Volume 9, Number 8:7763-8783;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Zi-Jin Liu, Hua-Wu Zhang: Genetic polymorphisms of ADIPOQ and osteonecrosis of the femoral head risk in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7763-7768. (Abstract IJCEP0023220, Full text PDF).

Ma Mu Ti Jiang A Ba Bai Ke Re, Hui Chen, Adilijiang Aimaiti, Xue Liu, Ming Lu, Yunhai Wang: Minimally invasive surgical management of complex anorectal fistula with biological plug: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7769-7778. (Abstract IJCEP0030235, Full text PDF).

Zi-Jin Zhao, Jian Yuan, Jun Su, Xiang-Yu Wang, Miao-Miao Liu, Xian-Rui Yuan, Qing Liu, Ming-Hua Wu: Role of long non-coding RNAs in cancer and associated signal transduction pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7779-7792. (Abstract IJCEP0025297, Full text PDF).

Lei Yan, Liang Zhao, Shanchang Li, Zakariaou Habibou: Effects of hedgehog pathway genes on the response to tensile force and inflammatory cytokines in rat condylar cartilage cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7793-7799. (Abstract IJCEP0026727, Full text PDF).

Yangyang Li, Hanbin Chen, Guorong Chen, Jingjing Liu, Haigang Zhu, Bhawneeta Nugasur, Zhiming Li, Teng Ye: Trauma could as a triggering factor for development of acral lentiginous melanoma: a clinicopathologic study of 56 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7800-7806. (Abstract IJCEP0029209, Full text PDF).

Dong-Ze Ji, Ze Zhang, Hua-Guo Xu: Evaluation of serum CEA for the gastrointestinal cancer diagnosis using different cut-off values. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7807-7812. (Abstract IJCEP0032436, Full text PDF).

Huabin Hou, Liang Gong, Linglin Zhou, Hongni Qin, Xiao Mei, Yuzhen Xie, Chunjiang Yu, Hongye Hu: The potential role of microRNA-497 in different cancers: Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7813-7818. (Abstract IJCEP0029610, Full text PDF).

Robert P Ostrowski, Małgorzata Frontczak-Baniewicz, Andrzej Kapuściński, Grzegorz Sulkowski, Emanuela B Pucko, Katarzyna Stępień, Ewa Matyja: Effect of mixed endothelin receptor antagonist bosentan on brain damage after experimental cardiac arrest. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7819-7835. (Abstract IJCEP0031307, Full text PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Syuichi Shirane, Haruko Takizawa, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Shigeki Tomita, Hiroshi Izumi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Yasunori Ohta, Norio Komatsu, Masaaki NoguchiL: T-cell lymphoma complicated by myelofibrosis: report of three cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7836-7853. (Abstract IJCEP0027017, Full text PDF).

Dulce Ávila-Rodríguez, Alma Ortiz-Plata, Elsa Aguirre-Benitez, Juan Gomez-Amador, Daniel Rembao-Bojorquez, Martha Tena-Suck, Carmen Solano-Agama, Maria Eugenia Mendoza-Garrido: N-cadherin and vimentin expression in small rounded-shaped cells of non-functioning human pituitary adenomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7854-7866. (Abstract IJCEP0031638, Full text PDF).

Qian Liu, Shimin Hu, Xun Li, Shipeng Yan, Shangyi Xing, Jinliang Li, Hongzhuan Tan: MiRNA-495 inhibits cell proliferation and invasion abilities in gastric cancer cells by down-regulation of FGFRL1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7867-7877. (Abstract IJCEP0024617, Full text PDF).

Jiawen Xu, Yuhong Sun, Chunqin Chu, Shujian Ge, Xinxing Wang, Qiangxiu Wang, Zhenhai Zhang: Utility of an immunostaining panel for diagnosis of hepatocellular carcinoma in fine needle-aspiration biopsies of the liver. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7878-7888. (Abstract IJCEP0024793, Full text PDF).

Yunfei Feng, Chengfu Xu, Chaohui Yu, Jianguo Shen, Youming Li: Thyroid hormone attenuate nonalcoholic fatty liver disease via inducing autophagy in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7889-7896. (Abstract IJCEP0021722, Full text PDF).

Ming Chen, Zhi-Gang He, San-Guang Liu, Hong-Bing Xiang: Motor cortex-periaqueductal gray-rostral ventromedial medulla neuronal circuitry may involve in modulation of nociception by melanocortinergic-opioidergic signaling. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7897-7907. (Abstract IJCEP0017844, Full text PDF).

Miho Hashikata, Hideo Shigeishi, Gaku Okui, Kazuhiro Yamamoto, Kei Tobiume, Sayaka Seino, Ryo Uetsuki, Hiroki Kato, Yasuki Ishioka, Shigehiro Ono, Kouji Ohta, Koichiro Higashikawa, Masaru Sugiyama, Masaaki Takechi: Snail-induced CD44high cells in HNSCC with high ABC transporter capacity exhibit potent resistance to cisplatin and docetaxel. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7908-7918. (Abstract IJCEP0025885, Full text PDF).

Zhen Fang, Guang Du: Sirtuin6 protects renal cell carcinoma from hypoxic damage. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7919-7929. (Abstract IJCEP0026134, Full text PDF).

Limin Liu, Xiaoxuan Ning, Ming Bai, Feng Ma, Menglu Duan, Yongrui Liu, Zhen Yang, Shiren Sun: Prognostic and diagnostic value of HE4 expression in patients with chronic kidney diseases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7930-7940. (Abstract IJCEP0032275, Full text PDF).

Xin Ye, Pishan Yang, Jin Zhang, Qinfeng Sun, Shaohua Ge, Xue Zhang: Oxidized phospholipids inhibit canonical Wnt signaling and osteoblast differentiation via ERK activation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7941-7950. (Abstract IJCEP0027671, Full text PDF).

Xiaoning Lu, Jun Gu, Guanjun Ju, Zhiwen Wang, Long Qian, Jie Chen, Yifei Liu, Guoxin Mao, Xiang Cao, Qun Xue, Lili Ji: Toll-interleukin 1 receptor domain containing adaptor protein (TIRAP) positively regulates the progression of NSCLC via promoting cell proliferation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7951-7960. (Abstract IJCEP0029563, Full text PDF).

Feng Tang, Yongyao Yang, Tianhe Yang, Qingan Jiang, Long Yang, Hongwen Tan: Inhibition of MLCK attenuates pulmonary artery hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7961-7968. (Abstract IJCEP0028712, Full text PDF).

Bing Sun, Zhisong Chen, Jianyun Gu, Gary Tse, Jinfa Jiang, Feifei Huang, Cuimei Zhao: Tight junction proteins and gap junction proteins play important roles in high fat dietary atherosclerosis pathogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7969-7976. (Abstract IJCEP0031355, Full text PDF).

Guoyu Zhao, Qingwen Shan, Zili Lv: Caroli’s disease in two siblings. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7977-7981. (Abstract IJCEP0031098, Full text PDF).

Jian-Jun Li, Hong Yang, Xiao-Yong Cai, Yu-Bin Huang, Si-Qiao Shen, Dong-Yue Wen, Wei-Jia Mo, Zhen-Bo Feng, Gang Chen, Yi-Wu Dang, Dian-Zhong Luo: Clinical value and function of lncRNA MALAT1 in hepatocellular carcinoma: a comprehensive study with original detection, meta-analysis and in vitro verification. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7982-7994. (Abstract IJCEP0031435, Full text PDF).

Shandong Tao, Chunling Wang, Yue Chen, Yuan Deng, Litao Zhou, Xin Zhang, Zhengmei He, Liang Yu: Btk and NFκB as prognostic biomarkers and potential therapeutic targets in B cell acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):7995-8005. (Abstract IJCEP0027571, Full text PDF).

Wen-Ting Huang, Wei-Jia Mo, Yu-Yan Pang, Li-Jie Zhang, Hong-Bo Pan, Yi-Wu Dang, Lu Huang, Shu-Wen Bi, Chun-Qin Huang, Gang Chen, Zhen-Bo Feng, Dian-Zhong Luo: Histopathological features of central nervous system in pediatric cases of fatal hand, foot and mouth disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8006-8016. (Abstract IJCEP0031113, Full text PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Kunimoto Ichikawa, Haruko Takizawa, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Shigeki Tomita, Hiroshi Izumi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Takuya Hirai, Iwao Sekikawa, Yasunori Ohta, Norio Komatsu, Masaaki Noguch: Epstein-Barr virus-negative and CD56-positive primary central nervous system lymphoproliferative disorder (diffuse large B-cell lymphoma): a case of report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8017-8026. (Abstract IJCEP0018612, Full text PDF).

Yu Yan, Yong Peng, Yangzhu Ou, Yugang Jiang: microRNA-497-5p targeted SOX9 to inhibit proliferation, migration and invasion of glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8027-8036. (Abstract IJCEP0025718, Full text PDF).

Dan Cui, Linlin Sui, Chenyang Zhu, Yanni Ma, Man Zhang, Zhenzhen Guo, Yunpeng Xie, Ying Kong: Expression of AQP3 in the mice endometrium during estrous cycle and early pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8037-8046. (Abstract IJCEP0029935, Full text PDF).

Shuqi Mao, Rui Fan, Tianlun Gu, Qilong Zhong, Minli Gong, Changzheng Dong, Linmei Hao, Lina Zhang: Hypermethylation of SCNN1A gene-body increases the risk of essential hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8047-8056. (Abstract IJCEP0030162, Full text PDF).

Jing Wen Jiang, Yi Yu Chen, Xue Wu Chen, Wei Yi Fang, Rong Cheng Luo: CCND1 as an unfavorable factor mediated miR-340 suppression of chemotherapy resistance for 5-Fu in colon adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8057-8065. (Abstract IJCEP0023661, Full text PDF).

Ping Zhang, Conghui Zhu, Shiting Li, Lu Zhang, Xi Wu, Huiyu Zhang, Fei Wang, Yinghui Tan: MiR-633 promotes cell proliferation and differentiation by targeting MEPE in human adult dental pulp stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8066-8074. (Abstract IJCEP0031237, Full text PDF).

Menglong Wang, Jianfang Liu, Juanjuan Qin, Menglin Liu, Ying Feng, Lei Shi, Wenhui Yuan, Jing Ye, Jun Wan: Increased expression of Sestrin2 in human and experimental heart failure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8075-8082. (Abstract IJCEP0026068, Full text PDF).

Shizhuo Wang, Jiawen Li, Ling Ouyang, Shulan Zhang: MiRNA-335-5p inhibits cell proliferation and invasion through regulating DKK1 in epithelial ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8083-8090. (Abstract IJCEP0029560, Full text PDF).

Weiwei Shen, Yun Xue, Wugui Chen, Hongkai Wang, Xu Hu, Rujie Wang, Fuzhou Liu, Tongwei Chu: Sema 3A plays a protective role in breast cancer-induced osteoclastogenesis and osteolysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8091-8101. (Abstract IJCEP0032601, Full text PDF).

Cheol Keun Park, Chang Won Koh, Gun Yoon, Nam Hoon Cho, Hyun-Soo Kim: Morphologic alterations of ovarian malignant Brenner tumors following chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8102-8111. (Abstract IJCEP0025337, Full text PDF).

Xue Shi, Ying Li, Xiangxiang Zhou, Kang Lu, Peipei Li, Xin Wang: Downregulation of metadherin inhibits the invasiveness of diffuse large B cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8112-8121. (Abstract IJCEP0025441, Full text PDF).

Wei Sun, Jie Qin, Ren-Fei Shan, Yan-An Zhu, Hai-Yong Zhu: Elevated serum levels of trefoil factor 3 are correlated with severity of sepsis patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8122-8131. (Abstract IJCEP0026170, Full text PDF).

Xiao-Peng Li, Gui-Lan Ding, Jia-Li Chen, Chen-Hui Huang, Chuan-You Li, Lun-Li Zhang: Expression of matrix metalloproteinase-9 in mice with tuberculous meningitis and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8132-8141. (Abstract IJCEP0031786, Full text PDF).

Xinxin He, Yangnian Wei, Ling Liu, Wen Wang, Yong Wang, Nianfeng Li: MiR-141 inhibits colorectal cancer cell proliferation and invasion by targeting PRKAR1A. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8142-8151. (Abstract IJCEP0031816, Full text PDF).

Lin Wu, Mingyu Chen, Jingfeng Zhu, Jun Qian, Changying Xing: Remote ischemic preconditioning protects the kidney against injury after ischemia and reperfusion through activation of hypoxia-inducible factor 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8152-8161. (Abstract IJCEP0032693, Full text PDF).

Chuhua Tang, Yanhua Zheng, Tongfei Wang, Yuhui Chen, Qingping Jing, Guanghan Kan, Shaoyan Si, Jianzhong Zhang, Zhongying Niu: Effects of weightlessness on expression of TLR4/CD14 and chemotactic factors in gingival tissue of rhesus macaques. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8162-8171. (Abstract IJCEP0033003, Full text PDF).

Hongyi Qu, Kelai Wang, Yan Zhuang, Juntao Ge, Zuohui Zhao, Yue Xu: Expression of neuropeptide Y and vasoactive intestine peptide in pathological tissues of congenital pseudarthrosis of the tibia and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8172-8180. (Abstract IJCEP0023122, Full text PDF).

Enling Liu, Yuxiu Zhou, Zheng Liu, Liqun Wang, Yanmei Zhang, Baofeng Han, Hongxiu Ma, Shuaishuai Li: MicroRNA-185 contributes to DNA hypomethylation of CD4+ T cells in pregnant patients with systemic lupus erythematosus by targeting DNA methyltransferase 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8181-8189. (Abstract IJCEP0024878, Full text PDF).

Zhi-Dong Lv, Yu-Hua Song, Dong-Xia Yang, Qian Dong, Yan Mao, Li-Ying Jin, Dong Liu, Guang-Ming Fu, Fu-Nian Li, Zhen Song, Bin Kong, Hai-Bo Wang: Down-regulation of CXCL12 by hypermethylation induces cell proliferation, growth and invasion in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8190-8198. (Abstract IJCEP0029635, Full text PDF).

Gang Kong, Cui-Zhen Liu, Xiang-Dong Yang, Xue-Ai Lv: The role of IQGAP1 in high glucose-induced apoptosis of podocytes and its possible mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8199-8206. (Abstract IJCEP0026015, Full text PDF).

Yuhong Wu, Mengying Zheng, Chunyan Liu, Rong Fu, Huaquan Wang, Zonghong Shao: Abnormal quantity and function of Th17 cells in patients with severe aplastic anemia combined with infection. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8207-8214. (Abstract IJCEP0026273, Full text PDF).

Min Jeong Son, Jeong Hwan Park, Dong Ki Kim, Kwon Wook Joo, Sung Gwon Kim, Young Hwan Hwang, Kyung Chul Moon: Significance of C4d expression in minimal change disease and focal segmental glomerulosclerosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8215-8222. (Abstract IJCEP0027202, Full text PDF).

Wanting Shu, Ke Mao, Qing Gu, Lili Yin, Xingwei Wu: Inflammatory cytokine secretion and toll-like receptor 4 activation in retinal pigment epithelium induced by oxidized low-density lipoprotein. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8223-8230. (Abstract IJCEP0030993, Full text PDF).

Junyu Chen, Yongchang Guo, Tianbo Jin, Jian Li, Jieli Du, Yuju Cao, Jianzhong Wang: Association of MMPs/TIMPs polymorphism with alcohol-induced osteonecrosis of femoral head in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8231-8238. (Abstract IJCEP0031199, Full text PDF, Supplementary Data).

Hongyan Wang, Junhua Guo, WuJie Lu, Zhijun Feng: Effect of lysozyme on invasion and migration of human lung carcinoma A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8239-8246. (Abstract IJCEP0031640, Full text PDF).

Mingyang Li, Min Zhu, Enqiang Linghu, Fan Feng, Bing Zhu, Cheng Wu, Mingzhou Guo: Ubiquitin A20 maintains activation-induced CD4+ T cell death. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8247-8253. (Abstract IJCEP0022591, Full text PDF).

Hai-Liang Xu, Yun-Yun Feng, Zhan-Kui Jia, Yong-Gang Zhang, Jun Li, Ming-Liang Xia: MicroRNA-129-5p inhibits the proliferation and migration in renal cell carcinoma via targeting IGF2BP1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8254-8260. (Abstract IJCEP0026179, Full text PDF).

Xiaoqian Zhang, Bin He, Ying Yang, Lanjuan Li: OCT4 expression maintained cancer stem-like properties in hepatoma cell line. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8261-8267. (Abstract IJCEP0032751, Full text PDF).

Hongtao Li, Kehai Gao, Caihong Huang, Huazhuang Li, Jun Fang, Chen Tian: HES1 is a positive prognostic factor and inhibits osteosarcoma tumorigenesis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8268-8273. (Abstract IJCEP0025563, Full text PDF).

Hai-Yan Song, Xiao-Yao Yang, Lei Ding, Lu-Jie Yang, Hua Xie, Yan-He Wang: Increased SPARC expression in skeletal muscle and adipose tissue of db/db mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8274-8279. (Abstract IJCEP0031877, Full text PDF).

Mengling Song, Xian Xu, Yongli Li, Rong Hu, Junli Zhao, Lingxia Ha, Xiaohong Ma, Lili Ma, Yan Chen: Expression of heparin-binding epidermal growth factor in the endometrium is positively correlated with IVF-ET pregnancy outcome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8280-8285. (Abstract IJCEP0032497, Full text PDF).

George Dan Mogoşanu, Sandra Alice Buteică, Ştefana Oana Purcaru, Octavian Croitoru, Ada Maria Georgescu, Florentina Serban, Ligia Gabriela Tătăranu, Oana Alexandru, Anica Dricu: Rationale and in vitro efficacy of Ligustrum vulgare hydroalcoholic extract for the treatment of brain tumors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8286-8296. (Abstract IJCEP0013589, Full text PDF).

Soyoung Im, Changyoung Yoo, Jihan Jung, Hyun Joo Choi, Jinyoung Yoo: Clinical outcomes of undifferentiated sarcomas are similar with that of other spindle cell sarcomas of specific histologic types: an institutional experience. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8297-8307. (Abstract IJCEP0031746, Full text PDF).

Zhi-Hong Xu, Wen-Wen Sun, Jun-Biao Hang, Bei-Li Gao, Jia-An Hu: RNA-seq identified a novel functional MET fusion in head and neck cancer 5-8F cell line. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8308-8317. (Abstract IJCEP0020169, Full text PDF).

Dongqin Yang, Tingjuan Zhang, YuXin Wang, Dongming Yao, Lei Yang, Jingdong Zhou, Xiangmei Wen, Hong Guo, Jichun Ma, Jiang Lin, Jun Qian: Decreased miR-218 expression predicts unfavorable prognosis in de novo acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8318-8326. (Abstract IJCEP0023694, Full text PDF).

Bo Liu, Jihong Yang, Jinhua Li, Quan Zhang, Feng Gao, Jie Liang, Jiaren Xu: PRDM5 expression correlates with malignant behaviors and indicates favorable prognosis in HCC. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8327-8334. (Abstract IJCEP0016824, Full text PDF).

Wenmei Su, Haiyin Ye, Fenping Wu, Yanli Mo, Shujun Li, Zongjiong Mai, Kangwen Guo, Lixia Li, Dong Wang, Zhixiong Yang: Low expression of FZD1 correlates with poor prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8335-8342. (Abstract IJCEP0026012, Full text PDF).

Yu Guo, Fu-Lan Zhao, Kai-Hong Gu, Ya-Li Duan, Chen Lu: Association of ACE, AGT, eNOS gene single nucleotide polymorphism with Immunoglobulin A nephropathy in Xinjiang Uygur. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8343-8350. (Abstract IJCEP0029386, Full text PDF).

Alexander Semaan, Diane Goltz, Vittorio Branchi, Babak Rostamzadeh, Sebastian Meller, Philipp Lingohr, Nico Schaefer, Joerg C Kalff, Dimo Dietrich, Glen Kristiansen, Hanno Matthaei: Clinicopathological significance of stanniocalcin-2 expression in adenocarcinomas of biliary tract. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8351-8358. (Abstract IJCEP0029738, Full text PDF).

Gündüz Yümün, Özcan Gür, İbrahim Gelincik, Derih Ay, Okan Donbaloğlu, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür: Effects of moderate pressure distention on the proximal and distal sections of the saphenous vein. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8359-8365. (Abstract IJCEP0022150, Full text PDF).

Tamotsu Sugai, Noriyuki Arakawa, Gen Tamura, Ryo Sugimoto, Takashi Kosaka, Yousuke Toya, Keisuke Koeda, Takayuki Matsumoto: A case report of superficially spreading gastric cancer with distinct molecular features: a novel approach for evaluating gastric molecular carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8366-8372. (Abstract IJCEP0023627, Full text PDF).

Wenhai Sun, Shouxiang Yang, Qing Ma, Shuyun Zheng, Jigang Wang, Dong Chen, Kejun Zhang: SLUG promotes invasion and metastasis of anaplastic thyroid cancer cells through repression of E-cadherin. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8373-8379. (Abstract IJCEP0026764, Full text PDF).

Xiang-Yang Tian, Shu-Yan Li, Xing-Zhen Sun, Lin-Fang Chen, Bo Sun, Gui-Hua Ni, Wei-Dong Zhao: Distribution characteristics of vesicular monoamine transporter in brain of mice with Parkinson disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8380-8385. (Abstract IJCEP0012705, Full text PDF).

Siim Suutre, Irina Kerna, Kalle Kisand, Marina Aunapuu, Andres Arend, Agu Tamm: Immunohistochemical detection of cartilage intermediate layer protein 1 in the synovial membrane of patients with knee complaints. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8386-8390. (Abstract IJCEP0031300, Full text PDF).

Qingfei Cao, Ming Tong: Simultaneous bilateral retroperitoneal laparoscopic nephron sparing surgery: a case report and evaluation of the technique. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8391-8394. (Abstract IJCEP0031239, Full text PDF).

Yunfei Shi, Xianghong Li, Yumei Lai, Ling Jia: CD21 and CD23 expression differences in small B-cell lymphomas: comparative analysis in follicular dendritic cells and tumor cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8395-8405. (Abstract IJCEP0029454, Full text PDF).

Zhong Li, Housen Jiang, Xuedong Yang, Lin Shi, Junhua Liu, Xiaoqi Zhang: The role of TNF-α and IFN-γ in the formation of osteoclasts and bone absorption in bone tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8406-8414. (Abstract IJCEP0025163, Full text PDF).

Piotr Donizy, Przemyslaw Biecek, Maciej Kaczorowski, Agnieszka Halon, Adam Maciejczyk, Rafal Matkowski: Contrary effect of two types of spatial distribution (diffuse versus marginal) of CD8-positive lymphocytes on clinical outcome in melanoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8415-8423. (Abstract IJCEP0029449, Full text PDF).

Wu Zhou, Yan Jiang, Lili Ji, Lianlian Zhou, Meijuan Zhang, Mo Shen, Jia Zhao, Hongxiang Tu, Zhongyong Wang, Ruihao Wu, Yuehui Chen, Cui Zhou, Kate Huang, Zhihua Tao: Expression profiling of genes in androgen metabolism in androgen-independent prostate cancer cells under an androgen-deprived environment: mechanisms of castration resistance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8424-8431. (Abstract IJCEP0029338, Full text PDF).

Jin Qiu, Yingchun Geng, Fanling Meng: SIAH2 expression predicts chemoresistance and poor clinical outcomes in patients with epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8432-8439. (Abstract IJCEP0030264, Full text PDF).

Zhouliang Wu, Wenlu Zhao, Bo Zhang, Wanqin Xie, Dawei Tian, Yu Zhang, Feiran Chen, Zhonghua Shen, Xiaoteng Liu, Hao Xu, Nan Sha, Changli Wu, Hailong Hu: Girdin protein is a novel prognosis predictor for patients with non-muscle invasive bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8440-8447. (Abstract IJCEP0030952, Full text PDF).

Feng Gao, Lei Nie, Rui Chen, Jun-Sheng Kang, Feng-Jun Liu: Personalized identification of differentially expressed pathways in colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8448-8455. (Abstract IJCEP0031053, Full text PDF).

Lina S Correa Cerro, Fausto J Rodriguez, Erika F Rodriguez: Intravascular malignant cell dissemination pattern in KRAS mutant advanced lung adenocarcinoma: autopsy findings. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8456-8463. (Abstract IJCEP0031131, Full text PDF).

Jingdong Li, Cui Yang, Wanling Wang, Xiaolin Han, Ling Sun: Association of ABCB1 C3435T and C1236T gene polymorphisms with the susceptibility to acute myeloid leukemia in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8464-8470. (Abstract IJCEP0027900, Full text PDF).

Shen Wang, Lingling Chen, Yuxiang Dai, Chenguang Li, Zhibing Dong, Yunpeng Chen, Wenhui Lin, Jifu Zhang, Tian Jiang, Minqiao Zheng: Association of IL-8 -251A/T and +781C/T polymorphisms with the susceptibility to coronary artery disease in a population of China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8471-8477. (Abstract IJCEP0029946, Full text PDF).

Jinhua Zuo, Changling Ding, Yuhong Zhu, Lifang Wang, Duowen Liu: Biological changes of myoepithelial cells in atrophic glands after ligation of parotid duct. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8478-8484. (Abstract IJCEP0031315, Full text PDF).

Da-Yu Kuai, Juan Cheng, Rui-Chuang Yang, Tong Liu, Hui Liu, Feng-Ge Liu, Chun-Xia Gao, Shen Xin, Jing Li, Sheng-Tao Zhu, Shu-Tian Zhang, Bao-Hong Xu: Th17/Treg cell imbalance in patients with early esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8485-8491. (Abstract IJCEP0031729, Full text PDF).

Zhengpeng Li, Yuan Li, Jian Liu, Liya Zhou, Yan Xue, Rongli Cui, Yan Cui, Jinlian Zhou, Jianzhong Zhang: Overexpression of cytoplasmic p62 protein is associated with poor prognosis in gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8492-8498. (Abstract IJCEP0031752, Full text PDF).

Kunbing Zhu, Lingyu Kong, Xianyun Qin, Haihua Wang, Shucaho Pang, Bo Yan: Genetic and functional analysis of the GATA5 gene promoter in indirect inguinal hernia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8499-8505. (Abstract IJCEP0031825, Full text PDF).

Austin H Nguyen, Victorial M Lim, Jonathan P Fleegel, William J Hunter, Devendra K Agrawal: Cutaneous expression of TREM, vitamin D receptor and HMGB1 in vitamin D deficiency. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8506-8512. (Abstract IJCEP0032037, Full text PDF).

Gang Sun, Bin Ma, Le Yang, Meihui Shan, Chao Dong, Binlin Ma: MicroRNA-181a is a predictor of poor survival and a prognostic biomarker of chemoresistance in triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8513-8519. (Abstract IJCEP0032234, Full text PDF).

Xuelian Xiao, Jianwu Zhao, Yujuan Wang, Zhijun Liu, Wentong Liang: Increased expression of LGR5 predicts poor prognosis in cervical cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8520-8525. (Abstract IJCEP0023018, Full text PDF).

Zhisong Chen, Bing Sun, Gary Tse, Jinfa Jiang, Wenjun Xu: Reversibility of both sinus node dysfunction and reduced HCN4 mRNA expression level in an atrial tachycardia pacing model of tachycardia-bradycardia syndrome in rabbit hearts. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8526-8531. (Abstract IJCEP0023042, Full text PDF).

Jiaxuan Geng, Cuilian Zhang, Shuiwang Hu, Yixuan Zhang, Shaodi Zhang, Jing Lu, Juanke Xie, Hengnan Zhao: Role of methylenetetrahydrofolate reductase genetic polymorphisms in polycystic ovary syndrome risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8532-8537. (Abstract IJCEP0026962, Full text PDF).

Mei Xiao, Dongling Qu: Serum WAVE3 is a diagnostic marker for patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8538-8543. (Abstract IJCEP0028833, Full text PDF).

Weiwei Gao, Zheng Zhou, Ying Liu, Daijian Liu, Qingqing Feng, Yalai Xu: Prognostic significance of BRCA1 and RASSF1A promoter hypermethylation in non-small cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8544-8549. (Abstract IJCEP0031149, Full text PDF).

Manbo Jiang, Yanfei Wen, Weijiao Yang, Wen He, Bin Zhang, Liuhong Cai: Sperm processing affected ratio of X- and Y-bearing sperm. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8550-8554. (Abstract IJCEP0025316, Full text PDF).

Qiong Pan, Min Xue, Yiming Yang, Yajun Wan: microRNA-217 was downregulated in ovarian cancer and was associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8555-8559. (Abstract IJCEP0026997, Full text PDF).

Shanfeng Hao, Rong Fu, Huaquan Wang, Yihao Wang, Mengying Zheng, Li You, Yang Zhang, Zonghong Shao: HOTTIP is upregulated in acute myeloid leukemia that indicates a poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8560-8564. (Abstract IJCEP0027132, Full text PDF).

Yimei Qu, Lei Zhou, Liangliang Li, Penghui Liu, Shunchang Jiao: MicroRNA-140-3p expression level is an independent prognostic factor in NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8565-8569. (Abstract IJCEP0028159, Full text PDF).

Shuzhen Zhu, Meijuan Cai, Xiangnan Kong, Fan Yang, Chunxiao Huang, Qian Wang: Changes of neutrophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width in ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8570-8574. (Abstract IJCEP0030213, Full text PDF).

Dilare Adi, Yun Wu, Xiang Xie, Gulinaer Baituola, Fen Liu, Ying-Ying Zheng, Yi-Ning Yang, Xiao-Mei Li, Ding Huang, Xiang Ma, Bang-Dang Chen, Min-Tao Gai, Xiao-Cui Chen, Zhen-Yan Fu, Yi-Tong Ma: Genetic polymorphisms of INSIG2 were associated with coronary artery disease in Uygur Chinese population in Xinjiang, China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8575-8585. (Abstract IJCEP0026579, Full text PDF).

Hui Cao, Zhenli Li, Dan Zhou, Ledong Wan, Dan Yu, Jing Zhang, Enping Xu, Dandan Zhang, Maode Lai: ATG16L1 rs2241880 polymorphism predicts unfavorable clinical outcomes for colorectal cancer patients in the Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8586-8595. (Abstract IJCEP0027259, Full text PDF).

Qian Zhu, Jiaying Ruan, Hongqian Liu, Ting Hu, Gang Shi: Clinicopathological analysis of fertility-sparing treatment and pregnancy outcomes in young women with early-stage endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8596-8604. (Abstract IJCEP0029797, Full text PDF).

Jinhong Li, Xiaoming Wang, Zhuang Tang, Zhenghua Liu, Chunxiao Pu, Yunjin Bai, Yin Tang, Qiang Wei, Ping Han: Effect of histological prostate inflammation on erectile function and its possible mechanism: a preliminary study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8605-8610. (Abstract IJCEP0028012, Full text PDF).

Caterina Chiappetta, Chiara Puggioni, Eugenio Lendaro, Jessica Cacciotti, Mirko Cirenza, Roberto Zaralli, Giovanna Migliore, Paola Bellardini, Vincenzo Petrozza, Carlo Della Rocca, Claudio Di Cristofano: Management of women aged 25-34 with diagnosis of ASCUS in the screening center of Latina. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8611-8616. (Abstract IJCEP0031788, Full text PDF).

Kaitao Yuan, Xiaobin Yu, Yuzhao Zhang, Zhenya Sun, Kunhe Wu, Lingling Wang, Senlin Huang, Yurong Qiu, Tao Zeng: Programmed cell death 4 (PDCD4) repression is involved with tumor cell differentiation and lymph node metastasis in patients with colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8617-8621. (Abstract IJCEP0032483, Full text PDF).

Jing Zhang, Xueqin Xiong, Jinqiu Wang, Jianmin Du, Zhanli Liu, Liqiong Chen, Xianmei Huang, Chunming Jiang: Functional implication of KCNJ10 gene polymorphism in childhood epilepsy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8622-8626. (Abstract IJCEP0009658, Full text PDF).

Xinyu Ren, Hui Zhang, Songyang Yuan, Rui’e Feng: Necrotizing sarcoid granulomatosis misdiagnosed as pulmonary tuberculosis and malignancy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8627-8630. (Abstract IJCEP0031842, Full text PDF).

Rui Zhou, Qijin Pan, Ka Wu, Rong Li: Distribution and characterization of glypican-3 in hepatocelluar carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8631-8633. (Abstract IJCEP0028511, Full text PDF).

Jen-Pi Tsai, Chung-Jen Lee, Chih-Hsien Wang, Yu-Hsien Lai, Yu-Li Lin, Bang-Gee Hsu: Inverse association of long-acting natriuretic peptide with metabolic syndrome in peritoneal dialysis patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8634-8641. (Abstract IJCEP0032034, Full text PDF).

Dong-Feng Wu, Rui-Xing Yin, Jian Wu, Xiao-Li Cao, Wu-Xian Chen: MADD-FOLH1 polymorphisms and serum homocysteine level in patients with coronary heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8642-8649. (Abstract IJCEP0032156, Full text PDF).

Yidong Xue, Ning Shi, Bolun Zhang, Xiaorong Gao, Yajun Gao, Xuan Zhou, Jianfeng Du, Peng Chen, Yongri Ouyang, Fengjiao Wang, Tianbo Jin: Genetic variant in ZFHX3 Geneon 16q22 associated with risk of stroke in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8650-8656. (Abstract IJCEP0024911, Full text PDF).

Peng Xu, Lin Ma, Lin Shao: Angiotensin-converting enzyme gene polymorphisms and nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8657-8662. (Abstract IJCEP0022800, Full text PDF).

Zengyan Li, Caili Wang, Liping Liu, Hui Wang, Li Lv, Rong Wang: Association between interleukin-10 gene polymorphism and development of IgA nephropathy in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8663-8668. (Abstract IJCEP0023022, Full text PDF).

Hanna Romanowicz, Beata Smolarz: An association between single nucleotide polymorphisms (SNPs) of -4719A/T (rs2619679) and -4601A/G (rs5030789) RAD51 gene and breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8669-8674. (Abstract IJCEP0030295, Full text PDF).

Bin Lai, Kai Huang, Zhengdong Hong, Jun Lei, Jinshi Huang, Qiang Tao, Shouhua Zhang, Huan Deng: Interleukin gene polymorphisms in Chinese children with biliary atresia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8675-8678. (Abstract IJCEP0026104, Full text PDF).

Lin Zhang, Wenhe Li, Yue Liang, Fang Tong, Hongmei Dong, Yiwu Zhou: Clinical manifestation, pathologic findings and genotyping of adult-onset Still’s disease: report of a fatal case. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8679-8686. (Abstract IJCEP0022662, Full text PDF).

Man Yu, Ai-Jun Yu, Zhi-Yong Wang, Xing-Bin Shen, Ze-Min Wang, Dian-Bin Song, Hui Xu: Cellular angiofibroma of the kidney: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8687-8693. (Abstract IJCEP0021385, Full text PDF).

Huan Wang, Hui-Feng Jiang, Si-Bo Meng, Jing Hao: Genetic alterations and expression of epithelial-mesenchymal transition markers in gastric sarcomatoid carcinoma: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8694-8701. (Abstract IJCEP0026833, Full text PDF).

Yuto Monma, Akihiro Nakamura, Sadahide Ono, Kenjiro Sato, Masanori Kanazawa, Kazuki Noda, Hideaki Endo, Tohru Takahashi, Eiji Nozaki: Metastatic cardiac tumor in the right atrium from intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8702-8708. (Abstract IJCEP0029627, Full text PDF).

Ichiro Yonese, Ken-Ichi Imadome, Daisuke Kobayashi, Kouhei Yamamoto, Osamu Miura, Ayako Arai: Severe mosquito bite allergy with clonally proliferating EBV-positive T-cells developing into peripheral T-cell lymphoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8709-8715. (Abstract IJCEP0030567, Full text PDF).

Suhail Al-Salam, Mohamed Elsharif, Ayman Al Madani, Imran Zahid, Balsam Ahmed: Fibrillary glomerulonephritis with anti-glomerular basement membrane antibody: a combined glomerular insult. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8716-8723. (Abstract IJCEP0023204, Full text PDF).

Li-Mei Qu, Jin-Lu Yu, Hong-Xi Ma, Yin-Ping Wang: Cerebellar liponeurocytoma in the posterior fossa: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8724-8729. (Abstract IJCEP0024495, Full text PDF).

Guobin Zhang, Yingzhi Hou, Wenqing Jia, Jun Yang, Yulun Xu: Metastasis of renal cell carcinoma to hemangioblastoma of the spinal cord in von Hippel-Lindau disease: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8730-8735. (Abstract IJCEP0026741, Full text PDF).

Hui Wang, Jun Xie: Pathological features of myxopapillary ependymomas in lumbar spinal canal: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8736-8740. (Abstract IJCEP0029073, Full text PDF).

Wenyong Huang, Xiao Xu, Meirong Zheng, Liangliang Wang, Jiali Hu, Yong Liu, Ping Xie: Mature cystic ovarian teratoma with thyroid papillary carcinoma and strumal carcinoid: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8741-8744. (Abstract IJCEP0022761, Full text PDF).

Seung-Myoung Son, Misun Choi, Won Seog Kim, Young Hyeh Ko: Multifocal lymphadenopathy due to cytomegalovirus and Epstein-Barr virus infection in lymphoma patients receiving chemotherapy: a report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8745-8749. (Abstract IJCEP0025813, Full text PDF).

Xiao-Li Wang, Wei-Jiao Yin, Li-Juan Wei, Jian-Qiang Mi, Gang Liu, Yong-Chao Chang, Xiao-Shan Feng: Giant cardiac solitary fibrous tumor with 4 years follow-up: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8750-8753. (Abstract IJCEP0027229, Full text PDF).

Andrzej Semczuk, Dorota Lewkowicz, Maciej Jóźwik, Adam Mrozek, Marek Gogacz, Anna Semczuk-Sikora, Tomasz Rechberger: Bilateral lymph node metastases from primary uterine carcinosarcoma: an immunohistochemical case study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8754-8758. (Abstract IJCEP0029451, Full text PDF).

Liangxue Hou, Qiushan He: Inhibition of IGFBP1 induction enhances the radiosensitivity of colon cancer cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8759-8766. (Abstract IJCEP0028505, Full text PDF).

Rongrong Liu, Genping Li, Jichuan Chen, Xiaoping Wu, Ying Lei, Zaiyun Long: Different characteristics of auditory neuronal stem cells derived from different regions of embryonic rats in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8767-8773. (Abstract IJCEP0024557, Full text PDF).

Jie Yang, Chun-Ming Li, Wei-Min Jiang, Xiao-Yong Xu, Jing Wang, Shan-Shan Ding, Ding-Hua Zhou: Involvement of soluble CD147 in the regulation of HCC invasion by active Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(8):8774-8783. (Abstract IJCEP0028699, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711