IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 1:1-473;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Da-Jian Zhu, Xiao-Wu Chen, Jia-Zhi Wang, Yong-Le Ju, Man-Zhao Ou Yang, Wei-Jie Zhang: Proteomic analysis identifies proteins associated with curcumin-enhancing efficacy of irinotecan-induced apoptosis of colorectal cancer LOVO cell. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):1-15. (Full text, PDF).

Bin Fan, Likun Ma, Qian Li, Lin Wang, Junling Zhou, Jiawei ,Wu: Role of PDGFs/PDGFRs signaling pathway in myocardial fibrosis of DOCA/salt hypertensive rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):16-27. (Full text, PDF).

Bin Qiao, Baoxia He, Jinghua Cai, Wenli Yang: The expression profile of Oct4 and Sox2 in the carcinogenesis of oral mucosa. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):28-37. (Full text, PDF).

Ya Wang, Yuanmin Wang, Yiping Wang, Guoping Zheng, Thian Kui Tan, Sora Lee, Jianlin Zhang, Geoff Yu Zhang, Min Hu, Changqi Wang, Qi Cao, Ye Zhao, Xin Maggie Wang, Stephen I Alexander, David C Harris: Regulatory T cells require renal antigen recognition through the TCR to protect against injury in nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):38-47. (Full text, PDF).

Ling Zhang, Hua-Ming Mai, Jing Zheng, Jia-Wei Zheng, Yan-An Wang, Zhong-Ping Qin, Ke-Lei Li: Propranolol inhibits angiogenesis via down-regulating the expression of vascular endothelial growth factor in hemangioma derived stem cell. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):48-55. (Full text, PDF).

Tian-Yi Wu, Tian-Hong Zhang, Ling-Mei Qu, Jia-Peng Feng, Lin-Li Tian, Bing-Hui Zhang, Dan-Dan Li, Ya-Nan
Sun, Ming Liu:
MiR-19a is correlated with prognosis and apoptosis of laryngeal squamous cell carcinoma by regulating TIMP-2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):56-63. (Full text, PDF).

Yi Feng, Shien Zou, Birgitta Weijdegård, Jie Chen, Qing Cong, Julia Fernandez-Rodriguez, Lei Wang, Håkan Billig, Ruijin Shao: The onset of human ectopic pregnancy demonstrates a differential expression of miRNAs and their cognate targets in the Fallopian tube. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):64-79. (Full text, PDF).

Fei-Ling Feng, Yong Yu, Chen Liu, Bai-He Zhang, Qing-Bao Cheng, Bin Li, Wei-Feng Tan, Xiang-Ji Luo, Xiao-
Qing Jiang:
KAT5 silencing induces apoptosis of GBC-SD cells through p38MAPK-mediated upregulation of cleaved Casp9. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):80-91. (Full text, PDF).

Xiao-Yu Li, Qi-Feng Luo, Chuan-Kui Wei, Deng-Feng Li, Lin Fang: siRNA-mediated silencing of CDK8 inhibits proliferation and growth in breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):92-100. (Retracted, Full text, PDF).

Shohreh Fakhari, Kamal Abdolmohammadi, Yaser Panahi, Bahram Nikkhoo, Hossein Peirmohammadi, Mohammad Reza Rahmani, Alireza Salek Moghadam, Ali Jalili: Glycyrrhizin attenuates tissue injury and reduces neutrophil accumulation in experimental acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):101-109. (Full text, PDF).

Feng-Qiang Yang, Feng-Ping Yang, Wei Li, Min Liu, Guang-Chun Wang, Jian-Ping Che, Jian-Hua Huang, Jun-
Hua Zheng:
Foxl1 inhibits tumor invasion and predicts outcome in human renal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):110-122. (Full text, PDF).

Li Zhang, Kai-Kai Chang, Ming-Qing Li, Da-Jin Li, Xiao-Ying Yao: Mouse endometrial stromal cells and progesterone inhibit the activation and regulate the differentiation and antibody secretion of mouse B cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):123-133. (Full text, PDF).

Da-Ping Fan, Yi-Mei Zhang, Xiao-Chen Hu, Jing-Jing Li, Wei Zhang: Activation of AKT/ERK confers non-small cell lung cancer cells resistance to vinorelbine. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):134-143. (Full text, PDF).

Xiu-Ying Chen, Chao Gu, Min Ma, Qing Cong, Ting Guo, Duan Ma, Bin Li: A mouse model of premature ovarian insufficiency induced by tripterygium glycoside via subcutaneous injection. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):144-151. (Full text, PDF).

Johanna D Strehl, Janina Hackl, David L Wachter, Peter Klingsiek, Stefanie Burghaus, Stefan P Renner, Peter A Fasching, Arndt Hartmann, Matthias W Beckmann: Correlation of histological and macroscopic findings in peritoneal endometriosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):152-162. (Full text, PDF).

Yang Liu, Li Ma, Dequan Liu, Zhibing Yang, Chengang Yang, Zaoxiu Hu, Wenlin Chen, Zhuangqing Yang, Sijun Chen, Zhuoni Zhang: Impact of polysomy 17 on HER2 testing of invasive breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):163-173. (Full text, PDF).

Xing-Long Liu, Wei Zhang, Sheng-Jian Tang: Intracranial transplantation of human adipose-derived stem cells promotes the expression of neurotrophic factors and nerve repair in rats of cerebral ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):174-183. (Full text, PDF).

Shunqi Wang, Shengsong Huang, Xin Zhao, Qimin Zhang, Min Wu, Feng Sun, Gang Han, Denglong Wu:  Enrichment of prostate cancer stem cells from primary prostate cancer cultures of biopsy samples. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):184-193. (Full text, PDF).

Yun Wang, Yonglun Fu, Songguo Xue, Ai Ai, Hong Chen, Qifeng Lyu, Yanping Kuang: The M2 polarization of macrophage induced by fractalkine in the endometriotic milieu enhances invasiveness of endometrial stromal cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):194-203. (Full text, PDF).

Shigenobu Tatsumi, Hiroshi Matsuoka, Yumi Hashimoto, Kohei Hatta, Kotaro Maeda, Shingo Kamoshida:   Organic cation transporter 2 and tumor budding as independent prognostic factors in metastatic colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):204-212. (Full text, PDF).

Koji Okudela, Hideaki Mitsui, Takehisa Suzuki, Tetsukan Woo, Yoko Tateishi, Shigeaki Umeda, Yuichi Saito, Michihiko Tajiri, Munetaka Masuda, Kenichi Ohashi: Expression of HDAC9 in lung cancer – potential role in lung carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):213-220. (Full text, PDF).

Sun Young Kyung, Kyung Hee Byun, Jin Young Yoon, Yu Jin Kim, Sang Pyo Lee, Jeong-Woong Park, Bong
Hee Lee, Jong Sook Park, An Soo Jang, Choon Sik Park, Sung Hwan Jeong:
Advanced glycation end-products  and receptor for advanced glycation end-products expression in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and NSIP. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):221-228. (Full text, PDF).

Junjie Xiao, Jin Li, Tianzao Xu, Dongcao Lv, Bo Shen, Yang Song, Jiahong Xu: Pregnancy-induced physiological hypertrophy protects against cardiac ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):229-235. (Full text, PDF).

Hong Zou, Xueling Kang, Li-Juan Pang, Wenhao Hu, Jin Zhao, Yan Qi, Jianming Hu, Chunxia Liu, Hongan Li, Weihua Liang, Xianglin Yuan, Feng Li: Xp11 translocation renal cell carcinoma in adults: a clinicopathological and comparative genomic hybridization study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):236-245. (Full text, PDF).

Jun Ma, Jun Wang, Weifei Fan, Xiaolin Pu, Dawei Zhang, Chou Fan, Lin Xiong, Huijun Zhu, Ning Xu, Renjie
Chen, Shaofeng Liu:
Upregulated TIMP-1 correlates with poor prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):246-254. (Full text, PDF).

Rita MAM Moura Franco, Marcelo M Linhares, Suzana S Lustosa, Ismael DGC Silva, Naiara CN Souza, Delcio Matos: Analysis of differentially expressed genes in colorectal adenocarcinoma with versus without metastasis by three-dimensional oligonucleotide microarray. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):255-263. (Full text, PDF).

Hai Wang, Haiyan Wang, Mohammad Shahidul Makki, Juanjuan Wen, Yingqing Dai, Qunli Shi, Qi Liu, Xiaojun Zhou, Jiandong Wang: Overexpression of β-catenin and cyclinD1 predicts a poor prognosis in ovarian serous carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):264-271. (Full text, PDF).

Wen-Yun Xu, Na Wang, Hai-Tao Xu, Hong-Bin Yuan, Hai-Jing Sun, Chun-Li Dun, Shuang-Qiong Zhou, Zui Zou,
Xue-Yin Shi:
Effects of sevoflurane and propofol on right ventricular function and pulmonary circulation in patients undergone esophagectomy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):272-279. (Full text, PDF).

Teng Hou, Chenlu Yang, Chongjie Tong, Huiting Zhang, Juan Xiao, Jundong Li: Overexpression of ASAP1 is associated with poor prognosis in epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):280-287. (Full text, PDF).

Nikolaos Vassos, Tilman Rau, Susanne Merkel, Fabian Feiersinger, Carol I Geppert, Michael Stürzl, Werner Hohenberger, Roland S Croner: Prognostic value of β1 integrin expression in colorectal liver metastases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):288-300. (Full text, PDF).

Min-Ju Kim, Do-Hee Kim, Woo-Hee Jung, Ja-Seung Koo: Expression of metabolism-related proteins in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):301-312. (Full text, PDF).

Haiyan Wang, Juanjuan Wen, Hai Wang, Qinq Guo, Shanshan Shi, Qunli Shi, Xiaojun Zhou, Qi Liu, Guangming
Lu, Jiandong Wang:
Loss of expression of EphB1 protein in serous carcinoma of ovary associated with metastasis and poor survival. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):313-321. (Full text, PDF).

Ni Wang, Chao-Ran Dong, Rong Jiang, Cui Tang, Lei Yang, Qi-Feng Jiang, George G Chen, Zhi-Min Liu: Overexpression of HIF-1α, metallothionein and SLUG is associated with high TNM stage and lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):322-330. (Full text, PDF).

Renata Dalmaschio Daltoé, Klesia Pirola Madeira, Alex Assis de Carvalho, Lucas Cunha Dias de Rezende, Ian Victor Silva, Leticia Batista Azevedo Rangel: Evaluation of the progesterone receptor status in breast cancer using three different antibodies: a comparison by Allred score system. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):331-339. (Full text, PDF).

Feng-Qiang Yang, Jian-Hua Huang, Min Liu, Feng-Ping Yang, Wei Li, Guang-Chun Wang, Jian-Ping Che, Jun-
Hua Zheng:
Argonaute 2 is up-regulated in tissues of urothelial carcinoma of bladder. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):340-347. (Full text, PDF).

Ângela Moreira, Sofia S Pereira, Christiane L Machado, Tiago Morais, Madalena Costa, Mariana P Monteiro: Obesity inhibits lymphangiogenesis in prostate tumors. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):348-352. (Full text, PDF).

Elżbieta Senkus, Jolanta Szade, Beata Pieczyńska, Anna Żaczek, Joanna Pikiel, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Agnieszka Karpińska, Jacek Jassem: Are synchronous and metachronous bilateral breast cancers different? An immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):353-363. (Full text, PDF).

Carla Cedolini, Serena Bertozzi, Luca Seriau, Ambrogio P Londero, Serena Concina, Federico Cattin, Onelio Geatti, Carla Di Loreto, Andrea Risaliti: Eight-year experience with the intraoperative frozen section examination of sentinel lymph node biopsy for breast cancer in a North-Italian university center. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):364-371. (Full text, PDF).

Chunguang Tong, Xiuying Zhang, Jie Dong, Yanling He: Comparison of cutaneous sarcoidosis with systemic sarcoidosis: a retrospective analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):372-377. (Full text, PDF).

Rebecca L Johnson, Saskia Boisot, Edward D Ball, Huan-You Wang: A case of interdigitating dendritic cell sarcoma/histiocytic sarcoma – a diagnostic pitfall. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):378-385. (Full text, PDF).

Yoshio Masuda, Aiko Kurisaki-Arakawa, Kieko Hara, Atsushi Arakawa, Shiaki Oh, Kenji Suzuki, Takashi Yao, Tsuyoshi Saito: A case of dedifferentiated solitary fibrous tumor of the thoracic cavity. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):386-393. (Full text, PDF).

Saori Shiono, Tsuyoshi Saito, Hiroaki Fujii, Atsushi Arakawa, Takanori Nakamura, Takashi Yao: A case of Krukenberg carcinoma metastasized from colon cancer resembling mucinous cystadenocarcinoma of the ovary. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):394-401. (Full text, PDF).

Masahiro Uni, Fumihiko Nakamura, Akihide Yoshimi, Aya Shinozaki-Ushiku, Atsuko Hosoi, Kumi Nakazaki, Yasuhito Nannya, Masashi Fukayama, Mineo Kurokawa: Transformation of follicular lymphoma in the retroperitoneal muscles demonstrated by CT-guided needle biopsy of FDG-avid lesions; case series. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):402-406. (Full text, PDF).

Jason Koshy, Tahereh Dadfornia, You-Wen Qian: Diffuse large B-cell lymphoma arising in a composite lymphoma with biclonality by flow cytometry and one monoclonal band by PCR. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):407-410. (Full text, PDF).

Kei-Ji Sugimoto, Asami Shimada, Mutsumi Wakabayashi, Hidenori Imai, Yasunobu Sekiguchi, Noriko   Nakamura, Tomohiro Sawada, Yasunori Ota, Kengo Takeuchi, Yoshinori Ito, Hiroshi Kimura, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: A probable identical Epstein-Barr virus clone-positive composite lymphoma with aggressive natural killer-cell leukemia and cytotoxic T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):411-417. (Full text, PDF).

Kei-Ji Sugimoto, Asami Shimada, Hiroko Sakurai, Mutsumi Wakabayashi, Hidenori Imai, Yasunobu Sekiguchi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Hiroshi Izumi, Yasunori Ota, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: Primary gingival diffuse large B-cell lymphoma: a case report and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):418-424. (Full text, PDF).

Seishiro Takahashi, Eriko Yoshida, Yasushi Sakanishi, Norihiro Tohyama, Ayse Ayhan, Hiroshi Ogawa: Congenital multiple intrahepatic portosystemic shunt: an autopsy case. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):425-431. (Full text, PDF).

Dongliang Lin, Yanjiao Hu, Xiaoming Xing, Li Ding, Hui Liu, Yujun Li, Fenggang Xiang: Pulmonary gangliocytic paraganglioma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):432-437. (Full text, PDF).

Aya Furuya, Mitsuaki Ishida, Keiko Hodohara, Miyuki Yoshii, Hiroko Okuno, Akiko Horinouchi, Ryota
Nakanishi, Ayumi Harada, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Takashi Yoshida, Hidetoshi Okabe:
Epstein-Barr virus-related post-transplant lymphoproliferative disorder occurring after bone marrow transplantation for aplastic anemia in Down’s syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):438-442. (Full text, PDF).

Chengze Chen, Yinlong Yang, Langping Jin, Lei Dong, Xiaohua Zhang, Youqun Xiang: Primary thyroid T-lymphoblastic lymphoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):443-450. (Full text, PDF).

Khin Than Win, Ming-Yuan Lee, Tran-Der Tan, Mung-pei Tsai, Armita Bahrami, Susana C Raimondi, Shih-Sung Chuang: Nasopharyngeal alveolar rhabdomyosarcoma expressing CD56: a mimicker of extranodal natural killer/T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):451-455. (Full text, PDF).

Yan-Fang Liang, Jin-Cheng Zeng, Jian-Bo Ruan, Dong-Ping Kang, Ling-Mei Wang, Can Chen, Jun-Fa Xu:
Ovarian sclerosing stromal tumor in a young woman with ectopic pregnancy: clinical, pathological, and immunohistochemical studies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):456-459. (Full text, PDF).

Xiangdong Xu: ALK-negative anaplastic large cell lymphoma primarily involving the bronchus: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):460-463. (Full text, PDF).

Gyl Eanes Barros Silva, Viviane Alves Leite, Natalino Salgado-Filho, Roberto Cuan Ravinal, José Gabriel Gatti Vergna, Roberto Costa Silva, Márcio Dantas: Necrotizing arteritis in a human immunodeficiency virus-infected patient with lupus-like glomerulonephritis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):464-467. (Full text, PDF).

Ruifeng Guo, Xianfu Wang, Jie Chen, Ellizabeth Gillies, Kar-Ming Fung, Shibo Li, Lewis A Hassell: Comparative genomic hybridization in a case of melanoma that loses expression of S100, HMB45, Melan A and tyrosinase in metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):468-473. (Full text, PDF).