Volume 11, Number 7:3199-3827;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Peng Kang, Guihua Jiang, Qingyang Meng, Wenjuan Liu, Xia Wu: Long non-coding RNA taurine-upregulated gene 1 promotes cells proliferation, migration and invasion while represses apoptosis, and upregulates AURKA expression in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3199-3207. (Abstract IJCEP0068909, Full text PDF).

Xiao-Ping Zou, Jie-Yu Wang, Yao-Ying Jiang, Gang Chen, Wei-Jia Mo, Zhen-Bo Feng: Clinicopathological features and survival of gallbladder squamous cell carcinoma: analysis of 121 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3208-3221. (Abstract IJCEP0076184, Full text PDF).

Yunpeng Lou, Shiying Wang, Jinlong Qu, Jinhao Zheng, Weiwei Jiang, Zhaofen Lin, Sheng Zhang: miR-424 promotes cardiac ischemia/reperfusion injury by direct targeting of CRISPLD2 and regulating cardiomyocyte pyroptosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3222-3235. (Abstract IJCEP0076526, Full text PDF).

Jie Jiang, Dongwen Zheng, Yi Li, Guohui Liu, Hongmei Zhou, Yan Liu: Long noncoding RNA MANTIS relieved the protein-bound uremic toxin-induced injury on human umbilical vein endothelial cells in chronic kidney disease and end-stage renal disease. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3236-3246. (Abstract IJCEP0076274, Full text PDF).

Yi-Yan Lei, Yan-Fen Feng, Bo Zeng, Wei Zhang, Qing Xu, Fei Cheng, Jun Lan, Hong-He Luo, Jian-Yong Zou, Zhen-Guang Chen, Chun-Hua Su, Yu-Lan Zhen, Jing-Fu Chen: Exogenous H2S promotes cancer progression by activating JAK2/STAT3 signaling pathway in esophageal EC109 cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3247-3256. (Abstract IJCEP0073024, Full text PDF).

Jian-Fei Fang, Jin-Hua Dai, Min Ni, Zhen-Yu Cai, Yu-Feng Liao: Catechin protects rat cardiomyocytes from hypoxia-induced injury by regulating microRNA-92a. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3257-3266. (Abstract IJCEP0076448, Full text PDF).

Yu Wang, Wei Chen, Bin Hou, Yan Gao, Zhihui Li, Xu Li, Chenggang Zhang: Altered expression of thrombospondin-1/-2 in the cortex and synaptophysin in the hippocampus after middle cerebral artery occlusion and reperfusion. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3267-3276. (Abstract IJCEP0078236, Full text PDF).

Jia Zhao, Dezhong Wen, Wenhua Jiang, Jinna Song, Jianli Yang, Xiang Gao, Hui Xue, Li Wang: Angiogenin negatively regulates the expression of basic fibroblast growth factor (bFGF) and inhibits bFGF promoter activity. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3277-3285. (Abstract IJCEP0075626, Full text PDF).

Mengdie Fang, Yongfei Song, Juan Ren, Haining Yuan, Jianfei Fang, Dongmei Yan, Yanmei Zhang, Xiaoju Wang: Atractyloside mimics BORIS knockdown to induce DNA damage in colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3286-3293. (Abstract IJCEP0075279, Full text PDF).

Xiaoyu Li, Jinfeng Yao, Jing Wu, Xinya Du, Wei Jing, Lei Liu: Roles of PRF and IGF-1 in promoting alveolar osteoblast growth and proliferation and molecular mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3294-3301. (Abstract IJCEP0075576, Full text PDF).

Jie Cheng, Li Cheng, Yubin Tang, Huihua Li, Wenfang Peng, Shan Huang: Inhibition of lncRNA Dlx6os1 decreases cell proliferation and fibrosis and increases cell apoptosis in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3302-3309. (Abstract IJCEP0077041, Full text PDF).

Wei Wei, Shuqing Lv, Cancan Zhang, Yongjie Tian: Potential role of HGF-PARP-1 signaling in invasion of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3310-3317. (Abstract IJCEP0078396, Full text PDF).

Xiaoheng Xu, Sijin Zhang, Xingyu Song, Qibo Hu, Wei Pan: IL-17 enhances oxidative stress in hepatocytes through Nrf2/keap1 signal pathway activation. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3318-3323. (Abstract IJCEP0078914, Full text PDF).

Zhi Xin, Guo-Wang Yao, Di Kong: AFP-negative mixed hepatoid adenocarcinoma of the colon: a case report with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3324-3327. (Abstract IJCEP0078416, Full text PDF).

Yong Cao, Qiang Shi, Baosheng Wei, Yun Mu, Jing Li, Fengqiang Chen, Dahai Yu: Early discovery of disseminated tumor cells during carcinogenesis in a 4NQO-induced mouse model of oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3328-3337. (Abstract IJCEP0074712, Full text PDF).

Fang Wang, Yuxing Liu, Wenjun Yang, Jingjing Yuan, Zhaohui Mo: Adiponectin inhibits NLRP3 inflammasome by modulating the AMPK-ROS pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3338-3347. (Abstract IJCEP0075537, Full text PDF).

Ming Wang, Rajneesh Mungur, Ping Lan, Ping Wang, Shu Wan: MicroRNA-21 and microRNA-146a negatively regulate the secondary inflammatory response of microglia after intracerebral hemorrhage. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3348-3356. (Abstract IJCEP0076419, Full text PDF).

Chun Zhao, Shaosong Tu, Fangbiao Zhang, Xiangyan Zhang: Expression characteristics of AXL and YAP in non-small cell lung cancer and prognostic importance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3357-3365. (Abstract IJCEP0077518, Full text PDF).

Yukiko Kawaguchi, Eisuke Shiozawa, Shotaro Shimada, Yohei Sasaki, Maasa Abe, So Murai, Yuta Baba, Nana Arai, Naoko Okamoto, Nobuyuki Kabasawa, Mayumi Homma, Bungo Saito, Toshiko Yamochi-Onizuka, Tsuyoshi Nakamaki, Masafumi Takimoto: Ki-67 expression of immunohistochemistry using computerized image analysis is a useful prognostic marker in follicular lymphomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3366-3374. (Abstract IJCEP0078282, Full text PDF).

Yuming Cao, Xinlan Qu, Zhang Ming, Yanru Yao, Yuanzhen Zhang: The correlation between exposure to BPA and the decrease of the ovarian reserve. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3375-3382. (Abstract IJCEP0069241, Full text PDF).

Tingting Chu, Yongwei Shu, Yang Qu, Shasha Gao, Liming Zhang: miR-26b inhibits total neurite outgrowth, promotes cells apoptosis and downregulates neprilysin in Alzheimer’s disease.  Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3383-3390. (Abstract IJCEP0072625, Full text PDF).

Yun Chen, Min Zhang, Yijie Zheng: Glucocorticoids inhibit production of exosomes containing inflammatory microRNA-155 in lipopolysaccharide-induced macrophage inflammatory responses. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3391-3397. (Abstract IJCEP0069602, Full text PDF).

Chunjiang Dou, Haixia Wang, Gang Zhou, Hai Zhu, Huazhi Wen, Shengkai Xu: Slit3 regulates migration of endothelial progenitor cells by activation of the RhoA/Rho kinase pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3398-3404. (Abstract IJCEP0075805, Full text PDF).

Lei Du, Guo-Hao Huang, Ke-Jie Mou, Yan Xiang, Jun-Hai Tang, Wu Xu, Shu-Li Xia, Jian-Nong Zhao, Sheng-Qing Lv: MiR-206 is down-regulated and suppresses cell proliferation by targeting FOXP1 in brain gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3405-3415. (Abstract IJCEP0075745, Full text PDF).

Jiebo Chen, Bingzhong Zhang: Let-7g affects cell proliferation, migration and invasion in cervical squamous cell carcinomas via targeting collagen I. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3416-3425. (Abstract IJCEP0076912, Full text PDF).

Shibin Yang, Liang Deng, Yuanhui Lai, Zhaoguo Liu: Over expression of GPR30, indicating poor prognosis and promoting proliferation, upregulates Beclin-1 expression via p38MAPK signaling in esophageal squamous cell carcinoma progression. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3426-3435. (Abstract IJCEP0077189, Full text PDF).

Yang Wang, Jiang Li, Zhen Tian, Yanbo Zhu: Clinicopathologic features and molecular spectrum of spindle cell and sclerosing rhabdomyosarcomas in the head and neck region. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3436-3444. (Abstract IJCEP0076861, Full text PDF).

Yuehuan Zheng, Yazhou Lin, Zhe Chen, Yucheng Jiao, Ye Yuan, Changwei Li, Xiangyang Xu, Peng Cao: Propionibacterium acnes induces intervertebral discs degeneration by increasing MMP-1 and inhibiting TIMP-1 expression via the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3445-3453. (Abstract IJCEP0078319, Full text PDF).

Qian Ding, Qing Wang, Yi Ren, Hongqian Zhu, Zhujun Huang: miR-126 promotes the growth and proliferation of leukemia stem cells by targeting DNA methyltransferase 1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3454-3462. (Abstract IJCEP0078920, Full text PDF).

Yi Su, Jing Wang, Jianhong Zou, Wei Han, Shuangbao Li: miR-330 regulates interleukin-13-induced MUC5AC secretion by targeting Munc18b in human bronchial epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3463-3470. (Abstract IJCEP0075082, Full text PDF).

Xinrui Du, Bin Liu, Qian Ding, Dong He, Rui Zhang, Fan Yang, Haitao Fan, Liangzhu Teng, Tao Xin: CD300A inhibits tumor cell growth by downregulating AKT phosphorylation in human glioblastoma multiforme. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3471-3478. (Abstract IJCEP0077397, Full text PDF).

Yuerong Yao, Hanmin Wang, Beijing Zhu, Jun Hu, Jie Huang, Weimin Zhu, Wanhong Miao, Jianming Tang: Aqueous humor metabolomic profiles in association with diabetic mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3479-3486. (Abstract IJCEP0078548, Full text PDF).

Sai-Bin Wang, Qian Ye, Jun-Wei Tu, Xian-Yan Yu: Transient cerebral ischemia/reperfusion-induced acute lung injury in rats associated with protein kinase C alpha expression. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3487-3493. (Abstract IJCEP0073740, Full text PDF).

Hui Gao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Ling Qiu, Eksavang Khounphinith, Duo-Shun Wang, Kai-Guang Li: Association of the FRMD5 rs2929282 polymorphism and serum lipid profiles in two Chinese ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3494-3510. (Abstract IJCEP0076633, Full text PDF).

Xicheng Yue, Zhengquan Han, Ligong Zhang, Jing Li, Xiaomeng Gong: Aberrant expression of ALDH1, MMP9, Integrin αvβ3, and KiSS-1 in invasive ductal carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3511-3522. (Abstract IJCEP0077132, Full text PDF).

Fang Zhou, Jianhua Mao, Qing Ye, Xiujuan Zhu, Yingying Zhang, Yuhong Ye, Haidong Fu, Huijun Shen, Zhihong Lu, Yonghui Xia, Aimin Liu, Qiang Shu, Lizhong Du: Clinical features and genetic findings in Chinese children with distal renal tubular acidosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3523-3532. (Abstract IJCEP0076940, Full text PDF).

Xiaojun Li, Shengping Min, Hongtao Wang, Yuanbing Shen, Wei Li, Yuqing Chen, Xiaojing Wang: MLF1 protein is a potential therapy target for lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3533-3541. (Abstract IJCEP0076558, Full text PDF).

Xin-Hua Luo, Bing Han, Qu Chen, Xiao-Ting Guo, Ru-Jia Xie, Ting Yang, Qin Yang: Expression of PERK-eIF2α-ATF4 pathway signaling protein in the progression of hepatic fibrosis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3542-3550. (Abstract IJCEP0076933, Full text PDF).

Zhen Zhang, Shengyu Zhou: Serum EGFR gene mutation status via second-generation sequencing and clinical features of patients with advanced lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3551-3558. (Abstract IJCEP0075843, Full text PDF).

Fei Jiang, De-Bao Fang, Jie Lin, Qiang Chen, Li-Xin Zhu, Hong-Zhu Yu: Correlation of LARP1 and E-cadherin expression with prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3559-3566. (Abstract IJCEP0076634, Full text PDF).

Ru-Yi Zhao, Si-Jia He, Jing-Jing Ma, Hai Hu, Yan-Ping Gong, Yu-Lan Wang, Bin-Jie Hu, Jian-Zhu Xie, Wen-Zhi Tu, Qian Huang, Jin Cheng: High expression of TGR5 predicts a poor prognosis in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3567-3574. (Abstract IJCEP0077425, Full text PDF).

Bin Zhang, Hongzhi Wang, Yiwen Wang, Mingfeng Yang, Juanfang Gu, Ming Yao: High mobility group box protein 1 downregulates acid β-glucosidase 1 in synovial fibroblasts from patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3575-3582. (Abstract IJCEP0078704, Full text PDF).

Tao Wang, Xiaoyi Shi, Zhichao Wang, Xinyang Liu, Guoliang Zhang, Qikun Zhu, Lili Mi, Rui Wang: Overexpression of PTP4A1 is associated with poor overall survival in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3583-3590. (Abstract IJCEP0078957, Full text PDF).

Yingwei Qu, Xiaoyu Chen, Yong Cui, Wei He, Guangce Wang: Changes of bladder mucosal inflammatory factors and prognosis in cystitis glandularis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3591-3597. (Abstract IJCEP0076395, Full text PDF).

Yi-Te Chiang, Chen-Hsun Ho, Su-Wei Hu, Tse-Yen Yang, Chih-Wei Sung, Yuan-Hung Wang, Chia-Chang Wu: Association between the rs1800795G>C polymorphism in the promoter of interleukin-6 gene and bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3598-3604. (Abstract IJCEP0076683, Full text PDF).

Lisi Peng, Lu Zhuang, Kun Lin, Yao Yao, Yang Zhang, Chunping Zhu, Kaixuan Wang, Haojie Huang, Zhaoshen Li: HPP1 gene promoter methylation in pancreatic cancer: correlation with carcinogenesis and clinical implication. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3605-3611. (Abstract IJCEP0076728, Full text PDF).

Gongbao Liu, Baihui Liu, Shan Zheng, Kuiran Dong, Rui Dong: Aberrant RASSF5 gene transcribed region hypermethylation in pediatric hepatoblastomas. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3612-3617. (Abstract IJCEP0074025, Full text PDF).

Yu Zhang, Jing Xu, Zhouyi Xu, Yichao Wang, Shiwu Wu, Lu Wu, Hong Song, Lei Zhou: Expression of vimentin and Oct-4 in gallbladder adenocarcinoma and their relationship with vasculogenic mimicry and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3618-3627. (Abstract IJCEP0076386, Full text PDF).

Guoyu Lu, Xiaolin Wang, Yichao Wang, Zenong Cheng, Lei Zhou: Value of CagA, HER2, ALDH1, and KiSS-1 in predicting metastasis and prognosis for gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3628-3637. (Abstract IJCEP0076538, Full text PDF).

Jing Xu, Yu Zhang, Yichao Wang, Xiaoying Tao, Lili Cheng, Shiwu Wu, Yisheng Tao: Correlation of KAI1, CD133 and vasculogenic mimicry with the prediction of metastasis and prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3638-3646. (Abstract IJCEP0076551, Full text PDF).

Yuan Zhang, Jinnan Li, Ping Hua, Nian Liu, Qiyuan Li, Xianglan Zhu, Lili Jiang, Ke Zheng, Xueying Su: Targeted next-generation sequencing in cytology specimens for molecular profiling of lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3647-3655. (Abstract IJCEP0078466, Full text PDF).

Zhengqi Bao, Zenong Cheng, Damin Chai: The expressions of CD133, ALDH1, and vasculogenic mimicry in osteosarcoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3656-3663. (Abstract IJCEP0078308, Full text PDF).

Xueyong Zheng, Ke Chen, Xiaolong Liu, Guangyi Jiang, Hui Liu: High expression of ERCC5 predicts a poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3664-3670. (Abstract IJCEP0074943, Full text PDF).

Xianmin Guan, Xizhou An, Jie Yu, Youhua Xu: Incidence of upper digestive tract inflammation in children with acute lymphoblastic leukemia at diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3671-3677. (Abstract IJCEP0076890, Full text PDF).

Mei Li, Yun Wen, Hong Wen, Chun Gui, Feng Huang, Zhiyu Zeng: Discovery of PPP2R3A and TMX3 pathogenic variants in a Zhuang family with coronary artery disease using whole-exome sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3678-3684. (Abstract IJCEP0077210, Full text PDF).

Xiuxia Sun, Yongbao Chen, Jifang Tan, Xuanchang Qi: Serum IRS-1 acts as a novel biomarker for diagnosis in patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3685-3690. (Abstract IJCEP0017743, Full text PDF).

Yan Zhao, Xiaomeng Gong, Nan Li, Bo Zhu, Dajun Yu, Xin Jin: Fibromatosis-like metaplastic carcinoma of breast: a challenge for clinicopathologic diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3691-3696. (Abstract IJCEP0075798, Full text PDF).

Bo Guan, Xian-Gui Ran, Yong-Qiang Du, Feng Ren, Ye Tian, Ying Wang, Ming-Min Chen: High CHD9 expression is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3697-3702. (Abstract IJCEP0078109, Full text PDF).

Jing Xie, Yufeng Wu, Xiaojie Bian, Dongqin Chen, Qi Gui, Jianan Huang: Increased expression of lncRNA ZEB1-AS1 in non-small cell lung cancer is associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3703-3707. (Abstract IJCEP0074745, Full text PDF).

Wei Lin, Chen-Yi Yin, Qi Yu, Shui-Hong Zhou, Liang Chai, Jun Fan, Wen-Dong Wang: Expression of glucose transporter-1, hypoxia inducible factor-1α and beclin-1 in head and neck cancer and their implication. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3708-3717. (Abstract IJCEP0079546, Full text PDF).

Jaudah Al-Maghrabi, Imtiaz Ahmad Qureshi, Nadeem Shafique Butt, Mohamad Nidal Khabaz: Phosphorylated AMP-activated protein kinase expression is significantly associated with poor clinical outcomes in bladder carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3718-3725. (Abstract IJCEP0076345, Full text PDF).

Minhua Li, Weiping Zheng, Cheng Wang: CyclinD1 promotes lymph node metastasis by inducing lymphangiogenesis in human ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3726-3731. (Abstract IJCEP0077355, Full text PDF).

Jinyu Xu, Qingqing Wu, Li Wang, Jijing Han, Yan Pei, Wenxue Zhi, Yan Liu, Chenghong Yin, Yuxin Jiang: Next-generation sequencing identified genetic variations in families with fetal non-syndromic atrioventricular septal defects. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3732-3743. (Abstract IJCEP0076955, Full text PDF).

Yuling Wang, Hong Xu, Yanan Li, Huixia Gao, Zhi Zhang, Yuzhen Liu, Jianhua Lu, Erhei Dai: Genotypicdiversity of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates from Hebei, China. . Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3744-3752. (Abstract IJCEP0070863, Full text PDF).

Feitong Zhang, Chunhong Jia, Xiaojun Lin, Zhiwen Su, Fan Wu, Ying Li, Lili Lin, Guosheng Liu: The association between surfactant protein B gene variation and bronchopulmonary dysplasia in Chinese premature newborns. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3753-3758. (Abstract IJCEP0074879, Full text PDF).

Yuyan Na, Rui Bai, Yizhong Ren, Zhenqun Zhao, Lingyue Kong, Ruifeng Li, Changxu Han, Haisheng Jia: IL1R1 polymorphisms are associated with ankylosing spondylitis in the Han Chinese population: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3759-3764. (Abstract IJCEP0078271, Full text PDF).

Qijun Chen, Yan Qiu, Lian Xu, Xiao Tang, Kaixuan Yang, Wei Wang: Cytological diagnosis of patients with extramammary Paget’s disease of the vagina. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3765-3769. (Abstract IJCEP0078871, Full text PDF).

Jing Wang, Hongyi He, Jing Zhao, Yangyang Ma, Kai Li, Lian Chen: MiT family translocation renal cell carcinoma after malignant infantile osteopetrosis in childhood: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3770-3776. (Abstract IJCEP0078303, Full text PDF).

Hong-Jun Ma, Hai-Ning Huang, Lei Li, Shuai Chen, Ren-Ya Zhang: Clinicopathological characteristics of angiofibroma of soft tissue: report of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3777-3784. (Abstract IJCEP0078733, Full text PDF).

Min He, Niandong Zheng, Jing Zhang, Zhihong Hu, Guoliang You, Qingqing Ren, Hao Liu, Jianguo Xu: Growth hormone-secreting adenoma coexisted with gangliocytoma: a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3785-3788. (Abstract IJCEP0043452, Full text PDF).

Junfeng Liu, Zhaoming Nie, Jianyao Lv, Yingrong Lai: Primary pulmonary synovial sarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3789-3792. (Abstract IJCEP0076887, Full text PDF).

Lei Wang, Cong Xu, Chenghai Wang, Weijuan Gong, Kefan Zhang, Qiuyue Chen, Shishi Zhou, Tingyue Qi: Circ-PAX2 promotes proliferation and metastasis by absorbing miR-186 in lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3793-3801. (Abstract IJCEP0078547, Full text PDF).

Huihan Zhang, Mingqiao Li, Xiaodong Xu: MicroRNA-204 attenuates the migration and invasion of pancreatic cancer cells by targeting ZEB1/EMT axis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3802-3811. (Abstract IJCEP0075672, Full text PDF).

Qi Chen, Yugao Zhang, Liping Xu: microRNA-340 influences cell proliferation, apoptosis and invasion by targeting NF-κB1 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3812-3824. (Abstract IJCEP0058426, Full text PDF).

Lv Bin, Zeng Xi: Correspondence to “Clinicopathological characteristics and survival outcomes of patients with coexistence of adenomyosis and endometrial carcinoma”. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3825-3826. (Abstract IJCEP0077393, Full text PDF).

Fangfang Guo, Xueqi Fu, Jili Yang, Xueying Zhang, Dezhi Liu, Wenjuan Feng, Jinyu Liu, Jinhong Qi, Huifang Cao, Li Qi, jingyuan Ren: Role of macrophage migration inhibitory factor in mesenchymal epithelial transition of cervical carcinoma cells: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10: 9621-9626. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(7):3827. (Abstract IJCEP0079028, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711