Volume 11, Number 7:3199-3827;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Peng Kang, Guihua Jiang, Qingyang Meng, Wenjuan Liu, Xia Wu: Long non-coding RNA taurine-upregulated gene 1 promotes cells proliferation, migration and invasion while represses apoptosis, and upregulates AURKA expression in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3199-3207. (Full text, PDF).

Xiao-Ping Zou, Jie-Yu Wang, Yao-Ying Jiang, Gang Chen, Wei-Jia Mo, Zhen-Bo Feng: Clinicopathological features and survival of gallbladder squamous cell carcinoma: analysis of 121 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3208-3221. (Full text, PDF).

Yunpeng Lou, Shiying Wang, Jinlong Qu, Jinhao Zheng, Weiwei Jiang, Zhaofen Lin, Sheng Zhang: miR-424 promotes cardiac ischemia/reperfusion injury by direct targeting of CRISPLD2 and regulating cardiomyocyte pyroptosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3222-3235. (Full text, PDF).

Jie Jiang, Dongwen Zheng, Yi Li, Guohui Liu, Hongmei Zhou, Yan Liu: Long noncoding RNA MANTIS relieved the protein-bound uremic toxin-induced injury on human umbilical vein endothelial cells in chronic kidney disease and end-stage renal disease. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3236-3246. (Full text, PDF).

Yi-Yan Lei, Yan-Fen Feng, Bo Zeng, Wei Zhang, Qing Xu, Fei Cheng, Jun Lan, Hong-He Luo, Jian-Yong Zou, Zhen-Guang Chen, Chun-Hua Su, Yu-Lan Zhen, Jing-Fu Chen: Exogenous H2S promotes cancer progression by activating JAK2/STAT3 signaling pathway in esophageal EC109 cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3247-3256. (Full text, PDF).

Jian-Fei Fang, Jin-Hua Dai, Min Ni, Zhen-Yu Cai, Yu-Feng Liao: Catechin protects rat cardiomyocytes from hypoxia-induced injury by regulating microRNA-92a. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3257-3266. (Full text, PDF).

Yu Wang, Wei Chen, Bin Hou, Yan Gao, Zhihui Li, Xu Li, Chenggang Zhang: Altered expression of thrombospondin-1/-2 in the cortex and synaptophysin in the hippocampus after middle cerebral artery occlusion and reperfusion. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3267-3276. (Full text, PDF).

Jia Zhao, Dezhong Wen, Wenhua Jiang, Jinna Song, Jianli Yang, Xiang Gao, Hui Xue, Li Wang: Angiogenin negatively regulates the expression of basic fibroblast growth factor (bFGF) and inhibits bFGF promoter activity. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3277-3285. (Full text, PDF).

Mengdie Fang, Yongfei Song, Juan Ren, Haining Yuan, Jianfei Fang, Dongmei Yan, Yanmei Zhang, Xiaoju Wang: Atractyloside mimics BORIS knockdown to induce DNA damage in colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3286-3293. (Full text, PDF).

Xiaoyu Li, Jinfeng Yao, Jing Wu, Xinya Du, Wei Jing, Lei Liu: Roles of PRF and IGF-1 in promoting alveolar osteoblast growth and proliferation and molecular mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3294-3301. (Full text, PDF).

Jie Cheng, Li Cheng, Yubin Tang, Huihua Li, Wenfang Peng, Shan Huang: Inhibition of lncRNA Dlx6os1 decreases cell proliferation and fibrosis and increases cell apoptosis in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3302-3309. (Full text, PDF).

Wei Wei, Shuqing Lv, Cancan Zhang, Yongjie Tian: Potential role of HGF-PARP-1 signaling in invasion of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3310-3317. (Full text, PDF).

Xiaoheng Xu, Sijin Zhang, Xingyu Song, Qibo Hu, Wei Pan: IL-17 enhances oxidative stress in hepatocytes through Nrf2/keap1 signal pathway activation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3318-3323. (Full text, PDF).

Zhi Xin, Guo-Wang Yao, Di Kong: AFP-negative mixed hepatoid adenocarcinoma of the colon: a case report with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3324-3327. (Full text, PDF).

Yong Cao, Qiang Shi, Baosheng Wei, Yun Mu, Jing Li, Fengqiang Chen, Dahai Yu: Early discovery of disseminated tumor cells during carcinogenesis in a 4NQO-induced mouse model of oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3328-3337. (Full text, PDF).

Fang Wang, Yuxing Liu, Wenjun Yang, Jingjing Yuan, Zhaohui Mo: Adiponectin inhibits NLRP3 inflammasome by modulating the AMPK-ROS pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3338-3347. (Full text, PDF).

Ming Wang, Rajneesh Mungur, Ping Lan, Ping Wang, Shu Wan: MicroRNA-21 and microRNA-146a negatively regulate the secondary inflammatory response of microglia after intracerebral hemorrhage. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3348-3356. (Full text, PDF).

Chun Zhao, Shaosong Tu, Fangbiao Zhang, Xiangyan Zhang: Expression characteristics of AXL and YAP in non-small cell lung cancer and prognostic importance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3357-3365. (Full text, PDF).

Yukiko Kawaguchi, Eisuke Shiozawa, Shotaro Shimada, Yohei Sasaki, Maasa Abe, So Murai, Yuta Baba, Nana Arai, Naoko Okamoto, Nobuyuki Kabasawa, Mayumi Homma, Bungo Saito, Toshiko Yamochi-Onizuka, Tsuyoshi Nakamaki, Masafumi Takimoto: Ki-67 expression of immunohistochemistry using computerized image analysis is a useful prognostic marker in follicular lymphomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3366-3374. (Full text, PDF).

Yuming Cao, Xinlan Qu, Zhang Ming, Yanru Yao, Yuanzhen Zhang: The correlation between exposure to BPA and the decrease of the ovarian reserve. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3375-3382. (Full text, PDF).

Tingting Chu, Yongwei Shu, Yang Qu, Shasha Gao, Liming Zhang: miR-26b inhibits total neurite outgrowth, promotes cells apoptosis and downregulates neprilysin in Alzheimer’s disease.  Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3383-3390. (Full text, PDF).

Yun Chen, Min Zhang, Yijie Zheng: Glucocorticoids inhibit production of exosomes containing inflammatory microRNA-155 in lipopolysaccharide-induced macrophage inflammatory responses. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3391-3397. (Full text, PDF).

Chunjiang Dou, Haixia Wang, Gang Zhou, Hai Zhu, Huazhi Wen, Shengkai Xu: Slit3 regulates migration of endothelial progenitor cells by activation of the RhoA/Rho kinase pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3398-3404. (Full text, PDF).

Lei Du, Guo-Hao Huang, Ke-Jie Mou, Yan Xiang, Jun-Hai Tang, Wu Xu, Shu-Li Xia, Jian-Nong Zhao, Sheng-Qing Lv: MiR-206 is down-regulated and suppresses cell proliferation by targeting FOXP1 in brain gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3405-3415. (Full text, PDF).

Jiebo Chen, Bingzhong Zhang: Let-7g affects cell proliferation, migration and invasion in cervical squamous cell carcinomas via targeting collagen I. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3416-3425. (Full text, PDF).

Shibin Yang, Liang Deng, Yuanhui Lai, Zhaoguo Liu: Over expression of GPR30, indicating poor prognosis and promoting proliferation, upregulates Beclin-1 expression via p38MAPK signaling in esophageal squamous cell carcinoma progression. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3426-3435. (Full text, PDF).

Yang Wang, Jiang Li, Zhen Tian, Yanbo Zhu: Clinicopathologic features and molecular spectrum of spindle cell and sclerosing rhabdomyosarcomas in the head and neck region. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3436-3444. (Full text, PDF).

Yuehuan Zheng, Yazhou Lin, Zhe Chen, Yucheng Jiao, Ye Yuan, Changwei Li, Xiangyang Xu, Peng Cao: Propionibacterium acnes induces intervertebral discs degeneration by increasing MMP-1 and inhibiting TIMP-1 expression via the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3445-3453. (Full text, PDF).

Qian Ding, Qing Wang, Yi Ren, Hongqian Zhu, Zhujun Huang: miR-126 promotes the growth and proliferation of leukemia stem cells by targeting DNA methyltransferase 1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3454-3462. (Full text, PDF).

Yi Su, Jing Wang, Jianhong Zou, Wei Han, Shuangbao Li: miR-330 regulates interleukin-13-induced MUC5AC secretion by targeting Munc18b in human bronchial epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3463-3470. (Full text, PDF).

Xinrui Du, Bin Liu, Qian Ding, Dong He, Rui Zhang, Fan Yang, Haitao Fan, Liangzhu Teng, Tao Xin: CD300A inhibits tumor cell growth by downregulating AKT phosphorylation in human glioblastoma multiforme. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3471-3478. (Full text, PDF).

Yuerong Yao, Hanmin Wang, Beijing Zhu, Jun Hu, Jie Huang, Weimin Zhu, Wanhong Miao, Jianming Tang: Aqueous humor metabolomic profiles in association with diabetic mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3479-3486. (Full text, PDF).

Sai-Bin Wang, Qian Ye, Jun-Wei Tu, Xian-Yan Yu: Transient cerebral ischemia/reperfusion-induced acute lung injury in rats associated with protein kinase C alpha expression. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3487-3493. (Full text, PDF).

Hui Gao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Ling Qiu, Eksavang Khounphinith, Duo-Shun Wang, Kai-Guang Li: Association of the FRMD5 rs2929282 polymorphism and serum lipid profiles in two Chinese ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3494-3510. (Full text, PDF).

Xicheng Yue, Zhengquan Han, Ligong Zhang, Jing Li, Xiaomeng Gong: Aberrant expression of ALDH1, MMP9, Integrin αvβ3, and KiSS-1 in invasive ductal carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3511-3522. (Full text, PDF).

Fang Zhou, Jianhua Mao, Qing Ye, Xiujuan Zhu, Yingying Zhang, Yuhong Ye, Haidong Fu, Huijun Shen, Zhihong Lu, Yonghui Xia, Aimin Liu, Qiang Shu, Lizhong Du: Clinical features and genetic findings in Chinese children with distal renal tubular acidosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3523-3532. (Full text, PDF).

Xiaojun Li, Shengping Min, Hongtao Wang, Yuanbing Shen, Wei Li, Yuqing Chen, Xiaojing Wang: MLF1 protein is a potential therapy target for lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3533-3541. (Full text, PDF).

Xin-Hua Luo, Bing Han, Qu Chen, Xiao-Ting Guo, Ru-Jia Xie, Ting Yang, Qin Yang: Expression of PERK-eIF2α-ATF4 pathway signaling protein in the progression of hepatic fibrosis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3542-3550. (Full text, PDF).

Zhen Zhang, Shengyu Zhou: Serum EGFR gene mutation status via second-generation sequencing and clinical features of patients with advanced lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3551-3558. (Full text, PDF).

Fei Jiang, De-Bao Fang, Jie Lin, Qiang Chen, Li-Xin Zhu, Hong-Zhu Yu: Correlation of LARP1 and E-cadherin expression with prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3559-3566. (Full text, PDF).

Ru-Yi Zhao, Si-Jia He, Jing-Jing Ma, Hai Hu, Yan-Ping Gong, Yu-Lan Wang, Bin-Jie Hu, Jian-Zhu Xie, Wen-Zhi Tu, Qian Huang, Jin Cheng: High expression of TGR5 predicts a poor prognosis in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3567-3574. (Full text, PDF).

Bin Zhang, Hongzhi Wang, Yiwen Wang, Mingfeng Yang, Juanfang Gu, Ming Yao: High mobility group box protein 1 downregulates acid β-glucosidase 1 in synovial fibroblasts from patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3575-3582. (Full text, PDF).

Tao Wang, Xiaoyi Shi, Zhichao Wang, Xinyang Liu, Guoliang Zhang, Qikun Zhu, Lili Mi, Rui Wang: Overexpression of PTP4A1 is associated with poor overall survival in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3583-3590. (Full text, PDF).

Yingwei Qu, Xiaoyu Chen, Yong Cui, Wei He, Guangce Wang: Changes of bladder mucosal inflammatory factors and prognosis in cystitis glandularis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3591-3597. (Full text, PDF).

Yi-Te Chiang, Chen-Hsun Ho, Su-Wei Hu, Tse-Yen Yang, Chih-Wei Sung, Yuan-Hung Wang, Chia-Chang Wu: Association between the rs1800795G>C polymorphism in the promoter of interleukin-6 gene and bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3598-3604. (Full text, PDF).

Lisi Peng, Lu Zhuang, Kun Lin, Yao Yao, Yang Zhang, Chunping Zhu, Kaixuan Wang, Haojie Huang, Zhaoshen Li: HPP1 gene promoter methylation in pancreatic cancer: correlation with carcinogenesis and clinical implication. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3605-3611. (Full text, PDF).

Gongbao Liu, Baihui Liu, Shan Zheng, Kuiran Dong, Rui Dong: Aberrant RASSF5 gene transcribed region hypermethylation in pediatric hepatoblastomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3612-3617. (Full text, PDF).

Yu Zhang, Jing Xu, Zhouyi Xu, Yichao Wang, Shiwu Wu, Lu Wu, Hong Song, Lei Zhou: Expression of vimentin and Oct-4 in gallbladder adenocarcinoma and their relationship with vasculogenic mimicry and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3618-3627. (Full text, PDF).

Guoyu Lu, Xiaolin Wang, Yichao Wang, Zenong Cheng, Lei Zhou: Value of CagA, HER2, ALDH1, and KiSS-1 in predicting metastasis and prognosis for gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3628-3637. (Full text, PDF).

Jing Xu, Yu Zhang, Yichao Wang, Xiaoying Tao, Lili Cheng, Shiwu Wu, Yisheng Tao: Correlation of KAI1, CD133 and vasculogenic mimicry with the prediction of metastasis and prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3638-3646. (Full text, PDF).

Yuan Zhang, Jinnan Li, Ping Hua, Nian Liu, Qiyuan Li, Xianglan Zhu, Lili Jiang, Ke Zheng, Xueying Su: Targeted next-generation sequencing in cytology specimens for molecular profiling of lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3647-3655. (Full text, PDF).

Zhengqi Bao, Zenong Cheng, Damin Chai: The expressions of CD133, ALDH1, and vasculogenic mimicry in osteosarcoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3656-3663. (Full text, PDF).

Xueyong Zheng, Ke Chen, Xiaolong Liu, Guangyi Jiang, Hui Liu: High expression of ERCC5 predicts a poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3664-3670. (Full text, PDF).

Xianmin Guan, Xizhou An, Jie Yu, Youhua Xu: Incidence of upper digestive tract inflammation in children with acute lymphoblastic leukemia at diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3671-3677. (Full text, PDF).

Mei Li, Yun Wen, Hong Wen, Chun Gui, Feng Huang, Zhiyu Zeng: Discovery of PPP2R3A and TMX3 pathogenic variants in a Zhuang family with coronary artery disease using whole-exome sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3678-3684. (Full text, PDF).

Xiuxia Sun, Yongbao Chen, Jifang Tan, Xuanchang Qi: Serum IRS-1 acts as a novel biomarker for diagnosis in patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3685-3690. (Full text, PDF).

Yan Zhao, Xiaomeng Gong, Nan Li, Bo Zhu, Dajun Yu, Xin Jin: Fibromatosis-like metaplastic carcinoma of breast: a challenge for clinicopathologic diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3691-3696. (Full text, PDF).

Bo Guan, Xian-Gui Ran, Yong-Qiang Du, Feng Ren, Ye Tian, Ying Wang, Ming-Min Chen: High CHD9 expression is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3697-3702. (Full text, PDF).

Jing Xie, Yufeng Wu, Xiaojie Bian, Dongqin Chen, Qi Gui, Jianan Huang: Increased expression of lncRNA ZEB1-AS1 in non-small cell lung cancer is associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3703-3707. (Full text, PDF).

Wei Lin, Chen-Yi Yin, Qi Yu, Shui-Hong Zhou, Liang Chai, Jun Fan, Wen-Dong Wang: Expression of glucose transporter-1, hypoxia inducible factor-1α and beclin-1 in head and neck cancer and their implication. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3708-3717. (Full text, PDF).

Jaudah Al-Maghrabi, Imtiaz Ahmad Qureshi, Nadeem Shafique Butt, Mohamad Nidal Khabaz: Phosphorylated AMP-activated protein kinase expression is significantly associated with poor clinical outcomes in bladder carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3718-3725. (Full text, PDF).

Minhua Li, Weiping Zheng, Cheng Wang: CyclinD1 promotes lymph node metastasis by inducing lymphangiogenesis in human ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3726-3731. (Full text, PDF).

Jinyu Xu, Qingqing Wu, Li Wang, Jijing Han, Yan Pei, Wenxue Zhi, Yan Liu, Chenghong Yin, Yuxin Jiang: Next-generation sequencing identified genetic variations in families with fetal non-syndromic atrioventricular septal defects. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3732-3743. (Full text, PDF).

Yuling Wang, Hong Xu, Yanan Li, Huixia Gao, Zhi Zhang, Yuzhen Liu, Jianhua Lu, Erhei Dai: Genotypicdiversity of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates from Hebei, China. . Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3744-3752. (Full text, PDF).

Feitong Zhang, Chunhong Jia, Xiaojun Lin, Zhiwen Su, Fan Wu, Ying Li, Lili Lin, Guosheng Liu: The association between surfactant protein B gene variation and bronchopulmonary dysplasia in Chinese premature newborns. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3753-3758. (Full text, PDF).

Yuyan Na, Rui Bai, Yizhong Ren, Zhenqun Zhao, Lingyue Kong, Ruifeng Li, Changxu Han, Haisheng Jia: IL1R1 polymorphisms are associated with ankylosing spondylitis in the Han Chinese population: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3759-3764. (Full text, PDF).

Qijun Chen, Yan Qiu, Lian Xu, Xiao Tang, Kaixuan Yang, Wei Wang: Cytological diagnosis of patients with extramammary Paget’s disease of the vagina. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3765-3769. (Full text, PDF).

Jing Wang, Hongyi He, Jing Zhao, Yangyang Ma, Kai Li, Lian Chen: MiT family translocation renal cell carcinoma after malignant infantile osteopetrosis in childhood: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3770-3776. (Full text, PDF).

Hong-Jun Ma, Hai-Ning Huang, Lei Li, Shuai Chen, Ren-Ya Zhang: Clinicopathological characteristics of angiofibroma of soft tissue: report of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3777-3784. (Full text, PDF).

Min He, Niandong Zheng, Jing Zhang, Zhihong Hu, Guoliang You, Qingqing Ren, Hao Liu, Jianguo Xu: Growth hormone-secreting adenoma coexisted with gangliocytoma: a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3785-3788. (Full text, PDF).

Junfeng Liu, Zhaoming Nie, Jianyao Lv, Yingrong Lai: Primary pulmonary synovial sarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3789-3792. (Full text, PDF).

Lei Wang, Cong Xu, Chenghai Wang, Weijuan Gong, Kefan Zhang, Qiuyue Chen, Shishi Zhou, Tingyue Qi: Circ-PAX2 promotes proliferation and metastasis by absorbing miR-186 in lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3793-3801. (Full text, PDF).

Huihan Zhang, Mingqiao Li, Xiaodong Xu: MicroRNA-204 attenuates the migration and invasion of pancreatic cancer cells by targeting ZEB1/EMT axis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3802-3811. (Full text, PDF).

Qi Chen, Yugao Zhang, Liping Xu: microRNA-340 influences cell proliferation, apoptosis and invasion by targeting NF-κB1 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3812-3824. (Full text, PDF).

Lv Bin, Zeng Xi: Correspondence to “Clinicopathological characteristics and survival outcomes of patients with coexistence of adenomyosis and endometrial carcinoma”. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3825-3826. (Full text, PDF).

Fangfang Guo, Xueqi Fu, Jili Yang, Xueying Zhang, Dezhi Liu, Wenjuan Feng, Jinyu Liu, Jinhong Qi, Huifang Cao, Li Qi, jingyuan Ren: Role of macrophage migration inhibitory factor in mesenchymal epithelial transition of cervical carcinoma cells: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10: 9621-9626. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3827. (Abstract IJCEP0079028, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711