Volume 12, Number 3:680-1117;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Ling-Ling Wang, Li-Fang Cui, Ying Gao, Zhong-Cai Jiang: Clinicopathologic features of Stewart-Treves syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):680-688. (Full text, PDF).

Junsheng Gao, Lu Zhang, Zhiang Liu, Shuaihui Yao, Songming Gao, Limin Wang: Effect of miR-135b inhibitor on biological characteristics of osteosarcoma cells through up-regulating PPM1A. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):689-699. (Full text, PDF).

Yuan Jiang, Hongming Huang, Xingen Zhu, Miaojing Wu, Minhua Ye, Bing Xiao, Cong Yu, Hua Fang, Feng Liu, Shigang Lv: ZSCAN10 promotes cell proliferation, upregulates OCT4 expression, and activates Wnt/β-catenin signaling in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):700-710. (Full text, PDF).

Yanmei Du, Xin Wang, Yang Jiao, Jiajia He, Wei Wang, Yi Du, Xijiao Yu: Importin 8 is involved in human periodontitis by the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):711-716. (Full text, PDF).

Fei Wang, Xiangyang Gao, Rong Zhang, Peng Zhao, Yali Sun, Chunlin Li: LncRNA TUG1 ameliorates diabetic nephropathy by inhibiting miR-21 to promote TIMP3-expression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):717-729. (Full text, PDF).

Dong Li, Xuming Zhang, Yuxi Yang, Yi Shen, Qibing Zhang, Hong Liu, Xiaofeng Li, Chunqiu Zhang, Pengyu Liu, Xiangzheng Qin: Long non-coding RNA SNHG1 promotes Cyclin D1-mediated proliferation in pancreatic cancer by acting as a ceRNA of miR-195. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):730-739. (Full text, PDF).

Zhi-Hong Xu, Hui Wang, Xiao-Yang Ji, Fei-Xu Zhang, Bei-Li Gao, Jia-An Hu, Jing Zheng: A detrimental mutation on USP40 unlocks the tumorigenesis in a rare case of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):740-749. (Full text, PDF).

Yanmin Kan, Wen He, Bin Ning, Haixin Li, Shiji Wei, Tengfei Yu: The correlation between calcification in carotid plaque and stroke: calcification may be a risk factor for stroke. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):750-758. (Full text, PDF).

Biao Yu, Xiao-Huan Peng, Ling-Yu Wang, An-Bei Wang, Yan-Yan Su, Jia-Huan Chen, Xin-Wei Zhang, Da-Zhong Zhao, He Wang, Da-Xin Pang, Hong-Sheng Ouyang, Xiao-Chun Tang, Ming-Jun Zhang: Abnormality of intestinal cholesterol absorption in ApcMin/+ mice with colon cancer cachexia. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):759-767. (Full text, PDF).

Yao Xu, Peimin Yu, Shilong Wang, Li Jiang, Feiyan Chen, Wenjun Chen: Crosstalk between Hh and Wnt signaling promotes osteosarcoma progression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):768-773. (Full text, PDF).

Qian Chen, Yi-Yun Fu, Qiao-Ni Yue, Qian Wu, Yuan Tang, Wei-Ya Wang, Yong-Sheng Wang, Li-Li Jiang: Distribution of PD-L1 expression and its relationship with clinicopathological variables: an audit from 1071 cases of surgically resected non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):774-786. (Full text, PDF).

Jiexia Sheng, Xu Deng, Qiliang Zhang, Hua Liu, Nannan Wang, Ziquan Liu, Erqing Dai, Quanjun Deng: PAR-2 promotes invasion and migration of esophageal cancer cells by activating MEK/ERK and PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):787-797. (Full text, PDF).

Chuang Yang, Bo Li, Guang Wang, Yue Xing: The attenuation of myocardial hypertrophy by atorvastatin via the intracellular calcium signal and the p38 MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):798-807. (Full text, PDF).

Haoliang Ni, Yuejun Han, Xihan Jin: Celastrol inhibits colon cancer cell proliferation by downregulating miR-21 and PI3K/AKT/GSK-3β pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):808-816. (Full text, PDF).

Juan Dong, Wei Li, Li-Min Cheng, Guo-Guang Wang: Lycopene attenuates LPS-induced liver injury by inactivation of NF-κB/COX-2 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):817-825. (Full text, PDF).

Tao Liu, Fang He, Jiahong Yan, Wei Kuang, Changyin Yu: Icariside II affects hippocampal neuron axon regeneration and improves learning and memory in a chronic cerebral hypoperfusion rat model. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):826-834. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Yuansong Xiao, Xintai Zhong, Qinsong Zeng, Weilie Hu: Decreased expression of VPS33B correlates with disease progression and unfavorable prognosis in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):835-842. (Full text, PDF).

Kun Yang, Hai Tang, Mantang Ding, Yijun Guo, Kai Kai, Jun Xiao, Yu Shen, Shuai Miao, Renyuan Zhou: Expression of miR-195 and MEK1 in patients with bladder cancer and their relationship to prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):843-850. (Full text, PDF).

Jianfeng Zhao, Jian Xu, Jian Zhao, Rui Zhang: EFEMP2 promotes colon cancer cell invasion and growth through the ERK1/2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):851-856. (Full text, PDF).

Yuhua Li, Ling Liang, Xiaoli Deng, Lijun Zhong: Lipidomic and metabolomic profiling reveals novel candidate biomarkers in active systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):857-866. (Full text, PDF).

Qiuyuan Shao, Chunming Jiang, Yangyang Xia, Min Zhao, Qingyan Zhang, Bo Jin, Jin Liu: Dioscin ameliorates peritoneal fibrosis by inhibiting epithelial-to-mesenchymal transition of human peritoneal mesothelial cells via the TLR4/MyD88/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):867-875. (Full text, PDF).

Biqiang Zheng, Lin Yu, Jingying Hu, Huili Xu, Jian Wang, Yingqiang Shi, Xiaoying Luo, Wangjun Yan: Expression of PD-L1 in mononuclear cells, multinucleated cells, and foam cells in tenosynovial giant cell tumors. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):876-884. (Full text, PDF).

Peng Gao, Fengjin Hao, Xiu Dong, Yan Qiu: The role of autophagy and Beclin-1 in radiotherapy-induced apoptosis in thyroid carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):885-892. (Full text, PDF).

Nan Zhang, Xiao-Ming Zhou, Fang-Fei Yang, Qin Zhang, Yuan Miao, Gang Hou: FAM129A promotes invasion and proliferation by activating FAK signaling pathway in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):893-900. (Full text, PDF).

Xiu Li, Chen Zhang, Yuhong Li, Jiangjing Yuan, Qi Lu, Yudong Wang: Predictive values of the ratio of beta-human chorionic gonadotropin for failure of salpingostomy in ectopic pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):901-908. (Full text, PDF).

Shengli Li, Song Yang, Bin Sun, Chunhua Hang: Melatonin attenuates early brain injury after subarachnoid hemorrhage by the JAK-STAT signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):909-915. (Full text, PDF).

You-Meng Wang, Zhen Song, Yi Qu, Li-Qun Lu: Down-regulated miR-21 promotes learning-memory recovery after brain injury. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):916-921. (Full text, PDF).

Ling-Jun Song, Lin Yuan: Comparative analysis of colorectal mixed adenoneuroendocrine carcinoma and adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation: a population-based study. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):922-932. (Full text, PDF).

Jing Li, Xiang Liu, Min Sha, Yong Li: The balance between HGF and TGF-β1 acts as a switch in the tissue remodeling of chronic rhinosinusitis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):933-940. (Full text, PDF).

Xiaoqi Zhu, Ji Ding, Beiyun Wang, Jie Wang, Min Xu: Circular RNA DLGAP4 is down-regulated and negatively correlates with severity, inflammatory cytokine expression and pro-inflammatory gene miR-143 expression in acute ischemic stroke patients. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):941-948. (Full text, PDF).

Youke Wang, Lei Zhang, Huatuo Huang, Xingle Qin, Zansong Huang, Jiaona Lan, Senming Xu, Hanqing Tang, Cenhan Huang: Relationship between the matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms and ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):949-956. (Full text, PDF).

Weihua Li, Yi Liu, Shaoxin Cai, Changshun Yang, Zhizun Lin, Liyuan Zhou, Lihang Liu, Xuefei Cheng, Wei Zeng: Not all mutations of KRAS predict poor prognosis in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):957-967. (Full text, PDF).

Feng-Xia Chen, Xian-Shan Chen, Jun-Cheng Guo, Bao-Ai Zheng, Min Guo: Serotonin transporter-linked polymorphic region genotypes in relation to stress conditions among patients with papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):968-977. (Full text, PDF).

Kisu Kim, Hyoun Wook Lee, Eun Hee Lee, Moon-Il Park, Jae Seok Lee, Mee-Seon Kim, Kyungeun Kim, Mee Sook Roh, Min Gyoung Pak, Ji Eun Oh, Kwang Min Kim, Jung Won Lee, Tae Gyu Kim, Hyun-Yeol Nam: Differential expression of HSP90 isoforms and their correlations with clinicopathologic factors in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):978-986. (Full text, PDF).

Wenqing Song, Xiaolin Wang, Ruixue Yang, Shiwu Wu, Danna Wang: The expression of metastasis-associated in colon cancer-1, Snail, and KAI1 in esophageal carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):987-995. (Full text, PDF).

Ling Shen, Liangli Hong, Songxia Zhou, Guohong Zhang, Ruiqin Mai: Mutational landscape implicates epithelial-mesenchymal transition gene TGF-β2 mutations for uterine carcinosarcoma after adjuvant tamoxifen therapy for breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):996-1002. (Full text, PDF).

Youqun Xiang, Yizuo Chen, Yixiong Shi, Xiangbin Wu, Rutian Hao, Quan Li, Dechun Li: Upregulation of the long non-coding RNA SPRY4-IT1 predicts poor prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1003-1008. (Full text, PDF).

Yanping Wang, Ying Liang: Clinical significance of serum calprotectin level for the disease activity in active rheumatoid arthritis with normal C-reactive protein. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1009-1014. (Full text, PDF).

Hao-Lin Hu, Chen-Fei Wang, Xiao-Hui Wei, Jian-Xin Lv, Xin-Hua Cao, Yi-Yi Shi, Li-Fei Han, Ya-Nan Zhang: Correlation between procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 and breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1015-1021. (Full text, PDF).

Li-Qun Yang, Xuan Xiao, Chen-Xi Li, Wen-Yan Wu, Xue-Min Shen, Zeng-Tong Zhou, Yuan Fan, Lin-Jun Shi: Human papillomavirus genotypes and p16 expression in oral leukoplakia and squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1022-1028. (Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Junko Nakamura, Mizuka Ohkouchi, Yoshitaka Torii, Hiroyuki Futani, Yoshitane Tsukamoto, Seiichi Hirota: Expression of p16 in nodular fasciitis: an implication for self-limited and inflammatory nature of the lesion. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1029-1034. (Full text, PDF).

Yan Ren, Hui Liu, Wen-Yan Song, Ai-Qin Hao, Lu Li, Shuang Liu, Yu Chen, Zhong-Ping Duan, Su-Jun Zheng: Idiopathic portal hypertension presenting with hepatic nodular regenerative hyperplasia after splenectomy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1035-1040. (Full text, PDF).

Peng-Cheng Zhou, Xin-Pei Chen, Bo Li, Yun-Chuan Xie, Tie-Jun Zhou, Jian-Mei Wang, Song Su: Intraductal tubulopapillary neoplasm (ITPN) of the pancreas with invasive cancer misdiagnosed as a mesenteric cyst for 12 years: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1041-1046. (Full text, PDF).

Hongwei Liu, Qingxia Xu, Fanzhong Lin, Jianjun Ma: Hepatocellular carcinoma metastasis to the mandibular ramus: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1047-1051. (Full text, PDF).

Jingjun Sun, Qi Zhou, Yumei Tao, Jianxin Chen, Jiandong Wang: Loss of expression of protein tyrosine kinase 7 in invasive ductal breast cancers. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1052-1059. (Full text, PDF).

Mingjun Lu, Yongzhe Xu, Min Wang, Tao Guo, Fuquan Luo, Nan Su, Zhaoning Wang, Lingling Xu, Zhiyong Liu: MicroRNA-23 inhibition protects the ischemia/reperfusion injury via inducing the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into cardiomyocytes. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1060-1069. (Full text, PDF).

Xingxing Chen, Shi Li, Zhe Yu, Wanlong Tan: Yes-associated protein 1 promotes bladder cancer invasion by regulating epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1070-1077. (Full text, PDF).

Nan Zhang, Kegang Shuai, Junjun Cheng, Wei Yang, Zhisheng Kan: LncRNA linc01116 prometes glioma cell migration and invasion by modulation of radixin targeted by miR-31. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1078-1086. (Full text, PDF).

Tao Han, Yabo Mei, Yan Wang, Zhichun Feng: miR-5582-5p inhibits cell proliferation of non-small cell lung cancer through targeting FGF-10. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1087-1094. (Full text, PDF).

Yuyan Gao, Qi Zhao, Xiaoqin Mu, Huifen Zhu, Binbin Liu, Bingqing Yao, Xinyi Liu, Wenhan Xue, Bo Wang, Shulin Liu: SREBP1 promotes 5-FU resistance in colorectal cancer cells by inhibiting the expression of caspase7. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1095-1100. (Full text, PDF).

Yu Luo, Bo Cheng, Shan Liu, Lin Xu, Xizhao Wu, Suozhu Sun: Relationship between CpG island methylation phenotype, microsatellite instability phenotype and mutation of KRAS, NRAS, and BRAF genes in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1101-1107. (Full text, PDF).

Hong Wu, Meng-Lan Huang, Lu Liang, Xing-Huan Liang, Zi-Li Lv: Primary thyroid Burkitt lymphoma in a 15-year-old boy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1108-1114. (Full text, PDF).

Guanghui Gong, Ting Lin, Keda Yang: Primary cardiac lymphoma mimicking atrial myxoma in an HIV and EBV-positive patient: a case report: Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(11): 5497-5501. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1115. (Abstract IJCEP0091788, Full text, PDF).

Xin Yu, Zhenhuan Fang, Guodong Li, Shujun Zhang, Ming Liu, Ying Wang: High RASEF expression is associated with a significantly better prognosis in colorectal cancer: Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(9): 4276-4282. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1116. (Abstract IJCEP0089123, Full text, PDF).

Shuen-Han Dai, Huei-Yu Tseng, Pao-Shu Wu: A glomus tumor of the lung of uncertain malignant potential: a case report: Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(12): 6039-6041. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(3):1117. (Abstract IJCEP0091638, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711