Volume 12, Number 1:1-390;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Mei Wu, Jin-Shu Pang, Qi Sun, Yu Huang, Jia-Yin Hou, Gang Chen, Jing-Jing Zeng, Zhen-Bo Feng: The clinical significance of CHEK1 in breast cancer: a high-throughput data analysis and immunohistochemical study. Int J ClinExp Pathol 2019;12(1):1-20. (Full text, PDF).

Yi-Nan Guo, Hao Dong, Fu-Chao Ma, Jing-Jv Huang, Kai-Zhi Liang, Jia-Li Peng, Gang Chen, Kang-Lai Wei: The clinicopathological significance of decreased miR-125b-5p in hepatocellular carcinoma: evidence based on RT-qPCR, microRNA-microarray, and microRNA-sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):21-39. (Full text, PDF).

Jiayu Cao, Jianxin Dong, Yan Wang, Yan Chen: The expressions of DNA methyltransferase 1 (DNMT1) and cyclin A1 (CCNA1) in cervical carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):40-49. (Full text, PDF).

Chong Liu, Zhonghua Shang, Yu Ma, Jianfang Ma, Jian Song: HOTAIR/miR-214-3p/FLOT1 axis plays an essential role in the proliferation, migration, and invasion of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):50-63. (Full text, PDF).

Zhitao Jiang, Jianchun Wang, Chao Liu, Xue Wang, Jinhuo Pan: Hyperoside alleviated N-acetyl-para-amino-phenol-induced acute hepatic injury via Nrf2 activation. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):64-76. (Full text, PDF).

Ding Long, Junhui Yang, Xiaoling Wu, Yun Gui, Li Yu: Urokinase-type plasminogen activator protects human umbilical vein endothelial cells from apoptosis in sepsis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):77-86. (Full text, PDF).

Wenjiao Yu, Weiwei Yang, Xuran Li, Xin Li, Shun Yu: Alpha-synuclein oligomerization increases its effect on promoting NMDA receptor internalization. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):87-100. (Full text, PDF).

Huazhen Li, A Chen, Qiaoqi Yuan, Weifeng Chen, Huimin Zhong, Mo Teng, Chang Xu, Yebei Qiu, Jianguo Cao: NF-κB/Twist axis is involved in chysin inhibition of ovarian cancer stem cell features induced by co-treatment of TNF-α and TGF-β. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):101-112. (Full text, PDF).

Fei Ji, Bing Chen, Rong Du, Meng Zhang, Yanjia Liu, Yan Ding: Long non-coding RNA H19 promotes tumorigenesis of ovarian cancer by sponging miR-675. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):113-122. (Retracted, Full text, PDF).

Zhaohu Yuan, Huikuan Yang, Yaming Wei: Combined induction with anti-PD-1 and anti-CTLA-4 antibodies provides synergistic antitumor effects in DC-CIK cells in renal carcinoma cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):123-132. (Full text, PDF).

Yacuo Dai, Yanzi Zang, Jing Li, Yangfan Liu, Baoluo Wan: miR-181a and miR-203 inhibit migration and invasion of laryngeal carcinoma cells by interacting with ATF2. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):133-141. (Full text, PDF).

Yu-Long Lu, Xin Yang, Ya-Kui Liu: Reduced PDZRN4 promotes breast cancer progression and predicts poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):142-153. (Full text, PDF).

Hancheng Huang, Zhu Zhang, Debin Huang: Decreased HCN2 channel expression attenuates neuropathic pain by inhibiting pro-inflammatory reactions and NF-κB activation in mice. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):154-163. (Full text, PDF).

Yilin Xie, Jing Qi, Congbo Zhu, Dingmin Zhao, Guoqing Liao: MiR-381 functions as a tumor suppressor in gastric cancer by targeting ROCK2. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):164-172. (Full text, PDF).

Xianghong Lv, Yan Li, Qi Gong, Zhong Jiang: TGF-β1 induces airway smooth muscle cell proliferation and remodeling in asthmatic mice by up-regulating miR-181a and suppressing PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):173-181. (Full text, PDF).

Qingxia Ma, Jingyi Song, Hailong Ma, Kaixuan Gao, Yuecheng Yang, Ningning He: Synergistic anticancer effect of Grb2 and ITGA1 on cancer cells highly expressing Grb2 through suppressing ERK phosphorylation. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):182-189. (Full text, PDF).

Chen Zhang, Jun Liu, Changqing Yuan, Qiuxia Ji, Daiyun Chen, Han Zhao, Weijie Jiang, Kangjie Ma, Lingshuang Liu: JAK2/STAT3 is associated with the inflammatory process in periapical granuloma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):190-197. (Full text, PDF).

Mingying Cao, Cheng Yu, Zhuhua Yao, Xuemei Gao, Shuxing Wu: Atractylodesin III maintains mitochondrial function and inhibits caspase-3 activity to reverse apoptosis of cardiomyocytes in AMI rats. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):198-204. (Full text, PDF).

Li Zuo, Fengchun Zhang, Yingchun Xu: Anti-EGF antibody cationic polymeric liposomes for delivery of the p53 gene for ovarian carcinoma therapy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):205-211. (Full text, PDF).

Chuang Liu, De-Gang Ding, Lei Shan, Xiao-Yu Duan, Tong-Yu Ji, Rui-Jin Zhou, Tao Du: Lipomatous hemangiopericytoma of the corpus spongiosum: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):212-216. (Full text, PDF).

Li Zhang, Sheng-Ning Zhang, Li Li, Xi-Bing Zhang, Rui-Chao Wu, Jun-Han Liu, Zhao-Yu Huang, Wang Li, Jiang-Hua Ran: Prolonged warm ischemia aggravates hepatic mitochondria damage and apoptosis in DCD liver by regulating Ca2+/CaM/CaMKII signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):217-228. (Full text, PDF).

Zhiqiang Hu, Subo Zhou, Hengdan Luo, Miao Ji, Jianliang Zheng, Fei Huang, Feng Wang: miRNA-17 promotes nasopharyngeal carcinoma radioresistance by targeting PTEN/AKT. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):229-240. (Full text, PDF).

Yu Miao, Lei Wang, Xin Zhang, Rong-Ge Xing, Wei-Wei Zhou, Chun-Rong Liu, Xiao-Ling Zhang, Liang Tian: miR-30a inhibits breast cancer progression through the Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):241-250. (Full text, PDF).

Yingxue Li, Xuedong Zhang, Aichun Wang, Shanshan Ding, Ying Li, Hongqun Wang, Yali Lv, Huaiyin Shi: Transducer-like enhancer of split 1 (TLE1) as a novel biomarker for diagnosis of synovial sarcoma correlates with translocation t(X;18): a study of 155 cases in China. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):251-258. (Full text, PDF).

Zhiqiang Cui, Xiufeng Zhang, Huifang Song, Fuxing Yang, Shiyu Feng, Lin Feng, Zhipei Ling, Longsheng Pan, Shuli Liang, Zhiqi Mao, Bo Bu, Lifeng Chen, Xinguang Yu, Bainan Xu: Differential long non-coding RNA (lncRNA) profiles associated with hippocampal sclerosis in human mesial temporal lobe epilepsy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):259-266. (Full text, PDF).

Duo Wen, Jia-Qian Hu, Wen-Jun Wei, Ben Ma, Zhong-Wu Lu, Yu-Long Wang, Yu Wang, Qing-Hai Ji: Dedifferentiation patterns in DTC: is PDTC an intermediate state between DTC and ATC? Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):267-274. (Full text, PDF).

Xinyue Gao, Mingjun Lu, Weijuan Xu, Centao Liu, Jianping Wu: miR-195 inhibits esophageal cancer cell proliferation and promotes apoptosis by downregulating YAP1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):275-281. (Full text, PDF).

Fan Wang, Wei Wang, Shouming Qin, Quanfang Chen, Zhou Huang, Dongling Huang, Tian Li, Jun Li, Zhongyi Sun, Xuefeng Liu, Xiangtao Zeng, Zong Ning, Yuanli Liao: Influence of rs1746048 SNPs on clinical manifestations and incidence of acute myocardial infarction in Guangxi Han population. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):282-294.(Full text, PDF).

Yanbo Chen, Huan Xu, Qiling Shi, Meng Gu, Xiang Wan, Qi Chen, Zhong Wang: Hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) mediates the epithelial-mesenchymal transition in benign prostatic hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):295-304. (Full text, PDF).

Ruihai Xiao, Shaochen Shen, Yi Yu, Qiufeng Pan, Renrui Kuang, Hongwei Huang: TMSB10 promotes migration and invasion of cancer cells and is a novel prognostic marker for renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):305-312. (Full text, PDF).

Ruihai Xiao, Yi Yu, Shaochen Shen, Fei Liu, Renrui Kuang: Musashi1 promotes tumor metastasis and is a prognostic marker for renal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):313-319. (Full text, PDF).

Carolina Petry, Jefferson Henrique Zwir Poli, Isabella de Azevedo Dossin, Carolina Garcia Soares Leães Rech, Júlia Fernanda Semmelmann Pereira Lima, Nelson Pires Ferreira, Miriam da Costa Oliveira: Evaluation of the potential of the Ki67 index to predict tumor evolution in patients with pituitary adenoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):320-326. (Full text, PDF).

Lan Yu, Xu Mao, Shiwu Wu, Lei Zhou, Wenqing Song, Xiaomeng Gong, Danna Wang: The correlation of the expressions of WWOX, LGR5 and vasohibin-1 in epithelial ovarian cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):327-336. (Full text, PDF).

Binlie Yang, Lei Zhang, Ai Zhang, Aizhi Zhou, Jieyan Yuan, Yuhua Wang, Liyan Sun, Huimin Cao, Wenxin Zheng: Variant sublineages of human papillomavirus type 16 predispose women to persistent infection characterized by a sequence analysis of the E6, L1, and LCR regions. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):337-343. (Full text, PDF).

Cong Huang, Yi Zheng, Yuanzhen Chen, Yuchang Cheng, Ying Jiang, Miaoyan Cai, Dan Song: miR-216a-5p promotes mesangial cell proliferation by targeting FoxO1 in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):344-355. (Full text, PDF).

Yice Xu, Zezhang Tao, Yang Jiang, Tao Liu, Yinzhou Xiang: Overexpression of BPIFB1 promotes apoptosis and inhibits proliferation via the MEK/ERK signal pathway in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):356-364. (Full text, PDF).

Shuang Zhang, Yinhua Zhang, Li Guo, Hong Zhang, Yanfei Yu, Dong Li, Ling Xu, Xuening Duan, Yinhua Liu, Ting Li: Primary sclerosing epithelioid fibrosarcoma of chest wall in a patient with breast cancer: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):365-371. (Full text, PDF).

Yang-Kun Wang, Bo Jiang, Yan-Cheng Yang, Su-Nan Wang, Ying-Ying Li, Nian-Long Meng, Xu-Tao Yuan, Run-De Jiang, Zu-Guo Li: Gastric aggressive fibromatosis: report of a case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):372-377. (Full text, PDF).

Qingxin Ma, Lisha Jiang, Sruthi Bonda, Deyun Luo, Wei Zhang: A rare case of hepatic sarcomatoid carcinoma: exceeding expectations in a stage IV primary hepatic sarcomatoid carcinoma patient. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):378-383. (Full text, PDF).

Peisha Huang, Rongfang Huang, Weijin Xiao, Wei Liu, Tongmei He, Weifeng Zhu, Chao Li: Ectopic thymic carcinoma in parotid gland: a rare case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):384-388. (Full text, PDF).

Mei Kong, Zhaoming Wang, Xiaodong Teng, Liming Xu, Jimin Liu, Chaozhe Jiang, Lisong Teng: Hepatic carcinoma with indolent T-lymphoblastic proliferation (iT-LBP): Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(3): 1674-1678. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):389. (Abstract IJCEP0087187, Full text, PDF).

Retraction: Significance of Fas and FasL protein expression in cardiac carcinoma and local lymph node tissues. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(1):390. (Abstract IJCEP1901001, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711