Volume 11, Number 2:462-1062;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


You-Chao Tang, Juan Li, Shi-Guang Huang: Tryptase and TIM-1 double-positive mast cells in different stages of human chronic periodontitis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):462-471. (Full text, PDF).

Yong-Cheng Sun, Li-Xia Sheng, Miao Zhou, Yan-Li Zhang, Ping Zhang, Gui-Fang Ouyang: Comparison of therapeutic efficacy and complications between autologous stem cell transplantation and chemotherapy for large B-cell lymphoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):472-480. (Full text, PDF).

Ying Liu, Ji-Dong Jia, Li-Ying Sun, Zhi-Jun Zhu, Jian-Rui Zhang, Lin Wei, Wei Qu, Zhi-Gui Zeng: Characteristics of bile microbiota in liver transplant recipients with biliary injury. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):481-489. (Full text, PDF).

Kai Wu, Jianjun Wang, Jixian He, Qinming Chen, Liucheng Yang: miR-483-3p promotes proliferation and migration of neuroblastoma cells by targeting PUMA. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):490-501. (Full text, PDF).

Chengyue Chang, Shaowei Zhu, Zhenkuan Xu, Yuguang Liu: Tripartite motif-containing protein 37 is overexpressed in human glioma and its downregulation inhibits human glioma cell growth in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):502-511. (Full text, PDF).

Hai-Xiong Yan, Qing-Long Li, Wen-Wu Cai, Da Tang, Biao Wang, Xiang Liu, Zhi-De Liu, Zhu-Lin Yang: EphA10 and EphB3 are prognostic markers ingallbladder squamous cell/adenosquamous carcinomas and adenocarcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):512-525. (Full text, PDF).

Wan-Cheng Xiong, Na Han, Guan-Fang Ping, Peng-Fei Zheng, Hai-Long Feng, Lei Qin, Peng He: microRNA-9 functions as a tumor suppressor in colorectal cancer by targeting CXCR4. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):526-536. (Full text, PDF).

Fang Xiao, Yang Jiang, Xiaohong Wang, Weidong Jiang, Lin Wang, Xianghua Zhuang, Chengyun Zheng, Yihong Ni, Li Chen: NETosis may play a role in the pathogenesis of Hashimoto’s thyroiditis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):537-547. (Full text, PDF).

Xiangchao Meng, Lingling Zhuang, Jun Wang, Zhuochao Liu, You Wang, Dechang Xiao, Xingkai Zhang: Hypoxia-inducible factor (HIF)-1alpha knockout accelerates intervertebral disc degeneration in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):548-557. (Full text, PDF).

Zhi-Gui Wu, Fan Chen, Hao Wu, Jian-Xia Chen, Qing-Tao Wei, Ying-Qiang Fu, Xiang Lu, Yi Ye, You-Yi Yan, Lin-Chuan Liao: Urinary metabonomics of rats with ketamine-induced cystitis using GC-MS spectroscopy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):558-567. (Full text, PDF).

Yongfeng Chen, Zhongmin Wu, Xingjing Luo, Shi Bai, Lidong Zhao: Effect of the conditional knockout of bone marrow specific RIPK3 gene on bone marrow hematopoiesis in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):568-576. (Full text, PDF).

Fangfang Nan, Shuangyan Wei, Dongdong Guan, Leilei Zhang, Qingzhi Guo, Shouyan Cao, Yanni Liu, Yu Liu, Miaomiao Sun: Suppressive efficiency of RASSF1A in endometrial carcinoma via inhabiting estrogen receptor alpha expression and ERK pathway activation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):577-585. (Full text, PDF).

Zikun Huang, Rigu Su, Fangyi Yao, Yiping Peng, Qing Luo, Junming Li: Circulating circular RNAs hsa_circ_0001204 and hsa_circ_0001747 act as diagnostic biomarkers for active tuberculosis detection. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):586-594. (Full text, PDF).

Xin Sun, Jia Wang, Xingzhen Liu, Hairong Tao, Wenjie Jin, Kangping Shen: Degeneration of injured intervertebral discs affected by anterior longitudinal ligament injury in rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):595-603. (Full text, PDF).

Xiaojuan Yin, Zhu Chen, Lu Yang, Qiaoyi Shao, Changchun Chen, Zhichun Feng: Coagulation function and placental pathology in neonates with placental abruption. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):604-613. (Full text, PDF).

Li-Li Sun, Hong-Bo Jiang, Bo-Yu Liu, Wen-Dong Li, Ai-Lin Du, Xiao-Qiu Luo, Xiao-Qiang Li: Effects of rhein on intestinal transmission, colonic electromyography and expression of aquaporin-3 by colonic epithelium cells in constipated mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):614-623. (Full text, PDF).

Huimin Liang, Bingqian Ding, Junhui Liang, Xiaoyan Shi, Xin Jiang, Yang Gao: MicroRNA-10a inhibits A30P α-synuclein aggregation and toxicity by targeting proapoptotic protein BCL2L11. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):624-633. (Full text, PDF).

Gang Jiang, Chen-Tao Liu: Knockdown of SALL4 overcomes cisplatin-resistance through AKT/mTOR signaling in lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):634-641. (Full text, PDF).

Chao-Jie Wang, Jian-Wei Zhou, Qiao-Mei Cheng, Yun Zhou, Hong Zhang, Xiao-Feng Sun: FBI-1 mRNA in normal mucosa is an independent prognostic factor in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):642-649. (Full text, PDF).

Bin Shao, Zhihua Tian, Huirong Ding, Qingsong Wang, Guohong Song, Lijun Di, Hong Zhang, Huiping Li, Jing Shen: Plasma CAMK2A predicts chemotherapy resistance in metastatic triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):650-663. (Full text, PDF).

Jun-Qi Ma, Yun Yang, Jiao Juan, Chun-Feng Guo, Meiliban Tuerxun, Wang Ting, Ayshamgul Hasim: Over-expression of prolyl isomerase Pin1 promotes cervical tumorigenesis and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):664-674. (Full text, PDF).

Min Feng, Hui Qiang, Rui-Rui Zhang, Kun-Zheng Wang, Chun-Sheng Wang, Pei Yang: Necrostatin-1 inhibits the cell death of osteoblasts induced by glucocorticoid. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):675-684. (Full text, PDF).

Alma R Escalona-Guzman, Ricardo Hernández-Garcia, Felipe Vadillo-Ortega, Rebeca Lopez-Marure, Janini Mejia-Rangel, Irma B Mitre-Aguilar, Alberto J Cabrera-Quintero, Alejandro Zentella-Dehesa: Effect of soluble factors derived from ZR 75.30 breast cancer cells on endothelial activation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):685-694. (Full text, PDF).

Sai Huang, Chenggang Wang, Yanrong Lv, Ying Liu, Jintao Ma, Xiao Wang: Correlation of expression of WWOX and JNK with clinicopathologic features in human breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):695-703. (Full text, PDF).

Xin-Hua Liang, Zhi-Jie Liu, Jun-Hong Sun, Zu-Xin Dong, Jian Lu, Mei-Ling Jiang, Li-Xiao Wang, Ying-Yuan Wang: Expression of Wnt/β-catenin related genes after skeletal muscle contusion. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):704-711. (Full text, PDF).

Renhui Yi, Shaochun Yang, Ersheng Wen, Zheng Hu, Hao Long, Yu Zeng, Xizhao Wang, Xiaoyu Huang, Yuanyuan Liao, Muyun Luo, Jizhou Wang, Mingfeng Zhou, Wen Wang, Anqi Xu, Jie Lin, Zhiyong Wu, Ye Song: Negative nuclear expression of CDKL2 correlates with disease progression and poor prognosis of glioma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):712-719. (Full text, PDF).

Kai Yuan, Zhao-Jia Gao, Wei-Dong Yuan, Jun-Qiang Yuan, Yong Wang: High expression of SLC6A10P contributes to poor prognosis in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):720-726. (Full text, PDF).

Dong-Ling Huang, Quan-Fang Chen, Wei Wang, Zhou Huang, Tian Li, Jun Li, Fan Wang: Association of rs1333040 SNPs with susceptibility, risk factors, and clinical characteristics of acute myocardial infarction patients in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):727-738. (Full text, PDF).

Renliang Yu, Fan Wang, Jie Yin, Yugen Shi, Yu Wang, Shengnan Wen, Hesheng Hu, Suhua Yan: Expression of oxytocin receptor in the rat superior cervical ganglion after myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):739-747. (Full text, PDF).

Junwei Zhao, Lu Wang, Hui Lin, Wen Yu, Xianghong Xu, Huiyan Hu, Laifang Zhu, Lingfei Han, Fang Li: Association of HLA-DRB1/DQB1 polymorphism with high-risk HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia women from Shanghai. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):748-756. (Full text, PDF).

Ling-Li Wang, Ren-Cin Wang, Ling-Zhen Wang, Li-Rong Sun, Xiang-Min Qi: Expression of keratinocyte growth factor and its receptor in oral lichen planus. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):757-764. (Full text, PDF).

Xianxian Wu, Hongdian Zhang, Chuangui Chen, Lei Gong, Yalei Wang, Xiaolei Zhu, Haitong Wang, Zhentao Yu: High expression of Capn4 is associated with metastasis and poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):765-772. (Full text, PDF).

Min Bao, Shu Pan, Wenlong Yang, Shuai Chen, Yibo Shan, Hongcan Shi: Serum miR-10a-5p and miR-196a-5p as non-invasive biomarkers in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):773-780. (Full text, PDF).

Qi Li, Yang Zhao, Xiuying Shi, Chuifeng Fan: Ube2s expression is elevated in hepatocellular carcinoma and predicts poor prognosis of the patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):781-787. (Full text, PDF).

Min Zhang, Minna Huang, Baoli Cao, Xiaoying Sheng, Ping Li: Methylation of the DKK3 promoter is associated with poor prognosis in patients with cervical adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):788-794. (Full text, PDF).

Abuduaini Abulizi, Hao Wen, Chuanshan Zhang, Liang Li, Bo Ran, Tiemin Jiang, Tuerganaili Aji, Yingmei Shao: Sequence analysis of mitochondrial cytochrome c oxidase 1 and cytochrome b genes of echinococcus multilocularis from human patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):795-801. (Full text, PDF).

Yubing Wang, Zhen Liu, Rongcheng Luo, Yingying Xie: Decreased CCDC19 is correlated with unfavorable outcome in lung squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):802-807. (Full text, PDF).

Lin Zhao, Yu Wang, Liqun Shao, Junyi Gu, Jie Long, Ming Zhao: Calumenin DNA methylation and gene expression in viral myocarditis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):808-812. (Full text, PDF).

Yujie Yuan, Zehong Chen, Jianhui Chen, Wensheng Huang, Jianjun Peng, Jinning Ye, Weiling He, Liang Wang, Jianbo Xu, Shirong Cai, Yulong He, Wu Song: Mucinous gastric carcinoma: an update of clinicopathologic features and prognostic value from a retrospective study of clinical series. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):813-821. (Full text, PDF).

Benlu Sun, Zenong Cheng, Jingwu Sun: Associations of MACC1, AGR2, and KAI1 expression with the metastasis and prognosis in head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):822-830. (Full text, PDF).

Qi Zhang, Huiju Wang, Haibing Wei, Dahong Zhang: Focal adhesion kinase (FAK) is associated with poor prognosis in urinary bladder carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):831-838. (Full text, PDF).

Jiamin Gao, Tianyu Li, Zengnan Mo, Yanling Hu, Qiaoyong Yi, Rongquan He, Xiujuan Zhu, Xianguo Zhou, Shangyang She, Yingchun Chen: Overexpression of the galectin-3 during tumor progression in prostate cancer and its clinical implications. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):839-846. (Full text, PDF).

Guangxu Xu, Weirong Fan, Fengmian Wang, Huan Lu, Xin Xing, Rong Zhang, Pengcheng Jiang: CTHRC1 as a novel biomarker in the diagnosis of cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):847-854. (Full text, PDF).

Yanhong Lu, Yuqing Wang, Chuangli Hao, Wei Ji, Zhengrong Chen, Wujun Jiang, Yongdong Yan, Wenjing Gu: Clinical characteristics of pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae in children of different ages. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):855-861. (Full text, PDF).

Tao Jiang, Zhengsheng Wu: Immunohistochemical assessment of autophagic protein LC3B and p62 levels in glioma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):862-868. (Full text, PDF).

Wenjun Jiang, Liya Zhou, Sanren Lin, Yuan Li, Shiyu Xiao, Jian Liu, Zhengpeng Li, Yan Cui, Jianzhong Zhang: Metabolic profiles of gastric cancer cell lines with different degrees of differentiation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):869-875. (Full text, PDF).

Jie Chen, Shilei Pan, Lilin Hang, Mei Zhong, Yanhong Yu: Placental expression of PHLDA2 and IGF2 in selective intrauterine growth restriction in monozygotic twins. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):876-881. (Full text, PDF).

Xiuli Wu, Lihong Chen, Tao Guo, Xiaoai Wu, Huawei Cai: Rapid diagnosis of cisplatin-sensitive and resistant cervical squamous cell carcinomas by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):882-887. (Full text, PDF).

Jianqiang Jin, Xinyi Zhou, Yan Qin, Weijia Wang, Haiun Lv, Suhua Xia, Xiaowei Qi: Clinical significance of long non-coding RNA ZEB2-AS1 in locally advanced colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):888-893. (Full text, PDF).

Zhu Lan, Yanyun Wang, Xiuzhang Yu, Huizi Song, Qin Li, Di You, Mingwei Yuan, Xi Zeng, Bin Zhou, Yaping Song, Min Su, Yan Zhang, Lin Zhang, Mingrong Xi: Interleukin-31 single nucleotide polymorphisms are significantly associated with endometrial cancer in Chinese Han women. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):894-903. (Full text, PDF).

Gilberto Jaramillo-Rangel, Marta Ortega-Martínez, Ricardo M Cerda-Flores, Hugo A Barrera-Saldaña: C3435T polymorphism in the MDR1 gene and breast cancer risk in northeastern Mexico. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):904-909. (Full text, PDF).

Weidong Jin, Yaoshu Teng, Pan Zhao, Wei Zhang, Xiao Li, Yong Li: Sinonasal teratocarcinosarcoma masquerading as an olfactory neuroblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):910-915. (Full text, PDF).

Tomoki Sumida, Akiko Ishikawa, Hiroyuki Nakano, Yosuke Kobayashi, Tomohiro Yamada, Yoshihide Mori: Mandibular central leiomyosarcoma with high telomerase activity: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):916-921. (Full text, PDF).

Haojie Du, Hongtan Chen, Panpan Ma, Juan Du: EBV-positive lymphoproliferative disease: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):922-928. (Full text, PDF).

Weiya Wang, Yuan Tang, Jinnan Li, Yuan Zhang, Yan Zou, Xueying Su: Identification of EGFR mutations in cytological specimens of non-small cell lung carcinoma from a single institute. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):929-935. (Full text, PDF).

Juan Luo, Yijie Wang, Danfeng Lan, Junkun Niu, Jiarong Miao, Xiangqian Dong, Gang Yang, Fengrui Zhang, Yu Cao, Kunhua Wang, Yinglei Miao: Differential expression of serum microRNAs in glucocorticoid-resistant patients with ulcerative colitis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):936-946. (Full text, PDF).

Daohong Zhao, Yanlin Li, Yan Li, Zhaowei Jiang, Duo Shen, Zhi Zhao, Fuke Wang: MiR-181a regulates the chondrogenic differentiation in pig peripheral blood mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):947-955. (Full text, PDF).

Zhengmao Zhang, Botao Yang, Wenzhe Zhang, Xingshuang Gao, Chen Zhao, Xiaojing Zhang, Lingxiang Wang, Yingying Zhang, Fenghua Zhang, Haibo Zhang, Baoen Shan: Clinicopathological characteristics and survival outcomes of patients with coexistence of adenomyosis and endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):956-962. (Full text, PDF).

Tong Chen, Mingdong Lu, Xiang Zhou, Xiaoyu Pan, Yifang Han, Yi Zhang, Bing Ye, Jianda Dong, Pihong Li: miR-132 and miR-212 cluster function as a tumor suppressor in thyroid cancer cells by CSDE1 mediated post-transcriptional program. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):963-971. (Full text, PDF).

Xiao Wang, Rui-Yi Zhong, Xiao-Jun Xiang: Reduced expression of SCUBE2 predicts poor prognosis in gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):972-980. (Full text, PDF).

Jia-Jing Zhu, Zong-Qiang Wang, Li-Qi Bi, Gui-Feng Liu: Role of lentivirus-mediated overexpression of SOCS3 in proliferation and apoptosis of fibroblasts-like synoviocytes in Lewis rats with adjuvant-induced rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):981-989. (Full text, PDF).

Zhihua Lv, Yu Tao, Xuan Cai, Xin Zhou, Yan Li: Cluster of specified microRNAs in tissues and serum as biomarkers for early diagnosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):990-997. (Full text, PDF).

Dapeng Li, Jiawei Yue, Yan Wu, Prince Amoah Barnie, Yumin Wu: HtrA1 up-regulates expression of MMPs via Erk1/2/Rock-dependent pathways. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):998-1008. (Full text, PDF).

Zhu Zhang, Jiwei Ma, Rui Feng, Zheng Wang: Centella asiatica inhibits renal interstitial fibrosis by regulating Smad3 and Smad7 expression in the TGFβ signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1009-1017. (Full text, PDF).

Cheng-Xia Liu, Yuan-Yuan Shen, Ning Shi, Ying-Bin Hu, Xing-Fang Jia, Cheng-Jun Zhou, Kuang-I Fu: Correlation of endoscopic images and histological findings of a high grade dysplasia developed in a gastric xanthoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1018-1022. (Full text, PDF).

Lin Ye, Yun Peng, Jinsong Mo, Yuanyuan Yao: MiR-126 enhances VEGF expression in induced pluripotent stem cell-derived retinal neural stem cells by targeting spred-1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1023-1030. (Full text, PDF).

Weixiang Zhong, Jing Zhao, Ke Huang, Jing Zhang, Zhen Chen: Comparison of clinicopathological and molecular features between young and old patients with lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1031-1035. (Full text, PDF).

Xuyan Chen, Ruifang Jin, Renpin Chen, Zhiming Huang: Complementary action of CXCL1 and CXCL8 in pathogenesis of gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1036-1045. (Full text, PDF).

Yuanyuan Zheng, Xiaoge Zhou, Jianlan Xie, Shuhong Zhang, Ping Wei, Yanlin Zhang, Mulan Jin: CD38 expression on paraffin sections distinguishes follicular lymphoma from reactive follicular hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1046-1053. (Full text, PDF).

Zongze He, Jijun Li, Yan Mei, Yang Lv, Fei Zhu, Ran Liu, Xu Wang, Fenghua Yao, Li Zhang, Xiangmei Chen: The role and difference of TLR2 and TLR4 in rhabdomyolysis induced acute kidney injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1054-1061. (Abstract IJCEP0070370, Full text, PDF).

Peng Huang, Yushun Zhang, Heshui Wu: Mean platelet volume as an indicator of persistent organ failure in acute pancreatitis: Int J Clin Exp Pathol. 2016; 9(12): 12883-12889. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(2):1062. (Abstract IJCEP0070189, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711