Volume 12, Number 12:4242-4406;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Shuying Yu, Jun Yan, Xiaojin Chen, Xiaofei Zhu, Xiaoyu Li, Li Liao: Expression of cysteinyl leukotriene receptor in brain tissues of rats with Streptococcus pneumoniae meningitis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4242-4252. (Full text, PDF).

Shuhao Deng, Yuan Zhang, Yongbing Wang, Xin Lu, Quan Jiang: MicroRNA-92 regulates vascular smooth muscle cell function by targeting KLF4 during vascular restenosis and injury. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4253-4262. (Full text, PDF).

Hai-Yan Song, Li Zhou, Xin-Fang Hou, Hui Lian: Anoctamin 5 regulates cell proliferation and migration in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4263-4270. (Full text, PDF).

Xinqi Zhang, Xiaoye Xie, Yanzhao Wang, Wenfang Li, Zhaofen Lin: Interleukin-26 promotes the proliferation and activation of hepatic stellate cells to exacerbate liver fibrosis by the TGF-β1/Smad2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4271-4279. (Full text, PDF).

Wentao Guo, Huerxidan Abudumijiti, Lixiu Xu, Ayshamgul Hasim: CD147 promotes cervical cancer migration and invasion by up-regulating fatty acid synthase expression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4280-4288. (Full text, PDF).

Shouhua Wang, Wenxiang Bai, Juan Huang, Fengya Lv, Hua Bai: Prognostic significance of BZW2 expression in lung adenocarcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4289-4296. (Full text, PDF).

Xia Wu, Jiannan Guo, Xuemei Zhou, Yijie Li, Yuanli Huang, Ligao Wu: Ectopic thymoma: report of 2 cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4297-4302. (Full text, PDF).

Hong Chan Kim, Hyung Chae Yang, Hye Jung Cho, Kwang Il Nam: Histologic features of sublingual gland herniation through the mylohyoid muscle. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4303-4308. (Full text, PDF).

Peng Chen, Zhong-Lin Zuo, Li-Bo Feng, Xiao-Long Chen, Xin-Yu Hu, Qing Liu, Dong Xia: Questioning the staging of tumor deposits of colorectal cancer in the eighth edition of the TNM classification: validation by prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4309-4318. (Full text, PDF).

Siyuan Gan, Dongqi Xie, Haixia Dai, Zhi Zhang, Xiaoqing Di, Rujia Li, Linlang Guo, Yanqin Sun: Proliferative myositis and nodular fasciitis: a retrospective study with clinicopathologic and radiologic correlation. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4319-4328. (Full text, PDF).

Chengzhi He, Huisong Chen, Yingxin Wang, Changqing Yang, Hengjun Gao: Prognostic value of the metastatic lymph node ratio in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4329-4337. (Full text, PDF).

Zhenzhen Li, Yongfeng Chen, Shanshan Liu, Zhenzhong Feng, Zhaogen Cai, Jie Li, Jie Hu, Kai Zhang: Mammary analogue secretory carcinoma of the minor salivary gland: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4338-4343. (Full text, PDF).

Shuqian He, Yuxia Cheng, Guihui Zhang, Huangpeng Qi, Qing Sun: Primary hepatic pregnancy: a case report with a history of cesarean section and oral contraceptives, with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4344-4348. (Full text, PDF).

Wei Kong, Zhichao Liu, Shupeng Zhang: Xanthoma disseminatum: report of one case. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4349-4353. (Full text, PDF).

Chu Chu, Jianjuan Lou, Meiling Bao, Shuxian Yang, Jianfang Lou: Autoimmune pancreatitis masquerading as pancreatic cancer: case report of a Chinese man. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4354-4357. (Full text, PDF).

Yali Wang, Guomei Ma, Jingzhe Han, Hongmei Wang, Zhilei Kang: Third ventricle tumor with Bruns sign as the first manifestation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4358-4360. (Full text, PDF).

Hongbing Du, Xinghuan Wang, Rui Dong, Dongliang Hu, Yaoyi Xiong: miR-601 inhibits proliferation, migration and invasion of prostate cancer stem cells by targeting KRT5 to inactivate the Wnt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4361-4379. (Full text, PDF).

Luri Bao, Yingxu Shi, Jinlong Zhong, Meirong Zhao, Jing Wu, Ling Hai, Xiaoyan Xu, Hua Du, Yonghong Shi: Histopathologic characteristics and immunotypes of perivascular epithelioid cell tumors (PEComa). Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4380-4389. (Full text, PDF).

Fengzhi Liu, Jing Lv, Weixia Zhang, Zhongkai Liu, Ling Dong, Yuelan Wang: Randomized controlled trial of regional tissue oxygenation following goal-directed fluid therapy during laparoscopic colorectal surgery. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4390-4399. (Full text, PDF).

Maojiang Yang, Bing Li, Chuan Zhang, Sushant Kumar Das, Hanfeng Yang, Xiaoxue Xu: Classical biphasic pulmonary blastoma in a young woman: case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4400-4404. (Full text, PDF).

Dengsheng Xia, Xingmin Qu, Simon D Tran, Laura L Schmidt, Lizheng Qin, Chunmei Zhang, Xiuyu Cui, Dajun Deng, Songlin Wang: Histological characteristics following a long-term nitrate-rich diet in miniature pigs with parotid atrophy: Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(6): 6225-6234. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(12):4405-4406. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711