Volume 9, Number 12:12179-13057;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Jiayou Xu, Fuchang Zheng, Wensheng Yu: MicroRNA-129-5p-mediated inhibition of autophagy enhanced the radiosensitivity of human colon cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12179-12187. (Abstract IJCEP0038257, Full text PDF).

Hao Zhang, Bo Li: Pathological changes and iNOS expression in portal vein and hepatic artery of patients with liver cirrhosis and portal hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12188-12196. (Abstract IJCEP0033987, Full text PDF).

Baoqiang Chang, Yifeng Du: Effect of oxidative stress on neuronic apoptosis and c-myc expression after cerebral hemorrhage. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12197-12207. (Abstract IJCEP0038415, Full text PDF).

Chunyu Wang, Jihua Wu, Yan Cui, Shujun Song, Jun Zhang, JJiinlian Zhou, Jianzhong Zhang: Simulated weightlessness by tail-suspension affects follicle development and reproductive capacity in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12208-12218. (Abstract IJCEP0028640, Full text PDF).

Nan Chen, Jingying Sun, Yali Song, Jian Ge, Yan Shi, Li Zhang: Tripterygium wilfordii polyglycoside reduces the proliferation and inflammatory cytokines secretion of Hacat cells by regulating the balance of neutrophil elastase and trappin-2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12219-12227. (Abstract IJCEP0039429, Full text PDF).

Liang-Liang Jia, Jie Chen, Ling Gai, Yu-Peng Li, Xiao-Ning Lu, Xue-Fan Cui, Li-Li Ji: PFTK1 promotes the progression of non-small cell lung cancer (NSCLC) through the Wnt/β-catenin signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12228-12239. (Abstract IJCEP0037998, Full text PDF).

Jun Qin, Qiang Wu, Xin-Ti Tan, Liao-Bin Chen, Xin Wang: Down-regulation of microRNA-145 expression promote resistance to chondrocyte apoptosis in osteoarthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12240-12246. (Abstract IJCEP0025617, Full text PDF).

Ya-Hong Wang, Zi-Ying Lin, La-Wei Yang, Hui-Juan He, Ting Chen, Wen-Ya Xu, Chun-Yan Li, Xu Zhou, Dong-Ming Li, Ze-Qing Song, Jie Chen, Hua Wu, Wei-Min Yao, Gang Liu: PM2.5 exacerbate allergic asthma involved in autophagy signaling pathway in mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12247-12261. (Abstract IJCEP0025015, Full text PDF).

Yan Lu, Ying Zhang, Qingming Lu, Zhaohui Li, Xiaohua Xie: Differential expression profiles assay of miRNAs in rat serum after traumatic hemorrhagic shock. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12262-12274. (Abstract IJCEP0034961, Full text PDF).

Ai-Min Qian, Wen-Dong Li, Ling-Shang Kong, Jian-Jie Rong, Feng-Rui Lei, Xiao-Long Du, Cheng-Long Li, Xiao-Qiang Li: Long noncoding RNA expression profile of endothelial progenitor cells from deep vein thrombosis patients identified by microarray analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12275-12286. (Abstract IJCEP0040321, Full text PDF).

Yandong Li, Haixiao Wang, Qun Li, Qiang Li, Yong Gao: Overexpression of CRM1 indicates poor prognosis and its knockdown suppresses tumor growth in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12287-12296. (Abstract IJCEP0028772, Full text PDF).

Jufang Chi, Liping Meng, Xiaoya Zhai, Yan Guo, Sunlei Pan, Changzuan Zhou, Chengjian Jiang, Hangyuan Guo: Tanshinon II A attenuates diabetic cardiomyopathy by down-regulation of mTOR/P70S6K signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12297-12305. (Abstract IJCEP0034378, Full text PDF).

Yu Wang, Hong Zhang, Xu Li, Wei Chen: Downregulation of long non-coding RNA UCA1 is associated with the anticancer effects of isorhapontigenin on human bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12306-12314. (Abstract IJCEP0040539, Full text PDF).

Bo Dai, Yunhan Yang, Hongtao Li, Bin Chen, Jianxin He, Dingcheng Xiang, Jian Qiu: MiR-24 can promote the effects of induction of pluripotent stem cells on myocardial infarction fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12315-12322. (Abstract IJCEP0039193, Full text PDF).

Mingmin Huang, Tengfei He, Chungen Xing: MicroRNA-212-5p down-regulation suppresses colorectal cancer migration and invasion by up-regulating SMAD4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12323-12329. (Abstract IJCEP0038521, Full text PDF).

Zhifeng Sun, Weiming Hu, Xuefan Jiang: Down regulation of p19ARF by microRNA218 induces apoptosis of EC9706. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12330-12336. (Abstract IJCEP0039604, Full text PDF).

Tenglang Zhong, Yunlang Zhong: Effect of atorvastatin, 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase inhibitor (HMG-CoA) on the prevention of osteoporosis in ovariectomized rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12337-12348. (Abstract IJCEP0016730, Full text PDF).

Yushi Sun, Lingyu Bao, Yue Wang, Fengyi Zhao, Xiang Jiao, Fei Yang, Bingyin Shi: A tolerogenic peptide hCDR1 aggravates lupus in chronic graft-versus-host model of systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12349-12360. (Abstract IJCEP0038663, Full text PDF).

Jiugeng Feng, Ronghua Feng, Chunhui Zeng, Minjun Wei, Tao Hong: MicroRNA-664 regulates cell invasion and migration and epithelial-mesenchymal transition by targeting TGF-β signal in glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12361-12370. (Abstract IJCEP0037910, Full text PDF).

Taoran Deng, Yu Deng, Weina Li: MicroRNA let-7f suppresses the proliferation, migration and invasion of non-small cell lung cancer by targeting TGFBR1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12371-12380. (Abstract IJCEP0040021, Full text PDF).

Yue-Fen Zhou, Xue-Tao Yu, Jing-Jing Yao, Chun-Wei Xu, Jian-Hui Huang, Yang Wan, Mei-Juan Wu: Withaferin A inhibits hepatoma cell proliferation through induction of apoptosis and cell cycle arrest. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12381-12389. (Abstract IJCEP0034496, Full text PDF).

Daping Xiao, Zhihua Yun, Ting Wu, Jin Zhang, Jie Shao: Helicobacter pylori infection associated miR-451 suppressed the proliferation of gastric cancer by targeting CASC4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12390-12398. (Abstract IJCEP0040180, Full text PDF).

Yunfeng Jiang, Chao Yan, Yuhui Wang, Congbin Peng, Huadong Zhu, Cheng Zhou, Guozheng Li: Construction of HSP27-expressing lentiviral vector and interaction with contraction-associated proteins in the infection model with cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12399-12406. (Abstract IJCEP0028965, Full text PDF).

Yue Wang, Guohua Zhao, Tao Yu: CD133 expression may be useful as a prognostic indicator in glioblastoma multiforme: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12407-12414. (Abstract IJCEP0036683, Full text PDF).

Jin Zhang, Shan Lu, Jie-Fang Zhu, Kun-Peng Yang: Up-regulation of lncRNA HULC predicts a poor prognosis and promotes growth and metastasis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12415-12422. (Abstract IJCEP0038205, Full text
PDF).

Jingyu Zhang, Bin Liu, Lina Zhang, Yonghui Zheng, Tingting Chu, Hong Zhao, Zichao Yang: Function and mechanism of long non-coding RNA KIAA0495 in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12423-12430. (Abstract IJCEP0038555, Full text PDF).

Xiaowei Zhang, Zhe Chen, Nannan Huang, Ling Kuang, Huaqi Yin, Ke Lan, Qing Li, Yongping Zhao, Kite Brandes, Tao Xu: CMTM2 is essential for spermiogenesis in mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12431-12438. (Abstract IJCEP0039127, Full text PDF).

Jun Zhang, Hongbo Cai, Xiuhai Guo, Jing Yin, Bin Yang, Yaoyu Feng, Hui Jin: Effects of amygdalin on alcohol-induced adipogenic differentiation of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12439-12445. (Abstract IJCEP0038206, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Ling Pan, Wei Wang, Feng Huang, Jin-Zhen Wu: Sex-specific association of the PLA2G6 rs2760114 and serum lipid-related phenotypes in two Chinese ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12446-12458. (Abstract IJCEP0035445, Full text PDF).

Boru Hou, Furong Ju, Xiumei Guo, Dong Wang, Xiaofeng Cheng, Akbar khan, Shengxiang Zhang, Haijun Ren: Ki20227 influences the morphology of microglia and neurons through inhibition of CSF1R during global ischemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12459-12469. (Abstract IJCEP0036593, Full text PDF).

Zhan-Bo Wang, Jin-Hong Liu, Jing Yuan, Huai-Yin Shi: Clinicopathological and cytogenetic features of hepatic angiosarcoma and epithelioid hemangioendothelioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12470-12480. (Abstract IJCEP0039990, Full text PDF).

Ying Qiu, Ruidong Zhao, Mark M Yun, Xia Han, Feiyu Yun, Bingchun Liu, Erxia Zhou, Sheng Yun: Eperythrozoon suis infection enhances atherosclerosis in low-density lipoprotein receptor-deficient mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12481-12491. (Abstract IJCEP0041225, Full text PDF).

Xiao-Jun Xiang, Rui-Yi Zhong, Qi Tu, Zi-Ling Fang, Miao Feng, Jian-Ping Xiong: Increased expression of FAM83B predicts poor prognosis in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12492-12501. (Abstract IJCEP0041460, Full text PDF).

Chunyan Li, Xiangjun Li, Qian Mao, Yushan Guo: MicroRNA-223 inhibits hepatic gluconeogenesis by targeting forkhead box O1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12502-12510. (Abstract IJCEP0038825, Full text PDF).

Jilin Hu, Chen Qin, Yuan Gao, Xianxiang Zhang, Maoshen Zhang, Yun Lu: MicroRNA-613 suppresses colon cancer proliferation via targeting neurokinin-1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12511-12518. (Abstract IJCEP0032458, Full text PDF).

Ping Zhou, He Yu, Weimin Li: Overexpression of galectin-1 indicates poor prognosis in resected non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12519-12526. (Abstract IJCEP0039056, Full text PDF).

Lei Zheng, Jianzhong Liu: Overexpressed indoleamine 2, 3-dioxygenase induced T cell apoptosis via Fas/FasL and Bcl-2/Bax-related apoptotic pathways in metastatic breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12527-12534. (Abstract IJCEP0039122, Full text PDF).

Guomei Tai, Pei Gu, Haowen Zhang, Xiaojun He, Jie Du, Jianfeng Huang, JiahuaYu, Jing Cai, Fenju Liu: TP53 induced glycolysis and apoptosis regulator knockdown radiosensitizes glioma cells through oxidative stress-induced excessive autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12535-12542. (Abstract IJCEP0039155, Full text PDF).

Huimin Liu, Maoen Xu, Lijia Ma, Huai Yu, Jingbo Hou, Bo Yu: Silencing Rac1 protects H9c2 cells against hypoxia-reoxygenation injury by inactivation of notch pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12543-12550. (Abstract IJCEP0039747, Full text PDF).

Bin Cao, Keyu Ren, Hao Yuan, Wei Zhang, Qi Zhang: CREB is upregulated in hepatic encephalopathy and contributes to the neuroprotection against neuroinflammation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12551-12558. (Abstract IJCEP0040171, Full text PDF).

Song Guo, Xiaowei Lu, Ruihuan Gu, Di Zhang, Yijuan Sun, Yun Feng: GnRH agonist enhances autophagy in a mouse model of adenomyosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12559-12566. (Abstract IJCEP0041631, Full text PDF).

Jianjun Jia, Xingmei Xie, Zhixin Wang, Xiaomao Li: Expression of apoptosis-related proteins bcl-2 and bax in tumor infiltrating dendritic cells in human endometrial cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12567-12573. (Abstract IJCEP0035072, Full text PDF).

Aiguo Liu, Xuezhi Zhang, Huali Gu, Peng Li, Tao Yu: Insulin-like growth factor-1 protects ischemic myocardial cells via PI3K/AKT pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12574-12580. (Abstract IJCEP0037169, Full text PDF).

Keqiang Shi, Xinglin Zhang, Yunxia Lei, Jiangwei Tan, Zhaowan Xu, Yanping Zheng: HSP70 alleviates PC-12 cell oxidative damage caused by ROS through activation of Wnt/beta-catenin signaling pathway in spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12581-12587. (Abstract IJCEP0038211, Full text PDF).

Chang-Li Peng, Gang Liu, Zeng-Qiang Han, Yu Chen: Transcription factor Mef2C regulates the migration of vascular smooth muscle cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12588-12594. (Abstract IJCEP0038611, Full text PDF).

Jun Lu, Dawei Dai, Shiming Zhang, Jiang Wu, Lei Jiao, Yabo Huang: Anti-inflammatory effects of artificial synthetic E-selectin on common carotid artery aneurysm in an elastase induced rabbit model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12595-12601. (Abstract IJCEP0038889, Full text PDF).

Chunming Yong, Keyu Ren, Xiaxia Wang, Lipeng Jin, Shaochun Wang, Shanglang Cai: SNF5 alleviates Ang II-induced myocardial hypertrophy by inactivation of MAPK/mTOR pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12602-12608. (Abstract IJCEP0040238, Full text PDF).

Wende Xiao, Shifeng Wen, Haoyi Chen, Weipeng Zheng: MicroRNA-133b negatively regulates the proliferation and osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12609-12614. (Abstract IJCEP0031635, Full text PDF).

Xuebing Yu, Juan Liu, Lijun Zhang, Jihong Hu, Xiaoqing Yuan, Qiaoyun Chen, Jingwen Xu, Xinmin Yan, Weijun Heng: Predictive value of miR-27b as a potential biomarker for head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12615-12620. (Abstract IJCEP0039642, Full text PDF).

Haiyan Chen, Zhenyang Liu, Hui Chang, Jinbao Gao, Yunjun Li, Lihua Chen, Yongchun Luo, Ruxiang Xu: Knockdown of long noncoding RNA UCA1 inhibits glioma cell metastasis via reduction of epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12621-12626. (Abstract IJCEP0041012, Full text PDF).

Guoqing Zha, Xiaofeng Niu, Yunjiang Liu, Liangbao Xiao, Jun Hu, Jianhua Yi: The application of MRI in preoperative localization of glomus tumors of the fingertip. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12627-12631. (Abstract IJCEP0035035, Full text PDF).

Guang-Yuan Shi, Rui-Xing Yin, Tao Guo, Jia-Qi Sun, Xia Chen, Ling Pan, Jian-Hua Huang, Wei-Jun Li, Hui Gao, Qing-Hui Zhang: Association of the CMIP rs2925979 polymorphism and several environmental factors with serum lipid levels in the Chinese Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12632-12650. (Abstract IJCEP0034515, Full text PDF).

Xia Chen, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Hui Gao, Wei-Jun Li, Jian-Hua Huang, Tao Guo, Ling Pan: Association of the SLC39A8 rs971752 polymorphism and serum lipid levels in the Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12651-12668. (Abstract IJCEP0030848, Full text PDF).

Hui Gao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Ling Pan, Wei-Jun Li, Jian-Hua Huang, Kai-Guang Li, Yuan Bin: Association of the SNX13 rs4142995 SNP and serum lipid levels in the Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12669-12685. (Abstract IJCEP0035407, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Xia Chen, Ling Pan, Yuan Bin, Wu-Xian Chen: ssociation of the BTNL2 rs9268480 SNP and several environmental factors with serum lipid profiles in the Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12686-12700. (Abstract IJCEP0030138, Full text PDF).

Xiaomin Gao, Yue Pan, Linjin Li, Heyi Chen, Peng Xia, Zhixian Yu, Laijian Huang: Sarcopenia is an independent predictor of survival outcomes for patients with upper tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12701-12713. (Abstract IJCEP0040195, Full text PDF).

Hirokazu Urushiyama, Yasuhiro Terasaki, Shinya Nagasaka, Nariaki Kokuho, Mika Terasaki, Shinobu Kunugi, Yu Mikami, Satoshi Noguchi, Masafumi Horie, Kiyotaka Nagahama, Yasuhiro Yamauchi, Akira Shimizu, Takahide Nagase: Role of canstatin in early fibrotic lesions of idiopathic interstitial pneumonias and migration of lung fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12714-12722. (Abstract IJCEP0036531, Full text PDF).

Lili Wang, Huanwen Wu, Li Wang, Hui Zhang, Juliang Lu, Zhiyong Liang, Tonghua Liu: Expression of CD44 and prostate stem cell antigen and their prognostic significance in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12723-12731. (Abstract IJCEP0039354, Full text PDF).

Yong Zhu, Min Zhang, Xiaocai Wu, Bing Zhu, Jun Wu, Zhengguang Wang, Wei Chen, Xiaomin Zuo, Yusheng Jie, Yutian Chong, Xiangling Meng: Predictive value of immunoscore in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12732-12739. (Abstract IJCEP0038057, Full text PDF).

Xue Li, Xin Xie, Risheng Lei, Weiyi Fang, Zhen Liu, Mao Fang: Decreased expression of CTGF and increased MMP9 are correlated with poor prognosis in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12740-12747. (Abstract IJCEP0041090, Full text PDF).

Xijing Zhuang, Feng Gao, Lei Shi, Xuezhi He, Yang Gao: MicroRNA-34a suppresses cell proliferation and promotes proinflammatory cytokine secretion in endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12748-12754. (Abstract IJCEP0039435, Full text PDF).

Xianhui Yang, Shumin Li: Analysis of esmolol and landiolol on elderly patients in the perioperative period with gastric surgery. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12755-12760. (Abstract IJCEP0031943, Full text PDF).

Qiyu Lu, Daoming Liang, Lin Zhou, Yongqing Duan, Xudong Ma, Baosheng Wan, Hua Wang: FOXS1 is a prognostic factor for hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12761-12766. (Abstract IJCEP0033923, Full text PDF).

Hai-Dong He, Ping Hu, Xia Chen, Wei-Qian Sun, Jia-Jun Wu, Dong-Liang Zhang, Xu-Dong Xu: Npt2b plays a major role in phosphorus transportation and homeostasis in colon and small intestine of uremia patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12767-12772. (Abstract IJCEP0035311, Full text PDF).

Yinglan Wang , Hongxia Gan, Fangming Su, Haiying Zhang, Shuoshi Wang, Jieyi Xian: Role of MAPK/ERK signal pathway in recurrent miscarriage patients by case-control analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12773-12778. (Abstract IJCEP0036893, Full text PDF).

Yongshun Guo, Tao Zhu, Guishan Zhuang, Shidong Zhang, Lei Qi, Wen Li, Yunjiang Zang: Astrocyte elevated gene-1 expression in urothelial bladder carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12779-12784. (Abstract IJCEP0040279, Full text PDF).

Xue-Feng Ni, Jun Wu, Mei Ji, Ying-Jie Shao, Wen-Jie Zhou, Jing-Ting Jiang, Chang-Ping Wu: Prognostic value of C-reactive protein/albumin ratio in patients receiving first-line palliative chemotherapy with unresectable stage IV gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12785-12796. (Abstract IJCEP0036952, Full text PDF).

Yumei Yang, Mei Li, Yanshuang Li: High expression of PIK3R1 (p85α) correlates with poor survival in patients with metastatic breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12797-12806. (Abstract IJCEP0037888, Full text PDF).

Longyang Jin, Zhenyu Hei, Chao Han, Tianyu Zhai, Zhiwei Quan, Jiandong Wang: Expression of CD133 in human intrahepatic cholangiocarcinoma: its relation with lymph node metastasis and poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12807-12814. (Abstract IJCEP0025666, Full text PDF).

Jia-Sheng Yan, Bin-Bin Dong, Qi Chen, Long-Sheng Wang, Qian Wang, Xiao-Zhen Niu, Jun-Hua Zheng, Feng-Qiang Yang: Up-regulation of Legumain correlates with tumor progression and poor prognosis in urothelial carcinoma of bladder. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12815-12821. (Abstract IJCEP0023162, Full text PDF).

Pinfang He, Dongming Yao, Zhen Qian, Qin Chen, XingXing Chen, Lei Yang, Jing Yang, Xiangmei Wen, Jichun Ma, Jiang Lin, Jun Qian: CTNNA1 promotor hypermethylation in chronic myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12822-12828. (Abstract IJCEP0025582, Full text PDF).

Ting Wu, Jianhua Chen, Yang Shi, Rong Shen, Miao Chen: Expression of HDAC9 in gastric cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12829-12835. (Abstract IJCEP0038539, Full text PDF).

Wenxian You, Xiaofei Lai, Jing Lv, Pu Chen, Jirong Xia, Fang Cui, Yu Xiang: Association of tumor necrosis factor-α gene polymorphisms with susceptibility to helicobacter pylori-associated gastroduodenal diseases in the Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12836-12842. (Abstract IJCEP0038568, Full text PDF).

Fang Liang, Kuixiang Wang, Hongxia Zhang, Jian Zhang, Xinsheng Nie, Zhanxiu Zhang, Zhenfeng Shi: Serum 25-hydroxyvitamin D levels and diabetic retinopathy: a systematic meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12843-12848. (Abstract IJCEP0036602, Full text PDF).

Ning Liu, Peng-Fei Wang, Hong-Wang Song, Ling-Wei Kong, Kun Yao, Xue-Ling Qi, Shou-Wei Li, Chang-Xiang Yan, Chun-Jiang Yu: Immunostaining of IDH-1R132H and ATRX proteins in the classification of adult glioblastomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12849-12854. (Abstract IJCEP0038759, Full text PDF).

Xiaxia Zhao, Xiaohan Sun, Zhihui Wang, Lihong Ren: Identification of a novel heterozygous mutation in the DLX3 gene of a Chinese family with tricho-dento-ossenous syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12855-12860. (Abstract IJCEP0041077, Full text PDF).

Seok Joo Lee, Hyemin Kim, Junjeong Choi, Sang Kyum Kim: Basal cell carcinoma arising from the epidermoid cyst. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12861-12865. (Abstract IJCEP0041245, Full text PDF).

Anne-Marie Kanstrup Fiehn, Michael Bzorek, Mads Warnecke, Ben Vainer, Gro Linno Willemoe: Double immunohistochemical staining with laminin 5 (γ2 chain) and collagen IV in colorectal neoplasms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12866-12875. (Abstract IJCEP0040385, Full text PDF).

Min Li, Lei Li, Mingzhu Wang, Hongjun Ma, Renya Zhang, Anna Zhu, Minying Sun, Zhenhua Chen, Yingsong Wu, Xuexi Yang, Ming Li: Mutations in NSCLC identified by a next-generation sequencing targeted sequencing panel. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12876-12882. (Abstract IJCEP0038564, Full text PDF).

Peng Huang, Yushun Zhang, Heshui Wu: Mean platelet volume as an indicator of persistent organ failure in acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12883-12889. (Abstract IJCEP0040660, Full text PDF).

Tongzhen Xu, Xuefei Sun, Ziying Luan, Guotao Yang: Expression of HDGF, ADAM9 and P53 is correlated with clinical and pathological features and prognosis of esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12890-12895. (Abstract IJCEP0032461, Full text PDF).

Jia-Yi Liu, Yao Li, Jia-Zi Shi, Wei-Ping Wang, Yi Gao, Jie Wang, Yi Bao, Hua-Mao Ye, Jia-Xuan Liu, Xing-Ye Chen, Yi-Sha Gao, Bing Liu, Lin-Hui Wang: Clinicopathologic features of clear cell papillary renal cell carcinoma: our experience of 11 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12896-12900. (Abstract IJCEP0038332, Full text PDF).

Hao Feng, Jie Yin, Xiao-Ying Zhou, Guo-Xin Zhang: IL-17A enhance the effectiveness of IFN-α to regulated miR-23b in HepG2.2.15 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12901-12904. (Abstract IJCEP0038450, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Shang-Ling Pan, Jin-Zhen Wu, De-Zhai Yang, Feng Huang: Interactions of the several mutations and their haplotypes with alcohol consumption on lipid-associated phenotypes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12905-12923. (Abstract IJCEP0034811, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Shang-Ling Pan, Jin-Zhen Wu, Wei-Xiong Lin, De-Zhai Yang: Sexually dimorphic association of the pleiotropic GALNT2 SNPs and haplotypes and serum lipid traits in Jing and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12924-12941. (Abstract IJCEP0028135, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Hui Gao, Qing-Hui Zhang, Jian-Hua Huang, Wei-Jun Li: Sexually dimorphic association of the B-cell CLL/lymphoma 7B gene rs2237278 and lipid-associated phenotypes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12942-12958. (Abstract IJCEP0035189, Full text PDF).

Ming-Chun Chen, Bang-Gee Hsu, Chung-Jen Lee, Ji-Hung Wang: Hyperleptinaemia positively correlates with cardiometabolic syndrome in hypertensive patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12959-12967. (Abstract IJCEP0041638, Full text PDF).

Xiaobin Wang, Xinjie Hao, He Wang, Mingmin Wang, Fengbo Sun, Xiaoping Fan, Tianli Fan: Impact of NFKB1 and NFKBIA gene polymorphism and additional gene-gene interaction on liver cancer risk in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12968-12975. (Abstract IJCEP0036984, Full text PDF).

Guanxiong Li, Yang Li, Weibing Bai, Dong Jiang, Xianglong Duan, Wei Jia, Haoyi Wang, Yanhong Hao, Zhongmin Yang: MPHOSPH6, ZNF208 and RTEL1 polymorphisms in Chinese Han patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12976-12981. (Abstract IJCEP0035725, Full text PDF).

Yanmin Jiang, Minqin Li, Wei Huang: Effects of low molecular heparin sodium on HPA and MMP-9 expression in tissues and serum of hypertensive pregnant rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12982-12987. (Abstract IJCEP0042027, Full text PDF).

Xiaofeng Ming, Fanguo Kong, Wuyin Li, Dengshan Chen, Chuanwei Zhang, Lei Wang: Clinical study on salter innominnate osteotomy for developmental dysplasia of hip in children. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12988-12992. (Abstract IJCEP0038436, Full text PDF).

Hailong Liu, Weihai Ning, Yanming Qu, Mingshan Zhang, Hongwei Zhang, Yongmei Song, Chunjiang Yu: Primary intracranial malignant ectomesenchymoma in pineal region: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):12993-13002. (Abstract IJCEP0033232, Full text PDF).

Yangying Zhou, Bin Xie, Yumei Duan, Weiping Su, Xiaoping Yi, Wei Liu, Chunyan Fu, Yongguang Tao, Jianhua Zhou, Desheng Xiao: Primary gastric malignant melanoma might originate from amine precursor uptake and decarboxylation cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13003-13009. (Abstract IJCEP0039600, Full text PDF).

Yu Xu, Yunfeng Zhao, Yuliang Liu, Lanlan Qian, Wei Yao, Xuefeng Tang, Xueling Wu: A rare case of synchronous mycobacterium tuberculosis, aspergillosis and lung adenocarcinoma in a patient. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13010-13014. (Abstract IJCEP0037326, Full text PDF).

Li Cao, Yun Wang, Qiaozhen Guo, Dean Tian, Congyi Wang, Bin Cheng: Gastrointestinal mucosal lesions in an adult with Henoch-Schonlein purpura presenting as intestinal tuberculosis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13015-13020. (Abstract IJCEP0037126, Full text PDF).

Ping Lan, Liyi Xie, Xiaoyang Yu, Jie Feng, Dan Niu, Aiping Yin: Anti-GBM crescentic glomerulonephritis with intensive multinucleated giant cells: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13021-13026. (Abstract IJCEP0036990, Full text PDF).

Guiming Zhou, Yang Wang, Mei Xu: Familial partial lipodystrophy with gene mutation in both LMNA and PPARG: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13027-13031. (Abstract IJCEP0021475, Full text PDF).

Rui Zhang, Huixia Cui, Wenlu Zhang: Gingival squamous cell carcinoma induced by zoledronic acid treatmentof breast cancer with brain metastasis: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13032-13036. (Abstract IJCEP0037996, Full text PDF).

Xiang Gao, Wei Bi, Shuxia Liu, Qingjuan Liu, Yanrong Zhang, Huijun Duan: Combination of ischemic post-conditioning with a synthetic glycine derivative improves functional outcome after ischemic-reperfusion injury in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13037-13045. (Abstract IJCEP0041766, Full text PDF).

Yanli Tao, Tiejun Yuan, Xuechang Li, Shuqin Yang, Fanping Zhang, Li Shi: Bacterial extract OM-85 BV protects mice against experimental chronic rhinosinusitis: Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(6): 6800-6806. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13046. (Abstract IJCEP0042486, Full text PDF).

Monika Vyas, Natalie Patel, Arvindhan Nagarajan, Narendra Wajapeyee, Dhanpat Jain, Xuchen Zhang: Hypoxia induced HIF-1α expression promotes angiogenesis, tumor budding cell survival and cell proliferation arrest in high-grade tumor budding colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13047-13055. (Abstract IJCEP0036397, Full text PDF).

Wen Li, Hongying Zhang, Liu Yang: Infarction of pleomorphic adenoma of parotid gland: a rare pathological phenomenon. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(12):13056-13057. (Abstract IJCEP0041378, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711