Volume 12, Number 7:2389-2818;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Meizhen Liu, Rui Zhou, Xiaoliu Liang, Min Su, Rong Li, Bin Yang: Antineoplastic effects of sorafenib on primary liver cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2389-2397. (Full text, PDF).

Tian Xia, Chunmei Qin, Hanan Long, Tiejun Zhou, Xiuli Xiao: Mammary myoid hamartomas: reports of two cases and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2398-2404. (Full text, PDF).

Liming Guan, Ai Zhang: Amniotic epithelial cells reverse abnormal vascular structure and function in endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2405-2424. (Full text, PDF).

Shuguang Wang, Feng Cao, Xingsheng Gu, Jianan Chen, Ranxing Xu, Yangneng Huang, Lina Ying: LncRNA XIST, as a ceRNA of miR-204, aggravates lipopolysaccharide-induced acute respiratory distress syndrome in mice by upregulating IRF2. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2425-2434. (Full text, PDF).

Xiang-Jun Zhu, Zhaung Gong, Shu-Juan Li, Hai-Ping Jia, Da-Lin Li: Long non-coding RNA Hottip modulates high-glucose-induced inflammation and ECM accumulation through miR-455-3p/WNT2B in mouse mesangial cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2435-2445. (Full text, PDF).

Shaobo Cong, Haoyue Luo, Xue Li, Fangling Wang, Yanan Hua, Li Zhang, Zheng Zhang, Ning Li, Lin Hou: Isatin inhibits SH-SY5Y neuroblastoma cell invasion and metastasis through PTEN signaling. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2446-2454. (Full text, PDF).

Chen Chen, Hao Li, Xintian Wang, Lei Wang, Qinghua Zeng: Lnc-LFAR1 affects intrahepatic cholangiocarcinoma proliferation, invasion, and EMT by regulating the TGFβ/Smad signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2455-2461. (Full text, PDF).

Yanzi Qin, Wenjun Zhao, Lili Cheng, Shiwu Wu, Qiong Wu, Jin Gao, Zhaonan Bian, Li Ma: Clinical significance of vasculogenic mimicry, vascular endothelial cadherin and SOX4 in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2462-2473. (Full text, PDF).

Wenyuan Zhang, Qing Zhou, Yunhai Wei, Miao Da, Chun Zhang, Jing Zhong, Jin Liu, Junjun Shen: The exosome-mediated PI3k/Akt/mTOR signaling pathway in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2474-2484. (Full text, PDF).

Baochen Wang, Yong Wang, Zhanfu Yan, Yueming Sun, Chuan Su: Colorectal cancer cell-derived exosomes promote proliferation and decrease apoptosis by activating the ERK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2485-2495. (Full text, PDF).

Huimei Cai, Hui Lin, Wenyu Cao, Juan Sun, Yudian Huang, Yuehua Fang: The downregulation of miR-519a predicts poor prognosis and contributes to tumor progression in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2496-2505. (Full text, PDF).

Yuxian Wu, Yang Zhou, Jie He, Hao Sun, Zhijun Jin: Long non-coding RNA H19 mediates ovarian cancer cell cisplatin-resistance and migration during EMT. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2506-2515. (Full text, PDF).

Zhiqiang Wei, Juan Cao, Xu Zhang, Di Yin, Deyu Xu, Guoyuan Lu: EPA attenuates epithelial-mesenchymal transition and fibrosis through the TGF-β1/Smad3/ILK pathway in renal tubular epithelial HK-2 cells by up-regulating miR-541. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2516-2525. (Full text, PDF).

Yu Ding, Sisi Wu, Yuwei Huo, Xuemei Chen, Li Chai, Yan Wang, Xiangxiu Wang, Guonian Zhu, Wei Jiang: Inhibition of Sirt6 suppresses tumor growth by inducing G1/S phase arrest in renal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2526-2535. (Full text, PDF).

Yao Zhang, Wei-Wei Ta, Peng-Fei Sun, Yi-Fan Meng, Cheng-Zong Zhao: Diagnostic and prognostic significance of serum miR-145-5p expression in glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2536-2543. (Full text, PDF).

Jiajie Fan, Shanshan Shi, Yunxiang Qiu, Zhijie Zheng, Luyan Yu: MicroRNA-486-5p down-regulation protects cardiomyocytes against hypoxia-induced cell injury by targeting IGF-1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2544-2551. (Full text, PDF).

Huan Ma, Peijun Wang, Yuan Li, Yan Yang, Shuhui Zhan, Yuqiang Gao: Decreased expression of serum miR-647 is associated with poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2552-2558. (Full text, PDF).

Huange Zhu, Yanping Zhang, Yan Geng, Wei Lu, Jian Yin, Zhenzhen Li, Lun Huang, Hailong Liu, Nan Xu: IGFBP2 promotes the EMT of colorectal cancer cells by regulating E-cadherin expression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2559-2565. (Full text, PDF).

Guohua Yu, Jianfeng Xu, Lei Jiang, Li Cai, Yaniv Zohar, Shishou Wu, Ping Yang, Sagee Tal, Jinchen Hu: Expression and clinical significance of H-caldesmon in gastrointestinal stromal tumor: is it a specific marker for myogenic differentiation? Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2566-2571. (Full text, PDF).

Ying-Zhu Yang, Wei Zhang, Bing-Bing Zhao, Li Li: Expression of CCL18 gene in ovarian cancer and its impact on the biologic function of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2572-2584. (Full text, PDF).

Feifei Xu, Dengqiang Lin, Wen Jiang, Li Meng, Yunze Xu, Chenghe Wang, Xiaojing Wang, Hongchao He, Danfeng Xu, Yu Zhu: HSP70 inhibitor VER155008 suppresses pheochromocytoma cell and xenograft growth by inhibition of PI3K/AKT/mTOR and MEK/ERK pathways. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2585-2594. (Full text, PDF).

Dongmei Liu, Xiuyan Shi: Long non-coding RNA NKILA inhibits proliferation and migration of lung cancer via IL-11/STAT3 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2595-2603. (Full text, PDF).

Lu Wang, Jiao Liu, Wenjie Xie, Guang Li, Lan Yao, Rui Zhang, Bin Xu: miR-425 reduction causes aberrant proliferation and collagen synthesis through modulating TGF-β/Smad signaling in acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2604-2612. (Full text, PDF).

Shuai Chen, Haining Huang, Shujin He, Wei Wang, Ran Zhao, Lei Li, Zhihong Cui, Renya Zhang: Spindle cell lipoma: clinicopathologic characterization of 40 cases. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2613-2621. (Full text, PDF).

Junping Pan, Chenglin Lu, Wang Jun, Yafu Wu, Xiaolei Shi, Yitao Ding: The up-regulation of P62 levels is associated with resistance of sorafenib in hepatocarcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2622-2630. (Full text, PDF).

Han Hu, Runyang Wang, Ziyi Zhang, Haixiao Duan, Yang Wang, Jing Jin, Ying Chen, Zhen Wu, Zhizheng Fang, Binlei Liu: PiggyBac-modified CD19-expressing 4T1 cell line for the evaluation of CAR construct. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2631-2638. (Full text, PDF).

Qing Lu, Wandong Li, Zhigang Li, Zhinan Chen, Wenbo Fu, Qijun Jiang, Shifang Ding: Effect of autophagy on cardiomyocyte membrane Cx43 acute remodeling in rats with ischemia-reperfusion. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2639-2645. (Full text, PDF).

Zehao Huang, Shengxiao Zhang, Jia Wang, Hehua Sun, Yue Zhang, Xiao Li, Xiang Song: miR-373 inhibits nasopharyngeal carcinoma cell migration and invasion by targeting MARCH5. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2646-2652. (Full text, PDF).

Chuanmei Liu, Jie Yang, Zhiwei Lu: Idiopathic pulmonary fibrosis with chronic necrotizing pulmonary aspergillosis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2653-2656. (Full text, PDF).

Shaofeng Lin, Menghan Zhou, Yiping Li, Yanping Chen, Weizhang Xu, Wenjia Xia, Siwei Wang, Rong Yin, Qin Zhang, Lin Xu, Hong Fan: H3K27 trimethylation and H3K9 dimethylation as poor prognostic markers for patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2657-2664. (Full text, PDF).

He Yu, Ping Zhou, Dan Li, Weimin Li: L1CAM-positive expression is associated with poorer survival outcomes in resected non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2665-2671. (Full text, PDF).

Qing Li, Yu’e Yang, Xin Jiang, Yufen Jin, Jingyi Wu, Yan Qin, Xiaowei Qi, Yang Cheng, Yong Mao, Dong Hua: The combined expressions of B7H4 and ACOT4 in cancer-associated fibroblasts are related to poor prognosis in patients with gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2672-2681. (Full text, PDF).

Yarong Guo, Xiaojiang Qin, Bao Chai, Junmei Jia, Jiahong Yi, Kang Wang, Xiaomin Hou: The prognostic value of homeobox B7 expression in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2682-2690. (Full text, PDF).

Jian Ma, Bin Yin, Jia-Yu Shi, Yan-Song Lin, Shi-Jun Duan, Bing Shi, Zhong-Lin Jia: Exon sequencing reveals that missense mutation of PBX1 gene may increase the risk of non-syndromic cleft lip/palate. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2691-2698. (Full text, PDF).

Jin Huang, Min Zhao, Hongguang Hu, Jin Wang, Lin Ang, Li Zheng: MicroRNA-130a reduces drug resistance in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2699-2705. (Full text, PDF).

Daguang Tian, Xiaoping Wei, Hong Zhu, Lei Zhu, Tiehan Li, Wen Li: LncRNA-SNHG3 is an independent prognostic biomarker of intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2706-2712. (Full text, PDF).

Yuling Wang, Qianlin Li, Huixia Gao, Zhi Zhang, Yuzhen Liu, Jianhua Lu, Erhei Dai: The roles of rpsL, rrs, and gidB mutations in predicting streptomycin-resistant drugs used on clinical Mycobacterium tuberculosis isolates from Hebei Province, China. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2713-2721. (Full text, PDF).

Yuan Hao, Qing Sun: Salivary gland hamartoma with eosinophilic cell adenoma: a clinicopathologic analysis of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2722-2727. (Full text, PDF).

Jing Zhang, Xu Chen, Daoming Li: Papillary meningioma with a history of renal clear cell carcinoma and lung adenocarcinoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2728-2732. (Full text, PDF).

Ruohao Wu, Wenting Tang, Danxia Tang, Yu Li, Lijuan Bian, Yang Li: EBV-associated myoid tumor with lipoblast-like cells in a patient with normal immunity. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2733-2742. (Full text, PDF).

Mei Jiang, Jing Zhang, Dongru Cheng: A second primary synovial sarcoma of pleural developed nine-years after the first synovial sarcoma of plantar pedis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2743-2748. (Full text, PDF).

Hui Feng, Binjie Liu, Zhigang Yao, Xin Zeng, Qianming Chen: An exophytic and symptomatic lesion of the labial mucosa diagnosed as labial seborrheic keratosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2749-2752. (Full text, PDF).

Kugeluke Yalikun, Maimaitituersun Abudula, Maimaitili Aisha, Qiang Fu, Wei Sang, Kaheerman Kadeer, Qingjiu Zhou: A histopathologic diagnosis of brain lymphangiomyoma, clinically misdiagnosed as simple angiomyxoma: case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2753-2757. (Full text, PDF).

Fengzhu Guo, Jiantao Wang, Kuncheng Liu, Zhen Zeng, Feng Luo: Small-cell lung cancer with Mallory-Weiss syndrome as the prominent manifestation. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2758-2762. (Full text, PDF).

Xianglin Mei, Meiying Li, Yang Xia: A huge mediastinal, well-differentiated liposarcoma with heterogenous smooth muscle differentiation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2763-2766. (Full text, PDF).

Ryo Sugimoto, Noriyuki Uesugi, Noriyuki Yamada, Mitsumasa Osakabe, Yasuko Fujita, Makoto Eizuka, Renpei Kato, Kazuyuki Ishida, Wataru Obara, Yoji Nagashima, Tamotsu Sugai: Sarcomatoid change associated with epithelial-mesenchymal transition in mucinous tubular and spindle cell carcinoma of the kidney: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2767-2771. (Full text, PDF).

Jiang Du, Yao Zhang, Dan Liu, Guixiang Zhu, Qingfu Zhang: Hodgkin’s lymphoma with marked granulomatous reaction: a diagnostic pitfall. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2772-2774. (Full text, PDF).

Rou Zhao, Ming Hu, Shuzhen Liang, Bin Wang, Bo Yu, Guimei Yang, Dongmeng Qian: IE86 Inhibits the apoptosis and promotes the cell proliferation of glioma cells via the hnRNP A2/B1-mediated alternative splicing of Bcl-x. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2775-2785. (Full text, PDF).

Zhi He, Bixing Ye, Yu Ding, Liuqin Jiang: Characteristics of intestinal microflora involved insacral nerve stimulation affecting visceral hypersensitivity. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2786-2792. (Full text, PDF).

Hui Hu, Chunyu Jiang, Ruiting Li, Jungong Zhao: Comparison of endothelial cell- and endothelial progenitor cell-derived exosomes in promoting vascular endothelial cell repair. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2793-2800. (Full text, PDF).

Chunfeng Xu, Tingyuan Yan, Jianrong Yang: OVOL1 inhibits oral squamous cell carcinoma growth and metastasis by suppressing zinc finger E-box binding homeobox 1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2801-2808. (Full text, PDF).

Hyunsu Lee, Dongbin Ahn, Jin Ho Sohn, Yong-Hee Kim, Jae-Ho Lee, Heejin Kim: Different correlations between tumor size and cancer-related gene profiles according to histologic type of salivary gland tumor. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2809-2816. (Full text, PDF).

Bin Luo, Lan-Shan Huang, Yong-Yao Gu, Chun-Yao Li, Hui-Ping Lu, Gang Chen, Zhi-Gang Peng, Zhen-Bo Feng: Expression of exportin-1 in diffuse large B-cell lymphoma: immunohistochemistry and TCGA analyses: Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(12): 5547-5560. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(7):2817-2818. (Abstract IJCEP0096778, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711