival in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4889-4898. (Full text, PDF).

Jing Cao, Xia Jiang, Xi Peng: Forkhead box M1 inhibits endothelial cell apoptosis and cell-cycle arrest through ROS generation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4899-4907. (Full text, PDF).

Jian Wu, Shu-Tong Wang, Zi-Jian Zhang, Qi Zhou, Bao-Gang Peng: CREB5 promotes cell proliferation and correlates with poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4908-4916. (Full text, PDF).

Zhongcai Yao, Jibo Han, Shuyi Lou, Liqin Jiang, Jianjiang Xu, Yaxi Zhou, Weiqin Fang, Xiaolin Li, Liqin Zhou, Yuanyuan Qian, Dayong Lou: Schisandrin B attenuates lipopolysaccharide-induced activation of hepatic stellate cells through Nrf-2-activating anti-oxidative activity. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4917-4925. (Full text, PDF).

Jiangang Tian, Xiaoguang Cui, Yuandong Feng, Liufang Gu: Inhibition of WNT7A-β-catenin signaling pathway sensitizes oral squamous cell carcinoma to cisplatin. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4926-4933. (Full text, PDF).

Shanshan Du, Xiaohua Liu, Kai Deng, Wenting Zhou, Fenghua Lu, Deshun Shi: The expression pattern of fibroblast growth factor 10 and its receptors during buffalo follicular development. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4934-4941. (Full text, PDF).

Jie Huo, Qu Cui, Wei Yang, Wei Guo: LPS induces dopamine depletion and iron accumulation in substantia nigra in rat models of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4942-4949. (Full text, PDF).

Linshi Wu, Weiqing Qiu, Jianhua Sun: Down regulation of miR-148a is related to enhanced pancreatic cancer pathogenesis through targeting GLUT1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4950-4956. (Full text, PDF).

Lili Lv, Zhaoting Yang, Tonghui Ma, Yanhua Xuan: Gli1, a potential cancer stem cell marker, is strongly associated with prognosis in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4957-4966. (Full text, PDF).

Se Min Jang, Young Chan Wi, Yeseul Kim, Seong Sik Bang, Jongmin Sim, Byung Kyu Ahn, Kang Hong Lee, Su-Jin Shin, Kiseok Jang, Seung Sam Paik: Loss of Wnt7a expression correlates with tumor progression and poor prognosis in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4967-4976. (Full text, PDF).

Ling Chen, Xinxin Liu, Jin Zhang, Yanxia Liu, Ang Gao, Yanning Xu, Yang Lin, Qiuyue Du, Zhengmao Zhu, Yuanjing Hu, Yixin Liu: Characterization of desmoglein 2 expression in ovarian serous tumors and its prognostic significance in high-grade serous carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4977-4986. (Full text, PDF).

Zhi Zhu, Xun Li, Hong Dong, Shun Ke, Wei-Hong Zheng: Let-7f and miRNA-126 correlate with reduced cardiotoxicity risk in triple-negative breast cancer patients who underwent neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4987-4995. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Zhiping Wang, Xiuqing Bai, Yaosheng Xu: AGP1 acts as a biomarker for diagnosis of laryngeal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):4996-5001. (Full text, PDF).

Jiachuan Yu, Yang Dong, Jian Yu, Dandan Zhu: Longitudinal monitoring of cerebrospinal fluid-derived circulating tumor cells: a pilot study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5002-5007. (Full text, PDF).

Man-Qiu Mo, Ling Pan, Qing-Mei Lu, Qiu-Lin Li, Yun-Hua Liao: The association of the CMIP rs16955379 polymorphism with dyslipidemia and the clinicopathological features of IgA nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5008-5023. (Full text, PDF).

Ridong Xia, Xikai Zhu, Zhengshuai Chen, Yongjun He, Longli Kang, Dongya Yuan, Tianbo Jin, Li Wang: Genetic polymorphisms of the drug-metabolizing enzyme cytochrome P450 2A6 in a Tibetan Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5024-5033. (Full text, PDF).

Menghui Wang, Qiong Wu, Yubo Jiang, Yuanyuan Liu, Yurong Ou: The correlation of KAI1, Slug and vasculogenic mimicry in the prediction of metastasis and prognosis in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5034-5043. (Full text, PDF).

Hui Li, Rui-Xing Yin, Jian-Hua Huang, Feng Huang, Wu-Xian Chen, Xiao-Li Cao: TTC39B rs1407977 SNP is associated with the risk of coronary heart disease and ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5044-5053. (Full text, PDF).

Xinying Wei, Juyuan Bu, Xiangqiong Mo, Baojun Lv, Xiao Wang, Bingzong Hou: The prognostic significance of FBXO2 expression in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5054-5062. (Full text, PDF).

Lijuan Luan, Xiaowen Ge, Chen Xu, Yalan Liu, Yuan Ji, Yingyong Hou: Immunostaining by dual tumor tissue paraffin blocks increases the sensitivity of c-Met detection in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5063-5071. (Full text, PDF).

Lanfang Miao, Ruixue Lei, Mei Guo, Haijun Yang: Solid pseudopaillary neoplasm of the pancreas: analysis of clinicopathological and immunohistochemical features in 10 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5072-5078. (Full text, PDF).

Ailian Wang, Xiaolin Wang, Yichao Wang, Danna Wang, Lei Zhou: The clinical significance of CD133, MACC1, and KAI1 expression in sebaceous gland carcinoma of the eyelid. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5079-5085. (Full text, PDF).

Wenting Huang, Wei Ma, Tian Qiu, Ling Shan, Linshu Zeng, Lei Guo, Jianming Ying, Ning Lv, Xiaoli Feng: Histological type distribution and expression of nm23, VEGF, TOP2A and MUM-1 in peripheral T-cell and NK-cell lymphomas in Chinese: analysis of 313 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5086-5093. (Full text, PDF).

Guixin Li, Linhao Zhu, Mei Bai, Li Wang, Dongya Yuan, Yongjun He, Tianbo Jin: The impact of the AHSG genetic polymorphism on the risk of ischemic stroke: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5094-5100. (Full text, PDF).

Jun-Cheng Guo, Yi-Jun Yang, Xiao-Ai Zheng, Xiang-Ling Jiang, Min Guo, Xiao-Dan Wang, Yun-Suo Gao, Lin-Qiu Fu, Xian-Shan Chen: CpG methylation of brain-derived the neurotrophic factor gene promoter as a potent diagnostic and prognostic biomarker for post-traumatic stress disorder. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5101-5109. (Full text, PDF).

Yang Li, Xiaojie Zhou, Rui Liu, Yujie Cao, Lele Wang, Xiangli Chao, Sha Zhang: Relationship of SNP rs35767 in IGF-1 promoter region with susceptibility to colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5110-5116. (Full text, PDF).

Ling-Ling Wang, Zhong-Cai Jiang, Cheng-Yan Zhang, Ying Gao: Malignant glomus tumor of the ileum mimicking GIST with distant metastasis without BRAF V600E mutation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5117-5125. (Full text, PDF).

Jian-Rong Wang, Qiu Rao, Hui Li, Yao-Hui Wang, Yi Sun, Hai-Peng Si, Long-Shu Shen, Chun-Yang Liu, Yi-Fen Zhang: Alveolar soft-part sarcoma of the prostate: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5126-5132. (Full text, PDF).

Xubo Gong, Minfang Lv, Teng Yu, Xibin Xiao, Lijuan Yan: Chronic myelogenous leukemia following small lymphocytic lymphoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5133-5138. (Full text, PDF).

Yan-Hua Sun, Juan Xu, Ming Li: Intrathyroid thymic carcinoma: report of two cases with pathologic and immunohistochemical studies. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5139-5143. (Full text, PDF).

Wenqi Luo, Chunjun Li, Junqi Huang, Xiaoyu Chen, Yun Ma, Lixia Zeng: Clinicopathologic changes and molecular finding of epithelioid pleomorphic xanthoastrocytoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(10):5144-5148. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711