Volume 11, Number 11:5149-5535;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Zhengwei Li, Jun Zhang, Xiansheng Ren, Qinyi Liu, Xiaoyu Yang: The mechanism of quercetin in regulating osteoclast activation and the PAR2/TRPV1 signaling pathway in the treatment of bone cancer pain. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5149-5156. (Abstract IJCEP0085361, Full text PDF).

Dan Zhou, Wei Zhai, Miaomiao Zhang: Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles promote apoptosis in RSC96 Schwann cells through the activation of the ERK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5157-5170. (Abstract IJCEP0085323, Full text PDF).

Linghui Qu, Xin Jin, Nan Chen, Dajiang Wang: Comparison of human retinal progenitor cells cultured in media with or without serum: in vitro and in vivo characteristics and retinal transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5171-5184. (Abstract IJCEP0074060, Full text PDF).

Yinpeng Huang, Lei Zhou, Xiangli Meng, Boqiang Yu, Huaitao Wang, Yifan Yang, Yunhao Wu, Xiaodong Tan: IRS-1 regulates proliferation, invasion and metastasis of pancreatic cancer cells through MAPK and PI3K signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5185-5193. (Abstract IJCEP0048459, Full text PDF).

Ke Guo, Guo You Wang, Bao Ting Fan, Manoj Kumar Sah, Peng Yu Qu, Shan Yong Zhang: The effect of vascular endothelial growth factor (VEGF) on mouse condylar articular cartilage cultured in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5194-5202. (Abstract IJCEP0085878, Full text PDF).

Shanshan Cui, Chaitanya Brijmohan Soni, Juan Xie, Yongmei Li, Hong Zhu, Fei Wu, Xinyue Zhi: MiR-30a-5p accelerates adipogenesis by negatively regulating Sirtuin 1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5203-5212. (Abstract IJCEP0085661, Full text PDF).

Li Yang, Zhihong Yang, Ruili Yao, Yanlei Li, Zhihui Liu, Xiaozhong Chen, Guiqin Zhang: miR-210 promotes progression of endometrial carcinoma by regulating the expression of NFIX. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5213-5222. (Abstract IJCEP0084280, Full text PDF).

Fang Huang, Xiuxian Li, Na Zhao, Li Duan, Yu Chen: Circulating GRP78 acts as a biomarker in the early diagnosis of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5223-5231. (Abstract IJCEP0085319, Full text PDF).

Ningfei Li, Jingxia Zhao, Tingting Di, Yujiao Meng, Mingxing Wang, Xue Li, Zhengrong Liu, Chunyan Zhai, Lu Zhang, Chongyang Ma, Yan Wang, Ping Li: Matrine alleviates imiquimod-induced psoriasiform dermatitis in BALB/c mice via dendritic cell regulation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5232-5240. (Abstract IJCEP0085527, Full text PDF).

Bianca AL Taniguchi, Maria Rosa S Breda, Rosa Maria B Nogueira, Gisele A Nai, Cecília B Laposy: Fractal features of rabbit dermal wounds treated with platelet-rich plasma and topical rosuvastatin. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5241-5248. (Abstract IJCEP0085017, Full text PDF).

Yuanxin Liu, Wenping Wu, Lirong Zhou, Liqin Cheng, Changqing Miao: MicroRNA-142a-3p promotes the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes by targeting high-mobility group AT-hook 1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5249-5256. (Abstract IJCEP0085152, Full text PDF).

Rewuti Abuduaini, Xiaogang Miao, Jiangbo Xu, Lixin Che, Wenzheng Zhou, Zigang Guo, Jungang Sun: MicroRNA-194-3p inhibits the metastatic biological behaviors of spinal osteosarcoma cells by the repression of matrix metallopeptidase 9. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5257-5264. (Abstract IJCEP0085593, Full text PDF).

Rui-Bin Zhao, Li-Hua Zhu, Hui-Juan Li, Zhong-Min Fan, Zheng-Kun Xia: High-throughput sequencing analysis of lncRNAs in hippocampus tissues with hypoxic-ischemic brain damage. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5265-5277. (Abstract IJCEP0082350, Full text PDF).

Xiuzhong Qi, Lin Wang, Huan Wang, Ling Yang, Xia Li, Lina Wang: Aconitine inhibits the proliferation of hepatocellular carcinoma by inducing apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5278-5289. (Abstract IJCEP0085511, Full text PDF).

Ying-Jie Su, Jin-Xiu Zhang, Si-Man Li, Xiao-Hua Tan, Jie-An Huang: Relationship of vasculogenic mimicry, SphK1 expression, and Cx43 expression to metastasis and prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5290-5299. (Abstract IJCEP0083069, Full text PDF).

Rongli Xie, Ying Chen, Mengzhi Qi, Zhifeng Zhao, Jun Zhang, Zhiwei Xu, Haiyan Xu, Yuanyang Yuan, Hong Nie, Tong Zhou, Enqiang Mao, Erzhen Chen, Jian Fei: Increased frequency of circulating Tfh cells in patients with acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5300-5308. (Abstract IJCEP0078847, Full text PDF).

Panhong Ma, Xiao Yang, Rui Dong, Liang Ming, Hongwei Tang, Xinjing Liu, Shuijun Zhang, Peiguo Zheng: The immune response is a prerequisite for the development of CD4+Foxp3+ regulatory T cells in transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5309-5317. (Abstract IJCEP0085430, Full text PDF).

Ziying Qin, Li Zhang, Yujiao Xu, Xianjuan Zhang, Xiaolu Fang, Dongmeng Qian, Xiaoke Liu, Ting Liu, Ling Li, Hong Yu, Bin Wang: TLR3 regulates PD-L1 expression in human cytomegalovirus infected glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5318-5326. (Abstract IJCEP0085596, Full text PDF).

Shaoyun Wang, Jinyu Zhang, Guoping Chen, Suwei Dong: miR-761 inhibits human osteosarcoma progression by targeting CXCR1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5327-5334. (Abstract IJCEP0084366, Full text PDF).

Yu Wei, Wei-Juan Cai, Xue-Mei Kuang, Liang Yin: miR-375 is downregulated by promoter hypermethylation in MIN6 insulinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5335-5342. (Abstract IJCEP0084389, Full text PDF).

Shaoqing Wang, Yinan Nan, Wenhao Zhu, Tao Yang, Yanping Tong, Yongping Fan: Gastrodin improves the neurological score in MCAO rats by inhibiting inflammation and apoptosis, promoting revascularization. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5343-5350. (Abstract IJCEP0085436, Full text PDF).

Fugen Wang, Shourong Liu, Rangxiao Zhuang, Jianfeng Bao, Yiqin Shen, Jianjun Xi, Jingjing Sun, Hongying Fang: N,N’-diacetylcystine ameliorates inflammation in experimental non-alcoholic steatohepatitis by regulating nuclear transcription factor kappa B activation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5351-5358. (Abstract IJCEP0085958, Full text PDF).

Qing-Liang Wen, Sen-Miao Zhu, Lie-Hao Jiang, Fang-Yue Xiang, Wen-Juan Yin, Yang-Yang Qian, Yu-Qing Huang, Ke-Xin Yin, Xin Zhu, Ming-Hua Ge: Expression and prognostic significance of MCM-3 and MCM-7 in salivary adenoid cystic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5359-5369. (Abstract IJCEP0085911, Full text PDF).

Min Feng, Lian Xu, Ying He, Liang Sun, Yan Zhang, Wei Wang: Clinical significance of PD-L1 (CD274) enhanced expression in cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5370-5378. (Abstract IJCEP0080468, Full text PDF).

Lifang Cui, Congling Qu, Honggang Liu: Human papillomavirus infection and its biomarkers’ expressions in laryngeal basaloid squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5379-5386. (Abstract IJCEP0085220, Full text PDF).

Xiaozhen Liu, Xuli Meng, Yongfeng Li, Wubin Chai, Jiacheng Qian, Hongchao Tang: Role of CA19-9 in the prognostic evaluation of SOX neoadjuvant chemotherapy for gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5387-5393. (Abstract IJCEP0084266, Full text PDF).

Hua Xiang, Na Zhao, Zhen Chen: The detection of PAX8 in human upper urinary tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5394-5400. (Abstract IJCEP0084392, Full text PDF).

Yongming Zhang, Jiangtao Lin, Zhencui Ren, Xiaopan Li: Predictive effect of exhaled NO and VEGF expression levels on the severity of bronchial asthma and airway inflammation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5401-5406. (Abstract IJCEP0085128, Full text PDF).

Qisheng Luo, Hongcheng Luo, Xiaoping Chen, Peng Yan, Huangde Fu, Haineng Huang, Huadong Huang, Chuanyu Li, Chengjian Qin, Chuanhua Zheng, Lan Chuanliu, Qianli Tang: The expression of MMP19 and its clinical significance in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5407-5412. (Abstract IJCEP0085570, Full text PDF).

Kurt Buchegger, Tamara Viscarra, Alejandra Andana, Carmen Ili, Jaime López, Louise Zanella, María Inés Carmona-López, Juan José Fernández, Irene Cartas Espinel, Raúl Sánchez, Juan Carlos Roa, Priscilla Brebi: Detection and genotyping of human papillomavirus virus (HPV): a comparative analysis of clinical performance in cervical and urine samples in Chilean women. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5413-5421. (Abstract IJCEP0079703, Full text PDF).

Shuang Feng, Zhi-Jia Jiang, Dong Yu, Jun Li, Geng Liu, Jin-Jin Sun: FOXO3a expression and its diagnostic value in pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5422-5429. (Abstract IJCEP0085458, Full text PDF).

Shanshan Gu, Xiaogan Wang, Lixia Feng, Yan Xie, Lingyan Ping, Weiping Liu, Jiao Li, Yalu Liu, Ning Ding, Yuqin Song, Jun Zhu: Prognostic role of serum miRNA-16 in primary gastric lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5430-5435. (Abstract IJCEP0084676, Full text PDF).

Yun Chen, Yong Chai, Hui Huang, Min Zhang, Shouhua Zhang: Circulating D-dimer level is a predictor of overall survival and correlates with clinicopathologic characteristics of patients with neuroblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5436-5440. (Abstract IJCEP0069601, Full text PDF).

Jiaxin Wang, Tianbo Jin, Fangping Mo, Hongzhi Dong, Yuhe Wang, Longli Kang, Qunying Hu: Association between IL-1 gene polymorphisms and tuberculosis susceptibility in the Chinese Tibetan population. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5441-5449. (Abstract IJCEP0076925, Full text PDF).

Ruoyang Li, Tiantian Tang, Tianli Hui, Zhenchuan Song, Fugen Li, Jingyu Li, Jiajia Xu: Impact of next-generation sequencing (NGS) for primary endocrine resistance in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5450-5458. (Abstract IJCEP0084102, Full text PDF).

Hui Xia, Yanli Yuan, Tiejuan Zhang, Yunlong Bai, Lifu Zhang, Yanlin Zhao, Xiujun Yang: Multicenter evaluation of membrane-based smear microscopy for detecting acid-fast bacilli in China. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5459-5465. (Abstract IJCEP0082366, Full text PDF).

Jin A Baek, Joon Hyuk Choi, Mi Jin Gu: The loss of CD44 and HSP70 overexpression is related to aggressive clinicopathologic factors in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5466-5472. (Abstract IJCEP0085813, Full text PDF).

Ruimin Hong, Lixia Sheng, Guifang Ouyang: Composite angioimmunoblastic T cell/diffuse large B-cell lymphoma treated with reduced-intensity conditioning HLA-haploidentical allo-HSCT: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5473-5480. (Abstract IJCEP0085814, Full text PDF).

Wei-Ji Xie, Gui-Tian Hong, Yi-Min Zhang: Immunoglobulin G4-related disease coexisting with rectal cancer: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5481-5485. (Abstract IJCEP0082565, Full text PDF).

Alexandra R Rapp, Elizabeth Jacobi, Min Jung Jung, Luan Truong, Alberto G Ayala, Jae Y Ro: Pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the prostate: report of an unprecedented entity in prostate pathology. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5486-5490. (Abstract IJCEP0084960, Full text PDF).

Zhi-Jia Jiang, Shuang Feng, Geng Liu, Ming Chen, Jin-Jin Sun: Castleman’s disease combined with choledocholithiasis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5491-5496. (Abstract IJCEP0084290, Full text PDF).

Guanghui Gong, Ting Lin, Keda Yang: Primary cardiac lymphoma mimicking atrial myxoma in an HIV and EBV-positive patient: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5497-5501. (Abstract IJCEP0085329, Full text PDF).

Cao Jin, Jela Bandovic, Judith Brody, Peihong Hsu, Silvat Sheikh-Fayyaz, Xinmin Zhang: Aggressive natural killer cell leukemia mimicking interstitial lung diseases with the activation of the mitogen-activated protein kinase pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5502-5508. (Abstract IJCEP0085558, Full text PDF).

Masayuki Shintaku, Hirotaka Noda, Hiromi Hashimoto: Large polypoid angiomyofibroblastoma of the vulva: report of a case. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5509-5513. (Abstract IJCEP0084664, Full text PDF).

Aixia Jiang, Yiwei Chen, Lin Shi, Fen Li: Differentiation of brown adipose-derived stem cells into cardiomyocyte-like cells is regulated by a combination of low 5-azacytidine concentration and bone morphogenetic protein 4. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5514-5524. (Abstract IJCEP0085095, Full text PDF).

Liang Sha, Fang Lian, Kezhi Li, Chuang Chen, Yinnong Zhao, Jianbo He, Shan Huang, Guobin Wu: Under-expression of LKB1 is associated with enhanced p38-MAPK signaling in human hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(11):5525-5535. (Abstract IJCEP0083558, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711