Volume 11, Number 6:2940-3198;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Jiying Wang, Zhaoying Sheng, Yong Cai: SIRT6 overexpression inhibits HIF1α expression and its impact on tumor angiogenesis in lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2940-2947. (Abstract IJCEP0075569, Full text PDF).

Junfeng Zhang, Yaochi Wu: microRNA-182-5p alleviates spinal cord injury by inhibiting inflammation and apoptosis through modulating the TLR4/NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2948-2958. (Abstract IJCEP0073390, Full text PDF).

Wei Fang, Lin Xia, Xiaoxia Sun, Shixia Cai, Suwen Bai, Yunbo Sun, Peihong Zhou, Xin Liu, Ren Zhao, Bing Shen: Lipopolysaccharides increase Kir2.1 expression in lung endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2959-2967. (Abstract IJCEP0074619, Full text PDF).

Jing Duan, Tiantian Zhen, Jiangtao Liang, Jianming Tang, Yu Zhou, Huabin Gao, Fenfen Zhang, Hui Li, Huijuan Shi, Anjia Han: The clinicopathological significance of ZNF10 in invasive ductal carcinoma of the breast. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2968-2979. (Abstract IJCEP0079877, Full text PDF).

Wuquan Li, Xiaochen Qiu, Jun Liu, Yalong Han, Dinan Wei, Gang Ji, He Jiang: miR-27a protects against acute lung injury in LPS-treated mice by inhibiting NF-κB-mediated inflammatory response. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2980-2989. (Abstract IJCEP0069386, Full text PDF).

Yun Jiang, Jianle Chen, Yongfeng Shao: Inhibiting CtBP2 expression blocks development of esophageal squamous cell carcinoma through decreasing angiogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):2990-2999. (Abstract IJCEP0070537, Full text PDF).

Jie Sun, Xin Song, Ling Su, Shifeng Cao: Long non-coding RNA LncHIFCAR promotes osteoarthritis development via positively regulating HIF-1α and activating the PI3K/AKT/mTOR pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3000-3009. (Abstract IJCEP0074713, Full text PDF).

Rūta Sincevičiūtė, Paulina Vaitkienė, Rūta Urbanavičiūtė, Giedrius Steponaitis, Arimantas Tamašauskas, Daina Skiriutė: MMP2 is associated with glioma malignancy and patient outcome. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3010-3018. (Abstract IJCEP0076346, Full text PDF).

Bin Wang, Guansong Wang, Guoming Wu, Qi Li, Yu Xu, Fuyun Ji, Zhi Xu: Downregulation of serum miR-101 is associated with worse prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3019-3025. (Abstract IJCEP0074812, Full text PDF).

Yan Fan, Xv Wang, Yang Li, Xing Zhao, Jieqing Zhou, Xiaoxue Ma, Dong An, Hong Jiang: PAK4 enhances TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition through activating β-catenin signaling pathway in renal tubular epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3026-3035. (Abstract IJCEP0074747, Full text PDF).

Liang Chen, Haicheng Li, Tao Chen, Li Yu, Huixin Guo, Yuhui Chen, Mu Chen, Zhenyan Li, Zhuhua Wu, Xuezhi Wang, Jiao Zhao, Huimin Yan, Xinchun Wang, Lin Zhou, Jie Zhou: Genome-wide DNA methylation and transcriptome changes in Mycobacterium tuberculosis with rifampicin and isoniazid resistance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3036-3045. (Abstract IJCEP0075522, Full text PDF, Table S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7).

Liang Cheng, Yi-Min Chai, Gang Zhao, Gen Wen, Pei Han: Glucocorticoid receptorβ isoform exhibits a disproportionate increase over the α isoform in the lungs of a polytrauma rat model. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3046-3051. (Abstract IJCEP0070828, Full text PDF).

Yangyong Ou, Weisheng Lian: Silencing profilin-1 confers protection from oxLDL injury in human vascular endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3052-3060. (Abstract IJCEP0045431, Full text PDF).

Shu Liu, Rong Li, Shi Zuo, Rongcheng Luo, Weiyi Fang, Yingying Xie: GRP94 overexpression as an indicator of unfavorable outcomes in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3061-3067. (Abstract IJCEP0073226, Full text PDF).

Di You, Lin Lin, Qilin Wang, Tianjin Yi, Lingjun Zhao, Maomao Li, Ping Wang: Clinical significance of BCL11A expression in ER-negative and PR-negative endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3068-3075. (Abstract IJCEP0075403, Full text PDF).

Xia-Bin Lan, Jun Cao, Xu-Hang Zhu, Zhe Han, Yu-Qing Huang, Ming-Hua Ge, Hai-Yan Yang: Concomitant papillary thyroid carcinoma and mucosa-associated lymphoid tissue thyroid lymphoma in the setting of Hashimoto thyroiditis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3076-3083. (Abstract IJCEP0075602, Full text PDF).

Xiuyun Li, Aijun Deng, Jianwei Liu, Weikai Hou: The role of Keap1-Nrf2-ARE signal pathway in diabetic retinopathy oxidative stress and related mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3084-3090. (Abstract IJCEP0074645, Full text PDF).

Lei Pei, Zhi-Qiang Wang, Jian Shen, Yu-Zhong Yang, Jia Tian, Xuan He, Jing Lin, Qiao-Yan Hou, Wen-Fa Mo, Hai-Lu Zhao, Ying-Qiong Zhou: Expression and clinical significance of HOXA5, E-cadherin, and β-catenin in cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3091-3096. (Abstract IJCEP0073663, Full text PDF).

Jing-Jie Zhao, Ping Zhang, Li Li, Shu-Xing Chen, Allison Joines, Donald Wu, Megan Wong, Justin Shahan, Teresa Golden, Ning Wu, Ming-Zhen Li: Differential gene expression profile analysis in corticosterone-treated PC12 cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3097-3103. (Abstract IJCEP0072977, Full text PDF).

Xubo Gong, Lijuan Yan, Xibin Xiao, Qiusu Tang, Xiaoying Zhao: Secondary mixed phenotype acute leukemia following chemotherapy for diffuse large B-cell lymphoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3104-3110. (Abstract IJCEP0074200, Full text PDF).

Jin-Feng Huang, Kang-Peng Cheng, Shao-Jun Wang, Hui-Min Huang, Zhi-Jun Wang: MicroRNA-125b protects hyperglycemia-induced, human retinal pigment epithelial cells (RPE) from death by targeting hexokinase 2. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3111-3118. (Abstract IJCEP0074160, Full text PDF).

Dekun Gao, Hui Sun, Jin Zhu, Yinda Tang, Shiting Li: CXCL12 induces migration of Schwann cells via p38 MAPK and autocrine of CXCL12 by the CXCR4 receptor. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3119-3125. (Abstract IJCEP0075178, Full text PDF).

Barzilai Aviv, Zafrir Yaron, Achiron Anat, Baum Sharon: Patterns of local site reactions to subcutaneous glatiramer acetate treatment of multiple sclerosis: a clinicopathological study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3126-3133. (Abstract IJCEP0074055, Full text PDF).

Xianglan Mo, Wu Yin, Yongta Huang, Wenwen Guo, Minyan Zhou, Hongtao Ye: Expression of miR-3182 and EBV-miR-BART8-3p in nasopharyngeal carcinoma is correlated with distant metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3134-3140. (Abstract IJCEP0074950, Full text PDF).

Takeo Nakaya, Hisashi Oshiro, Takumi Saito, Yasunaru Sakuma, Hisanaga Horie, Naohiro Sata, Akira Tanaka: Metastasis of pancreatic cancer within primary colon cancer by overtaking the stromal microenvironment. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3141-3146. (Abstract IJCEP0075771, Full text PDF).

Fei Wang, Xingbo Zhang, Xin Zhong, Maomao Zhang, Mian Guo, Lei Yang, Yi Li, Jiaying Zhao, Shan Yu: Effect of miR-483-5p on apoptosis of lung cancer cells through targeting of RBM5. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3147-3156. (Abstract IJCEP0075365, Full text PDF).

Jing Wang, Han Li, Detian Xie, Leping Li, Jinshen Wang, Lipan Peng, Yanbing Zhou: The reactivation of P53 by saRNA affects the biological behavior in vitro in gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3157-3164. (Abstract IJCEP0076641, Full text PDF).

Hong Wu, Xin-Ping Huang, Run Xiang, Man-Ya Wu, Xing Guo, Qiang Li, Xiao-Ling Luo: CHEK2 SNPs predict better prognosis in HBV-related hepatocellular carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3165-3175. (Abstract IJCEP0056144, Full text PDF).

Heba E M El-Deek, Asmaa M Ahmed, Tareq S Hassan, Aiat M Morsy: Expression and localization of estrogen receptors in human renal cell carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3176-3185. (Abstract IJCEP0075660, Full text PDF).

Li-Xiong Ying, Xiao-Dong Teng: Myxoid and reticular angiomatoid fibrous histiocytoma: a case confirmed by fluorescence in situ hybridization analysis for EWSR1 rearrangement. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3186-3190. (Abstract IJCEP0076734, Full text PDF).

Manmei Long, Wumairehan Shali, Qiongyi Huang, Yongyang Bao, Ying Chen, Yaming Rao, Henghua Zhou, Qiang Liu, Qiao He, Chuyi Zheng, Wenyong Liu, Yanbo Zhu: Epithelioid angiosarcoma of the liver: report of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(6):3191-3198. (Abstract IJCEP0073633, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711