IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 6:2737-3503;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Naoto Kuroda, Chisato Ohe, Noriko Sakaida, Yoshiko Uemura, Keiji Inoue, Yoji Nagashima, Ondrej Hes, Michal Michal: Solitary fibrous tumor of the kidney with focus on clinical and pathobiological aspects. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2737-2742. (Full text, PDF).

Jie Mei, Xue-Xin Xie, Ming-Qing Li, Chun-Yan Wei, Li-Ping Jin, Da-Jin Li, Xiao-Yong Zhu: Indoleamine 2,3-dioxygenase-1 (IDO1) in human endometrial stromal cells induces macrophage tolerance through interleukin-33 in the progression of endometriosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2743-2757. (Full text, PDF).

Jie Yao, Yang Chen, Yongcheng Wang, Shouying Liu, Xueling Yuan, Fei Pan, Peiliang Geng: Decreased
expression of a novel lncRNA CADM1-AS1 is associated with poor prognosis in patients with clear cell renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2758-2767. (
Full text, PDF).

Minh M Nguyen, Robert M Harmon, Zhou Wang: Characterization of karyopherins in androgen receptor intracellular trafficking in the yeast model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2768-2779. (Full text, PDF).

Fan Zhao, Kun Li, Lijing Zhao, Jian Liu, Qi Suo, Jing Zhao, Hebin Wang, Shuhua Zhao: Effect of Nrf2 on rat
ovarian tissues against atrazine-induced anti-oxidative response. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2780-2789. (
Full text, PDF).

Jingjing Jiang, Lingyun Zhao, Yan Zhang, Shun Zhang, Yihao Yao, Yuanyuan Qin, Cong-Yi Wang, Wenzhen
Zhu:
Comparative analysis of arterial spin labeling and dynamic susceptibility contrast perfusion imaging for quantitative perfusion measurements of brain tumors. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2790-2799. (Full text, PDF).

Fetin R Yildiz, Arzu Avci, Omür Dereci, Behcet Erol, Bulent Celasun, Omer Gunhan: Gnathic osteosarcomas, experience of four institutions from Turkey. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2800-2808. (Full text, PDF).

Wei Zheng, Lijian Niu, Chunpu Zhang, Chao Zhu, Fangmin Xie, Chunguang Cao, Gang Li: Brain edema and
protein expression of c-Fos and c-Jun in the brain after diffused brain injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2809-2817. (
Full text, PDF).

Zhi-Dong Lv, Xiang-Ping Liu, Wei-Jun Zhao, Qian Dong, Fu-Nian Li, Hai-Bo Wang, Bin Kong: Curcumin induces apoptosis in breast cancer cells and inhibits tumor growth in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2818-2824. (Full text, PDF).

Xian-Dong Meng, Dong Wei, Juan Li, Jun-Jun Kang, Chen Wu, Lei Ma, Feng Yang, Ge-Min Zhu, Tang-Peng Ou-Yang, Ying-Ying Liu, Wen Jiang: Astrocytic expression of cannabinoid type 1 receptor in rat and human sclerotic hippocampi. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2825-2837. (Full text, PDF).

Fei Pan, Jie Yao, Yang Chen, Changxi Zhou, Peiliang Geng, Hui Mao, Xiangqun Fang: A novel long non-coding
RNA FOXCUT and mRNA FOXC1 pair promote progression and predict poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2838-2849. (
Full text, PDF).

Yang Zhan, Bin Yu, Zhen Wang, Yu Zhang, Hai-Hong Zhang, Hao Wu, Xiao Feng, Ran-Shen Geng, Wei Kong,
Xiang-Hui Yu:
A fiber-modified adenovirus co-expressing HSV-TK and Coli.NTR enhances antitumor activities in breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2850-2860. (Full text, PDF).

Si-Ming Yuan, Yao Guo, Xiao-Jun Zhou, Wei-Min Shen, Hai-Ni Chen: PDGFR-β (+) perivascular cells from infantile hemangioma display the features of mesenchymal stem cells and show stronger adipogenic potential in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2861-2870. (Full text, PDF).

Lin Du, Qiming Fan, Bing Tu, Wei Yan, Tingting Tang: Establishment and characterization of a new highly
metastatic human osteosarcoma cell line derived from Saos2. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2871-2882. (
Full text, PDF).

Bin Xu, Gusheng Tang, Chengwu Xiao, Linhui Wang, Qing Yang, Yinghao Sun: Androgen deprivation therapy induces androgen receptor-dependent upregulation of Egr1 in prostate cancers. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2883-2893. (Full text, PDF).

Haitian Chen, Hanqing Chen, Yanxin Wu, Bin Liu, Zhuyu Li, Zilian Wang: Adiponectin exerts antiproliferative effect
on human placenta via modulation of the JNK/c-Jun pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2894-2904. (
Full text, PDF).

Guiping Yuan, Shujun Dai, Zhongqiong Yin, Hongke Lu, Renyong Jia, Jiao Xu, Xu Song, Li Li, Yang Shu,
Xinghong Zhao, Zhenzhen Chen, Qiaojia Fan, Xiaoxia Liang, Changliang He, Lizi Yin, Cheng Lv, Qiaobo Lei,
Liang Wang, Yong Mi, Xiaolong Yu, Min Zhang:
Sub-chronic lead and cadmium co-induce apoptosis protein expression in liver and kidney of rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2905-2914. (Full text, PDF).

Lijuan Pang, Cuilei Wei, Juncang Duan, Hong Zou, Weiwei Cao, Yan Qi, Wei Jia, Jianming Hu, Wei Zhao,
Jinfang Jiang, Weihua Liang, Feng Li:
TGF-β1/Smad signaling, MMP-14, and MSC markers in arterial injury: discovery of the molecular basis of restenosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2915-2924. (Full text, PDF).

Jian-Yu Zhu, Qi-Kai Sun, Wei Wang, Wei-Dong Jia: High-level expression of HOXB13 is closely associated with tumor angiogenesis and poor prognosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2925-2933. (Full text, PDF).

Bo Yin, Yu Zeng, Gang Liu, Xiaotian Wang, Peng Wang, Yongsheng Song: MAGE-A3 is highly expressed in a
cancer stem cell-like side population of bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2934-2941. (
Full text, PDF).

Yi Sang, Li Wang, Jian-Jun Tang, Mei-Fang Zhang, Meng-Xia Zhang, Xia Liu, Ru-Hua Zhang, Tie-Bang Kang,
Ming-Yuan Chen:
Oncogenic roles of carbonic anhydrase IX in human nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2942-2949. (Full text, PDF).

Mariana Varna, Guilhem Bousquet, Irmine Ferreira, Marie Goulard, Morad El-Bouchtaoui, Pierre Mongiat Artus, Jérome Verine, Eric de Kerviler, Lucie Hernandez, Christophe Leboeuf, Bernard Escudier, Luc Legrès, Niclas Setterblad, Hany Soliman, Jean-Paul Feugeas, Anne Janin, Philippe Bertheau: Stability of preclinical models of aggressive renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2950-2962. (Full text, PDF).

Jun Zheng, Lori Redmond, Chengshi Xu, Jing Kuang, Weijing Liao: Alternative splicing in the variable domain of CaMKIIβ affects the level of F-actin association in developing neurons. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2963-2975. (Full text, PDF).

Sen-Lin Xu, Dong-Zu Zeng, Wei-Guo Dong, Yan-Qing Ding, Jun Rao, Jiang-Jie Duan, Qing Liu, Jing Yang, Na
Zhan, Ying Liu, Qi-Ping Hu, Xia Zhang, You-Hong Cui, Hsiang-Fu Kung, Shi-Cang Yu, Xiu-Wu Bian:
Distinct
patterns of ALDH1A1 expression predict metastasis and poor outcome of colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2976-2986. (
Full text, PDF).

Hong-Bing Xiang, Cheng Liu, Tao-Tao Liu, Jun Xiong: Central circuits regulating the sympathetic outflow to lumbar muscles in spinally transected mice by retrograde transsynaptic transport. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2987-2997. (Full text, PDF).

Peng-Fei Cao, Ying-Bin Xu, Jin-Ming Tang, Rong-Hua Yang, Xu-Sheng Liu: HOXA9 regulates angiogenesis in human hypertrophic scars: induction of VEGF secretion by epidermal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):2998-3007. (Full text, PDF).

Peng Su, Jing Hu, Hui Zhang, Weiwei Li, Ming Jia, Xiaofang Zhang, Xiaojuan Wu, Hongxia Cheng, Lei Xiang, Gengyin Zhou: IMP3 expression is associated with epithelial-mesenchymal transition in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3008-3017. (Full text, PDF).

Jienan Kong, Xianchun Zhou, Shusen Liu, Tiefeng Jin, Yingshi Piao, Chao Liu, Zhenhua Lin: Overexpression of sineoculis homeobox homolog 1 predicts poor prognosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3018-3027. (Full text, PDF).

Yanyan Tian, Guodong Lv, Ye Yang, Yuanyuan Zhang, Rui Yu, Jia Zhu, Lati Xiao, Jun Zhu: Effects of vitamin D
on renal fibrosis in diabetic nephropathy model rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3028-3037. (
Full text, PDF).

Jing Li, Lanlin Song, Yuwen Qiu, Ailan Yin, Mei Zhong: ZNF217 is associated with poor prognosis and enhances proliferation and metastasis in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3038-3047. (Full text, PDF).

Meng Zhou, Si Qin, Yang Chu, Fengming Wang, Lujun Chen, Yahua Lu: Immunolocalization of MMP-2 and MMP-9
in human rheumatoid synovium. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3048-3056. (
Full text, PDF).

Haiyu Li, Fangzhou Song, Xingfeng Chen, Yun Li, Jianjun Fan, Xiangmei Wu: Bmi-1 regulates epithelial-to-mesenchymal transition to promote migration and invasion of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3057-3064. (Full text, PDF).

Xiaoyong Qin, Jie Yao, Peiliang Geng, Xiangping Fu, Jinghui Xue, Zhiwen Zhang: LncRNA TSLC1-AS1 is a novel tumor suppressor in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3065-3072. (Full text, PDF).

Minjie Gao, Lu Gao, Guang Yang, Yi Tao, Van S Tompkins, Xiaosong Wu, Hongwei Xu, Fenghuang Zhan, Jumei
Shi:
Lenalidomide after stem-cell transplantation for multiple myeloma: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3073-3080. (Full text, PDF).

Xin Zhao, Yanwu Jin, Haibo Li, Zhigang Wang, Wanlin Zhang, Chang Feng: Hypoxia-inducible factor 1 alpha contributes to pulmonary vascular dysfunction in lung ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3081-3088. (Full text, PDF).

Bo Liu, Chong Lu, Yong-Xi Song, Peng Gao, Jing-Xu Sun, Xiao-Wan Chen, Mei-Xian Wang, Yu-Lan Dong, Hui-
Mian Xu, Zhen-Ning Wang:
The role of pleomorphic adenoma gene-like 2 in gastrointestinal cancer development, progression, and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3089-3100. (Full text, PDF).

Xiaomei Liu, Yan Lin, Baoling Tian, Jianing Miao, Chunyan Xi, Caixia Liu: Maternal protein restriction alters VEGF signaling and decreases pulmonary alveolar in fetal rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3101-3111. (Full text, PDF).

Yasuni Nakanuma, Yasunori Sato, Hidenori Ojima, Yae Kanai, Shinichi Aishima, Masakazu Yamamoto, Shun-
ichi Ariizumi, Toru Furukawa, Hiroki Hayashi, Michiaki Unno, Tetsuo Ohta, Hepatolithiasis Subdivision of Intractable Hepatobiliary Diseases Study Group of Japan (Chairman, Hirohito Tsubouchi):
Clinicopathological characterization of so-called “cholangiocarcinoma with intraductal papillary growth” with respect to “intraductal papillary neoplasm of bile duct (IPNB)”. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3112-3122. (Full text, PDF).

Jie Zhang, Zhuding Xu, Xingchun Zhou, Haibin Zhang, Ning Yang, Yousheng Wu, Yibing Chen, Guangshun
Yang, Tingting Ren:
Loss of expression of MHC class I-related chain A (MICA) is a frequent event and predicts poor survival in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3123-3131. (Full text, PDF).

Li-Yan Li, En-Min Li, Zhi-Yong Wu, Hui-Hui Cao, Jin-Hui Shen, Xiu-E Xu, Bo Chen, Jian-Yi Wu, Li-Yan Xu: Overexpression of GRB2 is correlated with lymph node metastasis and poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3132-3140. (Full text, PDF).

Guo-Shi Lin, Yu-Peng Chen, Zhi-Xiong Lin, Xing-Fu Wang, Zong-Qing Zheng, Long Chen: STAT3 serine 727 phosphorylation influences clinical outcome in glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3141-3149. (Full text, PDF).

Xuebing Yan, Leilei Yan, Zuopeng Su, Qingchao Zhu, Sihong Liu, Zhiming Jin, Yu Wang: Zinc-finger protein
X-linked is a novel predictor of prognosis in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3150-3157. (
Full text, PDF).

Kojiro Ohba, Yasuyoshi Miyata, Tomohiro Matsuo, Akihiro Asai, Kensuke Mitsunari, Yohei Shida, Shigeru
Kanda, Hideki Sakai:
High expression of Twist is associated with tumor aggressiveness and poor prognosis in patients with renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3158-3165. (Full text, PDF).

Chunguang Tong, Xingyuan Jia, Yanjun Jia, Yanling He: Langerhans cell histiocytosis in Chinese adults: absence of BRAF mutations and increased FOXP3+ regulatory T cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3166-3173. (Full text, PDF).

Hong-Tu Zheng, De-Bing Shi, Yu-Wei Wang, Xin-Xiang Li, Ye Xu, Pratik Tripathi, Wei-Lie Gu, Guo-Xiang Cai,
San-Jun Cai:
High expression of lncRNA MALAT1 suggests a biomarker of poor prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3174-3181. (Full text, PDF).

Noura Al Jameil: Maternal serum lead levels and risk of preeclampsia in pregnant women: a cohort study in a maternity hospital, Riyadh, Saudi Arabia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3182-3189. (Full text, PDF).

Peifeng Li, Yongcheng Cao, Yamin Li, Luting Zhou, Xiaohong Liu, Ming Geng: Expression of Wnt-5a and
β-catenin in primary hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3190-3195. (
Full text, PDF).

Guilin Tang, Xinyan Lu, Sa A Wang, Erin K Roney, Liping Zhang, Shimin Hu, Gary Lu, L Jeffrey Medeiros,
Ankita Patel:
Homozygous inv(11)(q21q23) and MLL gene rearrangement in two patients with myeloid neoplasms. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3196-3201. (Full text, PDF).

Xia Liu, Yong Guan, Wei Zhang, Shan Liu, Junjun Liu, Li Wang, Yun Niu: Predictors of recurrence in breast cancer subtypes with negative lymph node in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3202-3212. (Full text, PDF).

Cui Tang, Lei Yang, Ni Wang, Li Li, Man Xu, George G Chen, Zhi-Min Liu: High expression of GPER1, EGFR and CXCR1 is associated with lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3213-3223. (Full text, PDF).

Sang Kyum Kim, Woo Hee Jung, Ja Seung Koo: Yes-associated protein (YAP) is differentially expressed in tumor and stroma according to the molecular subtype of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3224-3234. (Full text, PDF).

Jun Qin, Bo Yang, Bao-Qin Xu, Amber Smithc, Liang Xu, Jian-Lin Yuan, Ling Li: Concurrent CD44s and STAT3 expression in human clear cell renal cellular carcinoma and its impact on survival. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3235-3244. (Full text, PDF).

Dong-Ni Zhou, Yan-Fei Deng, Rong-Hua Li, Ping Yin, Chun-Sheng Ye: Concurrent alterations of RAGE, RECK, and MMP9 protein expression are relevant to Epstein-Barr virus infection, metastasis, and survival in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3245-3254. (Full text, PDF).

Marcus Vinicius Rodrigues de Souza, João Paulo Silva Servato, Adriano Mota Loyola, Sérgio Vitorino Cardoso, Roger Chammas, Fu-Tong Liu, Marcelo José Barbosa Silva, Paulo Rogério de Faria: Expression of APC protein during tongue malignant transformation in galectin-3-deficient mice challenged by the carcinogen 4-nitroquniline-n-oxide. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3255-3263. (Full text, PDF).

Yuanyuan Zheng, Xiaoge Zhou, Jianlan Xie, Hong Zhu, Shuhong Zhang, Yanning Zhang, Xuejing Wei, Bing
Yue:
IgM expression in paraffin sections distinguishes follicular lymphoma from reactive follicular hyperplasia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3264-3271. (Full text, PDF).

Wen-Rui Wu, Xiang-De Shi, Rui Zhang, Man-Sheng Zhu, Lei-Bo Xu, Xian-Huan Yu, Hong Zeng, Jie Wang, Chao
Liu:
Clinicopathological significance of aberrant Notch receptors in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3272-3279. (Abstract IJCEP0000482, Full text, PDF).

Anan Szumera-Ciećkiewicz, K Gałązka, J Szpor, G Rymkiewicz, D Jesionek-Kupnicka, A Gruchała, B
Ziarkiewicz-Wróblewska, G Poniatowska-Broniek, S Demczuk, M Prochorec-Sobieszek:
Distribution of lymphomas in Poland according to World Health Organization classification: analysis of 11718 cases from National Histopathological Lymphoma Register project - the Polish Lymphoma Research Group study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3280-3286. (Full text, PDF).

Weidong Li, Xuejun Jin, Qianbing Zhang, Gong Zhang, Xubin Deng, Lei Ma: Decreased expression of miR-204 is associated with poor prognosis in patients with breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3287-3292. (Full text, PDF).

Fangfang Lv, Xin Liu, Biyun Wang, Haiyi Guo, Jin Li, Lin Shen, Maolin Jin: S-1 monotherapy as second line chemotherapy in advanced gastric cancer patients previously treated with cisplatin/infusional fluorouracil. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3293-3298. (Full text, PDF).

Hakan Yavas, Funda Taslı, Dilek Genek Gibyeli, Rıfkı Ersoy, Atilla Uzum, Mustafa Cirit: Prognostic value of glomerular C4d staining in patients with IgA nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3299-3304. (Full text, PDF).

Hua Jiang, Bensong Duan, Chengzhi He, Shasha Geng, Xiaoying Shen, Hongmei Zhu, Haihui Sheng,
Changqing Yang, Hengjun Gao:
Cytoplasmic HSP90α expression is associated with perineural invasion in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3305-3311. (Full text, PDF).

Akiko Sangawa, Michiko Shintani, Naoki Yamao, Shingo Kamoshida: Phosphorylation status of Akt and caspase-9 in gastric and colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3312-3317. (Full text, PDF).

Jian-Jun Zhao, Peng-Jie Chen, Rui-Qin Duan, Ke-Ji Li, Yu-Zhong Wang, Yong Li: Up-regulation of miR-630 in
clear cell renal cell carcinoma is associated with lower overall survival. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3318-3323. (
Full text, PDF).

Xiao-Liang Shu, Tin-Tin Yu, Kai Kang, Han Xu, Tao Lei: Protective effects of bifidobacterial adhesin on intestinal mucosa of stressed male rats via modulation of inflammation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3324-3331. (Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Nozomi Iwamoto, Tetsuya Nakagawa, Shouji Kaku, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Kentarou Takahashi, Takashi Murakami, Hidetoshi Okabe: Small cell carcinoma of the endometrium: a case report with emphasis on the cytological features. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3332-3337. (Full text, PDF).

Zheng Huang, Li-Li Chen, Cong-Yi Wang, Lin Dai, Bo Cheng, Jun Sun, Jun Sun: Three-year follow-up results for
non-surgical root canal therapy of idiopathic external root resorption on a maxillary canine with MTA: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3338-3346. (
Full text, PDF).

Lei-Ming Wang, Yan-Feng Zhong, Dan-Feng Zheng, A-Ping Sun, Ying-Shuang Zhang, Rong-Fang Dong, Yi Pan: Intraneural perineurioma affecting multiple nerves: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3347-3354. (Full text, PDF).

Yukiko Hata, Koshi Kinoshita, Kazushi Miya, Keiichi Hirono, Fukiko Ichida, Koji Yoshida, Naoki Nishida: An
autopsy case of infantile-onset vanishing white matter disease related to an EIF2B2 mutation (V85E) in a hemizygous region. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3355-3362. (
Full text, PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Asami Shimada, Hidenori Imai, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: Intravascular large B-cell lymphoma with pontine involvement successfully treated with R-CHOP therapy and intrathecal administration: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3363-3369. (Full text, PDF).

Qiang Liu, Zheng Xu, Shunbao Mao, Rongyao Zeng, Wenyou Chen, Qiang Lu, Yihe Guo, Jing Liu: Perineal lipoblastoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3370-3374. (Full text, PDF).

Derrick WQ Lian, Fay X Li, Caroline CP Ong, CH Kuick, Kenneth TE Chang: Pseudomembranous trigonitis in a male with Klinefelter syndrome: a case report and evidence of a hormonal etiology. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3375-3379. (Full text, PDF).

Yangyang Ma, Jicui Zheng, Haitao Zhu, Kuiran Dong, Shan Zheng, Xianmin Xiao, Lian Chen: Gastroblastoma in a 12-year-old Chinese boy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3380-3384. (Full text, PDF).

Yutao Zhang, Jun Huang, Hao Feng, Yun Tang: Primary multiple clear cell variant urothelial carcinomas of urinary bladder: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3385-3388. (Full text, PDF).

Yoon Jin Cha, Yon Hee Kim, Nam Hoon Cho, Ja Seung Koo: Expression of autophagy related proteins in invasive lobular carcinoma: comparison to invasive ductal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3389-3398. (Full text, PDF).

Shweta Agarwal, Michael E Stevenson, Michael E Sughrue, Eric P Wartchow, Gary W Mierau, Kar-Ming Fung: Features of intraventricular tanycytic ependymoma: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3399-3407. (Full text, PDF).

I-Weng Lao, Yun Dong, Jian Wang: Rosai-Dorfman disease of the pericardium: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3408-3412. (Full text, PDF).

Yanfeng Bai, Zhaoming Wang, Ke Sun, Hongtian Yao: HHV-6-associated acute lymphadenitis in immunocompetent patients: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3413-3417. (Full text, PDF).

De-Hong Cao, Shuo Zheng, Xiao Lv, Rui Yin, Liang-Ren Liu, Lu Yang, Yu Huang, Qiang Wei: Multilocular bronchogenic cyst of the bilateral adrenal: report of a rare case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3418-3422. (Full text, PDF).

Qiguo Zhang, Wang Jing, Jian Ouyang, Hui Zeng, Suraj K George, Zhiqiang Liu: Six cases of aggressive natural killer-cell leukemia in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3423-3431. (Full text, PDF).

Yaya Wang, Bailu Xie, Yu Chen, Zhenqian Huang, Huo Tan: Development of angioimmunoblastic T-cell lymphoma after treatment of diffuse large B-cell lymphoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3432-3438. (Full text, PDF).

Xiangdong Xu, Friederike H Kreisel, John L Frater, Anjum Hassan: Mast cell leukemia with prolonged survival on PKC412/midostaurin. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3439-3443. (Retracted, PDF).

Ge Wen, Meifang Li, Lijun Xu, Peiqian Hu, Xin Liao, Chuang Lin, Liang Zhao: Solitary fibrous tumor of the central nervous system: report of 2 cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3444-3448. (Full text, PDF).

Yasunori Kogure, Fumihiko Nakamura, Aya Shinozaki-Ushiku, Akira Watanabe, Katsuhiko Kamei, Tetsuichi Yoshizato, Yasuhito Nannya, Masashi Fukayama, Mineo Kurokawa: Pulmonary mucormycosis with embolism: two autopsied cases of acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3449-3453. (Full text, PDF).

Kenneth A Iczkowski: Paneth cell-like change in benign prostate can account for P504S (AMACR) reactivity. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3454-3455. (Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Ryoji Kushima: Pigmented anal squamous intraepithelial neoplasia: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3456-3459. (Full text, PDF).

Xiangfeng Leng, Qiu Zhang, Zhenyu Chen, Dechang Wang: Blocking TRAIL-DR5 signaling with soluble DR5 alleviates acute kidney injury in a severely burned mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3460-3468. (Full text, PDF).

Lujun Chen, Qi Zhou, Bin Xu, Jian Liu, Liangrong Shi, Danxia Zhu, Changping Wu, Jingting Jiang: MT2-MMP expression associates with tumor progression and angiogenesis in human lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3469-3477. (Full text, PDF).

Yumei Li, Limei Yan, Wenyu Zhang, Hui Wang, Wei Chen, Nan Hu, Hesheng Ou: miR-21 inhibitor suppresses proliferation and migration of nasopharyngeal carcinoma cells through down-regulation of BCL2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3478-3487. (Full text, PDF).

Cinthia Castro do Nascimento, Odair Aguiar Junior, Vânia D’Almeida: Analysis of male reproductive parameters in a murine model of mucopolysaccharidosis type I (MPS I). Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3488-3497. (Full text, PDF).

Shuang Wang, Min-Hui Yang, Xiao-Yan Wang, Jie Lin, Yan-Qing Ding: Increased expression of miRNA-182 in colorectal carcinoma: an independent and tissue-specific prognostic factor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3498-3503. (Full text, PDF).