Volume 8, Number 1:1-1080;2015  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Irma B Mitre-Aguilar, Alberto J Cabrera-Quintero, Alejandro Zentella-Dehesa: Genomic and non-genomic effects of glucocorticoids: implications for breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1-10. (Full text, PDF).

Dongliang Li, Jingjing Fan, Xiuhua He, Xia Zhang, Zhiqiang Zhang, Zhiyu Zeng, Mei Ruan, Lirong Cai: Therapeutic effect comparison of hepatocyte-like cells and bone marrow mesenchymal stem cells in acute liver failure of rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):11-24. (Full text, PDF).

Bao-Yi Zhang, Yan-Ming Wang, Hai Gong, Hui Zhao, Xiao-Yan Lv, Guang-Hui Yuan, Shao-Rong Han: Isorhamnetin flavonoid synergistically enhances the anticancer activity and apoptosis induction by cis-platin and carboplatin in non-small cell lung carcinoma (NSCLC). Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):25-37. (Full text, PDF).

Ming Zhou, Zhenyu Ye, Yizhou Gu, Bian Tian, Bian Wu, Juncheng Li: Genomic analysis of drug resistant pancreatic cancer cell line by combining long non-coding RNA and mRNA expression profling. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):38-52. (Full text, PDF).

Yufang Chen, Xing Du, Yande Zhou, Yanlin Zhang, Yaping Yang, Zhihua Liu, Chunfeng Liu, Ying Xie: Paeoniflorin protects HUVECs from AGE-BSA-induced injury via an autophagic pathway by acting on the RAGE. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):53-62. (Full text, PDF).

Yang Wang, Ruo-Feng Yin, Jia-Song Teng: Wogonoside induces cell cycle arrest and mitochondrial mediated apoptosis by modulation of Bcl-2 and Bax in osteosarcoma cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):63-72. (Full text, PDF).

Libin Zhou, Ruiying Ding, Baowei Li, Haolun Han, Hongnan Wang, Gang Wang, Bingxin Xu, Suoqiang Zhai, Wei Wu: Cartilage engineering using chondrocyte cell sheets and its application in reconstruction of microtia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):73-80. (Full text, PDF).

Saeeda-S Almarzooqi, Ali-S Alfazari, Hidaya-M Abdul-Kader, Dhanya-Saraswathiamma, Alia-S Albawardi, Abdul-Kader Souid: In vitro effects of platinum compounds on renal cellular respiration in mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):81-95. (Full text, PDF).

Lu Zheng, Bo Qian, Duo Tian, Tong Tang, Shengyun Wan, Lei Wang, Lixin Zhu, Xiaoping Geng: FOXA1 positively regulates gene expression by changing gene methylation status in human breast cancer MCF-7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):96-106. (Full text, PDF).

Yijing Cai, Zhuolin Zou, Liyuan Liu, Si Chen, Yi Chen, Zhuo Lin, Keqing Shi, Lanman Xu, Yongping Chen: Bone marrow-derived mesenchymal stem cells inhibits hepatocyte apoptosis after acute liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):107-116. (Full text, PDF).

Wenliang Li, Kejie Wang, Zhiwei Liu, Wenge Ding: HIF-1α change in serum and callus during fracture healing in ovariectomized mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):117-126. (Full text, PDF).

Jun Qian, Qin Chen, Dong-Ming Yao, Lei Yang, Jing Yang, Xiang-Mei Wen, Ying-Ying Zhang, Hai-Yan Chai, Ji-Chun Ma, Zhao-Qun Deng, Jiang Lin: MOK overexpression is associated with promoter hypomethylation in patients with acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):127-136. (Full text, PDF).

Na Li, Haifeng Xu, Hongyu Song, Kexia Wang, Chaopin Li: Analysis of T-cell epitopes of Der f3 in Dermatophagoides farina. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):137-145. (Full text, PDF).

Kai Wang, Chuansi Chen, Jianfa Ma, Jinquan Lao, Yusheng Pang: Contribution of calcium-activated chloride channel to elevated pulmonary artery pressure in pulmonary arterial hypertension induced by high pulmonary blood flow. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):146-154. (Full text, PDF).

Qiong-Yu Lan, Que-Ling Liu, Jing Cai, An-Wen Liu: 3-cinnamoyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one (CHP) inhibits human ovarian cell proliferation by inducing apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):155-163. (Full text, PDF).

Yunlai Zhi, Yuhe Duan, Hong Zhang, Xiaofeng Yin, Tingting Qu, Ge Guan, Lin Su, Qian Dong: Solitary juvenile xanthogranuloma with tibial involvement: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):164-170. (Full text, PDF).

Haiyan Su, Xudong Ma, Yiqun Huang, Huidan Han, Yong Zou, Wenhua Huang: JARID1B deletion induced apoptosis in Jeko-1 and HL-60 cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):171-183. (Full text, PDF).

Xin-Chan Feng, Xiaohuang Du, Sheng Chen, Dongmei Yue, Ying Cheng, Liangjun Zhang, Yu Gao, Shaoxue Li, Lei Chen, Zhihong Peng, Yong Yang, Weizao Luo, Rongquan Wang, Wensheng Chen, Jin Chai: Swertianlarin, isolated from Swertia mussotii Franch, increases detoxification enzymes and efflux transporters expression in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):184-195. (Full text, PDF).

Bo Jing, Julin Yuan, Zhongqiong Yin, Cheng Lv, Shengming Lu, Haoshan Xiong, Huaqiao Tang, Gang Ye, Fei Shi: Dynamic properties of the segmentation clock mediated by microRNA. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):196-206. (Full text, PDF).

Hong Wu, Li Yao, Jiazhuan Mei, Feng Li: Development of synthetic of peptide-functionalized liposome for enhanced targeted ovarian carcinoma therapy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):207-216. (Retracted, Full text, PDF).

Hong Xie, Qin Liu, Shigang Qiao, Xiuli Jiang, Chen Wang: Delayed cardioprotection by sevoflurane preconditioning: a novel mechanism via inhibiting Beclin 1-mediated autophagic cell death in cardiac myocytes exposed to hypoxia/reoxygenation injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):217-226. (Full text, PDF).

Xiu-Lai Zhang, Min-Li Chen, Sheng-Li Zhou: Fentanyl inhibits proliferation and invasion of colorectal cancer via β-catenin. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):227-235. (Full text, PDF).

Zhimin Liu, Xiaoyun Liu, Lili Sang, Haifeng Liu, Qinghua Xu, Zhehui Liu: Boswellic acid attenuates asthma phenotypes by downregulation of GATA3 via pSTAT6 inhibition in a murine model of asthma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):236-243. (Full text, PDF).

Junbo Zhang, Xue He, Yueying Ma, Yanli Liu, Huaiyin Shi, Weiwei Guo, Liangfa Liu: Overexpression of ROCK1 and ROCK2 inhibits human laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):244-251. (Full text, PDF).

Ying-Jian Wang, Jun-Bao Liu, Yu-Chang Dou: Sequential treatment with betulinic acid followed by 5-fluorouracil shows synergistic cytotoxic activity in ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):252-259. (Full text, PDF).

Katherine A VandenHeuvel, Rami N Al-Rohil, Michael E Stevenson, Jiang Qian, Naina L Gross, Rene McNall-Knapp, Shibo Li, Eric P Wartchow, Gary W Mierau, Kar-Ming Fung: Primary intracranial Ewing’s sarcoma with unusual features. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):260-274. (Full text, PDF).

Ting-Xun Lu, Qi-Xing Gong, Li Wang, Lei Fan, Xiao-Yan Zhang, Yao-Yu Chen, Zhen Wang, Wei Xu, Zhi-Hong Zhang, Jian-Yong Li: Immunohistochemical algorithm alone is not enough for predicting the outcome of patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with R-CHOP. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):275-286. (Full text, PDF).

Guoying Miao, Baoguo Liu, Xiaohui Guo, Xike Zhang, Gui-jing Liu: Reduction behavior induced by HL010183, a metformin derivative against the growth of cutaneous squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):287-297. (Full text, PDF).

Leisheng Wang, Pengzhou Gai, Renguo Xu, Yanpin Zheng, Shiqiao Lv, Yu Li, Shaoxian Liu: Shikonin protects chondrocytes from interleukin-1beta-induced apoptosis by regulating PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):298-308. (Full text, PDF).

Peng Huang, Shi Chang, Xiaolin Jiang, Juan Su, Chao Dong, Xu Liu, Zhengtai Yuan, Zhipeng Zhang, Huijun Liao: RNA interference targeting CD147 inhibits the proliferation, invasiveness, and metastatic activity of thyroid carcinoma cells by down-regulating glycolysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):309-318. (Abstract IJCEP0003330, Full text, PDF).

Lixin Jiang, Yongfang Wang, Yaxiong Rong, Lianhong Xu, Ying Chu, Ying Zhang, Yonghua Yao: miR-1179 promotes cell invasion through SLIT2/ROBO1 axis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):319-327. (Full text, PDF).

Xia Chu, Po Zhao, Yali Lv, Lin Liu: Decreased expression of TFPI-2 correlated with increased expression of CD133 in cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):328-336. (Full text, PDF).

Gang Wang, Yubei Sun, Yifu He, Chushu Ji, Bing Hu, Yuping Sun: MicroRNA-338-3p inhibits cell proliferation in hepatocellular carcinoma by target forkhead box P4 (FOXP4). Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):337-344. (Full text, PDF).

Jing Gao, Zhengzhi Zou, Jing Gao, Haifang Zhang, Zhicai Lin, Yaya Zhang, Xianyang Luo, Changhua Liu, Jingdun Xie, Chengfu Cai: Increased expression of HMGB3: a novel independent prognostic marker of worse outcome in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):345-352. (Full text, PDF).

Guodong Liu, Mingming Cao, Ying Xu, Yanbo Li: SIRT3 protects endothelial cells from high glucose-induced cytotoxicity. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):353-360. (Full text, PDF).

Chunli Che, Lijuan Zhang, Jianmin Huo, Yimei Zhang: RNA interference targeting enhancer of polycomb1 exerts anti-tumor effects in lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):361-367. (Full text, PDF).

Xi-Xue Zhao, Qing-Zhong Yuan, Dong-Po Mu, Di-Wen Sun, Qing-Ao Bo, Guo-Zheng Pan, Guo-Qiang Li, Tao Cui, Peng-Peng Ding, Fa-Ping You, Long Hao, Ming-Xin Wang, Jian Zhang: MicroRNA-26a inhibits proliferation by targeting high mobility group AT-hook 1 in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):368-373. (Full text, PDF).

Caili Li, Xiaokun Yang, Jing Feng, Ping Lei, Yubao Wang: Proinflammatory and prothrombotic status in emphysematous rats exposed to intermittent hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):374-383. (Full text, PDF).

Yuanqing Pan, Renjie Wang, Fengwa Zhang, Yonglin Chen, Qingfang Lv, Ge Long, Kehu Yang: MicroRNA-130a inhibits cell proliferation, invasion and migration in human breast cancer by targeting the RAB5A. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):384-393. (Full text, PDF).

Yuan Cheng, Wei-Lin Wang, Jun-Jun Liang: Genistein attenuates glucocorticoid-induced bone deleterious effects through regulation Eph/ephrin expression in aged mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):394-403. (Retracted, Full text, PDF).

Mona Diab-Assaf, Raefa Abou-khouzam, Nina Saadallah-Zeidan, Khaled Habib, Nizar Bitar, Walid Karam, Bertrand Liagre, Steve Harakeh, Rania Azar: Expression of eukaryotic initiation factor 4E and 4E binding protein 1 in colorectal carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):404-413. (Full text, PDF).

Keqiang Zuo, Maoquan Li, Xiaoping Zhang, Chenghui Lu, Shi Wang, Kangkang Zhi, Bin He: MiR-21 suppresses endothelial progenitor cell proliferation by activating the TGFβ signaling pathway via downregulation of WWP1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):414-422. (Full text, PDF).

Guo-Jun Geng, Ning Li, Yan-Jun Mi, Xiu-Yi Yu, Xian-Yang Luo, Jing Gao, Qi-Cong Luo, Jing-Dun Xie, Xian-En Fa, Jie Jiang: Prognostic value of SATB2 expression in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):423-431. (Full text, PDF).

Lei Sun, Zhen He, Jia Ke, Senmao Li, Xianrui Wu, Lei Lian , Xiaowen He, Xiaosheng He, Jiancong Hu, Yifeng Zou, Xiaojian Wu, Ping Lan: PAF receptor antagonist Ginkgolide B inhibits tumourigenesis and angiogenesis in colitis-associated cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):432-440. (Full text, PDF).

Lu Yu, Jingwei Xie, Na Xin, Zhanyou Wang: Panax notoginseng saponins promote wound repair of anterior cruciate ligament through phosphorylation of PI3K, AKT and ERK. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):441-449. (Full text, PDF).

Bin Liang, Xin Wang, Xiaohong Guo, Zhiming Yang, Rui Bai, Ming Liu, Chuanshi Xiao, Yunfei Bian: Adiponectin upregulates ABCA1 expression through liver X receptor alpha signaling pathway in RAW 264.7 macrophages. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):450-457. (Full text, PDF).

Eun Hyoung Shim, Hoyoung Lee, Myeong Soo Lee: Effect of modified Chung-Sim-Youn-Ja-Tang on anti-inflammatory and anti-lipogenesis in RAW 264.7 and 3T3-L1 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):458-465. (Full text, PDF).

Lijun Wang, Juan Li, Dajun Li: Losartan reduces myocardial interstitial fibrosis in diabetic cardiomyopathy rats by inhibiting JAK/STAT signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):466-473. (Full text, PDF).

Ying-Gang Sun, Xin-Yan Wang, Xiu Chen, Cheng-Xing Shen, Yi-Gang Li: Hydrogen sulfide improves cardiomyocytes electrical remodeling post ischemia/reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):474-481. (Full text, PDF).

Ning Sun, Hui Wang, Lin Wang: Vaspin alleviates dysfunction of endothelial progenitor cells induced by high glucose via PI3K/Akt/eNOS pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):482-489. (Full text, PDF).

Shaoyan Xi, Xinke Zhang, Huadong Chen, Zhihai Zhong, Jiabin Lu, Wanming Hu, Qiuliang Wu, Jing Zeng: Downregulation of ring-finger protein 43 in glioma associates with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):490-496. (Full text, PDF).

Rumeng Ma, Xiaojing Li, Fanjun Kong, Jin Ma, Zhe Ma, Zuoqing Zhao, Zhihong Wen, Xinhong Li, Wendong Hu: Effect of ischemia reperfusion on rabbit VX2 cells in a hepatocellular carcinoma model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):497-503. (Full text, PDF).

Yongsheng Liu, Laijun Song: HMGB1-induced autophagy in Schwann cells promotes neuroblastoma proliferation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):504-510. (Full text, PDF).

Zhen Huo, Ruie Feng, Xinlun Tian, Haibo Zhang, Li Huo, Hongrui Liu: Clinicopathological findings of focal organizing pneumonia: a retrospective study of 37 cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):511-516. (Full text, PDF).

Jianxin Wang, Hualong Yu, Lan Ye, Lei Jin, Miao Yu, Yanfeng Lv: Integrated regulatory mechanisms of miRNAs and targeted genes involved in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):517-529. (Full text, PDF).

Tongyi Xu, Hao Tang, Ben Zhang, Chengliang Cai, Xiaohong Liu, Qingqi Han, Liangjian Zou: Exercise preconditioning attenuates pressure overload-induced pathological cardiac hypertrophy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):530-540. (Full text, PDF).

Siya Zhang, Xiaolu Zhai, Gui Wang, Jian Feng, Huijun Zhu, Liqin Xu, Guoxin Mao, Jianfei Huang: High expression of MAGE-A9 in tumor and stromal cells of non-small cell lung cancer was correlated with patient poor survival. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):541-550. (Full text, PDF).

Ke Cao, Can Lu, Shuang Han, Qiong Zou, Jingjing Li, Dingfang Xie, Siqi He, Li Yu, Jianda Zhou, Xiaowei Peng, Peiguo Cao: Expression of Girdin in primary hepatocellular carcinoma and its effect on cell proliferation and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):551-559. (Full text, PDF).

Chang Won Jung, Kang Hee Han, Hyesil Seol, Sunhoo Park, Jae Soo Koh, Seung-Sook Lee, Min Joo Kim, Ik Joon Choi, Jae Kyung Myung: Expression of cancer stem cell markers and epithelial-mesenchymal transition-related factors in anaplastic thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):560-568. (Full text, PDF).

Yuji Shindo, Yoh Dobashi, Toshiyasu Sakai, Chie Monma, Hiroyuki Miyatani, Yukio Yoshida: Epidemiological and pathobiological profiles of Clostridium perfringens infections: review of consecutive series of 33 cases over a 13-year period. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):569-577. (Full text, PDF).

Li Wang, Yuan Liu, Sen Li, Zai-Yun Long, Ya-Min Wu: Wnt signaling pathway participates in valproic acid-induced neuronal differentiation of neural stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):578-585. (Full text, PDF).

Yuxue Jiang, Jinfu Zhu: Effects of sleep deprivation on behaviors and abnormal hippocampal BDNF/miR-10B expression in rats with chronic stress depression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):586-593. (Full text, PDF).

Yiren Hu, Jianghua Pan, Yi Wang, Linjing Li, Yi Huang: Long noncoding RNA linc-UBC1 is negative prognostic factor and exhibits tumor pro-oncogenic activity in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):594-600. (Full text, PDF).

Yong-Lian Wang, Wen-Jian Yao, Ling Guo, Hui-Fang Xi, Song-Yue Li, Zhong-Min Wang: Expression of flotillin-2 in human non-small cell lung cancer and its correlation with tumor progression and patient survival. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):601-607. (Full text, PDF).

Kai Zhang, Hao Chen, Bin Zhang, Jiajia Sun, Jian Lu, Kangwu Chen, Huilin Yang: Overexpression of Raf-1 and ERK1/2 in sacral chordoma and association with tumor recurrence. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):608-614. (Full text, PDF).

Kuan-Xue Sun, Hong-Wei Xia, Rong-Long Xia: Anticancer effect of salidroside on colon cancer through inhibiting JAK2/STAT3 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):615-621. (Full text, PDF).

Yaqiong Liu, Li Lin, Zijian Huang, Bing Ji, Shanshan Mei, Ying Lin, Zhuanxing Shen: High expression of flotillin-2 is associated with poor clinical survival in cervical carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):622-628. (Full text, PDF).

Kexin Zhang, Lujun Chen, Haifeng Deng, Yongyi Zou, Juan Liu, Hongbing Shi, Bin Xu, Mingyang Lu, Chong Li, Jingting Jiang, Zhigang Wang: Serum lemur tyrosine kinase-3: a novel biomarker for screening primary non-small cell lung cancer and predicting cancer progression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):629-635. (Full text, PDF).

Hao Xie, Raymond Tubbs, Bin Yang: Detection of MGMT promoter methylation in glioblastoma using pyrosequencing. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):636-642. (Full text, PDF).

Zetian Shen, Xinhu Wu, Zhen Wang, Bing Li, Xixu Zhu: Effect of miR-18a overexpression on the radiosensitivity of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):643-648. (Full text, PDF).

Mohammad H Jamal, Hamad Ali, Ali Dashti, Jasim Al-Abbad, Husain Dashti, Chako Mathew, Waleed Al-Ali, Sami Asfar: Effect of epigallocatechin gallate on uncoupling protein 2 in acute liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):649-654. (Full text, PDF).

Chunxiao Zhang, Qingjiang Wang, Xiue Xi, Junhua Jiao, Weihua Xu, Jian Huang, Zhonghai Lai: High serum miR-183 level is associated with the bioactivity of macrophage derived from tuberculosis patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):655-659. (Full text, PDF).

Ping Li, Quanyong He, Chenqun Luo, Liyuan Qian: Diagnostic and prognostic potential of serum angiopoietin-2 expression in human breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):660-664. (Full text, PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Xia Chen, Yuan Bin, Rong-Jun Nie, Hui Li: Sex-specific association of the SPTY2D1 rs7934205 polymorphism and serum lipid levels. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):665-681. (Full text, PDF).

Lu-Lu Zhai, Chong-Yang Cai, Yang Wu, Zhi-Gang Tang: Correlation and prognostic significance of MMP-2 and TFPI-2 differential expression in pancreatic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):682-691. (Full text, PDF).

LH Zhao, QL Lin, J Wei, YL Huai, KJ Wang, HY Yan: CD44v6 expression in patients with stage II or stage III sporadic colorectal cancer is superior to CD44 expression for predicting progression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):692-701. (Full text, PDF).

Jing Zhu, Xijun Chen, Zhongcai Liao, Chao He, Xiaotong Hu: TGFBI protein high expression predicts poor prognosis in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):702-710. (Full text, PDF).

Xiaoji Zhu, Wei Han, Lei wang, Haibo Chu, Jianhua Zhao, Yongbo Xu, Tao Wang, Wenjun Guo: Penicillar arterioles of red pulp in residual spleen after subtotal splenectomy due to splenomegaly in cirrhotic patients: a comparative study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):711-718. (Full text, PDF).

Yi-Fan Li, Xian-Zhong Tang, Chao-Ge Liang, Yao-Ming Hui, Yun-Han Ji, Wei Xu, WenJun Qiu, Li-Ming Cheng: Role of growth differentiation factor-5 and bone morphogenetic protein type II receptor in the development of lumbar intervertebral disc degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):719-726. (Full text, PDF).

Yanlei Guan, Ling Chen, Yijun Bao, Chao Pang, Run Cui, Guangyu Li, Jiyuan Liu, Yunjie Wang: Downregulation of microRNA-504 is associated with poor prognosis in high-grade glioma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):727-734. (Full text, PDF).

Qixia Jiang, Yuanling Xu, Xiaohua Li, Qing Peng, Hui Cai, Jiandong Wang: Progressive and painful wound as a feature of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL): report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):735-742. (Full text, PDF).

Kyungeun Kim, Yong Mee Cho, Bong-Hee Park, Jae-Lyun Lee, Jae Y Ro, Heounjeong Go, Jung Weon Shim: Histological and immunohistochemical markers for progression prediction in transurethrally resected high-grade non-muscle invasive bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):743-750. (Full text, PDF).

Yiqian Zhang, Chunling Jiang, Huilan Li, Feng Lv, Xiaoyan Li, Xiaolong Qian, Li Fu1, Bo Xu, Xiaojing Guo: Elevated Aurora B expression contributes to chemoresistance and poor prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):751-757. (Full text, PDF).

Xiaolei Zhao, Zhenhua Zhao, Wenchao Xu, Junqing Hou, Xinyi Du: Down-regulation of miR-497 is associated with poor prognosis in renal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):758-764. (Full text, PDF).

Rui-Juan Wang, Yan-Hua Zheng, Ping Wang, Jian-Zhong Zhang: Serum miR-125a-5p, miR-145 and miR-146a as diagnostic biomarkers in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):765-771. (Full text, PDF).

Huijuan Shi, Hui Li, Tiantian Zhen, Fenfen Zhang, Yu Dong, Wenhui Zhang, Anjia Han: Clinicopathological features of angiomatoid fibrous histiocytoma: a series of 21 cases with variant morphology. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):772-778. (Full text, PDF).

Chen-Yu Wang, Long Hua, Kun-Hou Yao, Jiang-Tao Chen, Jun-Jie Zhang, Jun-Hong Hu: Long non-coding RNA CCAT2 is up-regulated in gastric cancer and associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):779-785. (Full text, PDF).

Ying-Xin Wang, Feng Lang, Yan-Xia Liu, Chang-Qing Yang, Heng-Jun Gao: In situ hybridization analysis of the expression of miR-106b in colonic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):786-792. (Full text, PDF).

Junliang Lu, Jie Gao, Jing Zhang, Jian Sun, Huanwen Wu, Xiaohua Shi, Lianghong Teng, Zhiyong Liang: Association between BRAF V600E mutation and regional lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):793-799. (Full text, PDF).

Hui Ge, Bin Li, Wen-Xia Hu, Rui-Juan Li, Hao Jin, Meng-Meng Gao, Cui-Min Ding: MicroRNA-148b is down-regulated in non-small cell lung cancer and associated with poor survival. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):800-805. (Full text, PDF).

Shan Jiang, Hui-Ling Wang, Jun Yang: Low expression of long non-coding RNA LET inhibits carcinogenesis of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):806-811. (Full text, PDF).

Yu Zhu, Wen-Ming Li, Ling Zhang, Jing Xue, Meng Zhao, Ping Yang: Inhibitory effect of isothiocyanate derivant targeting AGPS by computer-aid drug design on proliferation of glioma and hepatic carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):812-817. (Full text, PDF).

Chenglan Lv, Yueyi Xu, Jing Wang, Xiaoyan Shao, Jian Ouyang, Juan Li: Dysplastic changes in erythroid precursors as a manifestation of lead poisoning: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):818-823. (Full text, PDF).

Yu Bai, Yong-Lian Wang, Wen-Jian Yao, Ling Guo, Hui-Fang Xi, Song-Yue Li, Bao-Sheng Zhao: Expression of miR-32 in human non-small cell lung cancer and its correlation with tumor progression and patient survival. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):824-829. (Full text, PDF).

Zhihong Cen, Yujie Guo, Qing Kong, Qiuxi Zhou, Weifeng Wu: IL-10-producing B cells involved in the pathogenesis of Coxsackie virus B3-induced acute viral myocarditis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):830-835. (Full text, PDF).

Shenzhi Liang, Miao Liang, Yu Zhu, Jingliang Cheng, Zitao Yang: The distribution of Mn2+ in rabbit eyes after topical administration for manganese-enhanced MRI. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):836-841. (Full text, PDF).

Qiu-Wei Yin, Xue-Fei Sun, Guo-Tao Yang, Xi-Bo Li, Ming-Sheng Wu, Jian Zhao: Increased expression of microRNA-150 is associated with poor prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):842-846. (Full text, PDF).

Jiaying Lin, Xishi Liu, Ding Ding: Evidence for epithelial-mesenchymal transition in cancer stem-like cells derived from carcinoma cell lines of the cervix uteri. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):847-855. (Full text, PDF).

Bo Sun, Xiufeng Ye, Li Lin, Mei Shen, Taotao Jiang: Up-regulation of ROR2 is associated with unfavorable prognosis and tumor progression in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):856-861. (Full text, PDF).

Mijin Gu: CA9 overexpression is an independent favorable prognostic marker in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):862-866. (Full text, PDF).

Ming-Wei Zhu, Jia Liu, Thomas Arzberger, Lu-Ning Wang, Zhen-Fu Wang: Typical or atypical progressive supranuclear palsy: a comparative clinicopathologic study of three Chinese cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):867-874. (Full text, PDF).

Jian Zheng: Diagnostic value of MCM2 immunocytochemical staining in cervical lesions and its relationship with HPV infection. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):875-880. (Full text, PDF).

Haiming Wang, Xingwang Yang: The expression patterns of tight junction protein claudin-1, -3, and -4 in human gastric neoplasms and adjacent non-neoplastic tissues. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):881-887. (Full text, PDF).

Diandian Li, Yongchun Shen, Xiaomin Fu1, Min Li, Tao Wang, Fuqiang Wen: Combined detections of interleukin-33 and adenosine deaminase for diagnosis of tuberculous pleural effusion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):888-893. (Full text, PDF).

Wei-Ping Ji, Neng-Bin He: Investigation on the DNA repaired gene polymorphisms and response to chemotherapy and overall survival of osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):894-899. (Full text, PDF).

Qingsong Sheng, Ning Ma, Huijuan Huang, Bo Xu, Chunni He, Yanfeng Song: Significance of preoperative calculation of uterine weight as an indicator for preserving the uterus in pelvic reconstructive surgery. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):900-905. (Full text, PDF).

Peng Wang, Yanjie Yang, Xiuxian Yang, Xiaohui Qiu, Zhengxue Qiao, Lin Wang, Xiongzhao Zhu, Hong Sui, Jingsong Ma: CREB1 gene polymorphisms combined with environmental risk factors increase susceptibility to major depressive disorder (MDD). Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):906-913. (Full text, PDF).

Guangchao Jin, Yu Han, Cun Liu, Liansheng Chen, Butong Ding, Shijin Xuan, Xianqiang Liu, Guohui Ma, Jun Gao, Xingsong Tian: Evaluation of biomarker changes after administration of various neoadjuvant chemotherapies in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):914-921. (Full text, PDF).

Xia Han, Lili Liu, Jiamin Niu, Jun Yang, Zengtang Zhang, Zhiqiang Zhang: Association between VEGF polymorphisms (936c/t, -460t/c and -634g/c) with haplotypes and coronary heart disease susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):922-927. (Full text, PDF).

Ziyang Zhu, Qianqi Liu: Relationship between 11β-HSD2 mRNA and insulin sensitivity in term small-for-gestational age neonates after birth. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):928-932. (Full text, PDF).

Qingxi Meng, Xiaojun Zhang, Xin Liu, Weiguo Wang, Peng Yu, Qunqun Shan, Zhaohu Mao, Tingbao Zhao: Association of PTPN22 polymorphsims and ankylosing spondylitis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):933-937. (Full text, PDF).

Jia Cai, Zhe Yuan, Shujun Zhang: Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):938-942. (Full text, PDF).

Yanju Cao, Changmin Qu, Yan Chen, Lianyong Li, Xiaoying Wang: Association of abcb1 polymorphisms and ulcerative colitis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):943-947. (Full text, PDF).

Fuwen Pan, Qiang Liu, Guoru Zhang, Qiqi Wang, Bo Yun, Yaoguang Han, Rui Deng, Linqing Wu, Shihua Wang: Aggressive fibromatosis of the leg and sacrococcygeal region: a report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):948-953. (Full text, PDF).

Zhuo-Ping Liang, Sheng-En Xu, Liang Jiang, Chong Zhao, Xiao-Qiang Sun, Gang Qin: Scalp junctional nevus with malignant transformation (melanoma) metastatic to parotid lymph node region, cervical lymph nodes and the back: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):954-959. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Aki Ohkubo, Matsumi Yoshida, Kenji Koda, Ichirota Nameki: Ewing’s sarcoma family of tumors of the maxillary sinus: a case report of multidisciplinary examination enabling prompt diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):960-966. (Full text, PDF).

Chenghui Huang, Haihua Zhu, Cong Xu, Sophia Jennie Ferrance, Peiguo Cao, Qi Wang, Jingjing Li, Zhen Zhang, Fang Xia, Xiaowei Peng, Ke Cao: Mixed endometrial stromal and smooth muscle tumor with heart metastasis: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):967-972. (Full text, PDF).

Gwyneth ST Soon, Fredrik Petersson: Beware of immunohistochemistry - report of a cytokeratin-, desmin- and INI-1-negative pelvic desmoplastic small round cell tumor in a 51 year old woman. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):973-982. (Full text, PDF).

Yingjie Xiu, Lili Jiang, Weiping Liu: Classic biphasic pulmonary blastoma with brain and axillary metastases: a case report with molecular analysis and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):983-988. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Michihiko Waki: Cystic partially differentiated nephroblastoma in an adult: a case imitating the process of normal nephrogenesis along with corresponding WT1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):989-994. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Qiang Wang, Yan-Xia Jiang, Qing Lu, Wen-Juan Yu, Yan Liu, Yu-Lin Liu, Hui Zhao, Jie Zhuang, Yu-Jun Li: Simultaneous double primary clear cell carcinomas of liver and kidney: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):995-999. (Full text, PDF).

Kexing Ren, Xuelei Ma, Feng Wang, Fuchun Guo, Yu Jiang, Lei Liu: Metachronous metastasis from the right colon adenocarcinoma to the vulva: an unusual report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1000-1006. (Full text, PDF).

Qian Chen, Yonghong Gu, Binghui Liu: Clinicopathological characteristics of kidney mucinous tubular and spindle cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1007-1012. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Michihiko Waki, Akihiko Ohata, Kenji Koda, Yasuhiko Maruyama: Xanthogranulomatous gastritis associated with actinomycosis: report of a case presenting as a large submucosal mass. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1013-1018. (Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Nao Sugihara, Hiroshi Yunokizaki, Takashi Abe, Seiichi Hirota: A case of immunohistochemical false positive staining caused by incompatibility between a CD4 antibody and an autostainer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1019-1024. (Full text, PDF).

Hyun-Soo Kim, Gun Yoon, Byoung-Gie Kim, Sang Yong Song: Decidualization of intranodal endometriosis in a postmenopausal woman. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1025-1030. (Full text, PDF).

Chang Liu, Jiong Liu, Fangyu Wang: Intrahepatic splenosis mimicking liver cancer: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1031-1035. (Full text, PDF).

Xintong Zhao, Xiaochun Jiang, Xiangming Wang: Spinal pleomorphic xanthoastrocytoma companied with periventricular tumor. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1036-1040. (Full text, PDF).

Lian-He Yang, Jin-Ou Wang, Shuang Ma, Zhi Zhu, Jia-Xing Sun, Si-Lu Ding, Guang Li, Hong-Tao Xu, Liang Wang, Sun-Dong Dai, Yang Liu, Yuan Miao, Gui-Yang Jiang, Chui-Feng Fan, En-Hua Wang: Synchronous of gastric adenocarcinoma and schwannoma: report of a case and review of literatures. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1041-1045. (Full text, PDF).

Haifen Ma, Jihong Yu, Jingjing Tang, Min Wang: Primary juxtaovarian yolk sac tumor concurrent with an ipsilateral ovarian mature teratoma in an adult woman: a rare association. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1046-1049. (Full text, PDF).

Changshui Xu, Junjia Qi, Yingying Shi, Yan Feng, Weizhou Zang, Jiewen Zhang: Phenotypic variation of Val1589Met mutation in a four-generation Chinese pedigree with mild paramyotonia congenitia: case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1050-1056. (Full text, PDF).

Ya-Wun Guo, Chih-Yang Chiu, Chien-Lin Liu, Tjin-Shing Jap, Liang-Yu Lin: Novel mutation of RUNX2 gene in a patient with cleidocranial dysplasia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1057-1062. (Full text, PDF).

Zhaoling Wang, Ying Liu, Lu Yang, Ling Gu, Yuhong He, Diyan Huang, Guoxiong Zhu: Maxillary aggressive angiomyxoma showing ineffective to radiotherapy: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1063-1067. (Full text, PDF).

Yang Han, Lian-He Yang, Ting-Ting Liu, Jian Wang, Hong Li, Gang Yu, Zheng Wang, Jia-Jia Lv, Huan-Yu Zhao, En-Hua Wang: Liposarcoma of the larynx: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;8(1):1068-1072. (Full text, PDF).

Xiaoping Yi, Desheng Xiao, Xueying Long: Myofibroblastic sarcoma in liver: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1073-1076. (Full text, PDF).

Guobin Tan, Lei Liu, Mingning Qiu, Lieqian Chen, Jun Cao, Jianjun Liu: Clinicopathologic features of renal epithelioid angiomyolipoma: report of one case and review of literatures. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(1):1077-1080. (Full text, PDF).
<
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711