Volume 13, Number 5:827-1286;2020
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Hongyue Zhan, Pengxun Han, Menghua Wang, Yao Wang, Wenci Weng, Xuewen Yu, Changjian Yuan, Yuyan Li, Mumin Shao, Huili Sun: Combination of astragaloside IV and ACEi ameliorates renal injuries in db/db mice. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):827-836. (Full text, PDF).

Ke Guo, Wenchao Wang, Zonglin Liu, Weifeng Xu, Shanyong Zhang, Chi Yang: Reliability of acellular decalcified and decalcified teeth as bone graft material: an experimental and pathological study in rats. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):837-845. (Full text, PDF).

Xiaowei Wang, Jingyu Xu, Xuan Zhang, Chenxi Zhang, Wenyi Zheng, Jianpeng Jiao, Xuan Liu, Xiaoqiang Yue: Effects of Jinlongshe granules on gastric precancerous lesions in rats and its mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):846-853. (Full text, PDF).

Sida Peng, Jiani Wang, Pan Hu, Wenhui Zhang, Huan Li, Lihua Xu: INHBA knockdown inhibits proliferation and invasion of nasopharyngeal carcinoma SUNE1 cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):854-868. (Full text, PDF).

Pingping Tao, Binlie Yang, Huiya Zhang, Liyan Sun, Yungen Wang, Weiping Zheng: The overexpression of lncRNA MEG3 inhibits cell viability and invasion and promotes apoptosis in ovarian cancer by sponging miR-205-5p. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):869-879. (Full text, PDF).

Jianqing Hao, Helin Wang, Lai Song, Shuping Li, Nanying Che, Shucai Zhang, Hongtao Zhang, Jinghui Wang: Infiltration of CD8+ FOXP3+ T cells, CD8+ T cells, and FOXP3+ T cells in non-small cell lung cancer microenvironment. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):880-888. (Full text, PDF).

Xiaozhu Liu, Yinfeng Li, Cuicui Chen, Laiqing Li: miR-149 regulates the proliferation and apoptosis of human colonic carcinoma cells by targeting FZD5. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):889-895. (Full text, PDF).

Yajing Sun, Jie Zheng, Zhongmin Jiang, Lidong Zhang, Shanshan Ding, Xiaozhi Liu: Placental mesenchymal dysplasia in a normal female infant: a rare case report with follow-up. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):896-900. (Full text, PDF).

Xiaoming Liu, Kai Su, Shijun Kuang, Min Fu, Zhiguang Zhang: miR-16-5p and miR-145-5p trigger apoptosis in human gingival epithelial cells by down-regulating BACH2. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):901-911. (Full text, PDF).

Yushuang Luo, Pengjie Yu, Junhui Zhao, Qijing Guo, Baohua Fan, Yinzhuo Diao, Yulong Jin, Chengwu Zhang: Pathogenesis and anti-proliferation mechanisms of Crocin in human gastric carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):912-922. (Full text, PDF).

Penghui Wang, Xiaodong He: Oncogenic and prognostic role of CKAP2L in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):923-933. (Full text, PDF).

Yang Liu, Wenjun Yu, Yan Zhu, Zhenni Sun, Xingang Huang, Jianhua Zhou, Ruyong Yao, Qian Zhang, Jianzhong Qiu, Lu Yue: Myocyte-specific enhancer factor 2D promotes tumorigenesis and progression in tongue squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):934-943. (Full text, PDF).

Xiao-Xiao Cui, Chen Zhou, Huan Lu, Yan-Li Han, Feng-Mian Wang, Wei-Rong Fan, Yuan Ren, Rong Zhang: High expression of ZNF93 promotes proliferation and migration of ovarian cancer cells and relates to poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):944-953. (Full text, PDF).

Bangdong Gong, Ling Zheng, Wanxue Huang, Jincheng Pu, Shengnan Pan, Yuanyuan Liang, Zhenzhen Wu, Jianping Tang: Murine embryonic mesenchymal stem cells attenuated xerostomia in Sjögren-like mice via improving salivary gland epithelial cell structure and secretory function. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):954-963. (Full text, PDF).

Lei Li, Xin Peng, Lichun Guo, Yuhan Zhao, Qinghong Cheng: Sepsis causes heart injury through endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):964-971. (Full text, PDF).

Zhijiao Duan, Yang Song, Xuejing Zou, Shanshan Liu, Wanli Zhang, Li Liu: Nicotinamide nucleotide transhydrogenase acts as a new prognosis biomarker in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):972-978. (Full text, PDF).

Peng-Yu Diao, Shao-Xun Li, Jin Peng, Ji-Hu Yang, Yu-Chen Pan, Xiang-Ping Xu, Han Tang, Jin-Xian Hu, Hua-Fu Zhao, Guo-Dong Huang: Overexpression of EP300-interacting inhibitor of differentiation 3 predicts poor prognosis in patients with glioblastoma multiforme. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):979-988. (Full text, PDF).

Xiuwen Lei, Yefeng Yuan, Qin Zou: The role and mechanism of gastrodin in the medial prefrontal cortex autophagy of PTSD rats. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):989-994. (Full text, PDF).

Eun-Jung Jung, Ja Hee Suh, Woo Ho Kim, Hee Sung Kim: Clinical significance of PI3K/Akt/mTOR signaling in gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):995-1007. (Full text, PDF).

Weiyan Zou, Yan Yang, Rongsheng Zheng, Zishu Wang, Huihui Zeng, Zhelong Chen, Fen Yang, Junbin Wang: Association of CD44 and CD24 phenotype with lymph node metastasis and survival in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1008-1016. (Full text, PDF).

Xinrong Zhang, Lei Zhang, Lihong Cui, Ming Chen, Dongying Liu, Jingjing Tian: Expression of circRNA circ_0026344 in gastric cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1017-1023. (Full text, PDF).

Renjie Duan, Yue Wang, Aiqin Lin, Likai Lian, Huiru Cao, Wenjie Gu, Tiechen Li, Qing Sun: Expression of nm23-H1, p53, and integrin β1 in endometriosis and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1024-1029. (Full text, PDF).

Yuan Qian, Chao Zhang, Wei Wang, Di Lu, Junjun Li, Liyan Li, Yao Li, Yisheng Qiao, Hao Song, Xingli Deng: Hypoxia promotes proliferation of pituitary adenomas by HIF-1α/ALKBH5 signaling in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1030-1034. (Full text, PDF).

Seiichi Kakegawa, Isao Matsumoto, Masaya Tamura, Munehisa Takata, Shuhei Yoshida, Daisuke Saito, Yusuke Tanaka, Hirofumi Takemura, Akishi Ooi: Semi-comprehensive analysis of gene amplification in thymic malignant tumors using multiplex ligation-dependent probe amplification and fluorescence in situ hybridization. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1035-1044. (Full text, PDF).

Shengyang Ge, Chuanyu Sun, Qingfeng Hu, Yijun Guo, Guowei Xia, Yuanyuan Mi, Lijie Zhu: Differential expression profiles of circRNAs in human prostate cancer based on chip and bioinformatic analysis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1045-1052. (Full text, PDF, Table S1).

Mengwei Xu, Bowei Wang, Yonghua Shi: Borderline ovarian tumor in the pediatric and adolescent population: a clinopathologic analysis of fourteen cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1053-1059. (Full text, PDF).

Guozhong He, Zhong Sun, Yao Zhao, Shuwei Zhang, Hongyu Chen, Zizhao Zhao, Guang Yang, Quan Zhou: β-coronavirus infectious diseases: recommended strategies for the prevention and control of transmission. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1060-1065. (Full text, PDF).

Bing-Tian Liu, Jia-Ning Ding, Jian-Li Wang, Zhi-Shuang Li, Yin-Lu Ding, Rong Ma: Differences in pathologic characteristics between ductal carcinoma in situ (DCIS), DCIS with microinvasion and DCIS with invasive ductal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1066-1072. (Full text, PDF).

Tomohiro Iwasaki, Aki Kubota, Makoto Suzuki, Tadashi Terada: A case of small hepatocellular carcinoma with malignant ductular reaction. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1073-1080. (Full text, PDF).

Jing Zhang, Hui Chen, Wei Lin, Zhengzheng Wu: Aggressive natural killer/T-cell lymphoma masquerading as acute orbital hemorrhage: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1081-1085. (Full text, PDF).

Xiaodong Han, Xiaozhen Lin, Xiaojun Shao: Pseudovascular adenoid squamous cell carcinoma of the tongue: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1086-1089. (Full text, PDF).

Ming-He Bai, Li-Yun Liu, Meng Zhao, Qian Wu, Xiao-Juan Zheng, Ji-Xian Wang, Zhi-Yong Zhang: Pseudoglandular myxoid adrenocortical adenoma with positive epithelial markers: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1090-1093. (Full text, PDF).

Lin Shi, Hao Chen, Yong-Ying Qin, Ting-Qing Gan, Kang-Lai Wei: Clinical and biologic roles of PDGFRA in papillary thyroid cancer: a study based on immunohistochemical and in vitro analyses. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1094-1107. (Full text, PDF).

Qi Zhou, Shiyi Zhou, Huili Wang, Yanping Li, Xiaoqian Xiao, Jiahui Yang: Stable silencing of ROR1 regulates cell cycle, apoptosis, and autophagy in a lung adenocarcinoma cell line. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1108-1120. (Full text, PDF).

Xiaomei Li, Yingshou Lei, Yang Yu, Yaqian Zhang, Wenfeng Zhang, Han Shen, Changli Tao, Fenglin Wu, Shulin Huang, Hongwei Shao: Discovery and characterization of a novel splice variant of the p53 tumor suppressor gene in a human T cell leukemia cellline. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1121-1135. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Wensen Ding, Yuqin Wang, Yaqin Cheng, Xin Chen, Weiguan Chen, Peng Zuo, Weihai Chen, Zhenguo Qiao, Xingjuan Fan: Lin28 is associated with astrocytic proliferation during intracerebral hemorrhage. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1136-1145. (Full text, PDF).

Chang-Yu Liang, Zhi-Guang Huang, Zhong-Qing Tang, Xiao-Ling Xiao, Jing-Jing Zeng, Zhen-Bo Feng: FOXO1 and hsa-microRNA-204-5p affect the biologic behavior of MDA-MB-231 breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1146-1158. (Full text, PDF).

Supeng Huang, Ning Meng, Mengting Pan, Bo Yu, Juan Liu, Kailin Deng, Mingrong Hu, Hongwei Zhou, Chao Qin: Diagnostic performances of the KWAK-TIRADS classification, elasticity score, and Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology of TI-RADS category 4 thyroid nodules. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1159-1168. (Full text, PDF).

Keqi Hu, Daquan Zhou, Xiangsheng Ao, Handong Liu, Feng Chen, Hongbin Wen: Correlation of MMP-9 gene polymorphisms with aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1169-1175. (Full text, PDF).

Yunzhi Zhai, Yajuan Han, Zhengquan Han: Aberrant expression of WWOX and its association with cancer stem cell biomarker expression. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1176-1184. (Full text, PDF).

Chen Huang, Rong Li, Jian Chen, Tippawan Liabsuetrakul, Wuxiang Shi: Preliminary investigation of demographic signatures of intestinal parasitic infection in rural residents of Guangxi Zhuang Autonomous Region in China. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1185-1189. (Full text, PDF).

Jingyao Zhang, Haijuan Wang, Chunxiao Li, Haili Qian: Chance to rein in a cancer--Spontaneous regression of lung carcinoma (1988-2018): a 30-year perspective. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1190-1196. (Full text, PDF).

Hiu-Mei Luk, Dong-Yan Wang, Ling-Ling Xie, Xun-Yun Liu, Guo-Cai Xu, Huai-Wu Lu: Expression and clinical significance of Gal-3 and NFκB pathway-related factors in epithelial ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1197-1205. (Full text, PDF).

Yuzhe Wu, Weimin Wang, Bin Shu, Min Li, Jianjun Xu, Qichang Zheng: Long-term surveillance of intrahepatic cholangiocarcinoma diagnosed after 20 years follow-up for hepatic hemangioma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1206-1211. (Full text, PDF).

Xingyu Lv, Jianming Ye, Guangyi Jiang, Yifan Wang, Jisheng Lv, Yong Wang: Simultaneous multiple primary cancers with concomitant inflammatory myofibroblastic tumor: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1212-1215. (Full text, PDF).

Xizhuang Bi, Dachun Zhao, Qiaowei He, Fengjie Liu, Li Gong, Hua Li: Diagnosis of intracranial embryonal carcinoma by cerebrospinal fluid cytology: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1216-1219. (Full text, PDF).

Nam Nhut Phan, Shirui Liu, Chih-Yang Wang, Hui-Ping Hsu, Ming-Derg Lai, Chung-Yen Li, Chien-Fu Chen, Chung-Chieh Chiao, Meng-Chi Yen, Zhengda Sun, Jia-Zhen Jiang: Overexpressed gene signature of EPH receptor A/B family in cancer patients-comprehensive analyses from the public high-throughput database. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1220-1242. (Full text, PDF).

Kai Huang, Xuxia Yu, Yushan Yu, Lu Zhang, Yin Cen, Jinguo Chu: Long noncoding RNA MALAT1 promotes high glucose-induced inflammation and apoptosis of vascular endothelial cells by regulating miR-361-3p/SOCS3 axis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1243-1252. (Full text, PDF).

Yongai Li, Yingqi Wang, Huiqiang Ding, Ning Zhang, Ailing Ma, Jiandang Shi, Ningkui Niu: Pathologic characteristics of spinal tuberculosis: analysis of 181 cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1253-1261. (Full text, PDF).

Zhi Zheng, Yuxi Shang, Rui Xu, Haiqiao Zhang, Jie Yin, Jun Zhang, Zhongtao Zhang: Risk factors and prognosis in patients with adenocarcinoma of esophagogastric junction with lymph node metastasis of Siewert II/III. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1262-1269. (Full text, PDF).

Yunyao Ye, Zhaoxia Wang, Wei Xiao, Gaohua Han: Breast metastases in advanced rectal cancer: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1270-1274. (Full text, PDF).

Youjie Gong, Mengmeng Liu, Qiong Wu, Yuanyuan Liu, Jinlian Zhang, Lili Yao, Yurong Ou: Alveolar soft part sarcoma of the tongue: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1275-1282. (Full text, PDF).

Rongquan He, Lihua Yang, Xiaomiao Lin, Xin Chen, Xinggu Lin, Fanglin Wei, Xiaona Liang, Yihuan Luo, Yuzhuang Wu, Tingqing Gan, Yiwu Dang, Gang Chen: MiR-30a-5p suppresses cell growth and enhances apoptosis of hepatocellular carcinoma cells via targeting AEG-1: Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(12): 15632-15641. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1283-1284. (Full text, PDF).

Rong-Quan He, Zhi-Hua Ye, Zhi-Gang Peng, Yong-Ru Liu, Sheng-Sheng Zhou, Liang Liang, Xiao-Yong Cai, Yi-Wu Dang, Zhen-Bo Feng, Gang Chen, Qiu-Yan Wang: Biological functional role of miR-146a-5p on cell growth and caspase-3/7 activity via targeting TRAF6 in hepatocellular carcinoma: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(4): 3998-4008. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(5):1285-1286. (Abstract IJCEP0109654, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711