Volume 8, Number 6:6012-7653;2015  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiyan Mu, Xue Du, Kui Yao, Jitong Zhao, Ce Bian, Qiao Wang, Hongwei Ma, Tao Yi, Yang Wu, Xia Zhao: Association between HSD17B1 rs605059 polymorphisms and the risk of uterine diseases: a systemic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6012-6018. (Full text, PDF).

Abeer M El-Mahalaway: Protective effect of curcumin against experimentally induced aflatoxicosis on the renal cortex of adult male albino rats: a histological and immunohisochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6019-6030. (Full text, PDF).

Zhulei Sun, Shihai Kan, Leilei Zhang, Yan Zhang, Hong Jing, Gui Huang, Qichun Yu, Jiang Wu: Immunohistochemical phenotype and molecularpathological characteristics of metanephric adenoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6031-6036. (Full text, PDF).

Fujiang Cao, Tao Liu, Yunqiang Xu, Dongdong Xu, Shiqing Feng: Curcumin inhibits cell proliferation and promotes apoptosis in human osteoclastoma cell through MMP-9, NF-κB and JNK signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6037-6045. (Full text, PDF).

Li-Mei Hui, Guo-Dong Zhao, Jian-Jun Zhao: δ-Cadinene inhibits the growth of ovarian cancer cells via caspase-dependent apoptosis and cell cycle arrest. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6046-6056. (Full text, PDF).

Jing Dai, Wei Wu, Jianyu Zhou, Kai Gao, Gui Hu, Changwei Lin, Yi Zhang, Xiaorong Li: Effect of antisense microRNA targeting survivin on rectal cancer HRC-9698 cells and its mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6057-6063. (Full text, PDF).

Jun Zhou, Dandan Zhang, Guiming Hu, Xiangyu Zheng, Qin Shen, Wencai Li, Gannan Wang, Yihui Ma, Jingjing Xu, Zhihua Zhao: Upregulated expression of CD30 protein in sclerosing angiomatoid nodular transformation (SANT): studies of additional 4 cases and analyses of 6 cases previously published cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6064-6069. (Full text, PDF).

Jianping Bi, Ai Huang, Tao Liu, Tao Zhang, Hong Ma: Expression of DNA damage checkpoint 53BP1 is correlated with prognosis, cell proliferation and apoptosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6070-6082. (Full text, PDF).

Lianbao Xu, Juan Zhu, Weibing Yin, Xinsheng Ding: Astaxanthin improves cognitive deficits from oxidative stress, nitric oxide synthase and inflammation through upregulation of PI3K/Akt in diabetes rat. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6083-6094. (Full text, PDF).

Wan Faiziah Wan Abdul Rahman, Khairul Shakir Ab Rahman, Siti Norasikin Mohd Nafi, Mohd Hashairi Fauzi, Hasnan Jaafar: Overexpression of DNA methyltransferase 1 (DNMT1) protein in astrocytic tumour and its correlation with O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6095-6106. (Full text, PDF).

Ren Feng, Lei Dong: Knockdown of microRNA-127 reverses adriamycin resistance via cell cycle arrest and apoptosis sensitization in adriamycin-resistant human glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6107-6116. (Full text, PDF).

Jie Song, Hui Ding, Hao-Jun Fan, Wen-Long Dong, Zhen-Xing Sun, Shi-Ke Hou: Canine model of crush syndrome established by a digital crush injury device platform. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6117-6125. (Full text, PDF).

Chengdong Ji, Yuanchang Xiong, Xin Pan, Xuan Guo, Zhen Li, Shuwen Qian, Chang Xu, De-Hua Yu, Wan-Qing Liao: Effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the increasing the incidence of colonic anastomosis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6126-6134. (Full text, PDF).

Jianjun Wang, Yongliang Yao, Jianhong Wu, Guangxin Li: Identification and analysis of exosomes secreted from macrophages extracted by different methods. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6135-6142. (Full text, PDF).

Hui Lyu, Jingcao Huang, Susan M Edgerton, Ann D Thor, Zhimin He, Bolin Liu: Increased erbB3 promotes erbB2/neu-driven mammary tumor proliferation and co-targeting of erbB2/erbB3 receptors exhibits potent inhibitory effects on breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6143-6156. (Full text, PDF).

Fan-Dong Meng, Yan Li, Xin Tian, Ping Ma, Cheng-Guang Sui, Li-Ye Fu, You-Hong Jiang: Synergistic effects of snail and quercetin on renal cell carcinoma Caki-2 by altering AKT/mTOR/ERK1/2 signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6157-6168. (Full text, PDF).

Shaohui Zong, Gaofeng Zeng, Bin Zou, Keke Li, Ye Fang, Li Lu, Deqiang Xiao, Zhiyong Zhang: Effects of Polygonatum sibiricum polysaccharide on the osteogenic differentiation of bone mesenchymal stem cells in mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6169-6180. (Full text, PDF).

Kai-Lian Zheng, Tian-Lin He, Wei-ping Ji, Hui Jiang, Ye Shen, Gang Li, Si-Bo Zhu, Bing-Lei Tong, Yi-Jie Zhang: Alternative splicing of NUMB, APP and VEGFA as the features of pancreatic ductal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6181-6191. (Full text, PDF).

Marie M Bockenstedt, Paola M Boggiatto, Douglas E Jones: Characterization of the B cell response to Leishmania infection after anti-CD20 B cell depletion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6192-6202. (Full text, PDF).

Yan Li, Kang Li, Yiqin Hu, Bo Xu, Jie Zhao: Piperine mediates LPS induced inflammatory and catabolic effects in rat intervertebral disc. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6203-6213. (Full text, PDF).

Xuan-Li Xu, Pei Zhang, Yi-Hong Shen, He-Quan Li, Yue-Hong Wang, Guo-Hua Lu, Jian-Ying Zhou: Mannose prevents acute lung injury through mannose receptor pathway and contributes to regulate PPARγ and TGF-β1 level. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6214-6224. (Full text, PDF).

Dengsheng Xia, Xingmin Qu, Simon D Tran, Laura L Schmidt, Lizheng Qin, Chunmei Zhang, Xiuyu Cui, Dajun Deng, Songlin Wang: Histological characteristics following a long-termnitrate-rich diet in miniature pigs with parotid atrophy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6225-6234. (Full text, PDF).

Hui Cai, Xiaojuan Ye, Bin He, Qiang Li, Yandong Li, Yong Gao: LncRNA-AP001631.9 promotes cell migration in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6235-6244. (Full text, PDF).

Yanjie Xu, Xiongwei Dai, Danxia Zhu, Xiaoli Xu, Cao Gao, Changping Wu: An exogenous hydrogen sulphide donor, NaHS, inhibits the apoptosis signaling pathway to exert cardio-protective effects in a rat hemorrhagic shock model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6245-6254. (Full text, PDF).

Juntao Niu, Yongwang Huang, Lun Zhang: CXCR4 silencing inhibits invasion and migration ofhuman laryngeal cancer Hep-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6255-6261. (Full text, PDF).

Guo-Qiang Qie, Chun-Ting Wang, Yu-Feng Chu, Rong Wang: Expression of HMGB1/RAGE protein in renal carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6262-6268. (Full text, PDF).

Neveen A Noor, Heba M Fahmy, Faten F Mohammed, Anwar A Elsayed, Nasr M Radwan: Nigella sativa amliorates inflammation and demyelination in the experimental autoimmune encephalomyelitis-induced Wistar rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6269-6286. (Full text, PDF).

Feng-Feng Sun, Yong-He Hu, Lv-Ping Xiong, Xiao-Yun Tu, Ji-Hua Zhao, Sheng-Song Chen, Juan Song, Xiao-Qun Ye: Enhanced expression of stem cell markers and drug resistance in sphere-forming non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6287-6300. (Full text, PDF).

Li Ma, Xiaobing Guo, Wei Chen: Inhibitory effects of oleoylethanolamide (OEA) onH2O2-induced human umbilical vein endothelialcell (HUVEC) injury and apolipoprotein Eknockout (ApoE-/-) atherosclerotic mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6301-6311. (Full text, PDF).

Yuan-Li Zhou, You-Jun Xu, Chuan-Wu Qiao: MiR-34c-3p suppresses the proliferation and invasion of non-small cell lung cancer (NSCLC) by inhibiting PAC1/MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6312-6322. (Full text, PDF).

Xiao-Li Wu, Bin Zheng, Li-Shuang Jin, Ruo-Nan Zhang, Ming-He, Zhan Yang, Jin-Kun Wen: Chinese medicine Tongxinluo reduces atherosclerotic lesion by attenuating oxidative stress and inflammation in microvascular endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6323-6333. (Full text, PDF).

Qiang Li, Liejun Hou, Guofu Ding, Yinglong Li, Jiangping Wang, Biao Qian, Jianguo Sun, Qinzhang Wang: KDM6B induces epithelial-mesenchymal transition and enhances clear cell renal cell carcinoma metastasis through the activation of SLUG. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6334-6344. (Full text, PDF).

Daguang Wang, Chunping Li, Yuechao Xu, Yanpeng Xing, Limei Qu, Yuchen Guo, Yang Zhang, Xuan Sun, Jian Suo: Clinicopathological characteristics and prognosis of alpha-fetoprotein positive gastric cancer in Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6345-6355. (Full text, PDF).

Jian-Wen Ren, Zhang-Jun Li, Chen Tu: MiR-135 post-transcriptionally regulates FOXO1 expression and promotes cell proliferation in human malignant melanoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6356-6366. (Full text, PDF).

Lingying Liu, Xiao Li, Jing Yang, Jiake Chai, Yonghui Yu, Hongjie Duan, Huifeng Song, Rui Feng, Tongming Wang, Huinan Yin, Quan Hu, Shaoxia Wang, Jundong Du: Comparison of systemic inflammation response and vital organ damage induced by severe burns in different area. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6367-6376. (Full text, PDF).

Jing Li, Rui Wang, Lei Yang, Qi Wu, Qinwan Wang, Zhengchao Nie, Yongchun Yu, Ji Ma, Qiuhui Pan: Knockdown of Nestin inhibits proliferation andmigration of colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6377-6386. (Full text, PDF).

Han Wu, Qing Zhou, Jun Xie, Guan-Nan Li, Qin-Hua Chen, Li-Na Kang, Biao Xu: Syndecan-4 shedding is involved in the oxidative stress and inflammatory responses in left atrial tissue with valvular atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6387-6396. (Full text, PDF).

Xiang-Liang Zhang, Hui-Juan Shi, Ji-Ping Wang, Hong-Sheng Tang, Shu-Zhong Cui: miR-218 inhibits multidrug resistance (MDR) of gastric cancer cells by targeting Hedgehog/smoothened. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6397-6406. (Full text, PDF).

Zhendong Su, Guoqian Wei, Li Wei, Junyan Liu, Xueqi Li: Effects of rhBNP on myocardial fibrosis after myocardial infarction in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6407-6415. (Full text, PDF).

Xiao-Lan Yu, Ji-Yi Xia, Hai-Qiong Ye, Xia Li, Yu-Jiao Zhang, Xi-Guang Mao: Retinoic acid aliphatic amide inhibits the AMPK-HIF-1α pathway in human ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6416-6424. (
Full text, PDF).

Ning Zhu, Jizong Lin, Kewan Wang, Meidan Wei, Qingzhuang Chen, Yong Wang: Huperzine A protects neural stem cells against Aβ-induced apoptosis in a neural stem cells and microglia co-culture system. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6425-6433. (Full text, PDF).

Quan Liu, Yan Sun, Jie-Min Zheng, Xian-Lei Yan, Hong-Mou Chen, Jia-Kang Chen, He-Qing Huang: Formononetin sensitizes glioma cells to doxorubicin through preventing EMT via inhibition of histonedeacetylase 5. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6434-6441. (Full text, PDF).

Xu Tian, Jian Zhang, Liang Yan, Jing-Ming Dong, Qiang Guo: MiRNA-15a inhibits proliferation, migration and invasion by targeting TNFAIP1 in human osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6442-6449. (Full text, PDF).

Dong-Ming Yao, Jing-Dong Zhou, Ying-Ying Zhang, Lei Yang, Xiang-Mei Wen, Jing Yang, Hong Guo, Qin Chen, Jiang Lin, Jun Qian: GPX3 promoter is methylated in chronic myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6450-6457. (Full text, PDF).

Jidong Xiao, Yuanquan Zhou, Wenhui Zhu: Association of ultrasonographic features with NGX6 expression and prognosis in invasive ductal breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6458-6465. (Full text, PDF).

Qiuyue Zhang, Di Wu, Yang Yang, Tingting Liu, Hongyu Liu: Effects of dexmedetomidine on the protection of hyperoxia-induced lung injury in newborn rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6466-6473. (Full text, PDF).

Weiwei Chu, Sheng Li, Shanwei Wang, Aili Yan, Lei Nie: Ischemic postconditioning provides protection against ischemia-reperfusion injury in intestines of rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6474-6481. (Full text, PDF).

Ru Zhang, Qingjun Huang, Yinpeng Li, Yang Song, Yingxue Li: JMJD5 is a potential oncogene for colon carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6482-6489. (Full text, PDF).

Zaigang Yang, Xu Chen, Yujuan Chen, Qian Zhao: Decreased irisin secretion contributes to muscle insulin resistance in high-fat diet mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6490-6497. (Full text, PDF).

Yu-Liang Wang, Ye-Jia Hu, Feng-He Zhang: Effects of GPNMB on proliferation and odontoblastic differentiation of human dental pulp cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6498-6504. (Full text, PDF).

Gao-Feng Zheng, Zhen Cai, Xiang-Kai Meng, Yi Zhang, Wei Zhu, Xiao-Yan Pang, Lei Dou: Unfolded protein response mediated JNK/AP-1 signal transduction, a target for ovarian cancer treatment. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6505-6511. (Full text, PDF).

Guiyu Li, Caixia Lu, Jing Gao, Xietong Wang, Huanling Wu, Chao Lee, Baoxiang Xing, Qi Zhang: Association between PD-1/PD-L1 and T regulate cells in early recurrent miscarriage. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6512-6518. (Full text, PDF).

Jichun Sun, Hongwu Luo, Wanpin Nie, Xundi Xu, Xiongying Miao, Feizhou Huang, Haiyan Wu, Xiaoxin Jin: Protective effect of RIP and c-FLIP in preventing liver cancer cell apoptosis induced by TRAIL. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6519-6525. (Full text, PDF).

Guangzhe Yu, Wenbo Wang: Protective effects of LM22A-4 on injured spinal cord nerves. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6526-6532. (Full text, PDF).

Chao Ma, Tao Huang, Yue-Chao Ding, Wei Yu, Qian Wang, Bo Meng, Su-Xia Luo: microRNA-200c overexpression inhibits chemoresistance, invasion and colony formation of human pancreatic cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6533-6539. (Full text, PDF).

Lian-Lian Si, Lu Lv, Wen-Hui Zhou, Wei-Dong Hu: Establishment and identification of human primary lung cancer cell culture in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6540-6546. (Full text, PDF).

Cheng-Zheng Wang, Peng Yuan, Yin Li: miR-126 regulated breast cancer cell invasion by targeting ADAM9. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6547-6553. (Full text, PDF).

Ying Liu, Changzheng Shi, Meng Cui, Zhenhua Yang, Danhui Gan, Yiming Wang: Different doses of partial liver irradiation promotes hepatic regeneration in rat. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6554-6559. (Full text, PDF).

Yun Shao, Xiaoying Li, Yali Lu, Lin Liu, Po Zhao: Aberrant LRP16 protein expression in primary neuroendocrine lung tumors. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6560-6565. (Full text, PDF).

Bin Li, Ya Huang, Baoting Chao, Qi Zhao, Jinghua Hao, Chengyong Qin, Hongwei Xu: Splenosis in gastric fundus mimicking gastrointestinal stromal tumor: a report of two cases and reviewof the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6566-6570. (Full text, PDF).

Liyan Zhang, Xiaoguang Hu, Jiying Chen, Guilian Fu: Impact of E6-associated protein on the proliferation and invasion of prostate cancer cells in bone metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6571-6575. (Full text, PDF).

Yanlei Guan, Ling Chen, Yijun Bao, Bo Qiu, Chao Pang, Run Cui, Yunjie Wang: High miR-196a and low miR-367 cooperatively correlate with unfavorable prognosis of high-grade glioma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6576-6588. (Full text, PDF).

Zhi-Xin Qiu, Shuang Zhao, Xian-Ming Mo, Wei-Min Li: Overexpression of PROM1 (CD133) confers poor prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6589-6595. (Full text, PDF).

Jingfeng Wang, Jingmin Zhou, Xuefeng Ding, Lingti Zhu, Kun Jiang, Mingqiang Fu, Shijun Wang, Kai Hu, Junbo Ge: Qiliqiangxin improves cardiac function and attenuates cardiac remodeling in rats with experimental myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6596-6606. (Full text, PDF).

Anke Ruedel, Peter Dietrich, Thomas Schubert, Simone Hofmeister, Claus Hellerbrand, Anja Katrin Bosserhoff: Expression and function of microRNA-188-5p inactivated rheumatoid arthritis synovial fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6607-6616. (Retracted, Full text, PDF).

Xiaomin Ran, Juan Yang, Chaoxia Liu, Ping Zhou, Linzhi Xiao, Keqiang Zhang: MiR-218 inhibits HMGB1-mediated autophagy in endometrial carcinoma cells during chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6617-6626. (Full text, PDF).

Ji An Hwang, Joon Seon Song, Dae Yeul Yu, Hyeong Ryul Kim, Hye Jin Park, Young Soo Park, Woo Sung Kim, Chang Min Choi: Peroxiredoxin 4 as an independent prognostic marker for survival in patients with early-stage lung squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6627-6635. (Full text, PDF).

Tao Wang, Qisheng Gu, Jun Zhao, Jiacai Mei, Mingzhe Shao, Ye Pan, Jian Zhang, Haisheng Wu, Zhen Zhang, Fang Liu: Calcium alginate enhances wound healing byup-regulating the ratio of collagentypes I/III in diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6636-6645. (Full text, PDF).

Luoqiang Lin, Dan Liu, Hongyan Liang, Li Xue, Changlei Su, Ming, Liu: MiR-1228 promotes breast cancer cell growth and metastasis through targeting SCAI protein. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6646-6655. (Full text, PDF).

Ju Yang, Xiaojing Li, Xiuping Liu, Yongjuan Liu: The role of tumor-associated macrophages in breast carcinoma invasion and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6656-6664. (Full text, PDF).

Yan Wang, Jingxia Zhao, Lu Zhang, Tingting Di, Xin Liu, Yan Lin, Zuping Zeng, Ping Li: Suppressive effect of β, β-dimethylacryloyl alkannin on activated dendritic cells in an imiquimod-induced psoriasis mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6665-6673. (Full text, PDF).

Lei Liu, Huixiang Li, Min Zhang, Xinquan Lv: Effects of targeted nano-delivery systems combined with hTERT-siRNA and Bmi-1-siRNA on MCF-7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6674-6682. (Full text, PDF).

Yan Chen, Fengli Qiao, Ying Zhao, Yanjun Wang, Guifeng Liu: HMGB1 is activated in type 2 diabetes mellitus patients and in mesangial cells in response to high glucose. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6683-6691. (Full text, PDF).

Xi-Lan Zhao, Xiao Luo, Ze-Xin Wang, Guo-Li Yang, Ji-Zhong Liu, Ya-Qiong Liu, Ming Li, Min Chen, Yong-Mei Xia, Jun-Jie Liu, Shu-Ping Qiu, Xiao-Qing Gong: Local blockage of EMMPRIN impedes pressure ulcers healing in a rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6692-6699. (Full text, PDF).

Huilong Chen, Xiangqin Xu, Jieming Teng, Sheng Cheng, Hansvin Bunjhoo, Yong Cao, Jin Liu, Jungang Xie, Congyi Wang, Yongjian Xu, Weining Xiong: CXCR4 inhibitor attenuates allergen-induced lung inflammation by down-regulating MMP-9 and ERK1/2. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6700-6707. (Full text, PDF).

Yan-Hua Sha, Yan-Wei Hu, Ji-Juan Gao, Yan-Chao Wang, Xin Ma, Yu-Rong Qiu, Shu-Fen Li, Jia-Yi Zhao, Chuan Huang, Jing-Jing Zhao, Jing-Bo Lu, Chun-Min Kang, Lei Zheng, Qian Wang: Lipoxin A4 promotes ABCA1 expression and cholesterol efflux through the LXRα signaling pathway in THP-1 macrophage-derived foam cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6708-6715. (Full text, PDF).

Xiao Yang, Jing Wang, Wen-Ping Li, Zhi-Jun Jin, Xiao-Jun Liu: Desmocollin 3 mediates follicle stimulating hormone-induced ovarian epithelial cancer cell proliferation by activating the EGFR/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6716-6723. (Full text, PDF).

Xiao-Ping Li, Xiao-Wei Zhang, Lei-Zhen Zheng, Wei-Jian Guo: Expression of CD44 in pancreatic cancer and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6724-6731. (Full text, PDF).

Zhen Tao, Ming Cheng, Shu-Cai Wang, Wei Lv, Huai-Qiang Hu, Chuan-Fen Li, Bing-Zhen Cao: JAK2/STAT3 pathway mediating inflammatory responses in heatstroke-induced rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6732-6739. (Full text, PDF).

Tian-Xia Yu, Peng Zhang, Yan Guan, Min Wang, Ming-Qing Zhen: Protective effects of luteolin against cognitive impairment induced by infusion of Aβ peptide in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6740-6747. (Full text, PDF).

Junxiong Ma, Jun Liu, Hailong Yu, Yu Chen, Qi Wang, Liangbi Xiang: Effect of metformin on Schwann cells under hypoxia condition. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6748-6755. (Full text, PDF).

Weihua Jiang, Fei Zhou, Ning Li, Qi Li, Liwei Wang: FOXM1-LDHA signaling promoted gastric cancer glycolytic phenotype and progression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6756-6763. (Full text, PDF).

Zhenzhong Ji, Zhengguo Hu, Yancheng Xu: APPL1 acts as a protective factor against podocytes injury in high glucose environment. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6764-6771. (Full text, PDF).

Heping Zhou, Zhaohui Mu, Xinsheng Chen, Zhengsheng Shi, Zhengjiang Zha, Yanfei Liu, Zheng Xu: HAEC in the treatment of brain hemorrhage: a preliminary observation in rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6772-6778. (Full text, PDF).

Jun Xu, Xiao-Qiang E, Hui-Yong Liu, Jun Tian, Jing-Long Yan: Angelica Sinensis attenuates inflammatory reaction in experimental rat models having spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6779-6785. (Full text, PDF).

Halil Dogan, Sezgin Sarikaya, Sebnem Tekin Neijmann, Emin Uysal, Neslihan Yucel, Dogac Niyazi Ozucelik, Yıldız Okuturlar, Suleyman Solak, Nurten Sever, Cem Ayan: N-terminal pro-B-type natriuretic peptide as a marker of blunt cardiac contusion in trauma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6786-6792. (Full text, PDF).

Rui-Na Yang, Xin-Shuai Wang, Jing Ren, Yan-Fei Xie, Dan Zhou, Dong-Feng Ge, Xiao-Shan Feng, She-Gan Gao: Mandible ameloblastoma with lung metastasis: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6793-6799. (Full text, PDF).

Yanli Tao, Tiejun Yuan, Xuechang Li, Shuqin Yang, Fanping Zhang, Li Shi: Bacterial extract OM-85 BV protects mice against experimental chronic rhinosinusitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6800-6806. (Full text, PDF).

Yao Yu, Lu Yang, Jinlei Lv, Xu Huang, Jinglin Yi, Chonggang Pei, Yi Shao: The role of high mobility group box 1 (HMGB-1) in the diabetic retinopathy inflammation and apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6807-6813. (Full text, PDF).

Ye Liu, Huichen Zhao, Ye Qiang, Guanfang Qian, Shengxia Lu, Jicui Chen, Xiangdong Wang, Qingbo Guan, Yuantao Liu, Yuqin Fu: Effects of hydrogen sulfide on high glucose-induced glomerular podocyte injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6814-6820. (Full text, PDF).

Xiaolin Wang, Yushan Liu, Guangxin Cao, Xueliang Zhang, Haifei Xu, Hanfeng Xu, Jiandong Wang: Expression of the EphA1 protein is associated with Fuhrman nuclear grade in clear cell renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6821-6827. (Full text, PDF).

Yaning Wang, Chao Lin, Qiang Ren, Yunqi Liu, Xiangdong Yang: Astragaloside effect on TGF-β1, SMAD2/3, and α-SMA expression in the kidney tissues of diabetic KKAy mice. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6828-6834. (Full text, PDF).

Zhihong Xu, Ping Mao, Dongyang Chen, Dongquan Shi, Jin Dai, Yao Yao, Qing Jiang: Tenosynovial giant cell tumor arising from the posterior cruciate ligament: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6835-6840. (Full text, PDF).

Li-Li Han, Ling Chen, Zhi-Ling Dong: Impact of acute and chronic stress hormone on male albino rat brain. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6841-6846. (Full text, PDF).

Jing Zou, Fuqiang Yin, Qi Wang, Wei Zhang, Li Li: Analysis of microarray-identified genes and microRNAs associated with drug resistance in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6847-6858. (Full text, PDF).

Han Wu, Jun Xie, Guan-Nan Li, Qin-Hua Chen, Ran Li, Xin-Lin Zhang, Li-Na Kang, Biao Xu: Possible involvement of TGF-β/periostin in fibrosis of right atrial appendages in patients with atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6859-6869. (Full text, PDF).

Haiqin Wu, Huqing Wang, Wenting Zhang, Xuanhui Wei, Jiaxin Zhao, Pu Yan, Chao Liu: rhEPO affects apoptosis in hippocampus of aging rats by upregulating SIRT1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6870-6880. (Full text, PDF).

Zhong-Hua Ning, Wei Zhao, Xiao-Dong Li, Lu-Jun Chen, Bin Xu, Wen-Dong Gu, Ying-Jie Shao, Yun Xu, Jin Huang, Hong-Lei Pei, Jing-Ting Jiang: The status of perineural invasion predicts the outcomes of postoperative radiotherapy in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6881-6890. (Full text, PDF).

Yi Jiang, Haican Liu, Xuezhi Wang, Guilian Li, Yan Qiu, Xiangfeng Dou, Kanglin Wan: Conserved hypothetical protein Rv1977 in Mycobacterium tuberculosis strains contains sequence polymorphisms and might be involved in ongoing immune evasion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6891-6900. (Full text, PDF).

Wei-Guo Chen, Ting-Ting Zhou, Peng Zhou, Xiao-Wei Li, Zhun Wu, Kai-Yan Zhang, Jin-Chun Xing: Aldosterone-to-renin ratio acts as the predictor distinguishing the primary aldosteronism from chronic kidney disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6901-6909. (Full text, PDF).

Min Hu, Kai Li, Ninu Maskey, Zhigao Xu, ChunWei Peng, Sufang Tian, Yan Li, Guifang Yang: 15-PGDH expression as a predictive factor response to neoadjuvant chemotherapy in advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6910-6918. (Full text, PDF).

Lu-Lu Zhai, Yang Wu, Chong-Yang Cai, Zhi-Gang Tang: Overexpression of homeobox B-13 correlates withangiogenesis, aberrant expression of EMT markers,aggressive characteristics and poor prognosis inpancreatic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6919-6927. (Full text, PDF).

Can Yu, Lihua Huang, Xia Li, Hongwei Zhu, Zhiqiang Li, Xiao Yu: Spatial and temporal differences of HMGB1 expression in the pancreas of rats with acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6928-6935. (Full text, PDF).

Jun Wang, Min Kang, Yu-Tao Qin, Zhu-Xin Wei, Jing-Jian Xiao, Ren-Sheng Wang: Sp1 is over-expressed in nasopharyngeal cancer and is a poor prognostic indicator for patients receiving radiotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6936-6943. (Full text, PDF).

Guo-Qiang Zhang, Chuan He, Li Tao, Feng Liu: Role of DJ-1 siRNA in reverse sensitivity of breast cancer cells to chemotherapy and its possible mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6944-6951. (Full text, PDF).

Jin Bai, Yan-Su Chen, Peng-Jin Mei, Qing-Hua Liu, Ying Du, Jun-Nian Zheng: PinX1 is up-regulated and associated with poor patients’ survival in gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6952-6959. (Full text, PDF).

Luran Liu, Chang Liu, Yuting Lu, Lina Liu, Yan Jiang: ER stress related factor ATF6 and caspase-12 trigger apoptosis in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6960-6966. (Full text, PDF).

Yan Diao, Dong Wu, Zhijun Dai, Huafeng Kang, Ziming Wang, Xijing Wang: Prognostic value of transformer 2β expressionin prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6967-6973. (Full text, PDF).

Min-Hao Yu, Yang Luo, Shao-Lan Qin, Ming Zhong: Increased expression of Rab5A predicts metastasis and poor prognosis in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6974-6980. (Full text, PDF).

Xinyu Zhang, Xinping Yang, Yahui Lin, Miaomiao Suo, Ling Gong, Jingzhou Chen, Rutai Hui: Anti-hypertensive effect of Lycium barbarum L. with down-regulated expression of renal endothelial lncRNA sONE in a rat model of salt-sensitive hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6981-6987. (Full text, PDF).

Yan-Li Qu, Hai-Feng Wang, Zhen-Qiang Sun, Yong Tang, Xiao-Na Han, Xian-Bo Yu, Kun Liu: Up-regulated miR-155-5p promotes cell proliferation, invasion and metastasis in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6988-6994. (Full text, PDF).

Bo Gao, Feng-Mei Yang, Zong-Tao Yu, Rui Li, Fei Xie, Jie Chen, Hai-Jun Luo, Ji-Cai Zhang: Relationship between the expression of MDR1 in hepatocellular cancer and its biological behaviors. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):6995-7001. (Full text, PDF).

Yu-Xing Jiang, Ping-Ang Li, Shi-Wei Yang, Ying-Xue Hao, Pei-Wu Yu: Increased chemokine receptor IL-17RA expression is associated with poor survival in gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7002-7008. (Full text, PDF).

Nathaniel Melling, Ronald Simon, Jakob R Izbicki, Luigi M Terracciano, Carsten Bokemeyer, Guido Sauter, Andreas H Marx: Expression of phospho-mTOR kinase is abundant in colorectal cancer and associated with left-sided tumor localization. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7009-7015. (Full text, PDF).

Bing Li, Yilin Wang, Shiting Li, Hua He, Fengbin Sun, Chunlin Wang, Yicheng Lu, Xiaoqiang Wang, Bangbao Tao: Decreased expression of miR-378 correlates with tumor invasiveness and poor prognosis of patients with glioma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7016-7021. (Full text, PDF).

Weiwei Li, Wei Zhang, Fang Li, Cailing Wang: Mitochondrial genetic analysis in a Chinese family suffering from both mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes and diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7022-7027. (Full text, PDF).

Qi Zhang, Qiang Li, Li Li, Zhaolong Zhang, Yina Wu, Yi Xu: Expression of exogenetic enhanced green fluorescent protein in rat endocranium through lentivirus infection. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7028-7033. (Full text, PDF).

Xiangjin Chen, Feng Zhao, Huihao Zhang, Youzhi Zhu, Kunlin Wu, Guozheng Tan: Significance of TLR4/MyD88 expression in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7034-7039. (Full text, PDF).

Man Wang, Xiu-Jie Wang, Bing-Rong Liu: Effect of shRNA targeted against RhoA on proliferation and migration of human colonic cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7040-7044. (Full text, PDF).

Ying Wang, Shuangshuang Guo: Primary renal diffuse large B-cell lymphoma with central nervous system involvement: a rare case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7045-7049. (Full text, PDF).

Ming Dong, Xin Wang, Hong-Lin Zhao, Xing-Long Chen, Jing-Hua Yuan, Jiu-Yi Guo, Ke-Qiu Li, Guang Li: Integrated analysis of transcription factor, microRNA and LncRNA in an animal model of obliterative bronchiolitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7050-7058. (Full text, PDF).

Lili Zhai, Shuai Li, Huilan Li, Yi Zheng, Ronggang Lang, Yu Fan, Feng Gu, Xiaojing Guo, Xinmin Zhang, Li Fu: Polymorphisms in poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1) promoter and 3’ untranslated region and their association with PARP1 expression in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7059-7071. (Full text, PDF).

Zhongwu Li, Jing Yuan, Lixin Wei, Lixin Zhou, Kaiyong Mei, Junqiu Yue, Hongwen Gao, Miao Zhang, Ling Jia, Qiang Kang, Xiaozheng Huang, Dengfeng Cao: SATB2 is a sensitive marker for lower gastrointestinal well-differentiated neuroendocrine tumors. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7072-7082. (Full text, PDF).

Tianbo Jin, Hua Yang, Jiayi Zhang, Zulfiya Yunus, Qiang Sun, Tingting Geng, Chao Chen, Jie Yang: Polymorphisms and phenotypic analysis of cytochrome P450 3A4 in the Uygur population in northwest China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7083-7091. (Full text, PDF).

Wang-Yang Chen, Xiao-Juan Zhao, Zhi-Fu Yu, Fu-Lan Hu, Yu-Peng Liu, Bin-Bin Cui, Xin-Shu Dong, Ya-Shuang Zhao: The potential of plasma miRNAs for diagnosis and risk estimation of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7092-7101. (Full text, PDF).

Yun-Fei Shi, Xiang-Hong Li, Yu-Qin Song, Wei-Wei Song, Yu-Mei Lai: Involvement of bone marrow in lymphoma: pathological investigation in a single-center from Northern China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7102-7111. (Full text, PDF).

Chaoqun Wang, Yun Zhou, Ruoyun Ruan, Maojin Zheng, Wencan Han, Linchuan Liao: High expression of COUP-TF II cooperated with negative Smad4 expression predicts poor prognosis in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7112-7121. (Full text, PDF).

Dong Liu, Keming Zhou, Qiaoxin Li, Feiyan Deng, Yuqing Ma: Expression of Wnt11 and Rock2 protein with clinical characteristics of esophageal squamous cellcarcinoma in Kazakh and Han patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7122-7130. (Full text, PDF).

Ying Han, Guang-Xu Xu, Huan Lu, Dan-Hua Yu, Yuan Ren, Li Wang, Xu-Hong Huang, Wen-Jing Hou, Zhen-Hong Wei, Yuan-Ping Chen, Yun-Gui Cao, Rong Zhang: Dysregulation of miRNA-21 and their potential as biomarkers for the diagnosis of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7131-7139. (Full text, PDF).

Ming Dong, Xin Wang, Hong-Lin Zhao, Yu-Xia Zhao, Ya-Qing Jing, Jing-Hua Yuan, Yi-Jiu Guo, Xing-Long Chen, Ke-Qiu Li, Guang Li: Protein-DNA array-based identification of transcription factor activities differentially regulated in obliterative bronchiolitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7140-7148. (Full text, PDF).

Wenwu Dong, Jing Li, Hao Zhang, Yanhong Huang, Liang He, Zhihong Wang, Zhongyan Shan, Weiping Teng: Altered expression of estrogen receptor β2 is associated with different biological markers and clinicopathological factors in papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7149-7156. (Full text, PDF).

Satwat Hashmi, Suhail Al-Salam: Galectin-1: a biomarker of surgical stress in murine model of cardiac surgery. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7157-7164. (Full text, PDF).

Yifei Liu, Ling Gai, Jian Liu, Yuan Cui, Yan Zhang, Jia Feng: Expression of poly(C)-binding protein 1 (PCBP1) in NSCLC as a negative regulator of EMT and its clinical value. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7165-7172. (Full text, PDF).

Weijun Ding, Wei Hu, Haihua Yang, Ting Ying, Ye Tian: Prognostic correlation between MTA2 expression level and colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7173-7180. (Full text, PDF).

XQ Sun, BN Bao, XY Gao, DE Yan, YS Zhou: Effect of glycated hemoglobin on heart function of the patients with revascularization of coronary artery. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7181-7188. (Full text, PDF).

Xiao-Fei Li, Chun-Hui Song, Hong-Zhuan Sheng, Dong-dong Zhen, Min Pan, Jian-Hua Zhu: P-selectin gene polymorphism associates with pulmonary hypertension in congenital heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7189-7195. (Full text, PDF).

Yun Liang, Xiaofei Zhang, Xiaoduan Chen, Weiguo Lü: Diagnostic value of progesterone receptor, p16, p53 and pHH3 expression in uterine atypical leiomyoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7196-7202. (Full text, PDF).

Naohiro Makise, Teppei Morikawa, Taketo Kawai, Tohru Nakagawa, Haruki Kume, Yukio Homma, Masashi Fukayama: Squamous differentiation and prognosis in upper urinary tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7203-7209. (Full text, PDF).

Wanglin Zhang, Zhe Yuan, Xinhong Pei, Ruixue Ma: In vivo and in vitro characteristic of HIF-1α and relative genes in ischemic femoral head necrosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7210-7216. (Full text, PDF).

Xuan Zhang, Song Ke, Kai-Hong Chen, Jian-Hong Li, Lian Ma, Xue-Wu Jiang: Diethylstilbestrol affects the expression of GPER in the gubernaculum testis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7217-7222. (Full text, PDF).

Shanfeng Hao, Zonghong Shao: HOTAIR is upregulated in acute myeloid leukemia and indicates a poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7223-7228. (Full text, PDF).

Li-Dong Huang, Sheng-Qiang Gao, Rui-Jie Dai, Dong-Dong Chen, Bin He, Hong-Qi Shi, Kai Yang, Yun-Feng Shan: Intra-thyroid thyroglossal duct cyst: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7229-7233. (Full text, PDF).

Chang-Shan Huang, Wei Yu, Hong Cui, Yun-Jian Wang, Ling Zhang, Feng Han, Tao Huang: Increased expression of miR-21 predicts poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7234-7238. (Full text, PDF).

Rodolfo Fred Behrsin, Cyro Teixeira da Silva Junior, Gilberto Perez Cardoso, Jorge Luiz Barillo, Joeber Bernardo Soares de Souza, Elizabeth Giestal de Araújo: Combined evaluation of adenosine deaminase level and histopathological findings from pleural biopsy with Cope’s needle for the diagnosis of tuberculous pleurisy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7239-7246. (Full text, PDF).

Xiaolong Li, Yan Lu, Yi Sun, Qi Zhang: Effect of curcumin on permeability of coronary artery and expression of related proteins in rat coronary atherosclerosis heart disease model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7247-7253. (Full text, PDF).

Xiaofei Zhang, Caiyun zhou, Minghua Yu, Xiaoduan Chen: Coexisting epithelioid trophoblastic tumor and placental site trophoblastic tumor of the uterus following a term pregnancy: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7254-7259. (Full text, PDF).

Claudia Ileana Sáenz-Corral, María Elisa Vega-Memíje, Eduwiges Martínez-Luna, Juan Carlos Cuevas-González, Alma Angélica Rodríguez-Carreón, Juan José Bollain-y-Goytia de la Rosa, Felipe de Jesús Torres del Muro, Esperanza Avalos-Díaz: Apoptosis in chronic cutaneous lupus erythematosus, discoid lupus, and lupus profundus. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7260-7265. (Full text, PDF).

Li Zhu, Yigang Yin, Ruifang Zhou, Jie Lin, Jianming Li, Jun Ye: Changes of monocyte subsets in patients with acute coronary syndrome and correlation with myocardial injury markers. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7266-7271. (Full text, PDF).

Xianwei Zhou, Wuyin Li, Qiang Ding: Up-regulation of soluble P-selectin predicates its prognostic value in patients with ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7272-7276. (Full text, PDF).

Li Yun, Weixing Zhang, Kejun Qin: Relationship among maternal blood lead, ALAD gene polymorphism and neonatal neurobehavioral development. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7277-7281. (Full text, PDF).

Jian Teng, Fang Sun, Peng-Fei Yu, Ji-Xia Li, Dong Yuan, Jing Chang, Shu-Hua Lin: Differential microRNA expression in the serum of patients with nephrotic syndrome and clinical correlation analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7282-7286. (Full text, PDF).

Yongli Zhou, Yandong Li, Jianyun Zheng, Kaige Liu, Hongmei Zhang: Detecting of gastric cancer by Bcl-2 and Ki67. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7287-7290. (Full text, PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Hui Li, Yi-Ming Wang, Jin-Zhen Wu, De-Zhai Yang: Association of the Trp316Ser variant (rs1801690) near the apolipoprotein H (β2-glycoprotein-I) gene and serum lipid levels. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7291-7304. (Full text, PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Rong-Jun Nie, Xia Chen, Yuan Bin, Wei-Xiong Lin: Suppressor of cytokine signaling 3 A+930-->G (rs4969168) polymorphism is associated with apolipoprotein A1 and low-density lipoprotein cholesterol. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7305-7317. (Full text, PDF).

Qian Yang, Rui-Xing Yin, Xiao-Li Cao, Dong-Feng Wu, Wu-Xian Chen, Yi-Jiang Zhou: Association of two polymorphisms in the FADS1/FADS2 gene cluster and the risk of coronary artery disease and ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7318-7331. (Full text, PDF).

Jianbo Zhu, Lan Yang, Weiyan You, Xiaobin Cui, Yunzhao Chen, Jianming Hu, Wei Liu, Shugang Li, Xiaoyue Song, Yutao Wei, Wenjie Zhang, Feng Li: Genetic variation in miR-100 rs1834306 is associated with decreased risk for esophageal squamous cell carcinoma in Kazakh patients in northwest China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7332-7340. (Full text, PDF).

Yuping Lu, Tsadik Ghebreamlak Habtetsion, Yong Li, Huiping Zhang, Yichun Qiao, Mingxi Yu, Yuan Tang, Qing Zhen, Yi Cheng, Yawen Liu: Association of NCOA2 gene polymorphisms with obesity and dyslipidemia in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7341-7349. (Full text, PDF).

Yu Li, Fang Chen, Xiaoling Zhang, Yuechun Gao, Changyan Wu, Haiyan Li, Yuchen Zhang: Angiotensin type 1 receptor A1166C gene polymorphism is associated with endothelial dysfunction and in-stent restenosis after percutaneous coronary intervention. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7350-7357. (Full text, PDF).

Djabaria Naïma Meroufel, Sounnia Mediene-Benchekor, Sarah Aïcha Lardjam-Hetraf, Hadjira Ouhaïbi-Djellouli, Houssam Boulenouar, Imane Hamani-Medjaoui, Xavier Hermant, Nadhira Saïdi-Mehtar, Philippe Amouyel, Leïla Houti, Aline Meirhaeghe, Louisa Goumidi: Associations of common SNPs in the SORT1, GCKR, LPL, APOA1, CETP, LDLR, APOE genes with lipid trait levels in an Algerian population sample. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7358-7363. (Full text, PDF).

Baolin Kang, Feng Zhao, Xin Zhang, Xiao Deng, Xijing He: Association between the interaction of SMAD3 polymorphisms with body mass index and osteoarthritis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7364-7370. (Full text, PDF).

Ying Wei, Rongxiu Zheng, Yuhui Zhou, Jing Wang, Pengli Bao: Correlation between exon 3 polymorphism of growth hormone receptor gene and the responses to rhGH therapy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7371-7377. (Full text, PDF).

Chenggong Hou, Feng Yang: Interleukin-17A gene polymorphism is associated with susceptibility to gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7378-7384. (Full text, PDF).

Rongju Sun, Yana Li, Wei Chen, Fei Zhang, Tanshi Li: Total ginsenosides synergize with ulinastatin against septic acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7385-7390. (Full text, PDF).

Zhong Qing, Jiumin Ye: Association between ACE polymorphisms and osteoarthritis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7391-7396. (Full text, PDF).

Yanrong Nan, Hongmei Li: MTHFR genetic polymorphism increases the risk of preterm delivery. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7397-7402. (Full text, PDF).

Ying Wu, Lei Tian, Yifei Huang: Correlation between the interactions of ABCA4 polymorphisms and smoking with the susceptibility to age-related macular degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7403-7408. (Full text, PDF).

Kaifei Hao, Zhaohui Yan, Yu Shuang, Jinsong Sun, Shudong Tao, Wenyuan Fu, Lei Liu: Association between interferon gamma 13-CA-repeats polymorphism and metastasis of nasopharyngeal carcinoma in a population of Northern China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7409-7414. (Full text, PDF).

Heng Du, Bin Bai, Yusheng Qiu, Si Yin, Weiguo Bian: Association between TRAIL gene polymorphisms and the susceptibility and severity of lumbar disc degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7415-7420. (Full text, PDF).

Nai-Guo Wang, Da-Chuan Wang, Bing-Yi Tan, Feng Wang, Ze-Nong Yuan: Association between CTLA-4 gene polymorphism and ankylosing spondylitis: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7421-7425. (Full text, PDF).

Guifang Guo, Qiang Zhang, Zhengang Yu, Junjuan Li, Zhaolei Ding, Juan Li, Wei Tan: Correlation between survivin genetic polymorphisms and lung cancer susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7426-7430. (Full text, PDF).

Fangfeng Liu, Jianlu Wang, Hong Chang, Jun Lu, Hongguang Li: Relevance between HLA-DP gene rs2281388 polymorphism and hepatocellular carcinoma risk. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7431-7435. (Full text, PDF).

Hongzeng Wang, Kunpeng Ma: Association between MDM2 rs769412 and rs937283 polymorphisms with alcohol drinking and laryngeal carcinoma risk. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7436-7440. (Full text, PDF).

Jian-Ling Wang, Xin Wang, Dong Yang, Wen-Jie Shi: Association between 8473T>C polymorphism inthe cyclooxygenase-2 gene and the risk ofnasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7441-7445. (Full text, PDF).

Chang Liu, Wei Cui, Li Wang, Lei Yan, Xinjian Ruan, Yanfang Liu, Xiaoyan Jia, Xia Zhang: Klotho gene polymorphisms are related to colorectal cancer susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7446-7449. (Full text, PDF).

Kun Yao, Bin Wu, Mei Xi, Zejun Duan, Jiqiang Wang, Xueling Qi: Distant dissemination of mixed low-grade astroblastoma-arteriovenous malformation after initial operation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7450-7456. (Full text, PDF).

Wen-Jun Xu, Ju-Sheng Wang: Atrophic dermatofibrosarcoma protuberans with the fusion gene COL1A1-PDGFB detected by RT-PCR using only a single primer pair. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7457-7463. (Full text, PDF).

Shengqiang Gao, Lidong Huang, Shuang Dai, Dongdong Chen, Ruijie Dai, Yunfeng Shan: Carcinosarcoma of the gallbladder: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7464-7469. (Full text, PDF).

Andrzej Mroz, Miroslaw Kiedrowski: An unusual case of colonic adenocarcinoma development in the region of disseminating lobular breast carcinoma infiltration: diagnostic approach and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7470-7474. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Transition between morule-like and solid components may occur in solid-predominant adenocarcinoma of the lung: report of 2 cases with EGFR and KRAS mutations. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7475-7481. (Full text, PDF).

Hua Xiang, Zuqun Wu, Zhaoming Wang, Hongtian Yao: Nodular pulmonary amyloidosis and obvious ossification due to primary pulmonary MALT lymphoma with extensive plasmacytic differentiation: Report of a rare case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7482-7487. (Full text, PDF).

Jun Qiu, Wei Lin, Min-Li Zhou, Shui-Hong Zhou, Qin-Ying Wang, Yang-Yang Bao: Primary small cell cancer of cervical trachea: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7488-7493. (Full text, PDF).

Yi Miao, Rong Wang, Lei Fan, Hairong Qiu, Yujie Wu, Yaoyu Chen, Wei Xu, Jianyong Li: Detection of t(12;14)(p13;q32) in a patient with IGH-CCND1 negative mantle cell lymphoma resembling ultra-high risk chronic lymphocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7494-7498. (Full text, PDF).

Juan Liu, Wenjun Yang, Xiangyan Wu, Xiangrong Hu: Invasive cystic hypersecretory carcinoma of the breast: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7499-7502. (Retracted, Full text, PDF).

Ru-Ying Fan, Jian-Qiu Sheng: A case of Peutz-Jeghers syndrome associated with high-grade intramucosal neoplasia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7503-7505. (Full text, PDF).

David A Shustik, David CE Ng, Kesavan Sittampalam: Phosphaturic mesenchymal tumour mixed connective tissue variant: report of three cases with unusual histological findings. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7506-7517. (Full text, PDF).

Yukiko Hata, Takashi Chiba, Maki Ohtani, Shin Ishizawa, Naoki Nishida: An autopsy case of pneumococcal Waterhouse-Friderichsen syndrome with possible functional asplenia/hyposplenia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7518-7525. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Yusuke Takahasi, Michi Hikoaki, Rei Goto: A SMARCB1-deficient vulvar neoplasm with prominent myxoid stroma: report of a case showing ERG and FLI1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7526-7532. (Full text, PDF).

Wael Abdo Hassan, Naoka Udaka, Akihiko Ueda, Yukio Ando, Takaaki Ito: Neoplastic lesions in CADASIL syndrome: report of an autopsied Japanese case. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7533-7539. (Full text, PDF).

Ling Wang, Azadeh Aghel, Brandon Peterson, Jessica Wang-Rodriguez, Huan-You Wang, Xianfeng Frank Zhao: Richter transformation with c-MYC overexpression: report of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7540-7546. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Granulomatous inflammation of pulmonary squamous cell carcinoma: a rare phenomenon. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7547-7552. (Full text, PDF).

Zhen Li, Tianda Feng, Hao Teng, Yi Hu, Yilong Yao, Yunhui Liu: Suprasellar hemangioblastoma without von Hippel-Lindau disease: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7553-7558. (Full text, PDF).

Kunimoto Ichikawa, Nanae Aritaka, Kanako Ogura, Masaru Hosone, Yasunori Ota, Eriko Sato, Norio Komatsu, Takao Hirano: Utility of immunohistochemistry with an antibody against MYC at the initial diagnosis of follicular lymphoma, grade 3A, for predicting a more aggressive clinical course: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7559-7564. (Full text, PDF).

Li Lu, Ruotong Li, Guojing Zhang, Zhicheng Zhao, Weihua Fu, Weidong Li: Brunner’s gland adenoma of duodenum: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7565-7569. (Full text, PDF).

Hidehiro Takei, Emilie Rouah, Meenakshi B Bhattacharjee: Cerebellar pleomorphic xanthoastrocytoma in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7570-7574. (Full text, PDF).

Dawei Wang, Zongze Guo: Multiple primary Ewing’s sarcomas in cerebral cranium of a child: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7575-7582. (Full text, PDF).

Shengyue Huang, Guobin Zhang, Junting Zhang: Similar MR imaging characteristics but different pathological changes: a misdiagnosis for Lhermitte-Duclos disease and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7583-7587. (Full text, PDF).

Guangli Yin, Ying Ni, Zhengrui Xiao, Guangsheng He, Kourong Miao: Concurrent Epstein-Barr virus associated NK/T cell lymphoma after immunosuppressive therapy for aplastic anemia: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7588-7593. (Full text, PDF).

Yongjie Xue, Qiulan Wang, Xuejiao He: Clear cell variant of diffuse large B-cell lymphoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7594-7599. (Full text, PDF).

Andrzej Semczuk, Jacek Tomaszewski, Marek Gogacz, Bogdan Obrzut, Marina Rigau, Dorota Lewkowicz, Anna Semczuk-Sikora: Well-differentiated mucinous uterine adenocarcinoma predominantly diagnosed as adenoma malignum: a case report with an immunohistochemical analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7600-7604. (Full text, PDF).

Ahrim Moon, Nara Yoon, Hyun-Soo Kim: Myxoid dermatofibroma on a great toe: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7605-7609. (Full text, PDF).

Luisa Di Benedetto, Valentina Giovanale, Donatella Caserta: Endometrial tubal metaplasia in a young puerperal woman after breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7610-7613. (Full text, PDF).

Marco Cicciù, Alan Scott Herford, Ennio Bramanti, Carlo Maiorana: Guillain-Barré syndrome: report of two rare clinical cases occurring after allergenic bone grafting in oral maxillofacial surgery. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7614-7616. (Full text, PDF).

Ming-Ming Yan, Jiang-Dong Ni: Comments on Bu et al. “P16INK4a overexpression and survival in osteosarcoma patients: a meta analysis”. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7617-7618. (Full text, PDF).

Song Qing, Keming Zhou, Xia Liu, Xiaohong Li, Feiyan Deng, Yuqing Ma: Primary pulmonary adenoid cystic carcinoma: clinicopathological analyses of 12 cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7619-7626. (Full text, PDF).

Gaixiang Xu, Min Yang, Jian Huang, Jie Jin: Coexistence of multiple myeloma and clear cell renal cell carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7627-7630. (Full text, PDF).

Qiang Sun, Shu Guo, Chen-Chao Wang, Xu Sun, Di Wang, Nan Xu, Shi-Feng Jin, Ke-Zhu Li: Cross-talk between TGF-β/Smad pathway and Wnt/β-catenin pathway in pathological scar formation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7631-7639. (Full text, PDF).

Fang-Fang Zhang, Jing Li: Inhibitory effect of chloroquine derivatives on presenilin 1 and ubiquilin 1 expression in Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7640-7643. (Retracted, Full text, PDF).

Hao Liu, Minjie Sheng, Yu Liu, Peng Wang, Yihui Chen, Li Chen, Weifang Wang, Bing Li: Expression of SIRT1 and oxidative stress in diabetic dry eye. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(6):7644-7653. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711