Volume 8, Number 3:2267-3425;2015  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Tsuyoshi Saito, Hiroyuki Mitomi, Takashi Yao: Molecular pathology and potential therapeutic targets in esophageal basaloid squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2267-2273. (Full text, PDF).

Wei Li, Dayong Du, Hang Wang, Yang Liu, Xiaohui Lai, Feng Jiang, Dong Chen, Yanbin Zhang, Jiaxin Zong, Yuntian Li: Silent information regulator 1 (SIRT1) promotes the migration and proliferation of endothelial progenitor cells through the PI3K/Akt/eNOS signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2274-2287. (Full text, PDF).

Yisong Chen, Jian Huang, Changdong Hu, Keqin Hua: Relationship of advanced glycation end products and their receptor to pelvic organ prolapse. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2288-2299. (Full text, PDF).

Ping Xu, Yong-Fang Jiang, Jing-Hua Wang: shRNA-mediated silencing of sorcin increases drug chemosensitivity in myeloma KM3/DDP and U266/ADM cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2300-2310. (Full text, PDF).

Tie-Long Chen, Guang-Li Zhu, Jian-An Wang, Guo-Dong Zhang, Hong-Fei Liu, Jin-Ru Chen, Yu Wang, Xiao-Long He: Protective effects of isorhamnetin on apoptosis and inflammation in TNF-α-induced HUVECs injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2311-2320. (Full text, PDF).

Tong Wang, Si-Si Chen, Rui Chen, De-Min Yu, Pei Yu: Reduced beta 2 glycoprotein I improves diabetic nephropathy via inhibiting TGF-β1-p38 MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2321-2333. (Full text, PDF).

Song Mao, Xiaoyan Xuan, Yugen Sha, Sanlong Zhao, Chunhua Zhu, Aihua Zhang, Songming Huang: Clinico-pathological association of Henoch-Schoenlein purpura nephritis and IgA nephropathy in children. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2334-2342. (Full text, PDF).

Liang Liu, Zhongyang Liu, Liangliang Huang, Zhen Sun, Teng Ma, Shu Zhu, Xin Quan, Yafeng Yang, Jinghui Huang, Zhuojing Luo: Pulsed magnetic field promotes proliferation and neurotrophic genes expression in Schwann cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2343-2353. (Full text, PDF).

Yongfei Zhao, Qiong Zhang, Jianying Xi, Baoguo Xiao, Yanhua Li, Cungen Ma: Neuroprotective effect of fasudil on inflammation through PI3K/Akt and Wnt/β-catenin dependent pathways in a mice model of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2354-2364. (Full text, PDF).

Ying Zhong, Yi Huang, Marcel B Santoso, Li-Dong Wu: Sclareol exerts anti-osteoarthritic activities in interleukin-1β-induced rabbit chondrocytes and a rabbit osteoarthritis model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2365-2374. (Full text, PDF).

Weiguo Wang, Zhihong Guo, Zhanwang Xu, Qingxi Meng, Chen Chen, Yaoguang Zhang, Xuecheng Cao: Effect of pollen typhae on inhibiting autophagy in spinal cord injury of rats and its mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2375-2383. (Full text, PDF).

Jing-Dong Zhou, Xiang-Mei Wen, Ying-Ying Zhang, Lei Yang, Yu-Juan Ma, Ji-Chun Ma, Jing Yang, Hong Guo, Dong-Ming Yao, Jiang Lin, Jun Qian: Down-regulation of GPX3 is associated with favorable/intermediate karyotypes in de novo acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2384-2391. (Full text, PDF).

Ruifang Sun, Zhigang Liu, Gang Ma, Weidong Lv, Xinliang Zhao, Guangyan Lei, Changfu Xu: Associations of deregulation of mir-365 and its target mRNA TTF-1 and survival in patients with NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2392-2399. (Full text, PDF).

Qing-Chun Li, Hong-Jun Li, Shi Liu, Yun Liang, Xue Wang, Lei Cui: Inhibition of γ‑secretase by retinoic acid chalcone (RAC) induces G2/M arrest and triggers apoptosis in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2400-2407. (Full text, PDF).

Fukashi Yamamichi, Katsumi Shigemura, Soichi Arakawa, Kazushi Tanaka, Masato Fujisawa: CD-163 correlated with symptoms (pain or discomfort) of prostatic inflammation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2408-2414. (Full text, PDF).

Yong Xing, Jun Qiu, Min-Li Zhou, Shui-Hong Zhou, Yang-Yang Bao, Qin-Ying Wang, Zhou-Jun Zheng: Prognostic factors of laryngeal solitary extramedullary plasmacytoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2415-2435. (Full text, PDF).

Jia-Li Cai, Ling-Bin Sun, Zhi-Zhun Guo, Xiao-Ming Jiang, Guan-Chao Zheng, Hui-Ling Qiu, Ai-Guo Sha, Chong-Gang Wang, Jian-Zhi Ren, Zheng-Hong Zuo: Decrease in prosaposin in spermatozoon is associated with polychlorinated biphenyl exposure. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2436-2448. (Full text, PDF).

Wen-Hui Zhou, Xia Wu, Wei-Dong Hu, Mei-Rong Du: Co-expression of CXCR4 and CXCR7 in human endometrial stromal cells is modulated by steroid hormones. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2449-2460. (
Full text, PDF).

Yong Shang, Li-Qing Wang, Quan-Yi Guo, Tu-Long Shi: MicroRNA-196a overexpression promotes cell proliferation and inhibits cell apoptosis through PTEN/Akt/FOXO1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2461-2472. (Full text, PDF).

Bao-Tie Dong, Guan-Jun Tu, Ya-Xin Han, Yi-Chen: Lithium enhanced cell proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells to neural cells in rat spinal cord. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2473-2483. (Full text, PDF).

Yuandong Yang, Xin Li, Lingmin Zhang, Lin Liu, Guixia Jing, Hui Cai: Ginsenoside Rg1 suppressed inflammation and neuron apoptosis by activating PPARγ/HO-1 in hippocampus in rat model of cerebral ischemia-reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2484-2494. (Full text, PDF).

Yuhua Chen, Meiling Yu, Xiaolin Liu, Hongdang Qu, Qiming Chen, Weidong Qian, Daoxiang Wei, Wenfang Xu, Bo Ma, Wei Wu: Clinical characteristics and peripheral T cell subsets in Parkinson’s disease patients with constipation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2495-2504. (Full text, PDF).

Yue Fan, Lulu Wang, Chao Liu, Hongyi Zhu, Lu Zhou, Yu Wang, Xiaowei Wu, Qingping Li: Local renin-angiotensin system regulates hypoxia-induced vascular endothelial growth factor synthesis in mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2505-2514. (Full text, PDF).

Ji Zhang, Jian-Yun Gu, Zhi-Song Chen, Kai-Chen Xing, Bing Sun: Astragalus polysaccharide suppresses palmitate-induced apoptosis in human cardiac myocytes: the role of Nrf1 and antioxidant response. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2515-2524. (Full text, PDF).

Xiao-Qiang Wang, Yu-Chuan Wang, Ya-Tu Guo, Xin Tang: Effect of piperlongumine on drug resistance reversal in human retinoblastoma HXO-RB44/VCR and SO-Rb50/CBP cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2525-2534. (Full text, PDF).

Chen Liao, Wei Xiao, Nuo Zhu, Zhiyuan Liu, Jiu Yang, Yanhu Wang, Mei Hong: Radiotherapy suppressed tumor-specific recruitment of regulator T cells via up-regulating microR-545 in Lewis lung carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2535-2544. (Full text, PDF).

Yan Lu, Yunfei Bian, Yueru Wang, Rui Bai, Jiapu Wang, Chuanshi Xiao: Globular adiponectin reduces vascular calcification via inhibition of ER-stress-mediated smooth muscle cell apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2545-2554. (Full text, PDF).

Zeng-Chun Li, Ning Han, Xin Li, Guang Li, Yang-Zhou Liu, Gui-Xin Sun, Yong Wang, Guo-Ting Chen, Guo-Feng Li: Decreased expression of microRNA-130a correlates with TNF-α in the development of osteoarthritis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2555-2564. (Full text, PDF).

Xiaohui Wang, Ruiguo Wang, Zhaolong Liu, Fengyun Hao, Hai Huang, Wenchen Guo: XB130 expression in human osteosarcoma: a clinical and experimental study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2565-2573. (Full text, PDF).

Xin-Yi Zhang, Jiu-Long Kuang, Chun-Song Yan, Xiao-Yun Tu, Ji-Hua Zhao, Xiao-Shu Cheng, Xiao-Qun Ye: NRSN2 promotes non-small cell lung cancer cell growth through PI3K/Akt/mTOR pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2574-2581. (Full text, PDF).

Yi-Hui Yu, Zuo-Ying Hu, Ming-Hui Li, Bing Li, Zhi-Mei Wang, Shao-Liang Chen: Cardiac hypertrophy is positively regulated by long non-coding RNA PVT1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2582-2589. (Full text, PDF).

Xiaofeng Yu, Zhenzhen Du, Xuhong Sun, Chuanqin Shi, Huaixiang Zhang, Tao Hu: Aberrant Cosmc genes result in Tn antigen expression in human colorectal carcinoma cell line HT-29. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2590-2602. (Full text, PDF).

Tonghai Xing, Lin Zhong, Lihui Lin, Guoqiang Qiu, Zhihai Peng: Immunity of fungal infections alleviated graft reject in liver transplantation compared with non-fungus recipients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2603-2614. (Full text, PDF).

Qi Zhao, Yi Yang, Chang-Lin Wang, Ying Hou, Hui Chen: Screening and identification of the differential proteins in kidney with complete unilateral ureteral obstruction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2615-2626. (Full text, PDF).

Yuzhen Zhu, Yanling Feng, Hongbo Liu, Hua Ye, Cancan Guo, Jinshan Feng, Shixue Dai, Xuebao Zheng: CD4+CD29+T cells are blamed for the persistent inflammatory response in ulcerative colitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2627-2637. (Full text, PDF).

Peng Hu, Jianying Shangguan, Leida Zhang: Downregulation of NUF2 inhibits tumor growth and induces apoptosis by regulating lncRNA AF339813. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2638-2648. (Full text, PDF).

Wei Tang, Yinong Zhang, Qing Zhang, Qinghua Wang, Zhifeng Wu: Hydroxycamptothecin-induced apoptotic gene expression profiling by PCR array in human Tenon’s capsule fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2649-2659. (Full text, PDF).

Bin Shu, Ju-Lin Xie, Ying-Bin Xu, Wen Lai, Yong Huang, Ren-Xiang Mao, Xu-Sheng Liu, Shao-Hai Qi: Effects of skin-derived precursors on wound healing of denervated skin in a nude mouse model.Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2660-2669. (Full text, PDF).

Qing Wang, Chang Shu, Jing Su, Xin Li: A crosstalk triggered by hypoxia and maintained by MCP-1/miR-98/IL-6/p38 regulatory loop between human aortic smooth muscle cells and macrophages leads to aortic smooth muscle cells apoptosis via Stat1 activation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2670-2679. (Full text, PDF).

Zhongjiang Peng, Wei Chen, Li Wang, Zhouheng Ye, Songyan Gao, Xuejun Sun, Zhiyong Guo: Inhalation of hydrogen gas ameliorates glyoxylate-induced calcium oxalate deposition and renal oxidative stress in mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2680-2689. (Full text, PDF).

Yongcan Xu, Qiu Rao, Qiuyuan Xia, Shanshan Shi, Qunli Shi, Henghui Ma, Zhenfeng Lu, Hui Chen, Xiaojun Zhou: TMED6-COG8 is a novel molecular marker of TFE3 translocation renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2690-2699. (Full text, PDF).

Ying Yang, Peng Xi, Yuan Xie, Cuimei Zhao, Jiahong Xu, Jinfa Jiang: Notoginsenoside R1 reduces blood pressure in spontaneously hypertensive rats through a long non-coding RNA AK094457. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2700-2709. (Full text, PDF).

Chunxiao Yan, Fan Yang, Chunxia Zhou, Xuejun Chen, Xuechuan Han, Xueqin Liu, Hongyun Ma, Wei Zheng: MCT1 promotes the cisplatin-resistance by antagonizing Fas in epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2710-2718. (Full text, PDF).

Xiaoyan Li, Huanfen Zhou, Weiqiang Tang, Qing Guo, Yan Zhang: Transient downregulation of microRNA-206 protects alkali burn injury in mouse cornea by regulating connexin 43. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2719-2727. (Full text, PDF).

Lu Zhou, Chuan-Bo Sun, Chao Liu, Yue Fan, Hong-Yi Zhu, Xiao-Wei Wu, Liang Hu, Qing-Ping Li: Upregulation of arginase activity contributes to intracellular ROS production induced by high glucose in H9c2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2728-2736. (Full text, PDF).

Wei Xu, Chao-Ge Liang, Yi-Fan Li, Yun-Han Ji, Wen-Jun Qiu, Xian-Zhong Tang: Involvement of Notch1/Hes signaling pathway in ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2737-2745. (Full text, PDF).

Yiya Yang, Kanghan Liu, Yumei Liang, Yinyin Chen, Ying Chen, Yuting Gong: Histone acetyltransferase inhibitor C646 reverses epithelial to mesenchymal transition of human peritoneal mesothelial cells via blocking TGF-β1/Smad3 signaling pathway in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2746-2754. (Full text, PDF).

Hongying Tian, Zhongcui Yu: Resveratrol induces apoptosis of leukemia cell line K562 by modulation of sphingosine kinase-1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2755-2762. (Full text, PDF).

Hiroyuki Abe, Akimasa Hayashi, Akiko Kunita, Yoshihiro Sakamoto, Kiyoshi Hasegawa, Junji Shibahara, Norihiro Kokudo, Masashi Fukayama: Altered expression of AT-rich interactive domain 1A in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2763-2770. (Full text, PDF).

Ningning Zhang, Yunpeng Xie, Benke Li, Zhen Ning, Aman Wang, Xiaonan Cui: FoxM1 influences mouse hepatocellular carcinoma metastasis in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2771-2778. (Full text, PDF).

Chenbo Ding, Junmin Luo, Weina Yu, Shaoying Gao, Liwen Yang, Chao Chen, Jihong Feng: Gab2 is a novel prognostic factor for colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2779-2786. (Full text, PDF).

Ming-Xue Piao, Ji-Wei Bai, Peng-Fei Zhang, Ya-Zhuo Zhang: PCSK9 regulates apoptosis in human neuroglioma u251 cells via mitochondrial signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2787-2794. (Full text, PDF).

Mary-Margaret L Allen, Jonathan J Douds, Sharon X Liang, Mohamed M Desouki, Vinita Parkash, Oluwole Fadare: An immunohistochemical analysis of stathmin 1 expression in uterine smooth muscle tumors: differential expression in leiomyosarcomas and leiomyomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2795-2801. (Full text, PDF).

You Yu, Yinan Li, Yan Zhang: Screening of APP interaction proteins by DUALmembrane yeast two-hybrid system. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2802-2808. (Full text, PDF).

Gang Zhong, Huikai Li, Tao Shan, Nan Zhang: CSN5 silencing inhibits invasion and arrests cell cycle progression in human colorectal cancer SW480 and LS174T cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2809-2815. (Full text, PDF).

Qiong Wang, Xiaofeng Gu, Li Cheng, Junfang Wang: Differentiation of immortalized human precartilaginous stem cells into nucleus pulposus-like cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2816-2822. (Full text, PDF).

Xiaolong Zhang, Xiaopeng Zhang, Tianbao Huang, Jiang Geng, Min Liu, Junhua Zheng: Combination of metformin and valproic acid synergistically induces cell cycle arrest and apoptosis in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2823-2828. (Full text, PDF).

Xiang-Dong Tong, Tie-Qin Liu, Ge-Bang Wang, Chen-Lei Zhang, Hong-Xu Liu: MicroRNA-570 promotes lung carcinoma proliferation through targeting tumor suppressor KLF9. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2829-2834. (Full text, PDF).

Yingtian Wang, Xingguang Wang, Xiyan Wang, Deyong Zhang, Shujuan Jiang: Effect of transforming growth factor-β1 869C/T polymorphism and radiation pneumonitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2835-2839. (Full text, PDF).

Xiaobing Wu, Shuling Li, Xuehu Xu, Shangbiao Wu, Rong Chen, Qingping Jiang, Yong Li, Yuandong Xu: The potential value of miR-1 and miR-374b as biomarkers for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2840-2851. (Full text, PDF).

Junhui Yang, Jieyuan Zhang, Xiaoming Wang, Chaoyong Wang, Jichuan Chen, Yu Qian, Zhaoxia Duan: Identification of functional tag single nucleotide polmorphisms within the entire CAT gene and their clinical relevance in patients with noise-induced hearing loss. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2852-2863. (Full text, PDF).

Ying Dong, Jing-Wen Si, Wen-Ting Li, Li Liang, Jian Zhao, Mei Zhou, Dong Li, Ting Li: miR-200a/miR-141 and miR-205 upregulation might be associated with hormone receptor status and prognosis in endometrial carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2864-2875. (Full text, PDF).

Jinyang Gu, Shu Zhang, Xingyu Wu, Jiong Shi, Bin Zhang, Xiaoqi Zhang, Jun Yang, Halmurat Obulkasim, Fei Duan, Chao Deng, Jing He, Xiaoping Zou, Yitao Ding: Malignant fibrous histiocytoma of visceral organs: clinicopathologic features and diagnostic value of ezrin and HMG-CoA reductase. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2876-2887. (Full text, PDF).

Blanca D López-Ayllón, Javier de Castro-Carpeño, Carlos Rodriguez, Olga Pernía, Inmaculada Ibañez de Cáceres, Cristobal Belda-Iniesta, Rosario Perona, Leandro Sastre: Biomarkers of erlotinib response in non-small cell lung cancer tumors that do not harbor the more common epidermal growth factor receptor mutations. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2888-2898. (Full text, PDF).

Jingrong Lu, Weiwen Zhang, Zhentao Wang, Huan Jia, Yan Ma, Hao Wu, Mingliang Xiang: Basal cell adenoma of the parotid gland: clinical and pathological findings in 29 cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2899-2908. (Full text, PDF).

Jian Xu, Ying Liu, Xudong Wang, Jianfei Huang, Huijun Zhu, Zhiqian Hu, Defeng Wang: Association between KIAA1199 overexpression and tumor invasion, TNM stage, and poor prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2909-2918. (Full text, PDF).

Liyu Cao, Shunhua Chen, Cong Zhang, Cong Chen, Nana Lu, Yan Jiang, Yongping Cai, Yu Yin, Jianming Xu: ING4 enhances paclitaxel’s effect on colorectal cancer growth in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2919-2927. (Full text, PDF).

Yi Cheng, Jinjing Zhang, Liancheng Deng, Noah R Johnson, Xichong Yu, Ning Zhang, Tianzheng Lou, Yi Zhang, Xiaojie Wei, Zaifeng Chen, Songbin He, Xiaokun Li, Jian Xiao: Intravenously delivered neural stem cells migrate into ischemic brain, differentiate and improve functional recovery after transient ischemic stroke in adult rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2928-2936. (Full text, PDF).

Jian-Zhong Liang, Yuan-Hua Li, Yu Zhang, Qi-Nian Wu, Qiu-Liang Wu: Expression of ETV6/TEL is associated with prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2937-2945. (Full text, PDF).

Taoran Jiang, Shengfang Ge, Yoong Hoon Shim, Ce Zhang, Dejun Cao: Bone morphogenetic protein is required for fibroblast growth factor 2-dependent later-stage osteoblastic differentiation in cranial suture cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2946-2954. (Full text, PDF).

Alia Albawardi, Saeeda Almarzooqi, Dhanya Saraswathiamma, Hidaya Mohammed Abdul-Kader, Abdul-Kader Souid, Ali S Alfazari: The mTOR inhibitor sirolimus suppresses renal, hepatic, and cardiac tissue cellular respiration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2955-2962. (Full text, PDF).

Shan Yu, Yiyi Yu, Yihong Sun, Xuefei Wang, Rongkui Luo, Naiqing Zhao, Wen Zhang, Qian Li, Yuehong Cui, Yan Wang, Wei Li, Tianshu Liu: Activation of FOXO3a suggests good prognosis of patients with radically resected gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2963-2970. (Full text, PDF).

Sheng Zhang, Xiaoying Zhang, Qiuping Li, Xiangyong Kong, Yupei Zhang, Xiujuan Wei, Jie Song, Zhichun Feng: Surfactant protein B gene polymorphisms is associated with risk of bronchopulmonary dysplasia in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2971-2978. (Full text, PDF).

Pingping Zhong, Jifeng Li, Yiqun Gu, Yu Liu, Aichun Wang, Yunfei Sun, Lijuan Lu: P16 and Ki-67 expression improves the diagnostic accuracy of cervical lesions but not predict persistent high risk human papillomavirus infection with CIN1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2979-2986. (Full text, PDF).

Ji Hyun Lee, Kyung Woo Kang, Hyoun Wook Lee: Expression of phosphorylated mTOR and its clinical significances in small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2987-2993. (Full text, PDF).

Xiao-Hui Sun, Li-Bin Yang, Xiao-Lin Geng, Ran Wang, Zhi-Chang Zhang: Increased expression of lncRNA HULC indicates a poor prognosis and promotes cell metastasis in osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):2994-3000. (Full text, PDF).

Mengge Wang, Songyun Ouyang, Peizong Sun, Daoming Li, Gongcheng Huang: Pulmonary mucoepidermoid carcinoma in Chinese population: a clinicopathological and radiological analysis: Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3001-3007. (Full text, PDF).

Linfang Zhou, Ai Zhang, Kai Wang, Qian Zhou, Tao Duan: Folate ameliorates dexamethasone-induced fetal and placental growth restriction potentially via improvement of trophoblast migration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3008-3014. (Full text, PDF).

Guangwei Gao, Dhahiri Saidi Mashausi, Hema Negi, Dongsheng Li, Dawei Li: A new mouse model for wound healing in hemophilia A. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3015-3021. (Full text, PDF).

Dongmei Wang, Jun Hu, Qiao Ma, Jiarui Ma, Binjian Liu: Correlation between biochemical indicators of blood lipid with cerebral vascular diseases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3022-3026. (Full text, PDF).

Yan Liu, Ping Wang, Shijie Li, Linan Yin, Haiyang Shen, Ruibao Liu: Interaction of key pathways in sorafenib-treated hepatocellular carcinoma based on a PCR-array. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3027-3035. (Full text, PDF).

Farnaz C Tahmasebi, Samar Roy, Jonathan E Kolitz, Filiz Sen, Jordan Laser, Xinmin Zhang: Primary extranodal marginal zone lymphoma of the endometrium: report of four cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3036-3044. (Full text, PDF).

Feiyan Deng, Keming Zhou, Wenli Cui, Dong Liu, Yuqing Ma: Clinicopathological significance of wnt/β-catenin signaling pathway in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3045-3053. (Full text, PDF).

Jian Huan, Yi Gao, Jing Xu, Wenjiong Sheng, Wei Zhu, Shuyu Zhang, Jianping Cao, Jiang Ji, Liyuan Zhang, Ye Tian: Overexpression of CD9 correlates with tumor stage and lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3054-3061. (Full text, PDF).

Xiaoyun Xu, Ning Shao, Di Qiao, Zengjun Wang, Ningjing Song, Ninghong Song: Expression of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in extramammary Paget disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3062-3068. (Full text, PDF).

Xi Yin, Qian Wang, Ting Chen, Junwei Niu, Rui Ban, Jiexiao Liu, Yanling Mao, Chuanqiang Pu: CD4+ cells, macrophages, MHC-I and C5b-9 involve the pathogenesis of dysferlinopathy: Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3069-3075. (Full text, PDF).

Long Hua, Chen-Yu Wang, Kun-Hou Yao, Jiang-Tao Chen, Jun-Jie Zhang, Wan-Li Ma: High expression of long non-coding RNA ANRIL is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3076-3082. (Full text, PDF).

Fei Wang, Zonghai Huang, Kehong Zheng, Haiping Zhao, Wenxiu Hu: Two SNPs of ATP-binding cassette B1 gene on the risk and prognosis of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3083-3089. (Full text, PDF).

Kai-Xian Du, Yan Dong, Yan Zhang, Li-Wei Hou, Dong-Xia Fan, Yu Luo, Xiao-Li Zhang, Tian-Ming Jia, Ji-Yu Lou: Effects of dexamethasone on aquaporin-4 expression in brain tissue of rat with bacterial meningitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3090-3096. (Full text, PDF).

Rong Tian, Tao Liu, Li Qiao, Mei Gao, Jing Li: Decreased serum microRNA-206 level predicts unfavorable prognosis in patients with melanoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3097-3103. (Full text, PDF).

Chao Zhao, Xuefei Li, Chunxia Su, Jiayu Li, Ningning Cheng, Shengxiang Ren, Xiaoxia Chen, Caicun Zhou: High expression of E-cadherin in pleural effusion cells predicts better prognosis in lung adenocarcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3104-3109. (Full text, PDF).

Suijun Wang, Yanfang Wang, Ruizhi Zheng, Zhigang Zhao, Yuehua Ma: Osteoinductive factor is a novel biomarker for the diagnosis of early diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3110-3115. (Full text, PDF).

Xian-Ming Su, Yang Wei, Ying Wang, Wei Zhang: ABCA1 mRNA expression and cholesterol outflow in U937 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3116-3121. (Full text, PDF).

Hui Wang, Jun Xie, Changqing Lu, Dachuan Zhang, Jingting Jiang: Renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma: report of four cases and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3122-3126. (Full text, PDF).

Yan Peng, Liu-Juan Li: TNF-α-308G/A polymorphism associated with TNF-α protein expression in patients with diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3127-3131. (Full text, PDF).

Zong-Hua Shi, Guang-Yong Shi, Lin-Gang Liu: Polymorphisms in ERCC1 and XPF gene and response to chemotherapy and overall survival of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3132-3137. (Full text, PDF).

Jianwei Tian, Shunying Hu, Feng Wang, Xuedong Yang, Yuqian Li, Congchun Huang: PPARG, AGTR1, CXCL16 and LGALS2 polymorphisms are correlated with the risk for coronary heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3138-3143. (Full text, PDF).

Shenqiang Gao, Yuelan Wang, Jun Zhao, Aiping Su: Effects of dexmedetomidine pretreatment on heme oxygenase-1 expression and oxidative stress during one-lung ventilation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3144-3149. (Full text, PDF).

Jingping Zhou, Detao Tao, Qing Xu, Zhenlin Gao, Daofang Tang: Expression of E-cadherin and vimentin in oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3150-3154. (Full text, PDF).

Li-Chang Zhong, Feng Lu, Fang Ma, Hui-Xiong Xu, Dan-Dan Li, Le-Hang Guo, Li-Ping Sun: Ultrasound-guided fine-needle aspiration of thyroid nodules: does the size limit its efficiency? Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3155-3159. (Full text, PDF).

Xufu Wang, Kunpeng Zhang, Xinfeng Liu, Bin Liu, Zhenguang Wang: Association between XRCC1 and XRCC3 gene polymorphisms and risk of thyroid cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3160-3167. (Full text, PDF).

Tiancheng Zhang, Jing Li, Tian Xia, Nan Zhang, Yaozhou Zhang, Jian Zhao: Association between COX-2 polymorphisms and non-small cell lung cancer susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3168-3173. (Full text, PDF).

Kun Tang, Wei Wang, Qun Wang, Liqiang Wang, Hua Bai, Yanming Jiang, Yifei Huang: Haplotypes of RHO polymorphisms and susceptibility to age-related macular degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3174-3179. (Full text, PDF).

Quan Shen, Yuwei Tian, Ke Li, Qingfeng Jiang, Huanzhou Xue, Shujuan Yang: Association of single nucleotide polymorphisms of DNA repair gene and susceptibility to pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3180-3185. (Full text, PDF).

Xiao-Feng Hao, Li-Ke Xie, You-Zhi Tang, Wan-Kun Xie, Zhi-Fang Zhang, Yi-Xin Qi, Wen-Zheng Xiao, Jing Zhang: Association of complement factor H gene polymorphisms with age-related macular egeneration susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3186-3191. (Full text, PDF).

Nari Na, Eer Dun, Lidong Ren, Guoxin Li: Association between ERCC5 gene polymorphisms and breast cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3192-3197. (Full text, PDF).

Jiang-Ying Ru, Yu Cong, Wen-Bo Kang, Lei Yu, Tin Guo, Jian-Ning Zhao: Polymorphisms in TP53 are associated with risk and survival of osteosarcoma in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3198-3203. (Full text, PDF).

Noura Al Jameil, Poonam Tyagi, Amal Al Shenefy: Incidence of anticardiolipin antibodies and lupus anticoagulant factor among women experiencing unexplained recurrent abortion and intrauterine fetal death. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3204-3209. (Full text, PDF).

Yan Qiu, Li Wan, Haican Liu, Kanglin Wan, Chaxiang Guan, Yi Jiang: Impact of 63-bp deletion and single-base mutation in mpt64 gene on M.tb diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3210-3214. (Full text, PDF).

Yaosheng Liu, Weihao Jiang, Shubin Liu, Xiuyun Su, Shiguo Zhou: Combined effect of tnf-α polymorphisms and hypoxia on steroid-induced osteonecrosis of femoral head. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3215-3219. (Full text, PDF).

Jinxiang Gao, Xuezhong Zhang, Huiling Diao, Yunqi Liu, Min Lv, Hua Dong, Xiaomin Zhang, Yaning Wang: Association of fibronectin Msp iv polymorphism and diabetic nephropathy susceptibility in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3220-3224. (Full text, PDF).

Jin Du, Jichang Han, Xiandong Li, Yajun Zhang, Hongbing Li, Shujuan Yang: StIL-17 gene polymorphisms in the development of pulmonary tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3225-3229. (Full text, PDF).

Nezih Akkapulu, Mehmet Bulent Tirnaksiz, Ibrahim Kulac, Gaye Guler Tezel, Mutlu Hayran, Ahmet Bulent Dogrul, Erdinc Cetinkaya, Kaya Yorganci: Effects of intra-abdominal pressure on adrenal gland function and morphology in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3230-3237. (Full text, PDF).

Tongqing Yao, Wenbin Lu, Jian Zhu, Xian Jin, Genshan Ma, Yuepeng Wang, Shu Meng, Yachen Zhang, Yigang Li, Chengxing Shen: Role of CD11b+Gr-1+ myeloid cells in AGEs-induced myocardial injury in a mice model of acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3238-3249. (Full text, PDF).

Dong-Wei Yao, Feng Qu, Su-Wei Hu, Jin-Yu Zheng, Jin-Mei Wang, Xiang-Yu Zhu, Jie Li, Hong-Qian Guo: Metanephric adenofibroma in a 10-year-old boy: report of a case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3250-3256. (Full text, PDF).

Jian-Xin Peng, Ling-Zhi Wang, Zhi-Jian Tan, Xiao-Sheng Zhong, You-Xing Huang, Jing-Fang Diao, Jun-Ming He: Concomitant non-Hodgkin’s lymphoma in colon and liver: report of a rare case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3257-3261. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Tsuyoshi Takahashi, Toru Itaya, Kenji Koda, Hiroshi Neyatani: Cystic synovial sarcoma of the pleura mimicking a cystic thymoma: a case report illustrating the role of decreased INI-1 expression in differential diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3262-3269. (Full text, PDF).

Midori Toda-Ishii, Keisuke Akaike, Aiko Kurisaki-Arakawa, Atsushi Arakawa, Kenta Mukaihara, Yoshiyuki Suehara, Tatsuya Takagi, Kazuo Kaneko, Takashi Yao, Tsuyoshi Saito: Sarcomatous transformation of EGFR and TP53 mutation-positive metastatic adenocarcinoma of the lungs, masquerading as a primary pleomorphic sarcoma of the proximal femur. Int J Clin Exp Med 2015;8(3):3270-3278. (Full text, PDF).

Hong Yu, Zhendong Wu, Yongan Cui, Junxing Huang: Low-grade extraskeletal osteosarcoma of the mediastinum: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3279-3281. (Full text, PDF).

Song-Lin An, Li-Guo Liu, Yi-Ling Zheng, Wei-Qi Rong, Fan Wu, Li-Ming Wang, Li Feng, Fa-Qiang Liu, Fei Tian, Jian-Xiong Wu: Primary lymphoepithelioma-like hepatocellular carcinoma: report of a locally advanced case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3282-3287. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Transition between urothelial carcinoma in situ and non-invasive micropapillary carcinoma as a pivot connection between diverse morphologies of bladder carcinoma: a case report of urothelial carcinoma with villoglandular differentiation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3288-3293. (Full text, PDF).

Fadi El Karak, Tarek Assi, Hampig Raphael Kourie, Elie El Rassy, Ralph Chebib, Maya Ghor, Samer Tabchi: BRAFV600 mutant non-small-cell lung cancer resistant to Vemurafenib. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3294-3298. (Full text, PDF).

Keisuke Akaike, Yoshiyuki Suehara, Tatsuya Takagi, Kazuo Kaneko, Atsushi Yamashita, Takashi Yao, Tsuyoshi Saito: Spindle cell lipoma of the wrist, occurring in a distinctly rare location: a case report with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3299-3303. (Full text, PDF).

Liang Hu, Jun-Hua Mei, Jin Xia, Quan-Shui Hao, Li-Ping Cheng, Yao-Hua Wu: Erythema, papules, and arthralgia associated with liver cancer: report of a rare case of multicentric reticulohistiocytosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3304-3307. (Full text, PDF).

Bo Li, Jian Zou, Wei-Ya Wang, Shi-Xi Liu: Toxoplasmosis presented as a submental mass: a common disease, uncommon presentation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3308-3311. (Full text, PDF).

Jinlin Wang, Yunxiang Zeng, Yingying Gu, Shiyue Li: IgG4-related lung disease manifested as pneumonia in puerperium: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3312-3315. (Full text, PDF).

Hyun-Soo Kim, Gun Yoon, Yoon Yang Jung, Yoo-Young Lee, Sang Yong Song: Fibromyxoid variant of endometrial stromal sarcoma with atypical bizarre nuclei. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3316-3321. (Full text, PDF).

Jinhua Ding, Li Jiang, Yongli Gan, Weizhu Wu: A rare case of secretory breast carcinoma in a male adult with axillary lymph node metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3322-3327. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: A case of a CD56-expressing ectomesenchymal chondromyxoid tumor of the tongue: potential diagnostic usefulness of commonly available CD56 over CD57. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3328-3333. (Full text, PDF).

Jie Hua, Le Yao, Zhi-Gang He, Bin Xu, Zhen-Shun Song: Necrotizing fasciitis caused by perforated appendicitis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3334-3338. (Full text, PDF).

Yosuke Tanaka, Yukio Kobayashi, Akiko Miyagi Maeshima, Sung Yong Oh, Junko Nomoto, Suguru Fukuhara, Hideaki Kitahara, Wataru Munakata, Tatsuya Suzuki, Dai Maruyama, Kensei Tobinai: Intravascular large B-cell lymphoma secondary to lymphoplasmacytic lymphoma: a case report and review of literature with clonality analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3339-3343. (Full text, PDF).

Jing Zhao, Jianya Zhou, Zhen Chen, Bo Wang, Xiuming Zhang, Jianying Zhou, Wei Ding: Different histopathology but the same clonality: ALK rearrangement in a patient with metastatic non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3344-3348. (Full text, PDF).

Ang Cui, Zubing Mei, Long Cui: Anal malignant proliferative trichilemmoma: report of a rare case with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3349-3353. (Full text, PDF).

Hitoshi Dejima, Shigeki Morita, Yusuke Takahashi, Noriyuki Matsutani, Hisae Iinuma, Fukuo Kondo, Masafumi Kawamura: A case of invasive Langerhans cell histiocytosis localizing only in the lung and diagnosed as pneumothorax in an adolescent female. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3354-3357. (Full text, PDF).

Yihong Zhou, Guanghui Gong, Yuxin Tang, Jin Tang, Yu Gan, Yingbo Dai: Paratesticular solitary fibrous tumor: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3358-3361. (Full text, PDF).

Haifen Ma, Maofen Jiang, Weihua Xiao: A rare stroma-rich variant of hyaline-vascular Castleman’s disease associated with calcifying fibrous pseudotumor. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3362-3364. (Full text, PDF).

Zhengrui Xiao, Ying Ni, Guangli Yin, Hanxin Wu, Jianyong Li, Kourong Miao: Mantle cell lymphoma concurrent with T-large granular lymphocytic leukemia: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3365-3369. (Full text, PDF).

Hyun-Soo Kim, Gun Yoon, Sang Yun Ha, Sang Yong Song: Nodular smooth muscle metaplasia in multiple peritoneal endometriosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3370-3373. (Full text, PDF).

Guojun Yu, Yibing Wang, Guangjun Wang, Dawei Zhang, Yong Sun: Fibrous hamartoma of infancy: a clinical pathological analysis of seventeen cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3374-3377. (Full text, PDF).

Guoshu Lin, Hongyan Wang, Xing Fan, Hui Li, Zaixing Wang, Da Lin, Sen Yang, Xuejun Zhang: Disseminated Kaposi sarcoma in a HIV negative patient. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3378-3380. (Full text, PDF).

Mi-Jin Gu: Sclerosing extramedullary hematopoietic tumor presenting as an inguinal mass in a patient with primary myelofibrosis: a diagnostic pitfall. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3381-3383. (Full text, PDF).

Fanxiao Liu, Dongsheng Zhou, Qingyu Zhang, Bomin Wang: Comments on the article of Bu, et al entitled “P16INK4a overexpression and survival in osteosarcoma patients: a meta analysis”. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3384-3385. (Full text, PDF).

Dengyong Zhang, Xiang Ma, Wanliang Sun, Peiyuan Cui, Zheng Lu: Down-regulated FSTL5 promotes cell proliferation and survival by affecting Wnt/β-catenin signaling in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3386-3394. (Full text, PDF).

Zhen Wang, Wei Xu, Ao Rong, Yan Lin, Xu-Ling Qiu, Shen Qu, Xian-Hai Lan: Neovibsanin B increases extracellular matrix proteins in optic nerve head cells via activation of Smad signalling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3395-3403. (Full text, PDF).

Weiyu Hu, Xufeng Pang, Weidong Guo, Liqun Wu, Bin Zhang: Relationship of different surgical margins with recurrence-free survival in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3404-3409. (Full text, PDF).

Zhe Qu, Hongxin Xu, Yihao Tian: Effects of angiotensin-converting enzyme inhibition and bradykinin peptides in rats with myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3410-3417. (Full text, PDF).

Tao Yang, Bin Kong, Yongqin Kuang, Lin Cheng, Jianwen Gu, Junhai Zhang, Haifeng Shu, Sixun Yu, Xiaokun Yang, Jingming Cheng, Haidong Huang: Emodin plays an interventional role in epileptic rats via multidrug resistance gene 1 (MDR1). Int J Clin Exp Pathol 2015;8(3):3418-3425. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711